Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoRapid (insulin aspart) – Valmisteyhteenveto - A10AB05

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiNovoRapid
ATC-koodiA10AB05
Lääkeaineinsulin aspart
ValmistajaNovo Nordisk A/S

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

NovoRapid 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, injektiopullo NovoRapid Penfill 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli NovoRapid FlexPen 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä NovoRapid InnoLet 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

NovoRapid FlexTouch 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä NovoRapid PumpCart 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

NovoRapid-injektiopullo

1 ml liuosta sisältää 100 yksikköä aspartinsuliinia* (vastaten 3,5 mg). 1 injektiopullo sisältää 10 ml vastaten 1000 yksikköä.

NovoRapid Penfill

1 ml liuosta sisältää 100 yksikköä aspartinsuliinia* (vastaten 3,5 mg). 1 sylinteriampulli sisältää 3 ml vastaten 300 yksikköä.

NovoRapid FlexPen/NovoRapid InnoLet/NovoRapid FlexTouch

1 ml liuosta sisältää 100 yksikköä aspartinsuliinia* (vastaten 3,5 mg). 1 esitäytetty kynä sisältää 3 ml vastaten 300 yksikköä.

NovoRapid PumpCart

1 ml liuosta sisältää 100 yksikköä aspartinsuliinia* (vastaten 3,5 mg). 1 sylinteriampulli sisältää 1,6 ml vastaten 160 yksikköä.

*Aspartinsuliini on valmistettu Saccharomyces cerevisiae -hiivassa yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos.

Kirkas, väritön vesiliuos.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

NovoRapid on tarkoitettu aikuisten ja 1-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten ja nuorten diabetes mellituksen hoitoon.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Insuliinianalogien, joihin aspartinsuliini kuuluu, pitoisuus ilmaistaan yksiköissä, kun taas ihmisinsuliinin pitoisuus ilmaistaan kansainvälisissä yksiköissä.

NovoRapid-insuliinin annostus on yksilöllinen ja se määritetään potilaan tarpeiden mukaisesti. NovoRapid-insuliinia tulisi yleensä käyttää yhdessä pitkä- tai ylipitkävaikutteisen insuliinin kanssa.

Lisäksi NovoRapid-insuliinia voidaan käyttää insuliini-infuusioon soveltuvissa pumppujärjestelmissä jatkuvaa ihonalaista insuliini-infuusiota (CSII) varten.

Lääkärit tai muu terveydenhuollon henkilöstö voivat tarvittaessa antaa NovoRapid-valmistetta myös laskimoon.

Verenglukoosin seurantaa ja insuliinin annoksen säätämistä suositellaan optimaalisen glukoositasapainon saavuttamiseksi.

Yksilöllinen insuliinin tarve aikuisilla ja lapsilla on yleensä 0,5–1,0 yksikköä/kg/vrk. Basaali-bolus- hoitomallissa 50–70 % insuliinin kokonaistarpeesta voidaan kattaa NovoRapid-insuliinilla. Loput insuliinin tarpeesta katetaan pitkä- tai ylipitkävaikutteisella insuliinilla.

Annoksen tarkistus voi olla tarpeen, jos potilaan fyysinen rasitus lisääntyy, tavanomainen ruokavalio muuttuu tai hänellä on muu samanaikainen sairaus.

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät (≥ 65-vuotiaat)

NovoRapid-insuliinia voidaan käyttää iäkkäiden potilaiden hoitoon.

Verenglukoosin seurantaa on tehostettava ja aspartinsuliinin annosta on säädettävä yksilöllisesti, jos potilas on iäkäs.

Munuaisten ja maksan vajaatoiminta

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta saattaa vähentää potilaan insuliinin tarvetta.

Verenglukoosin seurantaa on tehostettava ja aspartinsuliinin annosta on säädettävä yksilöllisesti, jos potilaalla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Pediatriset potilaat

NovoRapid-insuliinia voidaan antaa 1-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille lyhytvaikutteisen (liukenevan) ihmisinsuliinin sijaan, kun vaikutuksen nopeasta alkamisesta saattaa olla hyötyä, esimerkiksi kun pistos halutaan ajoittaa oikein aterioihin nähden (ks. kohdat 5.1 ja 5.2).

NovoRapid-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 1-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Siirtyminen muista insuliinivalmisteista

Toisista insuliinivalmisteista siirryttäessä NovoRapid-insuliinin ja perusinsuliinin annoksia voidaan joutua säätämään. NovoRapid-insuliinin vaikutus alkaa nopeammin ja sen vaikutusaika on lyhyempi kuin lyhytvaikutteisen (liukenevan) ihmisinsuliinin. Vatsan alueelle ihonalaisesti annetun injektion vaikutus alkaa 10–20 minuutin kuluessa pistämisestä. Vaikutus on voimakkaimmillaan 1–3 tunnin välillä injektion antamisesta. Vaikutus kestää 3–5 tuntia.

Verenglukoosin tarkka seuranta on suositeltavaa siirtymisvaiheen aikana ja heti sitä seuraavina ensimmäisinä viikkoina (ks. kohta 4.4).

Antotapa

NovoRapid on pikavaikutteinen insuliinianalogi.

NovoRapid annetaan ihonalaisena pistoksena vatsan alueelle, reiteen, olkavarteen, olkapään alueelle tai pakaraan. Lipodystrofiariskin pienentämiseksi pistoskohtaa tulee aina vaihdella saman alueen sisällä. Ihonalainen pistos vatsan alueelle varmistaa nopeamman imeytymisen verrattuna pistoksiin muille pistosalueille. Pistoskohdasta riippumatta NovoRapid alkaa vaikuttaa lyhytvaikutteista ihmisinsuliinia nopeammin. Vaikutusaika vaihtelee annoksen suuruuden, pistoskohdan, verenkierron,

lämpötilan ja fyysisen rasituksen mukaan.

Vaikutuksen nopeammasta alkamisesta johtuen NovoRapid tulisi yleensä antaa välittömästi ennen ateriaa. Tarpeen vaatiessa NovoRapid-insuliinin voi pistää heti aterian jälkeen.

Jatkuva ihonalainen insuliini-infuusio (CSII)

NovoRapid-insuliinia voidaan käyttää insuliini-infuusioon soveltuvissa pumppujärjestelmissä jatkuvaa ihonalaista insuliini-infuusiota (CSII) varten. Infuusio annetaan vatsan alueelle. Infuusion pistoskohtaa tulee vaihdella.

Kun NovoRapid-insuliinia käytetään insuliini-infuusiopumpussa, siihen ei saa sekoittaa mitään muuta insuliinivalmistetta.

Insuliinia jatkuvana ihonalaisena infuusiona käyttäville potilaille on annettava riittävän tarkat ohjeet pumppujärjestelmän käyttöä varten. Pumpussa tulee käyttää oikeaa sylinteriampullia ja letkua (ks. kohta 6.6). Infuusiovälineet (letku ja kanyyli) tulee vaihtaa infuusiovälineiden tuoteinformaatiossa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Potilaiden, jotka käyttävät NovoRapid-insuliinia insuliini-infuusiopumpussa, on pidettävä saatavilla vaihtoehtoisella tavalla annosteltavaa insuliinia siltä varalta, että pumppujärjestelmään tulee toimintahäiriö.

Laskimonsisäinen käyttö

Lääkärit tai muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat tarvittaessa antaa NovoRapid-valmistetta myös laskimoon.

Seuraavat laskimoon annettavat infuusionesteet, jotka sisältävät 0,05–1,0 yksikköä/ml aspartinsuliinia, kun niihin on lisätty NovoRapid 100 yksikköä/ml -valmistetta, säilyvät polypropyleeni-infuusiopussissa käyttökelpoisina huoneenlämmössä 24 tuntia: 0,9 % natriumkloridi, 5 % glukoosi tai 10 % glukoosi yhdessä 40 mmol/l kaliumkloridin kanssa.

Vaikka infuusioneste on käyttökelpoinen määrätyn ajan, infuusiopussiin adsorboituu aluksi tietty määrä insuliinia. Verenglukoosin seuranta on tarpeen insuliini-infuusion aikana.

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet on esitetty pakkausselosteessa.

NovoRapid-injektiopullo

Anto ruiskulla

NovoRapid-injektiopulloja käytetään yksikköruiskujen kanssa. Katso myös kohta 6.2.

NovoRapid Penfill

Anto insuliinin antolaitteilla

NovoRapid Penfill on suunniteltu käytettäväksi Novo Nordiskin insuliinien antolaitteiden ja NovoFine- tai NovoTwist-neulojen kanssa.

NovoRapid FlexPen

Anto FlexPen-kynällä

NovoRapid FlexPen on esitäytetty kynä, joka on suunniteltu käytettäväksi enintään 8 mm pituisten, kertakäyttöisten NovoFine- tai NovoTwist-neulojen kanssa. FlexPen-kynässä on värikoodi. FlexPen- insuliinikynällä voi valita 1–60 yksikön annoksen yhden yksikön välein.

NovoRapid InnoLet

Anto InnoLet-kynällä

NovoRapid InnoLet on esitäytetty kynä, joka on suunniteltu käytettäväksi enintään 8 mm pituisten, kertakäyttöisten NovoFine- tai NovoTwist-neulojen kanssa. InnoLet-insuliinikynällä voi valita 1– 50 yksikön annoksen yhden yksikön välein.

NovoRapid FlexTouch

Anto FlexTouch-kynällä

NovoRapid FlexTouch on esitäytetty kynä, joka on suunniteltu käytettäväksi enintään 8 mm pituisten, kertakäyttöisten NovoFine- tai NovoTwist-neulojen kanssa. FlexTouch-kynässä on värikoodi. FlexTouch-insuliinikynällä voi valita 1–80 yksikön annoksen yhden yksikön välein.

NovoRapid PumpCart

Annostelu jatkuvana ihonalaisena insuliini-infuusiona (CSII)

NovoRapid PumpCart -insuliinisylinteriampulli on tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisissa insuliinipumppujärjestelmissä, jotka on suunniteltu käytettäväksi tämän sylinteriampullin kanssa, kuten Accu-Chek Insight- ja YpsoPump-insuliinipumput.

Jatkuva ihonalainen insuliini-infuusio annetaan vatsan alueelle. Infuusion pistoskohtaa tulee vaihdella.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Potilaan tulisi kysyä neuvoa lääkäriltä ennen matkustamista aikavyöhykkeeltä toiselle, sillä insuliinin ottamisen ja aterioiden ajankohtia voidaan joutua muuttamaan.

NovoRapid PumpCart

NovoRapid PumpCart -insuliinisylinteriampullin väärä käyttö

NovoRapid PumpCart -insuliinisylinteriampullia voidaan käyttää vain sellaisissa insuliinipumppujärjestelmissä, jotka on suunniteltu käytettäväksi tämän sylinteriampullin kanssa, kuten Accu-Chek Insight- ja YpsoPump-insuliinipumput. Sitä ei saa käyttää muissa antolaitteissa, joita ei ole suunniteltu NovoRapid PumpCart -sylinteriampullille, koska se voi johtaa virheelliseen insuliinin annosteluun ja siitä voi olla seurauksena hyper- tai hypoglykemia.

Hyperglykemia

Riittämätön annostus tai hoidon keskeytyminen saattavat johtaa hyperglykemiaan ja diabeettiseen ketoasidoosiin erityisesti tyypin 1 diabeteksessa. Hyperglykemian ensimmäiset oireet ilmaantuvat yleensä vähitellen tuntien tai päivien kuluessa. Oireisiin sisältyvät jano, tihentynyt virtsaaminen, pahoinvointi, oksentelu, uneliaisuus, ihon punoitus ja kuivuminen, suun kuivuminen, ruokahaluttomuus sekä asetonin haju hengityksessä. Tyypin 1 diabeteksessa hoitamaton hyperglykemia johtaa lopulta diabeettiseen ketoasidoosiin, joka saattaa johtaa kuolemaan.

Hypoglykemia

Aterian laiminlyöminen tai suunnittelematon, voimakas fyysinen rasitus voi johtaa hypoglykemiaan. Erityisesti lapsilla pitää hypoglykemiariskin minimoimiseksi noudattaa huolellisuutta insuliiniannosten (erityisesti perusinsuliini-ateriainsuliinihoidossa) sovittamisessa ruokailuun, fyysiseen aktiivisuuteen ja sen hetkiseen verenglukoosipitoisuuteen.

Hypoglykemiaa saattaa esiintyä, jos insuliiniannos on liian suuri suhteessa insuliinin tarpeeseen. Hypoglykemian yhteydessä tai jos epäillään hypoglykemiaa, NovoRapid-valmistetta ei saa pistää. Kun potilaan verenglukoosi on saatu tasapainoon, annoksen säätöä tulee harkita (ks. kohdat 4.8 ja 4.9).

Potilaat, joiden verenglukoositasapaino paranee huomattavasti, esim. tehostetun insuliinihoidon ansiosta, saattavat kokea muutoksen tavanomaisissa hypoglykemiasta varoittavissa oireissaan. Potilaille tulee kertoa asiasta ja antaa asianmukaista ohjausta. Tavanomaiset varoittavat oireet

saattavat hävitä diabetesta pitkään sairastaneilta potilailta.

Pikavaikutteisten insuliinianalogien farmakodynamiikasta johtuen mahdollinen hypoglykemia saattaa niitä käytettäessä ilmetä pistämisen jälkeen nopeammin kuin lyhytvaikutteista (liukenevaa) ihmisinsuliinia käytettäessä.

Koska NovoRapid tulee annostella aterian välittömässä yhteydessä, sen vaikutuksen alkamisnopeus tulee ottaa huomioon, jos potilaalla on muita sairauksia tai hänen saamansa muu hoito hidastaa ruoan imeytymistä.

Muut sairaudet, varsinkin tulehdukset ja kuumetilat, yleensä lisäävät potilaan insuliinin tarvetta. Munuais- tai maksasairaus tai lisämunuaisen, aivolisäkkeen tai kilpirauhasen toimintaan vaikuttavat sairaudet voivat aiheuttaa muutoksia insuliiniannokseen.

Kun potilaat siirtyvät käyttämään erityyppistä insuliinivalmistetta, hypoglykemiasta varoittavat oireet voivat tulla erilaisiksi tai vaikeammin havaittaviksi kuin aikaisempaa insuliinia käytettäessä.

Siirtyminen muista insuliinivalmisteista

Kun potilas siirtyy käyttämään toisentyyppistä tai toisen valmistajan insuliinia, on siirtyminen toteutettava tarkassa lääkärin valvonnassa. Kun muutetaan insuliinin vahvuutta, tavaramerkkiä (valmistaja), tyyppiä, alkuperää (eläininsuliini, ihmisinsuliini tai ihmisinsuliinianalogi) ja/tai valmistusmenetelmää (yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettu insuliini vs. eläinperäinen insuliini), annoksen muutos saattaa olla tarpeen. Toisentyyppisestä insuliinista NovoRapid-insuliiniin siirtyvien potilaiden päivittäisiä pistoskertoja voidaan joutua lisäämään tai annosta saatetaan joutua muuttamaan verrattuna potilaan tavallisesti käyttämän insuliinin annokseen. Jos annoksen säätö on tarpeen, tarkistuksen tarve voi ilmaantua ensimmäisen annoksen tai muutamien ensimmäisten viikkojen tai kuukausien aikana.

Pistoskohdan reaktiot

Kuten mitä tahansa insuliinihoitoa käytettäessä, pistoskohdan reaktioita (kipu, punoitus, nokkosihottuma, tulehdus, mustelmat, turvotus ja kutina) voi esiintyä. Pistoskohdan jatkuva vaihtaminen pistosalueella vähentää näiden reaktioiden muodostumisriskiä. Reaktiot yleensä häviävät muutaman päivän tai muutaman viikon aikana. Harvoissa tapauksissa NovoRapid-hoito pitää lopettaa pistoskohdan reaktioiden vuoksi.

NovoRapid-valmisteen yhteiskäyttö pioglitatsonin kanssa

Sydämen vajaatoimintatapauksia on raportoitu esiintyneen, kun pioglitatsonia oli käytetty yhdessä insuliinin kanssa, erityisesti potilailla, joilla on riskitekijöitä sydämen vajaatoiminnan kehittymiselle. Tämä tulee pitää mielessä, jos harkitaan pioglitatsonin ja NovoRapid-valmisteen yhteiskäyttöä. Jos valmisteita käytetään yhdessä, potilailta tulee seurata sydämen vajaatoiminnan, painonnousun ja turvotuksen merkkejä ja oireita. Pioglitatsonihoito tulee lopettaa, jos sydänoireet pahenevat.

Vahingossa tapahtuvien sekaannusten/lääkitysvirheiden välttäminen

Potilaat täytyy ohjeistaa aina tarkistamaan insuliinin nimilippu ennen jokaista pistosta, jotta vältetään vahingossa tapahtuvat sekaannukset NovoRapid-insuliinin ja muiden insuliinivalmisteiden välillä.

Insuliinin vasta-aineet

Insuliinin annostelu saattaa aiheuttaa vasta-ainemuodostusta. Tällaisten insuliinin vasta-aineiden olemassaolo saattaa harvoissa tapauksissa edellyttää insuliiniannoksen säätämistä korjaamaan hyper- tai hypoglykemiataipumusta.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Useiden lääkkeiden tiedetään vaikuttavan glukoosiaineenvaihduntaan.

Seuraavat aineet saattavat vähentää potilaan insuliinin tarvetta:

Suun kautta otettavat diabeteslääkkeet, monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjät, beetasalpaajat, angiotensiinikonvertaasin (ACE:n) estäjät, salisylaatit, anaboliset steroidit ja sulfonamidit.

Seuraavat aineet saattavat lisätä potilaan insuliinin tarvetta:

Suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet, tiatsidit, glukokortikoidit, kilpirauhashormonit, sympatomimeetit, kasvuhormoni ja danatsoli.

Beetasalpaajat saattavat peittää hypoglykemian oireet.

Oktreotidi ja lanreotidi voivat joko lisätä tai vähentää insuliinin tarvetta.

Alkoholi saattaa tehostaa tai vähentää insuliinin verenglukoosia alentavaa vaikutusta.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

NovoRapid-insuliinia (aspartinsuliinia) voidaan käyttää raskauden aikana. Tiedot kahdesta satunnaistetusta, kontrolloidusta kliinisestä tutkimuksesta (322 ja 27 raskautta) eivät viittaa aspartinsuliinin haitallisiin vaikutuksiin raskauteen tai sikiön/vastasyntyneen terveyteen, kun sitä verrattiin ihmisinsuliiniin (ks. kohta 5.1).

Raskaana olevien diabeetikkonaisten (tyyppi 1, tyyppi 2 tai raskausajan diabetes) tehostettua verenglukoosikontrollia ja hoidon seurantaa suositellaan raskautta suunniteltaessa ja koko raskauden ajan. Insuliinin tarve yleensä vähenee raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana ja lisääntyy myöhemmin toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana. Synnytyksen jälkeen insuliinin tarve tavallisesti palautuu nopeasti ennen raskautta olleisiin arvoihin.

Imetys

NovoRapid-insuliinin käyttöön ei liity mitään rajoituksia imetysaikana. Imettävän äidin insuliinihoito ei aiheuta vaaraa lapselle. NovoRapid-insuliinin annosta voidaan kuitenkin joutua tarkistamaan imetysaikana.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyyttä koskevissa eläinten lisääntymistutkimuksissa ei ole havaittu eroa aspartinsuliinin ja ihmisinsuliinin välillä.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Potilaan keskittymis- ja reaktiokyky saattavat heikentyä hypoglykemian seurauksena. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita silloin, kun keskittymis- ja reaktiokykyä erityisesti tarvitaan (esim. autolla ajo tai koneiden käyttö).

Potilaita tulee neuvoa ryhtymään varotoimiin hypoglykemian välttämiseksi ajon aikana. Tämä on erityisen tärkeää niille diabeetikoille, joiden tuntemukset hypoglykemiasta varoittavista oireista ovat vähentyneet tai puuttuvat tai joilla on usein ollut hypoglykemia. Tällaisissa tapauksissa autolla ajamisen tarkoituksenmukaisuutta on syytä harkita tarkkaan.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

NovoRapid-insuliinia käyttävillä potilailla havaitut haittavaikutukset johtuvat pääasiassa insuliinin farmakologisesta vaikutuksesta.

Hoidon aikana yleisimmin raportoitu haittavaikutus on hypoglykemia. Hypoglykemian esiintymistiheys vaihtelee riippuen potilasaineistosta, annosalueesta ja glukoositasapainosta (ks. kohta 4.8, Tähdellä (*) merkittyjen haittavaikutusten kuvaus).

Insuliinihoidon alkuvaiheessa saattaa esiintyä silmien taittohäiriöitä, turvotusta ja pistoskohdan reaktioita (kipu, punoitus, nokkosihottuma, tulehdus, mustelmat, turvotus ja kutina pistoskohdassa). Nämä oireet ovat yleensä ohimeneviä. Verenglukoositasapainon nopeaan korjaantumiseen voi liittyä akuutti kivulias neuropatia, joka on yleensä tilapäinen. Insuliinihoidon tehostamisella aikaansaatuun äkilliseen glukoositasapainon paranemiseen saattaa liittyä diabeettisen retinopatian tilapäinen vaikeutuminen, kun taas pitkäaikaisen glukoositasapainon paraneminen vähentää diabeettisen retinopatian etenemisriskiä.

Taulukoitu haittavaikutusluettelo

Alla olevassa luettelossa esitetyt haittavaikutukset perustuvat kliinisistä tutkimuksista saatuihin tietoihin ja ne on luokiteltu MedDRA:n esiintymistiheyksien ja elinjärjestelmäluettelon mukaan. Esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti: Hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen – Nokkosihottuma, ihottuma,

 

iho-oireiden puhkeaminen

 

 

 

Hyvin harvinainen – Anafylaktiset reaktiot*

 

 

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleinen – Hypoglykemia*

 

 

Hermosto

Harvinainen – Perifeerinen neuropatia (kivulias

 

neuropatia)

 

 

Silmät

Melko harvinainen – Taittohäiriöt

 

 

 

Melko harvinainen – Diabeettinen retinopatia

 

 

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen – Lipodystrofia*

 

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Melko harvinainen – Pistoskohdan reaktiot

 

Melko harvinainen – Turvotus

* ks. kohta 4.8, Tähdellä (*) merkittyjen haittavaikutusten kuvaus.

Tähdellä (*) merkittyjen haittavaikutusten kuvaus

Anafylaktiset reaktiot:

Yleistynyt yliherkkyysreaktio (sisältää laajalle levinnyttä ihottumaa, kutinaa, hikoilua, ruoansulatushäiriöitä, angioneuroottista turvotusta, hengitysvaikeuksia, sydämentykytystä ja verenpaineen alenemista) on hyvin harvinainen, mutta saattaa olla hengenvaarallinen.

Hypoglykemia:

Yleisimmin raportoitu haittavaikutus on hypoglykemia. Sitä saattaa esiintyä, jos insuliiniannos on liian suuri suhteessa insuliinin tarpeeseen. Vakava hypoglykemia saattaa johtaa tajuttomuuteen ja/tai aiheuttaa kouristuksia, tilapäisen tai pysyvän aivojen toimintahäiriön tai jopa kuoleman. Hypoglykemian oireet ilmaantuvat yleensä yllättäen. Oireisiin saattaa sisältyä kylmänhikisyys, kalpea ja viileä iho, uupumus, hermostuneisuus tai vapina, ahdistus, epätavallinen väsymys tai heikkous, sekavuus, keskittymisvaikeudet, uneliaisuus, kova nälkä, näköhäiriöt, päänsärky, pahoinvointi ja sydämentykytys.

Kliinisissä tutkimuksissa hypoglykemian esiintymistiheys on vaihdellut riippuen potilasaineistosta, annosalueesta ja glukoositasapainosta. Kliinisten tutkimusten aikana hypoglykemioiden kokonaismäärässä ei ollut eroa potilaiden välillä, hoidettiinpa heitä aspartinsuliinilla tai ihmisinsuliinilla.

Lipodystrofia:

Pistoskohdassa saattaa esiintyä lipodystrofiaa (mukaan lukien lipohypertrofiaa, lipoatrofiaa). Käytetyn pistosalueen pistoskohtien jatkuva vaihtelu vähentää näiden reaktioiden muodostumisriskiä.

Pediatriset potilaat

Kauppaantuonnin jälkeisessä käytössä ja kliinisissä tutkimuksissa lapsilla havaittujen haittavaikutusten määrä, tyyppi ja vaikeusaste ei ole eronnut väestössä yleensä havaituista haittavaikutuksista.

Muut erityiset potilasryhmät

Kauppaantuonnin jälkeisessä käytössä ja kliinisissä tutkimuksissa iäkkäillä ja munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla havaittujen haittavaikutusten määrä, tyyppi ja vaikeusaste ei ole eronnut väestössä yleensä havaituista haittavaikutuksista.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Insuliinin yliannostukselle ei ole olemassa erityistä määritelmää. Hypoglykemia saattaa kuitenkin kehittyä vaiheittain, jos potilas saa liian suuria insuliiniannoksia verrattuna insuliinin tarpeeseen:

Lievä hypoglykemia voidaan hoitaa antamalla suun kautta rypälesokeria tai sokeria sisältäviä tuotteita. Siksi on suositeltavaa, että diabeetikko pitää aina mukanaan sokeripitoisia tuotteita.

Vakava hypoglykemia, jolloin potilas on tajuton, voidaan hoitaa antamalla glukagonia (0,5–

1 mg) lihakseen tai ihon alle tai antamalla glukoosia laskimoon. Lihaksensisäisen ja ihonalaisen glukagoni-injektion voi antaa riittävän koulutuksen saanut henkilö. Laskimonsisäisen glukoosin antaa lääkäri tai muu terveydenhuollon henkilöstö. Glukoosia on annettava laskimoon, jos glukagonin antoon ei tule vastetta 10–15 minuutin kuluessa. On suositeltavaa, että tajunnan palattua potilaalle annetaan suun kautta hiilihydraatteja hypoglykemian uusiutumisen estämiseksi.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Diabeteslääkkeet. Insuliinit ja insuliinijohdokset, lyhytvaikutteiset. ATC-koodi: A10AB05.

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset

Aspartinsuliinin verenglukoosipitoisuutta alentava vaikutus perustuu glukoosin soluunoton helpottumiseen, kun insuliini sitoutuu lihas- ja rasvasolujen insuliinireseptoreihin, ja samanaikaiseen maksan glukoosin tuotannon estymiseen.

Aterianjälkeisten neljän ensimmäisen tunnin kuluessa on voitu määrittää, että NovoRapid-insuliinin vaikutus alkaa nopeammin kuin lyhytvaikutteisen (liukenevan) ihmisinsuliinin ja lisäksi se laskee veren glukoosipitoisuutta enemmän. Ihon alle annetun NovoRapid-insuliinin vaikutusaika on lyhyempi kuin lyhytvaikutteisen ihmisinsuliinin.

Veren glukoosi (mmol/l)

Aika (h)

Kuva I. Yhden, ateriaa edeltävän insuliiniannoksen vaikutus veren glukoosipitoisuuteen välittömästi ennen ateriaa pistetyn NovoRapid-annoksen (yhtenäinen viiva) tai 30 minuuttia ennen ateriaa annetun lyhytvaikutteisen ihmisinsuliiniannoksen (katkoviiva) jälkeen potilailla, joilla on tyypin 1 diabetes mellitus.

Ihon alle annetun NovoRapid-injektion vaikutus alkaa 10–20 minuutin kuluttua pistämisestä. Vaikutus on voimakkaimmillaan 1–3 tunnin välillä injektion antamisesta. Vaikutus kestää 3–5 tuntia.

Kliininen teho

Tyypin 1 diabeetikoille tehdyt kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että aterianjälkeiset verenglukoosiarvot ovat matalammat NovoRapid-insuliinilla kuin lyhytvaikutteisella ihmisinsuliinilla (Kuva I). Kahdessa avoimessa pitkäaikaistutkimuksessa tyypin 1 diabeetikoilla (tutkimuksista ensimmäiseen osallistui 1070 potilasta ja toiseen 884) NovoRapid-insuliini laski glykoituneen hemoglobiinin arvoja 0,12 [95 % luottamusväli 0,03; 0,22] prosenttiyksiköllä ja 0,15 [95 % luottamusväli 0,05; 0,26] prosenttiyksiköllä ihmisinsuliinin käyttöön verrattuna; tämän eron kliininen merkitys on rajallinen.

Tyypin 1 diabeetikoille tehdyt kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että yöllisen hypoglykemian riski on aspartinsuliinia käytettäessä pienempi kuin lyhytvaikutteista (liukenevaa) ihmisinsuliinia käytettäessä. Päivällä ilmenevän hypoglykemian riski ei ollut merkitsevästi suurempi.

Aspartinsuliini on moolitasolla yhtä tehokas kuin lyhytvaikutteinen ihmisinsuliini.

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät (≥ 65-vuotiaat)

Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, vaihtovuoroisessa tutkimuksessa verrattiin aspartinsuliinin ja lyhytvaikutteisen (liukenevan) ihmisinsuliinin farmakokinetiikkaa ja farmakodynamiikkaa tyypin 2 diabetesta sairastavilla iäkkäillä potilailla (19 potilasta iältään 65–83 vuotta, iän keskiarvo 70 vuotta). Suhteelliset erot aspartinsuliinin ja ihmisinsuliinin farmakodynaamisissa ominaisuuksissa (GIRmax, AUCGIR, 0-120 min) iäkkäillä olivat yhdenmukaisia tulosten kanssa, jotka on saatu terveillä koehenkilöillä ja nuoremmilla diabeetikoilla.

Pediatriset potilaat

Pienille lapsille (20 lasta, joiden ikä oli 2 vuodesta alle 6 vuoteen, ja joista neljä oli alle 4-vuotiaita) tehdyssä, 12 viikkoa kestäneessä kliinisessä tutkimuksessa verrattiin ennen ateriaa annettua liukenevaa ihmisinsuliinia ja aterian jälkeen annettua aspartinsuliinia. Kerta-annoksen farmakokinetiikkaa ja farmakodynamiikkaa tutkittiin lasten (6–12-vuotiaat) ja nuorten (13–17- vuotiaat) elimistössä. Aspartinsuliinin farmakodynaaminen profiili lapsilla oli samanlainen kuin aikuisilla.

NovoRapid-insuliinin tehoa ja turvallisuutta ateriainsuliinina yhdistettynä perusinsuliineista joko detemir- tai degludekinsuliiniin on tutkittu 12 kuukauden ajan kahdessa satunnaistetussa, kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa nuorilla ja lapsilla, joiden ikä oli 1-alle 18 vuotta (n=712). Tutkimuksissa oli mukana 167 iältään 1-5-vuotiasta, 260 iältään 6-11-vuotiasta ja 285 iältään 12-17- vuotiasta lasta. Havaitut parannukset HbA1c-tasoissa ja turvallisuusprofiilit olivat vertailukelpoisia kaikissa ikäryhmissä.

Raskaus

Kliininen tutkimus, jossa verrattiin aspartinsuliinin ja ihmisinsuliinin turvallisuutta ja tehoa raskaana olevilla tyypin 1 diabetesta sairastavilla naisilla (322 raskautta (aspartinsuliini: 157; ihmisinsuliini: 165)), ei viitannut aspartinsuliinin haitallisiin vaikutuksiin raskauteen tai sikiön/vastasyntyneen terveyteen.

Lisäksi tulokset kliinisestä tutkimuksesta, jossa oli mukana 27 raskausajan diabetesta sairastavaa naista, osoittivat turvallisuusprofiilin olevan samanlainen verrattaessa aspartinsuliini- ja ihmisinsuliinihoitoa keskenään. Tutkimuksessa naiset satunnaistettiin saamaan joko aspartinsuliinia (14) tai ihmisinsuliinia (13).

5.2Farmakokinetiikka

Imeytyminen, jakautuminen ja eliminaatio

NovoRapid-insuliinissa proliiniaminohapon korvaaminen aspartaatilla paikassa B28 vähentää lyhytvaikutteisella (liukenevalla) ihmisinsuliinilla havaittua heksameerien muodostustaipumusta. Tästä syystä NovoRapid imeytyy ihonalaiskudoksesta lyhytvaikutteista ihmisinsuliinia nopeammin.

Aspartinsuliinin huippupitoisuus saavutetaan keskimäärin puolet lyhyemmässä ajassa kuin lyhytvaikutteisen ihmisinsuliinin. Tyypin 1 diabeetikoilla aspartinsuliinin keskimääräinen huippupitoisuus plasmassa, 492 ± 256 pmol/l, saavutettiin 40 (neljännespisteiden välinen alue: 30–40) minuutin kuluttua ihon alle annetusta pistoksesta annoksen ollessa 0,15 yksikköä painokiloa kohden. Veren insuliinipitoisuus palautui perustasolle noin 4–6 tunnin kuluttua pistoksesta. Tyypin 2 diabeetikoilla imeytyminen tapahtui jonkin verran hitaammin, minkä seurauksena huippupitoisuus oli matalampi (Cmax 352 ± 240 pmol/l), ja se saavutettiin myöhemmin, tmax 60 (neljännespisteiden välinen alue: 50–90) minuuttia. NovoRapid-insuliinin huippupitoisuuden saavuttamiseen kuluva aika vaihtelee yksilökohtaisesti huomattavasti vähemmän kuin lyhytvaikutteisen ihmisinsuliinin vastaava aika, mutta NovoRapid-insuliinin huippupitoisuus vaihtelee yksilökohtaisesti enemmän.

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät (≥ 65-vuotiaat)

Suhteelliset erot aspartinsuliinin ja lyhytvaikutteisen (liukenevan) ihmisinsuliinin farmakokineettisissä ominaisuuksissa tyypin 2 diabetesta sairastavilla iäkkäillä potilailla (65–

83 vuotta, iän keskiarvo 70 vuotta) olivat samankaltaisia kuin mitä on havaittu terveillä koehenkilöillä ja nuoremmilla diabeetikoilla. Iäkkäissä potilaissa imeytyminen oli hidastunut, minkä vuoksi tmax oli viivästynyt (82 (neljännespisteiden välinen alue: 60–120) minuuttia), kun taas Cmax oli samankaltainen kuin mitä oli havaittu nuorilla tyypin 2 diabeetikoilla ja hieman alhaisempi kuin tyypin 1 diabeetikoilla.

Maksan vajaatoiminta

Aspartinsuliinin kerta-annoksen farmakokinetiikkaa tutkittiin 24 koehenkilöllä, joiden maksan toiminta vaihteli normaalista vaikeaan toimintahäiriöön. Maksan vajaatoimintaa sairastavilla imeytymisnopeus oli pienentynyt ja vaihtelevampi, minkä vuoksi tmax oli hidastunut noin

50 minuutista henkilöillä, joilla oli normaali maksan toiminta, noin 85 minuuttiin potilailla, joilla oli kohtalainen ja vaikea maksan vajaatoiminta. AUC-, Cmax- ja CL/F-arvot olivat samankaltaisia potilailla, joilla maksan toiminta oli heikentynyt kuin henkilöillä, joilla maksan toiminta oli normaali.

Munuaisten vajaatoiminta

Aspartinsuliinin kerta-annoksen farmakokinetiikkaa tutkittiin 18 koehenkilöllä, joiden munuaisten toiminta vaihteli normaalista vaikeaan toimintahäiriöön. Kreatiniinin puhdistuman arvoilla ei ollut selvää vaikutusta aspartinsuliinin AUC-, Cmax-, CL/F- ja tmax-arvoihin. Tietoa oli rajoitetusti potilaista, joilla on kohtalainen ja vaikea munuaisten vajaatoiminta. Potilaita, joiden munuaisten vajaatoiminta vaati dialyysihoitoa, ei tutkittu.

Pediatriset potilaat

NovoRapid-insuliinin farmakokineettisiä ja farmakodynaamisia ominaisuuksia tutkittiin tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten (6–12-vuotiaat) ja nuorten (13–17-vuotiaat) elimistössä. Aspartinsuliini imeytyi molemmissa ikäryhmissä nopeasti, ja tmax vastasi aikuisilla tehtyjen tutkimusten tuloksia. Cmax kuitenkin vaihteli ikäryhmien välillä, ja tässä korostuukin NovoRapid-insuliinin yksilöllisen annostitrauksen merkitys.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

In vitro -kokeissa, joissa testattiin myös sitoutumista insuliini- ja IGF-1-reseptoreihin sekä vaikutusta solun kasvuun, aspartinsuliini käyttäytyi lähes samoin kuin ihmisinsuliini. Tulokset osoittavat myös, että aspartinsuliini irtosi insuliinireseptoreista kuten ihmisinsuliini.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Glyseroli

Fenoli

Metakresoli

Sinkkikloridi

Dinatriumfosfaattidihydraatti

Natriumkloridi

Kloorivetyhappo (pH:n säätämistä varten)

Natriumhydroksidi (pH:n säätämistä varten)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

NovoRapid-insuliiniin lisätyt aineet voivat aiheuttaa aspartinsuliinin hajoamista.

Tätä lääkevalmistetta ei saa laimentaa tai sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa. Poikkeuksena ovat kohdassa 4.2 kuvatut infuusionesteet.

6.3Kestoaika

Ennen avaamista: 30 kuukautta.

NovoRapid-injektiopullo/NovoRapid Penfill/NovoRapid FlexPen/NovoRapid InnoLet/NovoRapid FlexTouch

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varalääke: Valmistetta saa säilyttää enintään 4 viikkoa. Säilytä alle 30°C:ssa.

NovoRapid PumpCart

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varasylinteriampulli: NovoRapid PumpCart - varasylinteriampullia voidaan säilyttää enintään 2 viikkoa alle 30°C:ssa. Sen jälkeen sitä voidaan käyttää sellaisissa insuliini-infuusiopumppujärjestelmissä, joihin se on suunniteltu (kuten Accu-Chek Insight- ja YpsoPump-insuliinipumput) enintään 7 päivää alle 37°C:ssa.

6.4Säilytys

Lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä.

NovoRapid-injektiopullo/NovoRapid Penfill

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varalääke: Säilytä alle 30°C. Älä säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä.

Säilytä injektiopullo/sylinteriampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

NovoRapid FlexPen/NovoRapid FlexTouch

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varakynä: Säilytä alle 30°C. Voidaan säilyttää jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä.

Pidä kynän suojus paikoillaan. Herkkä valolle.

NovoRapid InnoLet

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varakynä: Säilytä alle 30°C. Älä säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä.

Pidä kynän suojus paikoillaan. Herkkä valolle.

NovoRapid PumpCart

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varasylinteriampulli: Säilytä alle 37°C (käytön aikana) tai säilytä alle 30°C (varasylinteriampulli). Älä säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä.

Säilytä sylinteriampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

NovoRapid-injektiopullo

10 ml liuosta injektiopullossa (tyypin 1 lasia) on suljettu levymäisellä bromobutyylistä/polyisopreenista valmistetulla kumisulkimella ja suojaavalla muovihatulla, joka paikoillaan ollessaan on osoitus pullon koskemattomuudesta.

Pakkauskoot: Yksi tai viisi 10 ml:n injektiopulloa tai viiden pakkauksen kerrannaispakkaus, kussakin

pakkauksessa 1 x 10 ml injektiopulloa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

NovoRapid Penfill

3 ml liuosta sylinteriampullissa (tyypin 1 lasia), joka sisältää bromobutyylistä valmistetun kumimännän ja bromobutyylistä/polyisopreenista valmistetun kumisulkimen.

Pakkauskoot: 5 ja 10 sylinteriampullia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

NovoRapid FlexPen

3 ml liuosta sylinteriampullissa (tyypin 1 lasia), joka sisältää bromobutyylistä valmistetun kumimännän ja bromobutyylistä/polyisopreenista valmistetun kumisulkimen. Sylinteriampulli on esitäytetyssä, kertakäyttöisessä moniannoskynässä, joka on valmistettu polypropeenista.

Pakkauskoot: 1 esitäytetty kynä (neulojen kanssa tai ilman), 5 ja 10 esitäytettyä kynää (ilman neuloja). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

NovoRapid InnoLet

3 ml liuosta sylinteriampullissa (tyypin 1 lasia), joka sisältää bromobutyylistä valmistetun kumimännän ja bromobutyylistä/polyisopreenista valmistetun kumisulkimen. Sylinteriampulli on esitäytetyssä, kertakäyttöisessä moniannoskynässä, joka on valmistettu polypropeenista.

Pakkauskoot: 1, 5 ja 10 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

NovoRapid FlexTouch

3 ml liuosta sylinteriampullissa (tyypin 1 lasia), joka sisältää bromobutyylistä valmistetun kumimännän ja bromobutyylistä/polyisopreenista valmistetun kumisulkimen. Sylinteriampulli on esitäytetyssä, kertakäyttöisessä moniannoskynässä, joka on valmistettu polypropeenista.

Pakkauskoot: 1 esitäytetty 3 ml:n kynä (neulojen kanssa tai ilman), 5 esitäytettyä 3 ml:n kynää (ilman neuloja) tai kerrannaispakkaus 2 x 5 esitäytettyä 3 ml:n kynää (ilman neuloja). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

NovoRapid PumpCart

1,6 ml liuosta sylinteriampullissa (tyypin 1 lasia), joka sisältää bromobutyylistä valmistetun kumimännän ja bromobutyylistä/polyisopreenista valmistetun kumisulkimen.

Pakkauskoko 5 sylinteriampullia ja kerrannaispakkaus 25 sylinteriampullia (5 x 5 sylinteriampullin pakkausta). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Älä käytä tätä lääkevalmistetta, jos huomaat, että se ei ole kirkasta, väritöntä ja vesimäistä.

Jäätynyttä NovoRapid-insuliinia ei saa käyttää.

Potilasta on kehotettava hävittämään neula jokaisen pistoksen jälkeen.

NovoRapid-insuliinia voidaan käyttää infuusiopumppujärjestelmässä (jatkuva ihonalainen infuusio, CSII) kuten on kuvattu kohdassa 4.2. Letkut, joiden sisäpintamateriaali on polyetyleeniä tai polyolefiinia, on tutkittu, ja ne on todettu yhteensopiviksi pumppukäytön kanssa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Älä anna neuloja, ruiskuja, sylinteriampulleja, esitäytettyjä kyniä ja infuusiovälineitä kenenkään toisen käyttöön.

Sylinteriampullia ei saa täyttää uudelleen.

Hätätapauksessa (sairaalassa tai tilanteissa, joissa insuliinikynä ei toimi) voi NovoRapid-insuliinia vetää NovoRapid-sylinteriampullista tai esitäytetystä kynästä 100 yksikön yksikköruiskuun käytettäväksi potilaille, jotka muutoinkin käyttävät NovoRapid-insuliinia.

NovoRapid PumpCart

NovoRapid PumpCart on käyttövalmis, esitäytetty sylinteriampulli insuliinipumppuun. Pakkausselosteessa on saatavilla yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

Oikean annostuksen varmistamiseksi NovoRapid PumpCart -sylinteriampullia ei saa käyttää insuliinikynässä.

NovoRapid PumpCart -sylinteriampulli on tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisissa insuliinipumppujärjestelmissä, jotka on suunniteltu käytettäväksi tämän sylinteriampullin kanssa, kuten Accu-Chek Insight- ja YpsoPump-insuliinipumput, kuten kuvattu kohdassa 4.2. Letkut, joiden sisäpintamateriaali on polyetyleeniä tai polyolefiinia, on tutkittu, ja ne on todettu yhteensopiviksi pumppukäytön kanssa.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska

8.MYYNTILUVAN NUMEROT

NovoRapid-injektiopullo

EU/1/99/119/001

EU/1/99/119/008

EU/1/99/119/015

NovoRapid Penfill

EU/1/99/119/003

EU/1/99/119/006

NovoRapid FlexPen

EU/1/99/119/009

EU/1/99/119/010

EU/1/99/119/011

EU/1/99/119/017

EU/1/99/119/018

NovoRapid InnoLet

EU/1/99/119/012

EU/1/99/119/013

EU/1/99/119/014

NovoRapid FlexTouch

EU/1/99/119/019

EU/1/99/119/020

EU/1/99/119/021

EU/1/99/119/022

EU/1/99/119/023

NovoRapid PumpCart

EU/1/99/119/024

EU/1/99/119/025

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 7. syyskuuta 1999

Viimeisin uudistamispäivämäärä: 30. huhtikuuta 2009

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä