Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Memantine Mylan (memantine hydrochloride) – Pakkausseloste - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiMemantine Mylan
ATC-koodiN06DX01
Lääkeainememantine hydrochloride
ValmistajaGenerics [UK] Limited

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Memantine Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit memantiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin al

oitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

 

-

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöh

emmin.

-

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apte

ekkihenkilökunnan puoleen.

-

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule

antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset

oireet kuin sinulla.

-

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin ta

i apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia , joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan :

1.Mitä Memantine Mylan on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Memant ine Mylan -tabletteja

3.Miten Memantine Mylan -tabletteja otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Memantine Mylan -tablettien säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Memantine Mylan on ja mihin sitä käytetään

Memantine Mylan sisältää vaikuttavaa ainetta memant iinia. Se kuuluu dementialääkkeisiin. Alzheimerin taudissa muistin häviäminen johtuu aivo jen viestisignaalien häiriintymisestä. Aivoissa on niin sanottuja N-metyyli-D-aspartaatti (NMDA) -reseptoreja, jotka osallistuvat oppimisen ja muistin kannalta tärkeiden hermosignaalien välittämiseen. M emantine Mylan kuuluu niin sanottujen NMDA-reseptoriantagonistien lääkeryhmään. Memantine Mylan vaikuttaa näihin NMDA-reseptoreihin ja parantaa hermosignaalien väli ttymistä ja muistia.

Memantine Mylan on tarkoitettu kohtalaista tai vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden hoitoon.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Memant ine Mylan -tabletteja

Älä ota Memantine Mylan -tabletteja

jos olet allerginen memantiinille tai tämän lääkkee n jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanss a ennen kuin otat Memantine Mylan -tabletteja.

jos sinulla on ollut epileptisiä kohtauksia

jos sinulla on hiljattain ollut sydäninfarkti (sydä nkohtaus) tai jos kärsit kompensoitumattomasta sydänviasta tai hallitsemattomasta verenpainetaudis ta (korkeasta verenpaineesta).

Tällöin hoitoa on valvottava tarkasti. Lääkärin on arvioitava säännöllisesti Memantine Mylan -tablettien käytöstä saatava hyöty.

Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta (munuaisongelmia), lääkärin on seurattava tarkkaan munuaistesi toimintaa ja muutettava tarvittaessa memantiiniannosta.

Amantadiinin (käytetään Parkinsonin taudin hoitoon) , ketamiinin (käytetään yleensä nukutusaineena), dekstrometorfaanin (käytetään yleensä yskän hoitoon ) ja muiden NMDA-antagonistien samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Lapset ja nuoret

Memantine Mylan -tabletteja ei suositella lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Memantine Mylan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos p arhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Memantine Mylan voi vaikuttaa erityisesti seuraavien lääkkeiden vaikutukseen, ja lääkäri voi joutua muuttamaan niiden annosta:

amantadiini, ketamiini, dekstrometorfaani

dantroleeni, baklofeeni

simetidiini, ranitidiini, prokaiiniamidi, kinidiini, kiniini, nikotiini

hydroklooritiatsidi (tai hydroklooritiatsidia sisäl tävät yhdistelmävalmisteet)

antikolinergit (lääkeaineet, joita käytetään tavall isesti liikehäiriöiden tai suolistokouristusten

 

hoitoon)

epilepsialääkkeet (kohtausten ehkäisemiseen ja liev ittämiseen käytettäviä lääkeaineita)

barbituraatit (tavallisesti unen aikaansaamiseen kä ytettäviä lääkeaineita)

dopaminergiset agonistit (esimerkiksi L-dopa, bromokriptiini)

neuroleptiset lääkkeet (psyykkisten häiriöiden hoit oon käytettäviä lääkeaineita)

veren hyytymistä estävät lääkkeet

Jos menet sairaalaan, ilmoita lääkärille, että käyt

ät Memantine Mylan -tabletteja.

Memantine Mylan ruoan ja juoman kanssa

 

Kerro lääkärillesi, jos olet äskettäin muuttanut ta

i aiot muuttaa ruokavaliotasi merkittävästi (esim.

normaalista ruokavaliosta tiukkaan kasvisruokavalioon) tai jos kärsit munuaisperäisestä asidoosista (RTA, munuaisten toimintahäiriön aiheuttama veren l iiallinen happamuus) (heikentynyt munuaisten

toiminta)) tai vakavista virtsatietulehduksista, sillä lääkärisi voi tällöin joutua muuttamaan lääkkee

si

annostusta.

 

 

Raskaus ja imetys

 

 

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raska ana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

 

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkke

en käyttöä.

 

Raskaus

 

 

Memantiinin käyttöä ei suositella raskaana oleville

naisille.

 

Imetys

Memantine Mylan -tabletteja käyttävien naisten ei p itäisi imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääkäri kertoo, onko ajaminen ja koneiden käyttö tu rvallista sairautesi huomioon ottaen. Memantine Mylan voi myös vaikuttaa reaktionopeutees i, jolloin ajaminen tai koneiden käyttö ei ole suositeltavaa.

3.Miten Memantine Mylan -tabletteja otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on mää Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

rännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. epävarma.

Annostus

Memantine Mylan -tablettien suositeltu annos aikuisille ja ikääntyneille henkilöille on 20 mg vuorokaudessa. Haittavaikutusten vaaran vähentämise ksi annosta lisätään vaiheittain seuraavan vuorokautisen hoito-ohjelman mukaisesti:

viikko 1

puolikas 10 mg:n tabletti

viikko 2

yksi 10 mg:n tabletti

viikko 3

puolitoista 10 mg:n tablettia

viikosta 4 lähtien

kaksi 10 mg:n tablettia kerran

 

vuorokaudessa

Tavanomainen aloitusannos on puolikas 10 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa (5 mg) ensimmäisen viikon ajan. Annosta lisätään yhteen 10 mg:n tablet tiin kerran vuorokaudessa (10 mg) toisella viikolla ja puoleentoista 10 mg:n tablettiin kerran vuorokaudessa kolmannella viikolla. Neljännestä viikosta alkaen tavanomainen annos on kaksi 10 mg:n tablettia kerran vuorokaudessa (20 mg).

Annostus potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, lääkäri pä ättää tilaasi sopivan annoksen. Tällöin lääkärin on valvottava munuaisten toimintaa säännöllisesti.

Lääkkeen anto

Memantine Mylan otetaan suun kautta kerran vuorokaudessa. Jotta hyötyisit lääkkeestäsi, sinun on otettava se säännöllisesti ja samaan aikaan joka pä ivä. Tabletit on nieltävä veden kanssa.

Tabletit voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin ja ot taa ruokailun yhteydessä tai erikseen.

Hoidon kesto

Jatka Memantine Mylan -tablettien ottamista niin kauan kuin siitä on hyötyä sinulle. Lääkärin on arvioitava hoitoasi säännöllisesti.

Jos otat enemmän Memantine Mylan -tabletteja kuin s inun pitäisi

Yleensä Memantine Mylan -tablettien liiallisesta na uttimisesta ei aiheudu haittaa. Voit kokea voimakkaampana kohdassa 4. "Mahdolliset haittavaikutukset" mainittuja oireita.

Jos otat suuren yliannoksen Memantine Mylan -tabletteja, ota yhteys lääkäriin tai sairaalaan, koska voit tarvita lääkärin hoitoa.

Jos unohdat ottaa Memantine Mylan -tabletteja

Jos huomaat, että olet unohtanut ottaa annoksen Mem antine Mylan -tabletteja, odota ja ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohta masi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä,

käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

 

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalais

Yleiset (voivat esiintyä alle 1 käyttäjällä 10:stä) :

Päänsärky, uneliaisuus, ummetus, kohonneet maksanto imintakokeet, huimaus, tasapainohäiriöt, hengenahdistus, kohonnut verenpai ne ja yliherkkyys lääkevalmisteelle.

Melko harvinaiset (voivat esiintyä alle 1 käyttäjäl lä 100:sta):

Väsymys, sieni-infektiot, sekavuus, aistiharhat, ok sentelu, poikkeava kävely, sydämen vajaatoiminta ja laskimotukos (tromboosi/tromboembolia).

Hyvin harvinaiset (voivat esiintyä alle 1 käyttäjäl lä 10 000:sta):

Epileptiset kohtaukset.

Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä esii ntymistiheyden arviointiin):

Haimatulehdus, maksatulehdus (hepatiitti) ja psykoosireaktiot.

Alzheimerin tautiin liittyy masennusta, itsemurha-ajatuksia ja itsemurhia. Näitä tapahtumia on raportoitu memantiinihydrokloridilla hoidetuilla potilailla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkä rille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoitta a haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luete llun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Memantine Mylan -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainolevys

 

sä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ( EXP)

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuuk

auden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

 

 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää t

alousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetell

 

en suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Memantine Mylan sisältää

Vaikuttava aine on memantiini. Yksi kalvopäällystei nen tabletti sisältää 10 mg memantiinihydrokloridia, mikä vastaa 8,31 mg memant iinia.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, talkki ja vedetön kolloidinen piidioksidi tabletin ytimess ä sekä polydekstroosi (E 1200), titaanidioksidi (E 171), hypromelloosi 3cP (E 464), hypromelloosi 6cP (E 464), hypromelloosi 50cP (E 464), keltainen rautaoksidi (E 172), makrogoli 400 (E 1521), makrogoli 8000, indigokarmiinialumiinilakka (E 132) ja punainen rautaoksidi (E 172) tabletin päällysteessä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tummankeltainen, kalvopäällysteinen, soikea, pitkän omainen, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkinnät ”ME” jakouurteen vasemmalla p uolella ja ”10” jakouurteen oikealla puolella sekä tabletin toisella puolella jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Memantine Mylan on saatavilla pakattuna läpipainopa kkauksiin, joissa on 7, 10, 14, 28, 28 x 1, 30, 42, 50, 56, 56 x 1, 60, 70, 84, 98, 98 x 1, 100, 100 x 1 tai 112 kalvopäällysteistä tablettia. Pakkaus koot 28 x 1, 56 x 1, 98 x 1 ja 100 x 1 kalvopäällysteist ä tablettia on pakattu yksittäispakattuihin läpipainopakkauksiin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Iso-Britannia.

Valmistaja

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanti.

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca. 1, Unkari.

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Iso-Britannia.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluv

an haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: + 0032 02 658 61 00

Tel: +44 1707 853000

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ljubomir Marcov

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 9620948 / +359 2 9620931

Tel: + 32 2 658 61 85

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Pharma-Regist Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 318 7160

Danmark

Malta

Mylan AB

George Borg Barthet Ltd.

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Generics [UK] Ltd

Mylan AB

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 46 855 522 750

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410 / +30 694 947 0670

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 933 786 448

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: + 33 6 88 24 60 82

Tel: + 351 21 412 72 26

Hrvatska

România

Generics [UK] Ltd

A&G Med Trading SRL

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 233 4021 332 49 91

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

Mylan d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 230 79 22

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan AB

Tel: + 39 02 612 46923

Tel: + 46 855 522 750

 

(Sverige/Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVV V}

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Eu roopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Memantine Mylan 20 mg kalvopäällysteiset tabletit memantiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin al

oitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

 

-

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöh

emmin.

-

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apte

ekkihenkilökunnan puoleen.

-

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule

antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset

oireet kuin sinulla.

-

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin ta

i apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia , joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan :

1.Mitä Memantine Mylan on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Memant ine Mylan -tabletteja

3.Miten Memantine Mylan -tabletteja otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Memantine Mylan -tablettien säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Memantine Mylan on ja mihin sitä käytetään

Memantine Mylan sisältää vaikuttavaa ainetta memant iini. Se kuuluu dementialääkkeisiin. Alzheimerin taudissa muistin häviäminen johtuu aivo jen viestisignaalien häiriintymisestä. Aivoissa on niin sanottuja N-metyyli-D-aspartaatti (NMDA) -reseptoreja, jotka osallistuvat oppimisen ja muistin kannalta tärkeiden hermosignaalien välittämiseen. M emantine Mylan kuuluu niin sanottujen NMDA-reseptoriantagonistien lääkeryhmään. Memantine Mylan vaikuttaa näihin NMDA-reseptoreihin ja parantaa hermosignaalien väli ttymistä ja muistia.

Memantine Mylan on tarkoitettu kohtalaista tai vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden hoitoon.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Memant ine Mylan -tabletteja

Älä ota Memantine Mylan -tabletteja

jos olet allerginen memantiinille tai tämän lääkkee n jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanss a ennen kuin otat Memantine Mylan -tabletteja.

jos sinulla on ollut epileptisiä kohtauksia

jos sinulla on hiljattain ollut sydäninfarkti (sydä nkohtaus) tai jos kärsit kompensoitumattomasta sydänviasta tai hallitsemattomasta verenpainetaudis ta (korkeasta verenpaineesta).

Tällöin hoitoa on valvottava tarkasti. Lääkärin on arvioitava säännöllisesti Memantine Mylan -tablettien käytöstä saatava hyöty.

Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta (munuaisongelmia), lääkärin on seurattava tarkkaan munuaistesi toimintaa ja muutettava tarvittaessa memantiiniannosta.

Amantadiinin (käytetään Parkinsonin taudin hoitoon) , ketamiinin (käytetään yleensä nukutusaineena), dekstrometorfaanin (käytetään yleensä yskän hoitoon ) ja muiden NMDA-antagonistien samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Lapset ja nuoret

Memantine Mylan -tabletteja ei suositella lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Memantine Mylan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos p arhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Memantine Mylan voi vaikuttaa erityisesti seuraavien lääkkeiden vaikutukseen, ja lääkäri voi joutua muuttamaan niiden annosta:

amantadiini, ketamiini, dekstrometorfaani

dantroleeni, baklofeeni

simetidiini, ranitidiini, prokaiiniamidi, kinidiini, kiniini, nikotiini

hydroklooritiatsidi (tai hydroklooritiatsidia sisäl tävät yhdistelmävalmisteet)

antikolinergit (lääkeaineet, joita käytetään tavall isesti liikehäiriöiden tai suolistokouristusten

 

hoitoon)

epilepsialääkkeet (kohtausten ehkäisemiseen ja liev ittämiseen käytettäviä lääkeaineita)

barbituraatit (tavallisesti unen aikaansaamiseen kä ytettäviä lääkeaineita)

dopaminergiset agonistit (esimerkiksi L-dopa, bromokriptiini)

neuroleptiset lääkkeet (psyykkisten häiriöiden hoit oon käytettäviä lääkeaineita)

veren hyytymistä estävät lääkkeet

Jos menet sairaalaan, ilmoita lääkärille, että käyt

ät Memantine Mylan -tabletteja.

Memantine Mylan ruoan ja juoman kanssa

 

Kerro lääkärillesi, jos olet äskettäin muuttanut ta

i aiot muuttaa ruokavaliotasi merkittävästi (esim.

normaalista ruokavaliosta tiukkaan kasvisruokavalioon) tai jos kärsit munuaisperäisestä asidoosista (RTA, munuaisten toimintahäiriön aiheuttama veren l iiallinen happamuus) (heikentynyt munuaisten

toiminta)) tai vakavista virtsatietulehduksista, sillä lääkärisi voi tällöin joutua muuttamaan lääkkee

si

annostusta.

 

 

Raskaus ja imetys

 

 

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raska ana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

 

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkke

en käyttöä.

 

Raskaus

 

 

Memantiinin käyttöä ei suositella raskaana oleville

naisille.

 

Imetys

Memantine Mylan -tabletteja käyttävien naisten ei p itäisi imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääkäri kertoo, onko ajaminen ja koneiden käyttö tu rvallista sairautesi huomioon ottaen. Memantine Mylan voi myös vaikuttaa reaktionopeutees i, jolloin ajaminen tai koneiden käyttö ei ole suositeltavaa.

3.Miten Memantine Mylan -tabletteja otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on mää Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

rännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. epävarma.

Annostus

Memantine Mylan -tablettien suositeltu annos aikuisille ja ikääntyneille henkilöille on 20 mg vuorokaudessa. Haittavaikutusten vaaran vähentämise ksi annosta lisätään vaiheittain seuraavan vuorokautisen hoito-ohjelman mukaisesti. Muita tablettivahvuuksia on saatavana annoksen lisäystä varten.

viikko 1

puolikas 10 mg:n tabletti

viikko 2

yksi 10 mg:n tabletti

viikko 3

puolitoista 10 mg:n tablettia

viikosta 4 lähtien

yksi 20 mg:n tabletti kerran

 

vuorokaudessa

Tavanomainen aloitusannos on puolikas 10 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa (5 mg) ensimmäisen viikon ajan. Annosta lisätään yhteen 10 mg:n tablet tiin kerran vuorokaudessa (10 mg) toisella viikolla ja puoleentoista 10 mg:n tablettiin kerran vuorokaudessa kolmannella viikolla. Neljännestä viikosta alkaen tavanomainen annos on yksi 20 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa (20 mg).

Annostus potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, lääkäri pä ättää tilaasi sopivan annoksen. Tällöin lääkärin on valvottava munuaisten toimintaa säännöllisesti.

Lääkkeen anto

Memantine Mylan otetaan suun kautta kerran vuorokaudessa. Jotta hyötyisit lääkkeestäsi, sinun on otettava se säännöllisesti ja samaan aikaan joka pä ivä. Tabletit on nieltävä veden kanssa. Tabletit voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai erikseen.

Hoidon kesto

Jatka Memantine Mylan -tablettien ottamista niin kauan kuin siitä on hyötyä sinulle. Lääkärin on arvioitava hoitoasi säännöllisesti.

Jos otat enemmän Memantine Mylan -tabletteja kuin s inun pitäisi

Yleensä Memantine Mylan -tablettien liiallisesta na uttimisesta ei aiheudu haittaa. Voit kokea voimakkaampana kohdassa 4. "Mahdolliset haittavaikutukset" mainittuja oireita.

Jos otat suuren yliannoksen Memantine Mylan -tabletteja, ota yhteys lääkäriin tai sairaalaan, koska voit tarvita lääkärin hoitoa.

Jos unohdat ottaa Memantine Mylan -tabletteja

Jos huomaat, että olet unohtanut ottaa annoksen Mem antine Mylan -tabletteja, odota ja ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohta masi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä,

käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

 

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalais

Yleiset (voivat esiintyä alle 1 käyttäjällä 10:stä) :

haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä sa a. ia.

Päänsärky, uneliaisuus, ummetus, kohonneet maksanto imintakokeet, huimaus, tasapainohäiriöt, hengenahdistus, kohonnut verenpai ne ja yliherkkyys lääkevalmisteelle.

Melko harvinaiset (voivat esiintyä alle 1 käyttäjäl lä 100:sta):

Väsymys, sieni-infektiot, sekavuus, aistiharhat, ok sentelu, poikkeava kävely, sydämen vajaatoiminta ja laskimotukos (tromboosi/tromboembolia).

Hyvin harvinaiset (voivat esiintyä alle 1 käyttäjäl lä 10 000:sta):

Epileptiset kohtaukset.

Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä esii ntymistiheyden arviointiin):

Haimatulehdus, maksatulehdus (hepatiitti) ja psykoosireaktiot.

Alzheimerin tautiin liittyy masennusta, itsemurha-ajatuksia ja itsemurhia. Näitä tapahtumia on raportoitu memantiinihydrokloridilla hoidetuilla potilailla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkä rille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoitta a haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luete llun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Memantine Mylan -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainolevys

 

sä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ( EXP)

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuuk

auden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

 

 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää t

alousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetell

 

en suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Memantine Mylan sisältää

Vaikuttava aine on memantiini. Yksi kalvopäällystei nen tabletti sisältää 20 mg memantiinihydrokloridia, mikä vastaa 16,62 mg meman tiinia.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, talkki ja vedetön kolloidinen piidioksidi tabletin ytimess ä sekä polydekstroosi (E 1200), hypromelloosi 3cP (E 464), hypromelloosi 6cP (E 464), hypromelloosi 50cP (E 464), punainen rautaoksidi (E 172), makrogoli 400 (E 1521) ja makrogoli 8000 tabletin päällysteessä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Punainen, kalvopäällysteinen, ovaali, kaksoiskupera , viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”ME” ja toisella puolella merkintä ”20” .

Memantine Mylan on saatavilla pakattuna läpipainopa kkauksiin, joissa on 7, 10, 14, 28, 28 x 1, 30, 42, 50, 56, 56 x 1, 60, 70, 84, 98, 98 x 1, 100, 100 x 1 tai 112 kalvopäällysteistä tablettia. Pakkaus koot 28 x 1, 56 x 1, 98 x 1 ja 100 x 1 kalvopäällysteist ä tablettia on pakattu yksittäispakattuihin läpipainopakkauksiin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Iso-Britannia.

Valmistaja

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanti.

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca. 1, Unkari.

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Iso-Britannia.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluv

an haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: + 0032 02 658 61 00

Tel: +44 1707 853000

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ljubomir Marcov

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 9620948 / +359 2 9620931

Tel: + 32 2 658 61 85

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Pharma-Regist Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 318 7160

Danmark

Malta

Mylan AB

George Borg Barthet Ltd.

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Generics [UK] Ltd

Mylan AB

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 46 855 522 750

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410 / +30 694 947 0670

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 933 786 448

Tel: + 48 22 546 64 00

 

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: + 33 6 88 24 60 82

Tel: + 351 21 412 72 26

Hrvatska

România

Generics [UK] Ltd

A&G Med Trading SRL

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 233 4021 332 49 91

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

Mylan d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 230 79 22

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan AB

Tel: + 39 02 612 46923

Tel: + 46 855 522 750

 

(Sverige/Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVV V}

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Eu roopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä