Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Accord (palonosetron) – Pakkausseloste - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiPalonosetron Accord
ATC-koodiA04AA05
Lääkeainepalonosetron
ValmistajaAccord Healthcare Ltd

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Palonosetron Accord 250 mikrogrammaa, injektioneste, liuos palonosetroni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Palonosetron Accord on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Palonosetron Accordia

3.Miten Palonosetron Accordia annetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Palonosetron Accordin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Palonosetron Accord on ja mihin sitä käytetään

Palonosetron Accord kuuluu lääkeryhmään nimeltä serotoniiniantagonistit (5HT3).

Näillä on kyky estää kemiallisen aineen, serotoniinin, vaikutus joka voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua.

Palonosetron Accordia käytetään syövän solunsalpaajahoitoon liittyvän pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisemiseen aikuisilla, nuorilla ja yli 1 kuukauden ikäisillä lapsilla.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Palonosetron Accordia

Älä käytä Palonosetron Accordia

-jos olet allerginen palonosetronille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Palonosetron Accordia

-jos sinulla on äkillinen suolitukos tai sinulla on aiemmin toistuvasti ollut ummetusta.

-jos käytät Palonosetron Accordia muiden sellaisten lääkkeiden lisäksi, jotka voivat aiheuttaa epänormaalin sydänrytmin. Tällaisia ovat esim. amiodaroni, nikardipiini, kinidiini, moksifloksasiini, erytromysiini, haloperidoli, klooripromatsiini, ketiapiini, tioridatsiini ja domperidoni.

-jos sinulla tai suvussasi on aikaisemmin esiintynyt sydänrytmin muutoksia (QT-ajan pidentymistä).

-jos sinulla on muita sydänongelmia.

-jos tiettyjen suolojen (esim. kalium tai magnesium) pitoisuus veressäsi on poikkeava, eikä sitä ole hoidettu.

Palonosetron Accordia ei suositella käytettäväksi solunsalpaajahoidon jälkeisinä päivinä, ellei se, Palonosetron Accord-lääkitys, kuulu toiseen solunsalpaajajahoitojaksoon.

Muut lääkevalmisteet ja Palonosetron Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan lukien seuraavat valmisteet:

SSRI-lääkkeet (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät), joita käytetään masennuksen ja/tai ahdistuneisuuden hoitoon, mukaan lukien- fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, fluvoksamiini, sitalopraami, essitalopraami.

SNRI-lääkkeet (serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät), joita käytetään masennuksen ja/tai ahdistuneisuuden hoitoon, mukaan lukien - venlafaksiini, duloksetiini.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, lääkärisi ei anna sinulle Palonosetron Accordia ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

Ei tiedetä, aiheuttaako Palonosetron Accord haittavaikutuksia kun sitä käytetään raskauden aikana.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä, jos olet tai epäilet olevasi raskaana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Palonosetron Accord rintamaitoon.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen Palonosetron Accordin käyttöä, jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Palonosetron Accord saattaa aiheuttaa heitehuimausta tai väsymystä. Jos vaikutuksia esiintyy, älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita.

Tärkeää tietoa joistakin Palonosetron Accordin sisältämistä aineista

Tämä lääke sisältää vähemmän kuin 1 mmol natriumia (23 mg) injektiopulloa kohden; se on siis lähes natriumiton.

3.Miten Palonosetron Accordia annetaan

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa laskimoon (injisoi) Palonosetron Accordin tavallisesti noin 30 minuuttia ennen solunsalpaajahoidon aloittamista.

Aikuiset

Palonosetron Accordin tavanomainen 250 mikrogramman annos annetaan nopeana injektiona (bolusinjektio) laskimoon.

Lapset ja nuoret (iältään 1 kuukausi - 17 vuotta)

Lääkäri määrää annoksen kehonpainon perusteella; suurin mahdollinen annos on kuitenkin 1500 mikrogrammaa.

Palonosetron Accord annetaan hitaana tiputuksena (infuusiona) laskimoon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Aikuiset

Yleiset

Näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä

-päänsärky

-heitehuimaus

-ummetus ja ripuli.

Melko harvinaiset

Näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta

-korkea tai matala verenpaine.

-epänormaali sydämen lyöntitiheys tai -sydämeen palaavan veren virtauksen puute

-laskimoiden värimuutos tai-laajentuminen

-veren kaliumin epänormaalit korkeat tai matalat tasot

-verensokerin korkeat tasot tai sokeria virtsassa

-veren kalsiumin matalat tasot

-veren -bilirubiinin korkeat tasot

-tiettyjen maksaentsyymien korkeat tasot

-mielialan kohoaminen tai levottomuuden tunne

-uneliaisuus tai nukkumisvaikeudet

-ruokahalun vähentyminen tai puute

-heikkous, väsymys, kuume tai flunssan kaltaiset oireet

-tunnottomuus, polttava, pistävä tai kutiava tunne iholla

-kutiava ihottuma

-näön heikkeneminen tai silmän ärtyneisyys

-matkapahoinvointi

-korvan soiminen

-nikotus, ilmavaivat, suun kuivuminen tai ruoansulatusvaivat

-vatsakipu

-virtsaamisvaikeudet

-nivelkipu

-sydänfilmissä (elektrokardiogrammissa) esiintyvät poikkeamat (pidentynyt QT-aika).

Hyvin harvinaiset

Näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10 000:sta

Palonosetron Accordin aiheuttamat allergiset reaktiot.

Tällaisten reaktioiden merkkejä voivat olla huulten, kasvojen, kielen tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet tai tajunnan menetys sekä kutiava, paukamainen ihottuma (nokkosrokko), polte tai kipu injektiopaikassa.

Lapset ja nuoret

Yleiset

Näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä

-päänsärky.

Melko harvinaiset

Näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta

-heitehuimaus

-pakkoliikkeet

-poikkeava sydämen lyöntitiheys

-yskä ja hengenahdistus

-nenäverenvuoto

-kutiava ihottuma tai nokkosihottuma

-kuume

-kipu infuusiopaikassa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Palonosetron Accordin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Vain kertakäyttöön. Kaikki käyttämätön liuos on hävitettävä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Palonosetron Accord sisältää

-Vaikuttava aine on palonosetroni (hydrokloridina).

Yksi ml liuosta sisältää 50 mikrogrammaa palonosetronia. Yksi 5 ml:n injektiopullo liuosta sisältää 250 mikrogrammaa palonosetronia.

-Muut aineet ovat mannitoli, dinatriumedetaatti (ks. kohdasta 2 natriumsisältöä koskevat tiedot), natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, natriumhydroksidi (ks. kohdasta 2 natriumsisältöä koskevat tiedot), väkevä suolahappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Palonosetron Accord injektioneste, liuos, on kirkas väritön liuos, ja se toimitetaan 6 ml:n lasisessa injektiopullossa, joka on suljettu klooributyylikumitulpalla ja irti napsautettavalla alumiinisinetillä. Jokainen injektiopullo sisältää yhden annoksen.

Pakkauskoko: yksi injektiopullo

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road, North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Iso-Britannia

Valmistajat

Accord Healthcare Limited Ground floor, Sage House

319, Pinner Road, North Harrow Middlesex HA1 4HF Iso-Britannia

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56, Budapest H-1047,

Unkari

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä