Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Matever (levetiracetam) – Myyntipäällysmerkinnät - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiMatever
ATC-koodiN03AX14
Lääkeainelevetiracetam
ValmistajaPharmathen S.A.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

20, 30, 50, 60, 100 tabletinkotelo

sisältävä monipakkaus 200 (2 x 100) [BLUE BOX –TEKSTILLÄ]

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 250 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 250 mg levetirasetaamia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää paraoranssia(E110) japropyleeniglykolia(E1520). Lisätietoja pakkausselosteessa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

20 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

Monipakkaus : 200(koostuu kahdesta 100 tabletin pakkauksesta) kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Kreikka Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/711/001

EU/1/11/711/002

EU/1/11/711/003

EU/1/11/711/004

EU/1/11/711/005

EU/1/11/711/006

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Matever 250 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi kuljettaa yksilöllisen tunnisteen mukanaan.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - IHMISEN LUETTAVISSA DATA

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

100 tabletin sisäpakkaus 200(2 x 100) tabletin monipakkaus [ILMAN BLUE BOX –TEKSTIÄ]

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 250 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 250 mg levetirasetaamia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää paraoranssia (E110) ja propyleeniglykolia (E1520). Lisätietoja pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 kalvopäällysteistä tablettia. Monipakkauksen osia ei voi myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Kreikka Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/711/006

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Matever 250 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE - 2D-VIIVAKOODI

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - IHMISEN LUETTAVISSA DATA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Alumiini/ PVC/PE/PVDC -läpipainopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 250 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pharmathen S.A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

10, 20, 30, 50, 60, 100, 120 tabletin kotelo

sisältävä monipakkaus 200 (2 x 100) [BLUE BOX –TEKSTILLÄ]

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg levetirasetaamia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää propyleeniglykolia (E1520). Lisätietoja pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kalvopäällysteistä tablettia

20 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

120 kalvopäällysteistä tablettia

Monipakkaus: 200 (koostuu kahdesta 100 tabletin pakkauksesta) kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Kreikka Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/711/007

EU/1/11/711/008

EU/1/11/711/009

EU/1/11/711/010

EU/1/11/711/011

EU/1/11/711/012

EU/1/11/711/013

EU/1/11/711/014

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Matever 500 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi kuljettaa yksilöllisen tunnisteen mukanaan.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - IHMISEN LUETTAVISSA DATA

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

100 tabletin sisäpakkaus 200 (2 x 100) tabletin monipakkaus [ILMAN BLUE BOX –TEKSTIÄ]

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg levetirasetaamia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää propyleeniglykolia (E1520). Lisätietoja pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 kalvopäällysteistä tablettia. Monipakkauksen osia ei voi myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Kreikka Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/711/014

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Matever 500 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - 2D-VIIVAKOODI

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - IHMISEN LUETTAVISSA DATA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Alumiini/ PVC/PE/PVDC -läpipainopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pharmathen S.A.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 tabletin kotelo

sisältävä monipakkaus 200 (2 x 100) [BLUE BOX –TEKSTILLÄ]

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 750 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 750 mg levetirasetaamia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää paraoranssia (E110). Katso pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

20 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

80 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

120 kalvopäällysteistä tablettia

Monipakkaus: 200 (koostuu kahdesta 100 tabletin pakkauksesta) kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Kreikka Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/711/015

EU/1/11/711/016

EU/1/11/711/017

EU/1/11/711/018

EU/1/11/711/019

EU/1/11/711/020

EU/1/11/711/021

EU/1/11/711/022

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Matever 750 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi kuljettaa yksilöllisen tunnisteen mukanaan.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - IHMISEN LUETTAVISSA DATA

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

100 tabletin sisäpakkaus 200 (2 x 100) tabletin monipakkaus [ILMAN BLUE BOX –TEKSTIÄ]

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 750 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 750 mg levetirasetaamia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää paraoranssia (E110).

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 kalvopäällysteistä tablettia. Monipakkauksen osia ei voi myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Kreikka Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/711/022

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Matever 750 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - 2D-VIIVAKOODI

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - IHMISEN LUETTAVISSA DATA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Alumiini/ PVC/PE/PVDC -läpipainopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 750 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pharmathen S.A.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

10, 20, 30, 50, 60, 100 tabletin kotelo

sisältävä monipakkaus 200 (2 x 100) [BLUE BOX –TEKSTILLÄ]

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 1000 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 000 mg levetirasetaamia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia. Lisätietoja pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kalvopäällysteistä tablettia

20 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

Monipakkaus: 200 (koostuu kahdesta 100 tabletin pakkauksesta) kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Kreikka Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/711/023

EU/1/11/711/024

EU/1/11/711/025

EU/1/11/711/026

EU/1/11/711/027

EU/1/11/711/028

EU/1/11/711/029

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Matever 1000 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi kuljettaa yksilöllisen tunnisteen mukanaan.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - IHMISEN LUETTAVISSA DATA

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

100 tabletin sisäpakkaus 200(2 x 100) tabletin monipakkaus [ILMAN BLUE BOX –TEKSTIÄ]

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 1000 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 000 mg levetirasetaamia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia. Lisätietoja pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 kalvopäällysteistä tablettia. Monipakkauksen osia ei voi myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Kreikka Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/711/029

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Matever 1000 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - 2D-VIIVAKOODI

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - IHMISEN LUETTAVISSA DATA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Alumiini/ PVC/PE/PVDC -läpipainopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 1000 mg kalvopäällysteiset tabletit

Levetirasetaami

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pharmathen S.A.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

10 pullon kotelo

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Matever 100 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Levetirasetaami

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi pullo sisältää 500 mg/5 ml levetirasetaamia.

Yksi ml sisältää 100 mg levetirasetaamia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää etikkahappoa, väkevää, injektionesteisiin käytettävä vettä, natriumasetaattitrihydraattia, natriumkloridia. Lisätietoja pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

500 mg/5 ml

10 pulloa infuusiokonsentraattia, liuosta varten

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Laskimonsisäisesti

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytä välittömästi laimentamisen jälkeen.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei erityisiä säilytysohjeita ennen käyttövalmiiksi saattamista. Laimentamisen jälkeen infuusioliuos säilyy muuttumattomana 24 tuntia 2 ° C - 8 ° C (jääkaapissa).

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Kreikka Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/711/030

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Matever 100 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi kuljettaa yksilöllisen tunnisteen mukanaan.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE - IHMISEN LUETTAVISSA DATA

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

5 ml:n pullo

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Matever 100 mg/ml steriili konsentraatti Levetirasetaami

i.v.

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytä välittömästi laimentamisen jälkeen.

4. ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖNÄ

500 mg/5 ml

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä