Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Hospira (palonosetron hydrochloride) – Pakkausseloste - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiPalonosetron Hospira
ATC-koodiA04AA05
Lääkeainepalonosetron hydrochloride
ValmistajaHospira UK Limited

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Palonosetron Hospira 250 mikrogrammaa injektioneste, liuos palonosetroni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Palonosetron Hospira on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Palonosetron Hospiraa

3.Miten Palonosetron Hospiraa annetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Palonosetron Hospiran säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Palonosetron Hospira on ja mihin sitä käytetään

Palonosetron Hospira kuuluu lääkeryhmään nimeltä serotoniiniantagonistit (5HT3).

Näillä on kyky estää kemiallisen aineen, serotoniinin, vaikutus, joka voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua.

Palonosetron Hospiraa käytetään syövän solunsalpaajahoitoon liittyvän pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisemiseen aikuisilla, nuorilla ja yli 1 kuukauden ikäisillä lapsilla.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Palonosetron Hospiraa

Sinulle ei saa antaa Palonosetron Hospiraa

-jos olet allerginen palonosetronille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Palonosetron Hospiraa

-jos sinulla on äkillinen suolitukos tai sinulla on aiemmin toistuvasti ollut ummetusta

-jos käytät Palonosetron Hospiraa muiden sellaisten lääkkeiden lisäksi, jotka voivat aiheuttaa epänormaalin sydänrytmin. Tällaisia ovat esim. amiodaroni, nikardipiini, kinidiini, moksifloksasiini, erytromysiini, haloperidoli, klooripromatsiini, ketiapiini, tioridatsiini ja domperidoni.

-jos sinulla tai suvussasi on aikaisemmin esiintynyt sydänrytmin muutoksia (QT-ajan pidentymistä)

-jos sinulla on muita sydänongelmia

-jos tiettyjen suolojen (esim. kalium tai magnesium) pitoisuus veressäsi on poikkeava eikä sitä ole hoidettu.

Palonosetron Hospiraa ei suositella annettavaksi solunsalpaajahoidon jälkeisinä päivinä, ellei se kuulu toiseen solunsalpaajahoitojaksoon.

Muut lääkevalmisteet ja Palonosetron Hospira

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan lukien seuraavia:

-SSRI-lääkkeet (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät), joita käytetään masennuksen ja/tai ahdistuneisuuden hoitoon, ml. fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, fluvoksamiini, sitalopraami, essitalopraami

-SNRI-lääkkeet (serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät), joita käytetään masennuksen ja/tai ahdistuneisuuden hoitoon, ml. venlafaksiini, duloksetiini.

Raskaus

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, lääkärisi ei anna sinulle Palonosetron Hospiraa, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

Ei tiedetä, aiheuttaako Palonosetron Hospira haittavaikutuksia, kun sitä käytetään raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittyykö Palonosetron Hospira rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Palonosetron Hospira saattaa aiheuttaa heitehuimausta tai väsymystä. Jos vaikutuksia esiintyy, älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita.

Tärkeitä tietoja Palonosetron Hospiran sisältämistä aineista

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo eli se on olennaisesti natriumiton.

3.Miten Palonosetron Hospiraa annetaan

Lääkäri tai sairaanhoitaja injisoi Palonosetron Hospiran tavallisesti noin 30 minuuttia ennen solunsalpaajahoidon aloittamista.

Aikuiset

Palonosetron Hospiran tavanomainen 250 mikrogramman annos annetaan nopeana injektiona (bolusinjektio) laskimoon.

Lapset ja nuoret (iältään 1 kuukausi – 17 vuotta)

Lääkäri määrää annoksen kehonpainon perusteella; suurin mahdollinen annos on kuitenkin 1500 mikrogrammaa. Palonosetron Hospira annetaan hitaana infuusiona laskimoon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Aikuiset

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä):

päänsärky

heitehuimaus

ummetus

ripuli.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta):

korkea tai matala verenpaine

epänormaali sydämen lyöntitiheys tai veren sydämeen virtauksen puute

laskimoiden värimuutos tai suurentuminen

veren kaliumin epänormaalit korkeat tai matalat tasot

verensokerin korkeat tasot tai sokeria virtsassa

veren kalsiumin matalat tasot

veren pigmenttibilirubiinin korkeat tasot

tiettyjen maksaentsyymien korkeat tasot

mielialan kohoaminen tai levottomuuden tunteiden lisääntyminen

uneliaisuus tai nukkumisvaikeudet

ruokahalun vähentyminen tai puute

heikkous, väsymys, kuume tai flunssan kaltaiset oireet

tunnottomuus, polttava, pistävä tai kutiava tunne iholla

kutiava ihottuma

näön heikkeneminen tai silmän ärtyneisyys

matkapahoinvointi

korvan soiminen

nikotus, ilmavaivat, suun kuivuminen tai ruoansulatusvaivat

vatsakipu

virtsaamisvaikeudet

nivelkipu

elektrokardiogrammissa esiintyvät poikkeamat (pidentynyt QT-aika).

Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10 000:sta):

Palonosetron Hospiran aiheuttamat allergiset reaktiot. Tällaisten reaktioiden merkkejä voivat olla huulten, kasvojen, kielen tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet tai tajunnan menetys sekä kutiava, paukamainen ihottuma (nokkosrokko), polte tai kipu injektiopaikassa.

Lapset ja nuoret:

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä):

päänsärky.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta):

heitehuimaus

kehon nykäyksittäiset liikkeet

poikkeava sydämen lyöntitiheys

yskä tai hengenahdistus

nenäverenvuoto

kutiava ihottuma tai nokkosihottuma

kuume

kipu infuusiopaikassa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Palonosetron Hospiran säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä injektiopullossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Vain kertakäyttöä varten. Kaikki käyttämätön liuos on hävitettävä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Palonosetron Hospira sisältää

Vaikuttava aine on palonosetroni. Jokainen ml liuosta sisältää palonosetronihydrokloridia määrän, joka vastaa 50 mikrogrammaa palonosetronia. Jokainen 5 ml:n injektiopullo liuosta sisältää 250 mikrogrammaa palonosetronia.

Muut aineet ovat mannitoli, dinatriumedetaatti, natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumhydroksidi ja kloorivetyhappo (pH:n säätöön).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Palonosetron Hospira injektioneste, liuos, on kirkas, väritön liuos ja se toimitetaan pakkauksessa, jossa on yksi 5 ml liuosta sisältävä tyypin I lasinen injektiopullo, jossa on klooributyylikumitulppa ja alumiinikorkki. Jokainen injektiopullo sisältää yhden annoksen.

Saatavana 1 injektiopullon pakkauksissa, jotka sisältävät 5 ml liuosta.

Myyntiluvan haltija

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Iso-Britannia

Valmistaja

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Iso-Britannia

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Alankomaat

Hospira S.P.A., Via Fosse Ardeatine, 2-20060 Liscate, Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel: 24656165

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +372 666 7500

 

 

 

PT

ES

Pfizer GEP, S.L.

 

Hospira Portugal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

 

Tel: + 351 214857434

 

 

SI

FR

Pfizer PFE France

 

Pfizer Luxembourg SARL

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

 

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

HR

 

SK

Pfizer Croatia d.o.o.

 

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +385 1 3908 777

 

Tel: +421–2–3355 5500

IE

 

 

 

FI

Hospira Ireland Sales Limited

 

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

 

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

 

IS

 

 

 

SE

Icepharma hf.

 

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

 

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä