Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Valmisteyhteenveto - J07BB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiPandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)
ATC-koodiJ07BB03
Lääkeainereassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
ValmistajaAstraZeneca AB

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca nenäsumute, suspensio

Pandemiainfluenssarokote (H5N1) (elävä heikennetty, nenään)

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi annos (0,2 ml) sisältää:

seuraavan kannan* reassortanttia influenssavirusta** (elävä heikennetty):

kanta A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

107,0±0,5 FFU***

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136)

*kasvatettu terveiden kanojen hedelmöitetyissä kananmunissa

**tuotettu VERO-soluissa käänteisen geenitekniikan avulla. Tämä tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja (GMO)

***fluoresenssifokusyksiköt (fluorescent focus units, FFU)

Rokote on Maailman terveysjärjestön (WHO) pandemiasuosituksen ja EU:n pandemiapäätöksen mukainen.

Rokote saattaa sisältää jäämiä seuraavista aineista: kananmunan proteiini (esim. ovalbumiini) ja gentamysiini. 0,2 ml annos sisältää ovalbumiinia enintään 0,024 mikrogrammaa (0,12 mikrogrammaa millilitraa kohti).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Nenäsumute, suspensio.

Suspensio on väritön tai vaaleankeltainen, kirkas tai opalisoiva. Se saattaa sisältää pieniä valkoisia hiukkasia.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Influenssan ehkäisy virallisesti julistetun pandemian yhteydessä vähintään 12 kuukauden ja alle 18 vuoden ikäisillä lapsilla ja nuorilla.

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen käytön tulee perustua virallisiin suosituksiin.

4.2Annostus ja antotapa

Annostus

Vähintään 12 kuukauden ja alle 18 vuoden ikäiset lapset ja nuoret

0,2 ml (annettuna 0,1 ml kumpaankin sieraimeen).

Kaikille lapsille ja nuorille suositellaan antamaan kaksi annosta. Toinen annos annetaan aikaisintaan 4 viikon kuluttua.

Alle 12 kuukauden ikäiset lapset

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmistettaei pidä käyttää alle 12 kuukauden ikäisille pikkulapsille, koska tässä ikäryhmässä on havaittu lisääntyneeseen sairaalahoidon tarpeeseen ja hengityksen vinkumiseen liittyviä turvallisuusnäkökohtia (ks. kohta 4.8).

Antotapa

Immunisointi on suoritettava antamalla rokote nenään.

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmistetta ei saa antaa pistoksena.

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteannetaan jaettuna annoksena kumpaankin sieraimeen. Kun puoli annosta on annettu yhteen sieraimeen, toinen puoli annetaan toiseen sieraimeen välittömästi tai pian sen jälkeen. Potilas voi hengittää normaalisti rokotteen annon aikana – hänen ei tarvitse aktiivisesti hengittää sisään tai nuuhkaista.

Ks. anto-ohjeet kohdasta 6.6.

4.3Vasta-aiheet

Aiemmin ilmennyt anafylaktinen (henkeä uhkaava) reaktio vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 luetelluille apuaineille (esim. gelatiinille) tai gentamysiinille (mahdollinen hivenjäämä), kananmunille tai kananmunan proteiineille (esim. ovalbumiinille). Pandemian yhteydessä rokotteen antaminen saattaa kuitenkin olla tarkoituksenmukaista, edellyttäen että tarvittavat elvytysresurssit ovat tarvittaessa välittömästi käytettävissä.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tämä rokote on annettava varoen henkilöille, joilla tiedetään olevan yliherkkyys (muu kuin anafylaktinen reaktio) vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 luetelluille apuaineille tai hivenjäämille (gentamysiini, kananmuna tai kananmunan proteiinit, ovalbumiini). On huolehdittava, että asianmukainen hoito ja valvonta ovat aina nopeasti saatavilla rokotteen annon jälkeisen anafylaktisen tai yliherkkyystapahtuman varalta.

Pandemiainfluenssarokote H5N1AstraZeneca -valmisteen käytöstä alle 18-vuotiaille salisylaattihoitoa saaville lapsille ja nuorille ei ole tietoja. Koska Reyen oireyhtymä liittyy salisylaatteihin ja villin tyypin influenssainfektioon, terveydenhuollon ammattilaisen on arvioitava rokotteen annon mahdolliset riskit ja mahdolliset hyödyt pandemian yhteydessä (ks. kohta 4.5).

Luontaisesti tai hoidon vuoksi immuunipuutteisilla henkilöillä immuunivaste saattaa olla riittämätön.

Tietoja ei ole saatavilla henkilöistä, joilla on merkittävä kliininen immuunipuutos. Pandemian yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisten on arvioitava rokotteen annon mahdolliset hyödyt, vaihtoehdot ja riskit lapsille ja nuorille, joilla on merkittävä kliininen immuunipuutos, jonka syynä on sairaus tai immunosuppressiohoito, kuten: akuutti tai krooninen leukemia, lymfooma, oireinen HIV- infektio, soluvälitteiset immuunipuutokset tai suuriannoksinen kortikosteroidihoito.

Elävän heikennetyn kausi-influenssarokotteen turvallisuutta vaikeaa astmaa sairastavilla tai vinkunaoireisilla lapsilla ei ole tutkittu riittävästi. Terveydenhuollon ammattilaisen on arvioitava

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen annon mahdolliset hyödyt ja riskit tällaisille henkilöille.

Trivalenttisella elävällä heikennetyllä kausi-influenssarokotteella tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 12–23 kuukauden ikäisillä lapsilla ilmeni enemmän lääketieteellisesti merkittävää hengityksen vinkumista (ks. kohta 4.8).

Rokotettaville on kerrottava, että Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmiste on virusrokote, joka sisältää heikennettyä elävää virusta, ja että virus saattaa siirtyä immuunipuutteisiin henkilöihin. Rokotteen saajien on mahdollisuuksien mukaan yritettävä välttää läheistä kanssakäymistä vakavasti immuunipuutteisten henkilöiden kanssa (esim. eristyshoitoa vaativat luuydinsiirteen saajat) 1–2 viikon ajan rokotuksen jälkeen. H5N1-rokoteviruksen vapautuminen aikuisiin on erittäin vähäistä. Kliinisissä Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmistetta koskeneissa tutkimuksissa rokoteviruksen erittymisen huippu todettiin 2–3 vuorokauden kuluttua rokotuksesta. Kun kanssakäymistä vakavasti immuunipuutteisten henkilöiden kanssa ei voida välttää, influenssarokoteviruksen siirtymisen mahdollista riskiä on punnittava villin tyypin influenssaviruksen saamisen ja levittämisen riskiin nähden.

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmistetta ei pidä antaa influenssan vastaista antiviraalista hoitoa saaville rokotettaville ennen kuin 48 tunnin kuluttua influenssan antiviraalisen hoidon päättymisen jälkeen.

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen nenänsisäisen annon turvallisuudesta ei ole tietoja lapsilla, joilla on korjaamattomia kallon ja kasvojen alueen epämuodostumia.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Pandemiainfluenssarokote H5N1AstraZeneca -valmisteen antoa salisylaattihoitoa saaville alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille on vältettävä (ks. kohta 4.4). Salisylaattien käyttöä lapsille ja nuorille on vältettävä 4 viikon ajan rokotuksesta, ellei se ole lääketieteellisesti tarkoituksenmukaista, sillä Reyen oireyhtymää on raportoitu villin tyypin influenssainfektion aikana tapahtuneen salisylaattien käytön jälkeen.

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen antoa samanaikaisesti inaktivoitujen rokotteiden tai Fluenz Tetra -kausi-influenssarokotteen kanssa ei ole tutkittu.

Nenään annettavan eläviä heikennettyjä viruksia sisältävän trivalenttisen kausi-influenssarokotteen samanaikaisesta annosta eläviä heikennettyjä viruksia sisältävien rokotteiden (tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokotteen (MPR), vesirokkorokotteen ja suun kautta annettavan polioviruksen) kanssa on saatavilla tietoja, jotka viittaavat siihen, että Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca valmisteen samanaikainen anto näiden elävien rokotteiden kanssa saattaa olla hyväksyttävää.

Koska influenssan vastaisilla antiviraalisilla aineilla on taipumusta heikentää Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen tehoa, ei ole suositeltavaa antaa rokotetta ennen kuin 48 tunnin kuluttua influenssan antiviraalisen hoidon päättymisen jälkeen. Influenssan vastaisten antiviraalisten aineiden antaminen kahden viikon kuluessa rokotuksesta saattaa vaikuttaa rokotteen aikaansaamaan vasteeseen.

Jos influenssan vastaisia antiviraalisia aineita ja Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmistetta annetaan samanaikaisesti, uudelleenrokotuksen ajoitusta ja tarvetta on harkittava kliinisen arvioinnin perusteella.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tietoja.

On vain vähän tietoja trivalenttisen elävän heikennetyn kausi-influenssarokotteen ja Fluenz

Tetra -kausi-influenssarokotteen käytöstä raskaana oleville naisille. Merkittävistä äitiin kohdistuvista haittavaikutuksista ei ollut näyttöä 138:lla raskaana olevalla naisella, jotka yhdysvaltalaisen sairausvakuutuksen korvaustietokannan mukaan olivat saaneet trivalentin elävän heikennetyn kausi- influenssarokotteen. Yhdysvaltain rokotusten haittavaikutusten raportointijärjestelmän (US Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) 27 ilmoituksessa, joiden mukaan trivalenttinen elävä heikennetty kausi-influenssarokote oli annettu raskaana oleville naisille, ei havaittu epätavallisia raskauskomplikaatiomuotoja tai sikiölöydöksiä. Kuten VAERS-järjestelmässä, 113 ilmoituksessa, joiden mukaan raskaana olevat naiset olivat saaneet AstraZenecan (H1N1) vuoden 2009 monovalenttista elävää heikennettyä rokotetta nenänsisäisesti, ei esiintynyt epätavallisia raskauskomplikaatiomuotoja tai sikiölöydöksiä.

Trivalenttisella elävällä heikennetyllä kausi-influenssarokotteella ja Fluenz Tetra -kausi- influenssarokotteella tehdyissä kehitystoksisuutta koskeneissa eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia. Myyntiin tulon jälkeiset tiedot eivät viittaa vaaraan, kun kausi-influenssarokotteita on annettu tahattomasti tiineyden aikana.

Terveydenhuollon ammattilaisen on arvioitava Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen annon mahdollinen hyöty ja riskit raskaana oleville naisille.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmiste ihmisen rintamaitoon. Rokotetta ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana, koska jotkin virukset erittyvät ihmisen rintamaitoon.

Hedelmällisyys

Tietoa Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen mahdollisista vaikutuksista miesten ja naisten hedelmällisyyteen ei ole.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai sillä on vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Pandemiainfluenssarokote H5N1AstraZeneca -valmisteen turvallisuusprofiilin arviointi perustuu pieneen määrään aikuisia tutkittavia.

Kliinisissä tutkimuksissa Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen turvallisuusprofiili oli verrannollinen trivalenttisen elävän heikennetyn kausi-influenssarokotteen ja Fluenz Tetra -kausi-influenssarokotteen turvallisuusprofiilien kanssa (ks. lisätietoja kohdasta 5.1).

Kliinisissä tutkimuksissa arvioitiin haittavaikutusten esiintyvyyttä 59 aikuisella 18–49-vuotiaalla potilaalla, jotka saivat ainakin yhden annoksen Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmistetta. Lisätietoja saatiin 289 aikuisesta, jotka osallistuivat tutkimuksiin, joissa arvioitiin seitsemää muuta influenssa-alatyyppiä sisältävää rokotekandidaattia, sekä 240 aikuisesta ja

259 lapsesta, jotka osallistuivat vuoden 2009 monovalenttista H1N1-pandemiarokotetta koskeneisiin tutkimuksiin.

Yleisimpiä Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteella havaittuja haittavaikutuksia terveillä aikuisilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa olivat päänsärky (25,4 %) ja ylähengitystieinfektio (10,2 %).

Pediatriset potilaat

Luettelo haittavaikutuksista

Trivalenttisten elävien heikennettyjen influenssarokotteiden ja Fluenz Tetra -rokotteen kliinisissä tutkimuksissa ja myyntitulon jälkeisessä seurannassa yli 110 000:lla iältään 2–17-vuotiaalla lapsella ja nuorella on raportoitu haittavaikutuksia seuraavilla esiintymistiheyksillä:

Hyvin yleinen (≥ 1/10) Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1 / 1 000, < 1/100) Harvinainen (≥ 1 / 10 000, < 1 / 1 000) Hyvin harvinainen (< 1 / 10 000)

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen: yliherkkyysreaktiot (mukaan lukien kasvojen turvotus, urtikaria ja hyvin harvinaiset anafylaktiset reaktiot)

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleinen: ruokahalun väheneminen

Hermosto

Hyvin yleinen: päänsärky

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin yleinen: nenän tukkoisuus / voimakas nuha

Melko harvinainen: nenäverenvuoto

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen: ihottuma

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen: lihaskipu

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen: huonovointisuus

Yleinen: kuume

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Alle 12 kuukauden ikäiset lapset

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 12 kuukauden ikäisille pikkulapsille (ks. kohta 4.2). Rokotteen turvallisuutta ja tehoa tässä potilasryhmässä ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Trivalenttisilla elävillä heikennetyillä influenssarokotteilla tehdyssä aktiivikontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa (MI-CP111), jossa vertailuvalmisteena oli pistoksena annettava trivalenttinen influenssarokote, 6–11 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla todettiin sairaalahoidon (mistä tahansa syystä) lisääntymistä 180 vuorokauden kuluessa viimeisestä rokoteannoksesta (6,1 % trivalenttisella elävällä heikennetyllä influenssarokotteella, 2,6 % pistoksena annettavalla influenssarokotteella). Useimmat sairaalahoitoa vaatineet tapaukset johtuivat ruuansulatuskanavan ja hengitysteiden infektioista ja ne ilmenivät yli kuusi viikkoa rokottamisen jälkeen. Sairaalahoito ei lisääntynyt vähintään 12 kuukauden ikäisillä trivalenttisen elävän heikennetyn influenssarokotteen saaneilla; sairaalahoitojen määrä oli 3,2 % trivalenttisen elävän heikennetyn influenssarokotteen saaneilla ja 3,5 % pistoksena annettavan influenssarokotteen saaneilla 12–23 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla.

Hengityksen vinkuminen alle 24 kuukauden ikäisillä lapsilla

Samassa tutkimuksessa 6–23 kuukauden ikäisillä imeväisillä ja pikkulapsilla todettiin hengityksen vinkumisen lisääntymistä 42 vuorokauden aikana (5,9 %:lla trivalenttisen elävän heikennetyn influenssarokotteen saaneista ja 3,8 %:lla influenssarokotteena pistoksena saaneista). 12–

23 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla hengityksen vinkuminen lisääntyi trivalenttisen elävän heikennetyn influenssarokotteen saaneista 5,4 %:lla ja pistoksena influenssarokotteen saaneista 3,6 %:lla. Yhteensä 20 tutkittavaa (12 tutkittavaa, jotka olivat saaneet trivalenttisen elävän heikennetyn influenssarokotteen, 0,3 %; 8 tutkittavaa, jotka olivat saaneet influenssarokotteen

pistoksena, 0,2 %) oli sairaalahoidossa lääketieteellisesti merkittävän hengityksen vinkumisen vuoksi. Yksikään näistä tapahtumista ei johtanut kuolemaan eikä yksikään sairaalahoidossa ollut lapsi tarvinnut mekaanista hengityskonetta tai tehohoitoa. Hengityksen vinkuminen ei lisääntynyt vähintään 24 kuukauden ikäisillä trivalenttisen elävän heikennetyn influenssarokotteen saaneilla.

Krooniset sairaudet

Vaikka trivalenttisen elävän heikennetyn influenssarokotteen turvallisuus on varmistettu lapsilla ja nuorilla, joilla on lievä tai keskivaikea astma, tietoja lapsista, joilla on muita keuhkosairauksia tai kroonisia kardiovaskulaarisia, metabolisia tai munuaissairauksia, on vähän.

Tutkimuksessa (D153-P515), johon osallistui 6–17-vuotiaita astmaa sairastavia lapsia (trivalenttinen elävä heikennetty kausi-influenssarokote: n = 1 114, injektoitava kausi-influenssarokote: n = 1 115), ei todettu merkittäviä eroja hoitoryhmien välillä astman pahenemisen esiintyvyydessä, keskimääräisessä uloshengityksen huippuvirtauksessa, astman oirepisteissä tai yöaikaisen heräämisen pisteissä. Hengityksen vinkumista 15 vuorokauden kuluessa rokotuksen jälkeen ilmeni vähemmän trivalenttisen elävän heikennetyn kausi-influenssarokotteen saaneilla kuin inaktivoidun kausi-influenssarokotteen saaneilla (19,5 % vs. 23,8 %, p = 0,02).

Tutkimuksessa (AV010), johon osallistui 9–17-vuotiaita keskivaikeaa tai vaikeaa astmaa sairastavia lapsia ja nuoria (trivalenttinen elävä heikennetty kausi-influenssarokote: n = 24, lumelääke: n = 24), hoitohaarojen välillä ei ollut eroja ensisijaisen turvallisuuskriteerin suhteen, joka oli muutos uloshengityksen sekuntikapasiteetissa (FEV1), prosenttia viitearvosta, ennen rokotusta ja sen jälkeen.

Muut erityisryhmät:

Immuunipuutteiset henkilöt

Trivalenttisen elävän heikennetyn influenssarokotteen turvallisuusprofiili pienessä määrässä tutkittavia, joilla oli muu kuin HIV-infektioon liittyvä lievästi tai kohtalaisesti heikentynyt immuunijärjestelmän toiminta, oireeton tai lievästi oireinen HIV-infektio tai syöpä (kiinteä kasvain tai pahanlaatuinen veritauti), oli kaiken kaikkiaan verrannollinen terveisiin yksilöihin nähden, mikä ei viittaa mihinkään odottamattomaan vaikutukseen. Vakavasti immuunipuutteisista henkilöistä ei ole tietoja (ks. kohta 4.4). Pandemian yhteydessä Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen käyttöä lievästi tai keskivaikeasti immuunipuutteisille henkilöille voidaan harkita, kun on punnittu odotettavissa olevia hyötyjä mahdollisiin yksilölle koituviin riskeihin nähden.

Trivalenttisen elävän heikennetyn kausi-influenssarokotteen myyntiintulon jälkeiset kokemukset

Hyvin harvinaisia ilmoituksia Guillain–Barrén oireyhtymästä ja Leighin oireyhtymän (mitokondriaalisen enkefalomyopatian) oireiden pahenemisesta on myös saatu.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Myyntiintulon jälkeen on raportoitu Fluenz Tetra -kausi-influenssarokotteen ja trivalenttisen elävän heikennetyn kausi-influenssarokotteen suositellun annoksen antamisesta kaksinkertaisena. Ilmoitetut haittavaikutukset olivat samanlaisia kuin trivalenttisen elävän heikennetyn kausi-influenssarokotteen ja Fluenz Tetra -kausi-influenssarokotteen suositellun kerta-annoksen yhteydessä todetut haittavaikutukset.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Influenssarokotteet, influenssarokote, elävä heikennetty; ATC-koodi: J07BB03

Pandemia-influenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen sisälmä influenssaviruskanta on (a) kylmäadaptoitu (cold-adapted (ca)); (b) lämpötilaherkkä (temperature-sensitive (ts)); ja (c) heikennetty (attenuated (att)). Viruksen täytyy infektoida rokotteen saajan nenänielun pinnan solut ja replikoitua niissä, jotta virus saa aikaan suojaavan immuniteetin.

Kliiniset tutkimukset

Tässä kohdassa kuvataan Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteella aikuisilla tehdyistä kolmesta päätutkimuksesta saadut kliiniset kokemukset. Lisäksi AstraZenecan vuoden 2009 H1N1-pandemian elävällä heikennetyllä influenssarokotteella ja elävällä heikennetyllä kausi- influenssarokotteella tehtyjen tutkimusten katsotaan olevan supportiivisia, koska kaikki nämä rokotteet on valmistettu samalla menetelmällä, ne annetaan samalla tavalla ja niitä on tutkittu pääasiassa yksilöillä, jotka eivät ole aiemmin saaneet influenssarokotusta.

Tutkimukset lapsilla

H1N1-pandemian elävä heikennetty influenssarokote 2–17-vuotiailla lapsilla

Kliinisessä tutkimuksessa MI-CP217 arvioitiin vuoden 2009 H1N1-pandemiaa varten kehitetyn elävän heikennetyn monovalenttisen influenssavirusrokotteen (kannasta A/California/7/2009) turvallisuutta ja deskriptiivistä immunogeenisuutta yhteensä 326 satunnaistetulla tutkittavalla (259 tutkittavaa sai monovalenttisen rokotteen; 65 tutkittavaa sai lumevalmistetta), joista 324 tutkittavaa sai yhden annoksen tutkimusvalmistetta. 319 näistä tutkittavista sai toisen annoksen (256 tutkittavaa sai monovalenttisen rokotteen; 63 tutkittavaa sai lumevalmistetta).

Lähtötilanteen serostatuksesta riippumatta lasten serovasteluvut olivat monovalenttisen rokotteen saamisen jälkeen 7,8 % päivänä 15, 11,1 % päivänä 29 ja 32,0 % päivänä 57. Lähtötilanteen serostatuksesta riippumatta lumevalmistetta saaneiden tutkittavien serovasteluvut olivat 6,3 % päivinä 15 ja 29 ja 14,5 % päivänä 57. Serovasteluvut olivat hieman suurempia tutkittavilla, jotka olivat lähtötilanteessa seronegatiivisia. Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskusten (CDC) (Griffin ym. 2011) tekemässä seurantatutkimuksessa H1N1-pandemian elävän heikennetyn influenssarokotteen tehoksi 2–9-vuotiailla lapsilla arvioitiin 81,9 % (95 %:n luottamusväli: 13,6, 96,2).

Trivalenttisen elävän heikennetyn influenssarokotteen teho

Tiedot trivalenttisten elävien heikennettyjen influenssarokotteiden tehosta lapsipotilailla on saatu yhdeksästä kontrolloidusta tutkimuksesta, joihin osallistui yli 20 000 lasta ja nuorta ja jotka tehtiin seitsemän influenssakauden aikana. Neljään lumekontrolloituun tutkimukseen sisältyi toisen kauden uudelleenrokotus. Kolmessa aktiivikontrolloidussa tutkimuksessa trivalenttinen elävä heikennetty influenssarokote on osoittautunut pistoksena annettavaa influenssarokotetta paremmaksi. Katso yhteenveto tehoon liittyvistä tuloksista pediatrisilla potilailla taulukoista 1 ja 2.

Taulukko 1 Trivalenttisen elävän heikennetyn kausi-influenssarokotteen teho lumekontrolloiduissa lapsilla tehdyissä tutkimuksissa

 

 

 

 

 

 

Teho

Teho

c

 

 

 

 

Tutkimukseen

 

(95 % CI)

Tutkimuksen

Alue

Ikärajat

a

Influenssakausi

(95 % CI)c

 

nro

 

osallistujien

Kaltaistetut

Kaikki kannat

 

 

 

määräb

 

kaltaistuksesta

 

 

 

 

 

 

kannat

riippumatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 616

2000–2001

85,4 %

85,9 %

 

D153-P502

Eurooppa

6–35 kk

(74,3, 92,2)

(76,3, 92,0)

 

 

1 090

2001–2002

88,7 %

85,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(82,0, 93,2)

(78,6, 90,9)

 

 

 

 

 

 

 

Afrikka,

 

 

1 886

73,5 %

72,0 %

 

 

 

 

(63,6, 81,0)d

(61,9, 79,8)d

D153-P504

Latinalainen

6–35 kk

 

 

 

 

 

 

 

73,6 %

46,6 %

 

 

Amerikka

 

 

 

 

 

 

(33,3, 91,2)

(14,9, 67,2)

 

 

 

 

 

 

D153-P513

Aasia/

6–35 kk

1 041

62,2 %

48,6 %

 

Oseania

(43,6, 75,2)

(28,8, 63,3)

 

 

 

 

 

 

Eurooppa,

 

 

 

 

 

 

 

 

Aasia/

11–

 

 

 

78,4 %

63,8 %

 

D153-P522

Oseania,

 

1 150

2002–2003

 

24 kk

 

(50,9, 91,3)

(36,2, 79,8)

 

Latinalainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 764

2000–2001

72,9 %

70,1 %

 

D153-P501

Aasia/

12–

 

(62,8, 80,5)

(60,9, 77,3)

 

 

 

Oseania

35 kk

 

1 265

2001–2002

84,3 %

64,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

(70,1, 92,4)e

(44,2, 77,3)e

 

 

 

 

1 259

1996–1997

93,4 %

93,4 %

 

AV006

Yhdysvallat

15–

 

(87,5, 96,5)

(87,5, 96,5)

 

 

 

71 kk

 

1,358

1997–1998

100 %

87,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(63,1, 100)

(77,7, 92,6)f

akk = kuukautta

bTutkimukseen osallistuneiden määrä ensimmäisen vuoden tai toisen vuoden tehoa koskevassa primaarianalyysissä.

cViljelyllä varmennettujen influenssasairauksien väheneminen lumerokotteeseen verrattuna.

dKliinisen tutkimuksen D153-P504 tiedot perustuvat tutkimukseen osallistuneisiin henkilöihin, jotka saivat kaksi annosta tutkimusrokotetta tai lumerokotetta. Aiemmin rokottamattomilla yhden annoksen ensimmäisenä vuonna saaneilla tutkimukseen osallistuneilla teho oli 57,7 % (95 %:n luottamusväli: 44,7, 67,9) kaltaistettuihin kantoihin verrattuna ja 56,3 % (95 %:n luottamusväli: 43,1, 66,7) kaikkiin kantoihin verrattuna kaltaistuksesta riippumatta, mikä tukee kahden rokoteannoksen tarvetta aiemmin rokottamattomilla lapsilla.

eTutkimuksessa D153-P501 ensimmäisenä vuonna kaksi annosta ja toisena vuonna lumerokotetta saaneilla tutkimukseen osallistuneilla teho oli toisena vuonna 56,2 % (95 %:n luottamusväli: 30,5, 72,7) kaltaistettuihin kantoihin verrattuna ja 44,8 % (95 %:n luottamusväli: 18,2, 62,9) kaikkiin kantoihin verrattuna kaltaistuksesta riippumatta, mikä tukee toisen kauden uudelleenrokotuksen tarvetta.

fEnsisijainen kiertävä kanta poikkesi antigeenisesti rokotteen H3N2-kannasta; teho yhteen sopimatonta A/H3N2-kantaa vastaan oli 85,9 % (95 %:n luottamusväli: 75,3, 91,9).

Taulukko 2 Trivalenttisen elävän heikennetyn kausi-influenssarokotteen suhteellinen teho pistoksena annettavaan kausi-influenssarokotteeseen verrattuna lapsilla tehdyissä aktiivikontrolloiduissa tutkimuksissa

 

 

 

 

 

Parantunut

Parantunut

 

 

 

 

 

teho

 

 

 

 

Tutkimukseen

 

teho

b

Tutkimuksen

 

 

 

(95 % CI)

Alue

Ikärajata

osallistujien

Influenssakausi

(95 % CI)b

 

nro

 

 

määrä

 

Kaltaistetut

Kaikki kannat

 

 

 

 

kaltaistuksesta

 

 

 

 

 

kannat

 

 

 

 

 

riippumatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,5 %

54,9 %

 

 

 

 

 

 

(22,4, 60,6)

 

 

 

 

 

 

(45,4, 62,9)c

 

Yhdysvallat,

 

 

 

vähemmän

vähemmän

 

 

 

 

tapauksia

MI-CP111

Eurooppa,

6–59 kk

7 852

2004–2005

tapauksia kuin

kuin

 

Aasia/Oseania

 

 

 

pistoksena

 

 

 

 

pistoksena

 

 

 

 

 

annetulla

 

 

 

 

 

 

annetulla

 

 

 

 

 

 

rokotteella

 

 

 

 

 

rokotteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,7 %

52,4 %

 

 

 

 

 

 

(21,6, 72,2)

 

 

 

 

 

 

(24,6, 70,5)d

 

 

 

 

 

vähemmän

vähemmän

 

 

 

 

 

tapauksia

D153-P514

Eurooppa

6–71 kk

2 085

2002–2003

tapauksia kuin

kuin

 

 

 

 

 

pistoksena

 

 

 

 

 

pistoksena

 

 

 

 

 

annetulla

 

 

 

 

 

 

annetulla

 

 

 

 

 

 

rokotteella

 

 

 

 

 

rokotteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,7 %

31,9 %

 

 

 

 

 

 

(3,9, 56,0)

 

 

 

 

 

 

(1,1, 53,5)

 

 

 

 

 

vähemmän

 

 

 

 

 

vähemmän

 

 

 

 

 

tapauksia

D153-P515

Eurooppa

6–17 v.

2 211

2002–2003

tapauksia kuin

kuin

 

 

 

 

 

pistoksena

 

 

 

 

 

pistoksena

 

 

 

 

 

annetulla

 

 

 

 

 

 

annetulla

 

 

 

 

 

 

rokotteella

 

 

 

 

 

rokotteella

 

 

 

 

 

 

 

akk = kuukautta. v. = vuotta. Ikäjakauma on tutkimussuunnitelman kuvauksen mukainen.

bViljelyllä varmennettujen influenssasairauksien väheneminen pistoksena annettavaan influenssarokotteeseen verrattuna.

cTrivalenttisella elävällä heikennetyllä influenssarokotteella todettiin 55,7 % (39,9, 67,6) vähemmän tapauksia kuin pistoksena annettavalla influenssarokotteella 3 686 imeväisellä ja pikkulapsella, joiden ikä oli 6–

23 kuukautta, ja 54,5 % (41,8, 64,5) vähemmän tapauksia 4 166 lapsella, joiden ikä oli 24–59 kuukautta.

dTrivalenttisella elävällä heikennetyllä influenssarokotteella todettiin 64,4% (1,4, 88,8) vähemmän tapauksia kuin pistoksena annettavalla influenssarokotteella 476 imeväisellä ja pikkulapsella, joiden ikä oli 6–

23 kuukautta, ja 48,2 % (12,7, 70,0) vähemmän tapauksia 1 609 lapsella, joiden ikä oli 24–71 kuukautta.

Elävä heikennetty pandemiainfluenssarokote (P/LAIV) H5N1

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen käytöstä yhden tai useamman pediatrisen potilasalaryhmän influenssainfektion ehkäisyssä (ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Tämä lääkevalmiste on saanut ns. ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa. Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uudet tiedot ja tarvittaessa päivittää valmisteyhteenvedon.

Tutkimukset aikuisilla

18–49-vuotiaat aikuiset

Kliinisessä tutkimuksessa CIR 217 arvioitiin A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) -influenssaisolaatista saadun elävän heikennetyn rokotteen turvallisuutta, infektiivisyyttä ja immunogeenisuutta

21 tutkittavalla, jotka saivat yhden suuruudeltaan 106,7 TCID50 annoksen (kudosviljelyssä 50-prosenttisesti infektiivisen annoksen mediaani) ja joista 18 sai toisen annoksen 4–8 viikon kuluttua. Lisäksi 21 tutkittavaa sai yhden suuruudeltaan 107,5 TCID50 annoksen rokotevirusta, ja 19 näistä tutkittavista sai toisen annoksen 4–8 viikon kuluttua. Yhden tai kahden suuruudeltaan 106,7 TCID50 rokoteannoksen jälkeen todettiin sekä hemagglutinaation inhibition (HAI) että IgA-serovasteet

10 %:lla tutkittavista ja IgA-vasteet nenähuuhtelunäytteestä 24 %:lla tutkittavista. Yhden tai kahden suuruudeltaan 107,5 TCID50 rokoteannoksen jälkeen todettiin HAI-serovaste 10 %:lla ja IgA- serovaste 52 %:lla tutkittavista ja IgA-vasteet nenähuuhtelunäytteestä 19 %:lla tutkittavista.

Kliinisessä tutkimuksessa CIR 239 arvioitiin A/Hong Kong/213/2003 (H5N1) -influenssaisolaatista saadun elävän heikennetyn rokotteen turvallisuutta, infektiivisyyttä ja immunogeenisuutta

17 tutkittavalla, jotka saivat yhden suuruudeltaan 107,5 TCID50 annoksen rokotetta nenään eristyksessä ja joista 16 sai toisen annoksen 4–8 viikon kuluttua. Kenelläkään tutkittavalla ei todettu HAI-vasteita ensimmäisen tai toisen rokoteannoksen jälkeen. Sekä IgA-serovaste että nenähuuhtelunäytteestä tutkittu vaste todettiin 18 %:lla tutkittavista.

22–54-vuotiaat aikuiset

Kliinisessä tutkimuksessa CIR 277 arvioitiin, olivatko eläviä heikennettyjä H5N1- pandemiainfluenssarokotteita aiemmin saaneet tutkittavat altistuneet viruksille tai oliko heille muodostunut pitkäkestoinen immuniteetti, mikä voitiin havaita inaktivoidun H5N1-rokotteen seuraavan antokerran jälkeen. Tutkimukseen osallistui 69 tutkittavaa viidessä ryhmässä: Ryhmässä 1 oli 11 tutkittavaa, jotka olivat aiemmin saaneet kaksi annosta elävää heikennettyä pandemiainfluenssarokotetta (P/LAIV) A/Vietnam/1203/2004 H5N1 vuosina 2006–2007; ryhmässä 2 oli 10 tutkittavaa, jotka olivat aiemmin saaneet kaksi annosta elävää heikennettyä pandemiainfluenssarokotetta A/Hong Kong/213/2003 H5N1 vuonna 2007; ryhmässä 3 oli

8 tutkittavaa, jotka olivat aiemmin saaneet kaksi annosta elävää heikennettyä pandemiainfluenssarokotetta A/British Columbia/CN-6/2004 H7N3 vuonna 2010 (elävän heikennetyn pandemiainfluenssarokotteen P/LAIV vertailuryhmä); sekä ryhmässä 4 että 5 oli 20 tutkittavaa, joita ei ollut aiemmin rokotettu elävällä heikennetyllä influenssarokotteella ja joilla ei ollut ollut H5- influenssaa. Ryhmien 1–4 tutkittavat saivat 45 μg:n kerta-annoksen inaktivoitua pandemiainfluenssarokotetta (P/IIV) A/Vietnam/1203/2004, kun taas ryhmän 5 tutkittavat saivat kaksi annosta, joista toinen annettiin noin 28 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

P/LAIV H5N1 -rokotteen saaneille tutkittaville kehittyi voimakkaat vasta-ainevasteet villin tyypin H5N1-virukselle, kun heidät seuraavaksi altistettiin inaktivoidulle H5N1-rokotteelle, vaikka suurimmalla osalla tutkittavia tällaisia vasta-ainevasteita ei voitu todeta kahden ensimmäisen annoksen jälkeen. Tutkittavilla, jotka saivat joko A/Vietnam/1203/2004 P/LAIV- tai A/Hong Kong/213/2003 P/LAIV -rokotteen, todettiin huomattavasti parempi vaste inaktivoidun H5N1-rokotteen kerta- annokseen kuin tutkittavilla, jotka eivät olleet aiemmin saaneet P/LAIV-rokotetta. A/Vietnam/1203/2004 P/LAIV -rokotteen saaneiden tutkittavien vasta-ainevaste oli myös suurempi kuin vasta-ainevaste, joka havaittiin inaktivoidun rokotteen kahden annoksen jälkeen tutkittavilla, jotka eivät olleet aiemmin saaneet P/LAIV-rokotetta (ks. taulukko 3).

Taulukko 3 Seerumin mikroneutralisaation (MN) ja hemagglutinaation inhibition (HAI) analyysin vasta-ainevasteet päivinä 28 ja 56 inaktivoidun H5N1-rokotteen antamisen jälkeen

 

 

Inakti-

 

28 päivää inaktivoidun

56 päivää inaktivoidun

 

 

voidun

Tut-

rokotteen antamisen jälkeena

rokotteen antamisen jälkeena

 

P/LAI

Viet-

 

Tutkitta-

 

Tutkittavat,

Tutkim

kitta-

 

 

V-

nam

 

vat, joiden

 

joiden vasta-

usryhm

vien

Geometrinen

Geometrinen

rokote

2004–

vasta-

ainetitteri

ä

mää-

keskiarvotitteri

keskiarvo-

annos

rokot-

ainetitteri

suureni

 

(GMT)

titteri (GMT)

 

 

teen

suureni

(prosentuaali-

 

 

 

 

 

 

 

annos-

 

 

(prosen-

 

sesti) nelinker-

 

 

ten

 

 

 

tuaalisesti)

 

 

taiseksib

 

 

määrä

 

 

 

nelinker-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taiseksib

 

 

 

 

 

 

 

 

MN

HAI

MN

HA

MN

HAI

MN

HAI

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viet-

nam 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong

Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei ole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei ole

20c

Ryhmän 3 tiedot, aluksi H7N3 P/LAIV -rokotteen saaneita tutkittavia ei ole esitetty.

aPäivien määrä lasketaan ryhmissä 1–4 ainoan P/IIV-annoksen suhteen ja ryhmässä 5 kahdesta annetusta P/IIV-annoksesta ensimmäisen annoksen jälkeen.

bSerologinen vaste määriteltiin vasta-ainetitterin suurenemisena vähintään nelinkertaiseksi (≥ 1:20).

cSeeruminäytteet olivat käytettävissä 7 tutkittavalta ryhmässä 3 päivänä 28 ja 18 tutkittavalta ryhmässä 5 päivänä 56.

P/LAIV H5NI -rokotteen saaneille tutkittaville vasta-ainevaste kehittyi nopeasti. Ryhmän 1

(ca A/Vietnam/1204/2004 [H5N1]) 11 tutkittavasta seitsemällä (64 %) HAI-vasta-ainetitteri suureni vähintään nelinkertaiseksi päivään 7 mennessä inaktivoidun rokotteen antamisen jälkeen, jolloin geometrinen keskiarvotitteri (GMT) oli 165 ja titterin vaihteluväli oli vasteen saaneilla 20 – 1 280. Vain 10 %:lla tutkittavista, jotka eivät olleet aiemmin saaneet P/LAIV-rokotetta, todettiin vähintään nelinkertainen suureneminen päivään 7 mennessä. P/LAIV H5N1-rokotteen saaneilla tutkittavilla vasta-ainevasteet olivat myös laajempia. H5N1 P/LAIV-rokotteen saaneet tutkittavat kehittivät vasta- ainevasteita, jotka neutraloivat vähintään kahta A/Goose/Guangdong/1996-H5N1-linjan H5N1- viruskehityslinjaa, kun taas kaksikin annosta inaktivoitua H5N1-rokotetta saaneiden ryhmässä pienemmälle määrälle tutkittavia muodostui kehityslinjoja ristikkäisesti neutraloivia vasta-aineita. Vasta-aineiden affiniteetti H5-viruksen hemagglutiniinigeenin HA1-domeenia vastaan H5N1 P/LAIV-rokotteen saaneiden ryhmässä oli huomattavasti voimakkaampi kuin kaksi annosta inaktivoitua rokotetta saaneiden ryhmässä, mikä korreloi H5N1-kehityslinjojen ristikkäisneutraloinnin kanssa.

Samankaltaiset vasteet todettiin P/LAIV H7N7- ja H7N9-rokotteita saaneilla tutkittavilla, jotka kehittivät voimakkaat vasta-ainevasteet vastaaville villin tyypin viruksille, kun heidät sittemmin altistettiin saman alatyypin inaktivoidulle rokotteelle. Yhdeksällä 13:sta H7N7 P/LAIV-rokotteen saaneesta kohdalla todettiin voimakkaat seerumin vasta-ainevasteet sekä MN- että HAI-vasta-aineiden osalta , ja huipputitterit saavutettiin päivään 14 mennessä. 8 tutkittavalle 14:stä kerta-annoksen H7N9 P/LAIV-rokotetta saaneesta, ja 13 tutkittavalle 16:sta kaksi rokoteannosta saaneesta tutkittavasta kehittyi voimakkaat vasta-ainevasteet; huipputitterit todettiin jälleen päivään 14 mennessä.

5.2Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, lisääntymis- ja kehitystoksisuutta, paikallista siedettävyyttä ja neurovirulenssia koskevien Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteella ja trivalenttisella elävällä heikennetyllä kausi-influenssarokotteella ja Fluenz Tetra kausi- influenssarokotteella tehtyjen konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Sakkaroosi

Dikaliumvetyfosfaatti

Kaliumdivetyfosfaatti

Gelatiini (sika, tyyppi A)

Arginiinihydrokloridi

Mononatriumglutamaattimonohydraatti

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

18 viikkoa.

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2°C–8°C).

Ei saa jäätyä.

Pidä annostelija ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ennen käyttöä rokote voidaan yhden kerran poistaa jääkaapista enintään 12 tunnin ajaksi enintään 25°C lämpötilaan. Jos rokotetta ei ole käytetty tämän 12 tunnin jakson jälkeen, se on hävitettävä.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmiste toimitetaan 0,2 ml:n suspensiona kertakäyttöisessä annostelijassa (tyypin 1 lasia), jossa on suutin (polypropeenia ja polyetyleeninen siirtoventtiili), suuttimen kärkisuojus (synteettistä kumia), männän varsi, männän tulppa (butyylikumia) ja annosjakajan puristin.

Pakkauskoko on 10.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Antotapa

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmiste on TARKOITETTU VAIN NENÄÄN.

EI SAA KÄYTTÄÄ NEULAN KANSSA. Ei saa antaa pistoksena.

Älä käytä Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos sumutin näyttää vahingoittuneen, esimerkiksi jos mäntä on löysä tai irti sumuttimesta tai jos näet merkkejä vuodosta.

Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmiste annetaan jaettuna annoksena kumpaankin sieraimeen.

Kun puoli annosta on annettu yhteen sieraimeen, toinen puoli annetaan toiseen sieraimeen välittömästi tai pian sen jälkeen.

Potilas voi hengittää normaalisti rokotteen annon aikana – hänen ei tarvitse aktiivisesti hengittää sisään tai nuuhkaista.

Tutustu Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen annostuskaavioon (kuva 1), jossa on anto-ohjeet vaihe vaiheelta.

Kuva 1 Pandemiainfluenssarokote H5N1 AstraZeneca -valmisteen antaminen

Tarkista viimeinen

Valmistele annostelija

Aseta annostelija

käyttöpäivämäärä

Poista kuminen

paikalleen

Valmiste täytyy käyttää

kärkisuojus. Älä poista

Potilaan ollessa

ennen annostelijan

annosjakajan puristinta

pystyasennossa aseta

etiketissä mainittua

annostelijan toisesta

annostelijan kärki hiukan

päivämäärää.

päästä.

sieraimen sisäpuolelle,

 

 

jotta

 

 

Pandemiainfluenssarokote

 

 

H5N1 AstraZeneca -

 

 

valmistetta vapautuu

 

 

nenään.

Paina mäntä sisään

Poista annosjakajan

Sumute toiseen

Paina mäntä yhdellä

puristin

sieraimeen

liikkeellä

Poista annosjakajan

Aseta annostelijan kärki

mahdollisimman

puristin männästä

hieman toisen

nopeasti sisään, kunnes

nipistämällä, jotta voit

sieraimen sisäpuolelle

annosjakajan puristin

antaa rokotteen toiseen

ja paina mäntä sisään

estää sen liikkumisen

sieraimeen.

yhdellä liikkeellä

pidemmälle.

 

mahdollisimman

 

 

nopeasti, mikä

 

 

vapauttaa jäljelle

 

 

jääneen rokotteen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä lääkejätteitä koskevien paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Ruotsi

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/16/1089/001

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 20. toukokuu 2016

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 20. huhtikuu 2017

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä