Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Valmisteyhteenveto - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiNeuroBloc
ATC-koodiM03AX01
Lääkeainebotulinum toxin type B
ValmistajaEisai Ltd.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

NeuroBloc 5 000 U/ml, injektioneste, liuos

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra sisältää 5 000 U B-tyypin botulinumtoksiinia.

Yksi 0,5 ml injektiopullo sisältää 2 500 U B-tyypin botulinumtoksiinia. Yksi 1,0 ml injektiopullo sisältää 5 000 U B-tyypin botulinumtoksiinia. Yksi 2,0 ml injektiopullo sisältää 10 000 U B-tyypin botulinumtoksiinia.

Valmistettu B-serotyypin Clostridium botulinum -bakteerisoluissa (Bean Strain).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos.

Kirkas ja väritön tai kellertävä liuos.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu servikaalisen dystonian (torticollis) hoitoon aikuisilla.

4.2Annostus ja antotapa

NeuroBlocia saa antaa vain kaularangan dystonian hoitoon ja botulinumtoksiinien käyttöön perehtynyt lääkäri.

Annettava ainoastaan sairaalassa.

Annostus

Alkuannos on 10 000 yksikköä; annos tulee jakaa kahdesta neljään eniten affisioituneelle lihakselle. Kliinisistä tutkimuksista saadut tiedot viittaavat siihen, että tehokkuus riippuu annoksesta, mutta koska nämä kokeet eivät olleet riittäviä vertailujen suorittamista varten, ne eivät osoittaneet merkitsevää eroa 5 000 ja 10 000 yksikön välillä. Tämän vuoksi myös 5 000 yksikön alkuannosta voidaan harkita, mutta 10 000 yksikön annos saattaa parantaa kliinisen hyödyn todennäköisyyttä.

Injektioita on toistettava tarpeen mukaan hyvän toiminnan ylläpitämiseksi ja kivun vähentämiseksi. Pitkäaikaisissa kliinisissä tutkimuksissa keskimääräinen annosten välinen aika oli noin 12 viikkoa. Potilaiden välillä voi kuitenkin esiintyä vaihtelua; osalla potilaista huomattava parannus alkutasoon verrattuna säilyi 16 viikon ajan tai pidempään. Annosvälin tulee näin ollen perustua potilaan yksilölliseen kliiniseen arvointiin/vasteeseen.

Potilaille, joiden lihasmassa on pienentynyt, annosta tulee sovittaa potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Tämän lääkevalmisteen voimakkuudeksi ilmoitetaan 5 000 yksikköä/ml (U/ml). Nämä yksiköt eivät ole vertailukelpoisia muiden botulinumtoksiinivalmisteiden voimakkuuden ilmoittamiseen käytettyjen yksiköiden kanssa (ks. kohta 4.4).

Iäkkäät potilaat

Annoksen säätäminen iäkkäillä potilailla (≥ 65 vuotta) ei ole tarpeen.

Maksan ja munuaisten toiminnanvajaus

Maksan tai munuaisten toiminnanvajausta potevilla potilailla ei ole suoritettu tutkimuksia. Valmisteen farmakologisten ominaisuuksien perusteella ei näytä kuitenkaan olevan aihetta muuttaa annostusta.

Pediatriset potilaat

Valmisteen turvallisuutta ja tehoa 0–18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla. NeuroBlocin käyttöä 0–18 vuoden ikäisten lasten hoitoon ei suositella ennen kuin asiasta saadaan lisää tietoa.

Antotapa

NeuroBlocia saa antaa vain injektiona lihakseen. On varottava, ettei NeuroBlocia injisoida verisuoneen.

Alkuannos, 10 000 U, tulee jakaa kahdesta neljään eniten affisioituneelle lihakselle.

Jotta kokonaisannos voidaan jakaa useaan injektioon, NeuroBloc voidaan laimentaa injektioihin tarkoitetulla 0,9-prosenttisella natriumkloridiliuoksella (9 mg/ml). Laimennettu liuos on käytettävä heti. Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Henkilöille, joilla tiedetään olevan neuromuskulaarisia sairauksia (esim. amyotrofinen lateraaliskleroosi tai perifeerinen neuropatia) tai hermolihasliitoksen sairaus (esim. myasthenia gravis tai Lambert-Eaton-oireyhtymä), ei saa antaa NeuroBlocia.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

On suositeltavaa antaa NeuroBloc vain lihakseen.

NeuroBlocin turvallisuutta hyväksytyn käyttöaiheen ulkopuolella ei ole määritetty. Tämä varoitus koskee myös käyttöä lapsille sekä mitä tahansa muuta käyttöaihetta servikaalisen dystonian lisäksi. Riskit, joihin voi kuulua kuolema, voivat olla hyötyjä suurempia.

Serokonversio

Kuten monien terapeuttisesti käytettävien biologisten/bioteknologisten proteiinien yhteydessä, toistuvien NeuroBloc-annosten yhteydessä osa potilaista saattaa kehittää vasta-aineita B-tyypin botulinumtoksiinille. Kolmesta pitkästä kliinisestä tutkimuksesta saadut immunogeenisuustiedot osoittavat noin kolmannekselle potilaista kehittyvän vasta-aineita. Tulokset saatiin altistumisajasta riippuvaisella Mouse Protection / Mouse Neutralization Assay -analyysillä (ks. kohta 5.1).

Serokonversion seurauksia tarkkaillut tutkimus osoitti, ettei vasta-aineiden läsnäolo heikentänyt hoitovastetta ja ettei sillä ollut vaikutusta yleiseen turvallisuusprofiiliin. Mouse Neutralization / Mouse Protection Assay -analyysillä määritetyn vasta-aineiden esiintyvyyden kliininen merkitys on kuitenkin epävarma.

Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on verenvuototaipumus tai saavat antikoagulanttihoitoa.

Toksiinin leviämisen vaikutukset

Toksiinin leviämiseen liittyviä neuromuskulaarisia vaikutuksia kaukana injektiokohdasta on raportoitu (ks. kohta 4.8). Niihin kuuluvat nielemis- ja hengitysvaikeudet.

Potilaat, joilla on ennestään neuromuskulaarinen sairaus

Terapeuttisia annoksia saaneilla potilailla voi ilmetä liiallista lihasheikkoutta. Potilailla, joilla on neuromuskulaarinen sairaus, voi olla suurempi riski saada kliinisesti merkittäviä haittavaikutuksia

tavanomaisista NeuroBloc-annoksista, mukaan lukien vakava dysfagia ja hengityksen heikkeneminen (ks. kohta 4.3).

Dysfagiaa, aspiraatiokeuhkokuumetta ja/tai hengenvaarallisia hengitystiesairauksia on raportoitu spontaanisti A- tai B-tyypin botulinumtoksiinia saaneilla potilailla.

Näiden haittavaikutusten vaara on tavallista suurempi lapsilla (ei-hyväksytty käyttö) sekä niillä potilailla, joilla on jokin neuromuskulaarinen sairaus, kuten nielemishäiriöitä. Jos potilaalla on neuromuskulaarinen sairaus tai aiemmin ilmennyt dysfagiaa tai aspiraatiota, botulinumtoksiinia saa käyttää ainoastaan koetilanteessa tarkassa lääkärin valvonnassa.

Potilaita ja heidän hoitajiaan on kehotettava kääntymään lääkärin puoleen, jos NeuroBloc-hoidon jälkeen ilmenee hengitysvaikeuksia, tukehtumista tai joko ensimmäistä kertaa esiintyvää tai pahenevaa dysfagiaa.

Dysfagiaa on raportoitu ruiskutettaessa valmistetta muualle kuin kaulan lihaksiin.

Botulinumtoksiinivalmisteiden ei-vaihtokelpoisuus

10 000:n (tai 5 000) yksikön alkuannos koskee vain NeuroBlocia (B-tyypin botulinumtoksiini). Nämä NeuroBlocin annosyksiköt ovat spesifisiä vain NeuroBlocille (B-tyypin botulinumtoksiini) eivätkä koske A-tyypin botulinumtoksiinivalmisteita. A-tyypin botulinumtoksiinin annostelusuositukset ovat merkittävästi pienempiä kuin NeuroBlocin annostelusuositukset. A-tyypin botulinumtoksiinin antaminen NeuroBlocin annostelusuosituksia käyttäen voi aiheuttaa systeemisen myrkytyksen ja hengenvaarallisia kliinisiä seuraamuksia.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Eri serotyypin botulinumtoksiinien samanaikaisen annon vaikutuksia ei tällä hetkellä tunneta. Kliinisissä tutkimuksissa NeuroBlocia annettiin kuitenkin 16 viikkoa A-tyypin botulinumtoksiinin injisoimisen jälkeen.

NeuroBlocin ja aminoglykosidien tai hermolihasliitokseen vaikuttavien valmisteiden (esim. kuraretyyppisten yhdisteiden) antoon yhtä aikaa on suhtauduttava varoen.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole tehty riittäviä eläinkokeita raskautta sekä alkion/sikiön kehitystä koskevien vaikutuksien selvittämiseksi. Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta. NeuroBlocia ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne edellytä hoitoa B-tyypin botulinumtoksiinilla.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö B-tyypin botulinumtoksiini ihmisen rintamaitoon. B-tyypin botulinumtoksiinin erittymistä maitoon ei ole tutkittu eläinkokeissa. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko NeuroBloc-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Fertiliteettitutkimuksia ei ole tehty, eikä tiedetä, voiko NeuroBloc vaikuttaa lisääntymiskykyyn.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. NeuroBloc voi heikentää ajokykyä tai koneiden käyttökykyä, jos se aiheuttaa haittavaikutuksia kuten lihasheikkoutta ja silmäoireita (näön hämärtyminen, yläluomen roikkuminen).

4.8Haittavaikutukset

Useimmin raportoidut NeuroBloc-hoitoon liitetyt haittavaikutukset olivat suun kuivuminen, dysfagia, dyspepsia ja injektiokohdan kipu.

On raportoitu haittavaikutuksia, jotka liittyvät toksiinin leviämiseen kauas antokohdasta: nämä ovat liiallinen lihasheikkous, dysfagia, dyspnea sekä aspiraatiokeuhkokuume, joka joissain tapauksissa on johtanut kuolemaan (ks. kohta 4.4).

Kaikissa kliinisissä tutkimuksissa esiintyneet haittavaikutukset on lueteltu alla MedDRA-luokituksen elinryhmän ja esiintyvyyden mukaan yleisimmästä alkaen seuraavasti: hyvin yleinen (≥1/10); yleinen (≥1/100, <1/10); melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100).

Elinjärjestelmä

Hyvin yleiset

Yleiset

Hermosto

suun kuivuminen,

torticollis (paheneminen

 

päänsärky

lähtötilanteeseen verrattuna),

 

 

makuaistin muutokset

Silmät

 

näön hämärtyminen

Hengityselimet, rintakehä ja

 

dysfonia

välikarsina

 

 

Ruoansulatuselimistö

nielemisvaikeudet

dyspepsia

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

lihasheikkous

Yleisoireet ja antopaikassa

kipu pistoskohdassa

niskakipu

todettavat haitat

 

influenssan kaltaiset oireet

Samoin kuin A-tyypin botulinumtoksiinia annettaessa voi joissakin ääreislihaksissa esiintyä elektrofysiologista värinää, joka ei liity kliiniseen lihasheikkouteen tai muihin elektrofysiologisiin poikkeavuuksiin.

Myyntiin tulon jälkeiset kokemukset

On raportoitu haittavaikutuksia, jotka liittyvät toksiinin leviämiseen kauas antokohdasta (liiallista lihasheikkoutta, dysfagiaa, dyspneaa, sekä aspiraatiokeuhkokuumetta, joka joissain tapauksissa on johtanut kuolemaan) (ks. kohta 4.4).

Myös seuraavia vaikutuksia on raportoitu lääkkeen tultua myyntiin: epänormaalia akkommodaatiota, ptoosia, oksentelua, ummetusta, nuhakuumeen kaltaisia oireita, asteniaa, angioedeemaa, ihottumaa, nokkosihottumaa ja kutinaa.

Saatavilla olevat raportit osoittavat, että valmistetta on käytetty pediatrisille potilaille. Lapsia koskevat raportoidut tapaukset ovat todennäköisemmin vakavia (40 %) kuin aikuisia ja iäkkäitä koskevat raportoidut tapaukset (12 %), mahdollisesti koska lapsille on käytetty asianmukaista suurempia annoksia (ks. kohta 4.9).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Yliannostustapauksia (joissakin systeemisen toksisuuden merkkejä) on raportoitu. Yliannostustapauksessa on aloitettava tavanomaiset lääketieteelliset tukitoimenpiteet. Annokset, jotka ovat olleet korkeintaan 15 000 yksikköä, ovat harvoin johtaneet aikuisilla kliinisesti merkittävään systeemiseen toksisuuteen. Jos kliinisesti epäillään botulismia, potilas on mahdollisesti toimitettava sairaalaan hengitystoiminnan (alkava hengitysvajaus) valvomiseksi.

Yliannostustapauksessa tai jos injisoidaan lihakseen, joka tavallisesti kompensoi servikaalista dystoniaa, on mahdollista, että dystonia pahenee. Muiden botulinumtoksiinien tavoin spontaani paraneminen tapahtuu ajan kuluessa.

Käyttö lapsille (ei hyväksytty): Kliinisesti merkittävää systeemistä toksisuutta on esiintynyt aikuispotilaiden hoitoon hyväksytyillä annoksilla. Vaikutuksen leviämisen riski on suurempi kuin aikuisilla, ja leviämisen seuraukset useammin vakavia. Tämä saattaa johtua suurista annoksista, joita tälle potilasryhmälle yleensä käytetään.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: lihasrelaksantit, perifeerisesti vaikuttavat lihasrelaksantit. ATC-koodi: M03AX01

NeuroBloc on hermo-lihasliitoksen salpaaja. NeuroBlocin hermo-lihasliitosta salpaava vaikutus ilmenee kolmessa vaiheessa:

1.Solunulkoinen sitoutuminen motorisen hermopäätteen tiettyihin akseptoreihin.

2.Kulkeutuminen solun sisään ja toksiinin vapautuminen hermopäätteiden sytosoliin.

3.Asetyylikoliinin vapautumisen estyminen hermopäätteistä hermo-lihasliitoksessa.

Kun NeuroBlocia injisoidaan suoraan lihakseen, se aiheuttaa paikallisen paralyysin, joka vähitellen korjaantuu. Paralyysin paranemismekanismi on tuntematon, mutta se saattaa liittyä affisioituneen proteiinin intraneuronaaliseen vaihtumiseen ja/tai hermopäätteiden versoamiseen (sprouting).

NeuroBlocin tehokkuutta ja turvallisuutta servikaalisen dystonian hoidossa on arvioitu useissa kliinisissä tutkimuksissa. Tutkimuksissa NeuroBlocin toimintaa on seurattu sekä aiemmin hoitamattomilla potilailla että sellaisilla potilailla, joita on aiemmin hoidettu A-tyypin botulinumtoksiinilla, mukaan lukien potilailla, joilla ei ole todettu kliinistä vastetta A-tyypin botulinumtoksiinille.

Servikaalista dystoniaa potevilla potilailla suoritettiin kaksi III-vaiheen lumekontrolloitua satunnaistettua monikeskuksista kaksoissokkotutkimusta. Kumpaankin tutkimukseen otettiin aikuispotilaita ( 18-vuotiaita), jotka olivat saaneet A-tyypin botulinumtoksiinia. Ensimmäiseen tutkimukseen otettiin potilaita, joilla A-tyypin Frontalis -kokeen mukaan ei saatu vastetta A-tyypin toksiinille (A-vasteettomat). Toiseen tutkimukseen otettiin potilaita, joilla saatiin vaste A-tyypin toksiinille (A-vasteelliset). Ensimmäisessä tutkimuksessa potilaat, joilla ei saatu vastetta A-tyypin toksiinille (A-vasteettomat) saivat satunnaistetusti lumelääkettä tai 10 000 yksikköä NeuroBlocia, ja toisessa tutkimuksessa potilaat, joilla saatiin vaste A-tyypin toksiinille (A-vasteelliset) saivat satunnaistetusti lumelääkettä tai 5 000 tai 10 000 yksikköä toksiinia. Lääkevalmistetta injisoitiin samalla kerralla kahdesta neljään seuraavista lihaksista: m. splenius capitus, m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, m. trapezius, m. semispinalis capitus tai m. scalenus. Kokonaisannos jaettiin valittujen lihasten kesken ja lihasta kohden annettiin 1 5 injektiota. Ensimmäisessä tutkimuksessa oli 77 potilasta ja toisessa 109 potilasta. Potilaiden arvioinnit jatkuivat 16 viikkoa injektioiden annon jälkeen.

Primaarinen lääkkeen tehoa ilmaiseva muuttuja kummassakin tutkimuksessa oli TWSTRS- kokonaispistemäärä (mahdollinen pistemäärä on 0 87) viikolla 4. Sekundaarisia muuttujia mittasivat VAS-asteikot (Visual Analogue Scales), jotka ilmaisivat määrällisenä sekä potilaan suorittaman muutoksen kokonaisarvion että lääkärin suorittaman muutoksen yleisen kokonaisarvion alkutilanteesta viikolle 4. Näillä asteikoilla 50 pistettä merkitsee muuttumatonta tilannetta, 0 muutosta paljon huonompaan suuntaan ja 100 pistettä muutosta paljon parempaan suuntaan. Primaarisen ja sekundaaristen tehokkuuden muuttujien vertailujen tulokset on esitetty taulukossa 1. TWSTRS-ala-

asteikkojen analyysi osoitti merkittäviä vaikutuksia servikaalisen dystonian vaikeusasteeseen ja siihen liittyvään kipuun ja toiminnalliseen haittaan.

Taulukko 1:

Tehokkuustulokset III-vaiheen NeuroBloc-tutkimuksista

 

TUTKIMUS 1

 

TUTKIMUS 2

 

(A-vasteettomat potilaat)

(A-vasteelliset potilaat)

Arvioinnit

Lume

10 000 yks.

Lume

5000 yks.

10 000 yks.

 

n = 38

n = 39

n = 36

n = 36

n = 37

TWSTRS-

 

 

 

 

 

kokonaispisteet

 

 

 

 

 

Keskiarvo alkutilanteessa

51,2

52,8

43,6

46,4

46,9

 

Keskiarvo viikolla 4

49,2

41,8

39,3

37,1

35,2

Muutos alkutilanteesta

-2,0

-11,1

-4,3

-9,3

-11,7

P-arvo*

 

0,0001

 

0,0115

0,0004

Potilaan yleinen

 

 

 

 

 

kokonaisarvio

 

 

 

 

 

Keskiarvo viikolla 4

39,5

60,2

43,6

60,6

64,6

P-arvo*

 

0,0001

 

0,0010

0,0001

Lääkärin yleinen

 

 

 

 

 

kokonaisarvio

 

 

 

 

 

Keskiarvo viikolla 4

47,9

60,6

52,0

65,3

64,2

P-arvo*

 

0,0001

 

0,0011

0,0038

* Kovarianssianalyysi, kaksitahoiset testit, = 0,05

Eräässä toisessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa pyrittiin vertaamaan NeuroBlocia (10 000 yksikköä) ja A-tyypin botulinumtoksiinia (150 yksikköä) sellaisten kaularangan dystoniaa sairastavien hoidossa, joille ei ole koskaan aiemmin annettu botulinumtoksiinia. Ensisijaisessa tehokkuusanalyysissä käytettiin TWSTRS-kokonaispistemäärää, ja toissijaisessa tehokkuusanalyysissä käytettiin potilaan ja tutkijan muutosarvioita VAS-asteikon avulla, mitkä tehtiin 4, 8 ja 12 viikkoa hoidon jälkeen. Tutkimus täytti ennalta määrätyt kriteerit NeuroBlocin non- inferiority-statuksesta A-tyypin botulinumtoksiiniin nähden, sekä keskimääräisten TWSTRS- kokonaispisteiden suhteen 4 viikkoa ensimmäisen ja toisen hoitokerran jälkeen että vaikutuksen keston suhteen.

Hoitovasteen saavuttaneiden tutkimushenkilöiden analyysi vahvisti edelleen käsitystä, että NeuroBloc on vähintään yhdenvertainen A-tyypin botulinumtoksiinin kanssa. Tässä analyysissä todettiin, että TWSTRS-pisteet paranivat hoitojakson 1 viikkoon 4 mennessä yhtä suurella prosenttiosuudella tutkimushenkilöistä molemmissa ryhmissä (86 % NeuroBloc-ryhmässä ja 85 % Botox-ryhmässä). Myös TWSTRS-pisteiden pieneneminen ainakin 20 % lähtötilanteesta oli suurin piirtein yhtä yleistä molemmissa ryhmissä hoitojakson 1 viikon 4 kohdalla (51 % NeuroBloc-ryhmässä ja 47 % Botox- ryhmässä).

Muissa kliinisissä tutkimuksissa ja avoimissa seurantatutkimuksissa on todettu, että potilaiden vaste NeuroBloc-hoitoon voi jatkua hyvänä pitkiäkin aikoja; jotkin potilaat ovat saaneet yli 14 hoitokertaa yli 3,5 vuoden aikana. Alentuneiden TWRSTRS-kokonaispisteiden osoittaman toiminnan parantumisen lisäksi NeuroBloc-hoitoon yhdistettiin myös jokaisen hoitojakson viikkojen 4, 8 ja 12 kohdalla merkittävä TWSTRS- ja VAS-asteikoilla mitattu kivun vähentyminen lähtötasoon verrattuna. Keskimääräinen annosten aikaväli näissä tutkimuksissa oli 12 viikkoa.

NeuroBlocin immunogeenisuutta on arvioitu kahdessa kliinisessä tutkimuksessa ja yhdessä avoimessa seurantatutkimuksessa. Vasta-aineiden esiintyvyys selvitettiin näissä tutkimuksissa Mouse Protection Assay (MPA) -analyysillä (tunnetaan myös nimellä Mouse Neutralization Assay / MNA).

Kolmesta pitkästä kliinisestä tutkimuksesta saadut immunogeenisuustiedot osoittavat noin kolmannekselle potilaista kehittyvän vasta-aineita. Tulokset saatiin altistumisajasta riippuvaisella Mouse Protection / Mouse Neutralization Assay -analyysillä. Näiden tutkimusten mukaan noin 19-25 % serokonversioista tapahtui 18 kuukauden sisällä hoidon aloittamisesta ja 33–44 % 45

kuukauden sisällä. Serokonversion seurauksia tarkkaillut tutkimus osoitti, ettei vasta-aineiden läsnäolo heikentänyt hoitovastetta ja ettei sillä ollut vaikutusta yleiseen turvallisuusprofiiliin. Mouse Neutralization / Mouse Protection Assay -analyysillä määritetyn vasta-aineiden esiintyvyyden kliininen merkitys on kuitenkin epävarma.

Serokonversion esiintyvyys ja alkamisajankohdat olivat samankaltaisia potilailla, joita oli hoidettu A- tyypin toksiinilla, ja potilailla joita ei oltu hoidettu A-tyypin toksiinilla, sekä potilailla, jotka olivat vasteettomia A-tyypin toksiinille, ja potilailla jotka olivat vasteellisia A-tyypin toksiinille.

5.2Farmakokinetiikka

Injisoitaessa NeuroBlocia lihaksensisäisesti se aiheuttaa paikallista lihasheikkoutta kemiallisen denervaation välityksellä. NeuroBlocin markkinoille tultua paikallisen lihaksensisäisen injektion jälkeen todetuista haittatapahtumista (joita olivat mm. suun kuivuminen, nielemisvaikeudet ja näön hämärtyminen) 12 % oli vakavia tapahtumia, jotka saattoivat johtua B-tyypin botulinumtoksiinin systeemisistä vaikutuksista. Farmakokineettisiä tai lääkeaineen imeytymiseen, jakautumiseen, metaboliaan ja eritykseen liittyviä tutkimuksia (ADME-tutkimuksia) ei kuitenkaan ole suoritettu.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologiset tutkimukset kerta-annoksella cynomolgus-apinoilla eivät ole osoittaneet muita vaikutuksia kuin odotettavissa olevaa, annoksesta riippuvaa injisoitujen lihasten paralyysia ja suurten annosten yhteydessä jonkin verran toksiinin diffundoitumista lähellä sijaitseviin lihaksiin, joihin valmistetta ei injisoitu ja joissa ne aiheuttivat samantapaisia vaikutuksia.

Cynomolgus-apinoilla suoritettiin kerta-annoksella lihaksensisäisiä toksisuuskokeita. Systeeminen pitoisuus, jolla ei todettu vaikutusta (NOEL) oli noin 960 yks./kg. Letaalinen annos oli 2400 yks./kg.

Valmisteen luonteesta johtuen eläinkokeita ei ole suoritettu NeuroBlocin karsinogeenisten vaikutusten selvittämiseksi. NeuroBlocilla ei ole suoritettu mutageenisyyttä koskevia standarditutkimuksia. Rotilla ja kaneilla tehdyt kehitystutkimukset eivät osoittaneet merkkejä sikiön epämuodostumista tai hedelmällisyysmuutoksista. Kehitystutkimuksissa rotilla korkein haitaton annos (NOAEL, No Observed Adverse Effect Dose Level) oli emoon kohdistuvien vaikutusten osalta 1 000 U/kg/vrk ja sikiövaikutusten osalta 3 000 U/kg/vrk. Kaneilla NOAEL-arvo oli emoon kohdistuvien vaikutusten osalta 0,1 U/kg/vrk ja sikiövaikutusten osalta 0,3 U/kg/vrk. Hedelmällisyystutkimuksissa NOAEL- arvo yleistoksisuuden osalta oli 300 U/kg/vrk sekä uroksilla että naarailla ja hedelmällisyyteen ja lisääntymiskykyyn kohdistuvien vaikutusten osalta 1 000 U/kg/vrk.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Dinatriumsukkinaatti

Natriumkloridi

Ihmisen seerumin albumiini

Kloorivetyhappo (pH:n säätämiseen)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

5 vuotta myyntipakkauksessa.

Laimennettu valmiste on käytettävä heti (ks. kohdat 4.2 ja 6.6).

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti, ellei pakkausta avata ja valmistetta laimenneta sellaisella menetelmällä, joka estää mikrobikontaminaation.

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C−8 °C).

Ei saa jäätyä.

Pidä pakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Kestoajan kuluessa valmiste voidaan poistaa jääkaapista yhden kerran ja säilyttää huoneenlämmössä alle 25 °C:n lämpötilassa enintään 3 kuukauden ajan. Tämän ajan kuluttua valmistetta ei saa laittaa uudelleen kylmäsäilytykseen, vaan se on hävitettävä.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

0,5 ml, 1,0 ml tai 2,0 ml liuosta 3,5 ml:n I-tyypin lasisessa injektiopullossa, jossa on silikonipäällysteinen butyylikumitulppa, jonka päälle on puristettu alumiinikorkki.

Pakkauskoko: 1 injektiopullo.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

NeuroBloc toimitetaan kertakäyttöisissä injektiopulloissa.

Lääkevalmiste on käyttövalmista, eikä sitä tarvitse sekoittaa. Älä ravista.

Jotta annos voidaan jakaa useaan injektioon, NeuroBloc voidaan laimentaa injektioihin tarkoitetulla 0,9-prosenttisella natriumkloridiliuoksella (9 mg/ml) (ks. kohta 4.2). Natriumkloridiin laimennus tulee tehdä ruiskussa siten, että ruiskuun vedetään ensin tarvittava määrä NeuroBlocia ja sen jälkeen natriumkloridia. Nonkliinisissä kokeissa NeuroBloc-liuosta on laimennettu jopa 6 kertaa laimeammaksi ilman, että laimennus on vaikuttanut lääkkeen voimakkuuteen. Laimennuksen jälkeen lääkevalmiste on käytettävä heti, sillä se ei sisällä säilöntäainetta.

Käyttämätön liuos, vanhentuneet NeuroBloc-injektiopullot sekä lääkevalmisteen annostelussa käytetyt välineet on hävitettävä huolellisesti tartuntavaarallisia jätteitä koskevien paikallisten määräysten mukaan. Injektiopullo on tarkistettava visuaalisesti ennen käyttöä. Jos NeuroBloc-liuos ole kirkasta ja väritöntä tai kellertävää tai jos injektiopullo näyttää vahingoittuneelta, valmistetta ei saa käyttää, vaan se on hävitettävä tartuntavaarallisia jätteitä koskevien paikallisten määräysten mukaan.

Puhdista kaikki roiskeet 10-prosenttisella emäsliuoksella tai 0,5-prosenttisella natriumhypokloriittiliuoksella. Imeytä neste sopivaan imeytysaineeseen käyttäen vedenpitäviä käsineitä. Aseta imeytetty toksiini autoklavointipussiin, sulje pussi ja käsittele tartuntavaarallisia jätteitä koskevien määräysten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Eisai Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Iso-Britannia

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/00/166/001 – 2 500 yks.

EU/1/00/166/002 – 5 000 yks.

EU/1/00/166/003 – 10 000 yks.

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 22. tammikuuta 2001

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä:

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä