Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Valmisteyhteenveto - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiPanretin
ATC-koodiL01XX22
Lääkeainealitretinoin
ValmistajaEisai Ltd

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Panretin 0,1 % geeli

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1 g geeliä sisältää 1 mg alitretinoiinia (0,1 %) Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Geeli.

Kirkas, keltainen geeli.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Panretin-geeli on tarkoitettu ihovaurioiden paikalliseen hoitoon potilaille, joilla on AIDS:iin liittyvä Kaposin sarkooma (KS), kun:

-vaurioissa ei ole ulkusta tai lymfödeema

-sisäelinten KS:n hoitoa ei tarvita

-systeeminen antiretroviroosi terapia ei tehoa vaurioihin

-radioterapia tai kemoterapia eivät tule kyseeseen

4.2Annostus ja antotapa

Annostus

Vain erikoislääkärin, jolla on kokemusta KS-potilaiden hoidosta, tulee aloittaa ja valvoa Panretin- hoitoa.

Miehet

Potilaiden tulee applikoida Panretinia iholla oleville KS-vaurioille riittävää geelimäärää käyttäen peittääkseen joka vaurion runsaalla kerroksella.

Antotiheys

Potilaiden tulee applikoida Panretinia aluksi kaksi kertaa päivässä kutaanisille KS-vaurioille. Käsittelytiheyttä voi aisteittain lisätä kolmeen tai neljään kertaan päivässä yksittäisen vaurion sietokyvyn mukaan, mutta annoksen lisäämiskertojen välin tulee kuitenkin olla vähintään kaksi viikkoa. Käsittelytiheys tulee suunnitella jokaiselle yksittäiselle vauriolle erikseen. Jos käsittelykohdan toksisuutta esiintyy, voidaan käsittelytiheyttä vähentää alla kuvatulla tavalla. Ei ole olemassa tietoja Panretinin tehoavuudesta, kun sitä applikoidaan harvemmin kuin kahdesti päivässä.

Paikallinen ihon ärtyminen voidaan luokitella Taulukossa 1 näkyvän viisipisteisen skaalan mukaan. Taulukossa 2 on ohjeet hoitomuutoksista, mikäli ne ovat välttämättömiä paikalliseen dermaaliseen hoitoon liittyvän toksisuuden takia.

Taulukko 1: Paikallisen ihoärsytyksen asteikko

ASTE

NÄKYVÄT KLIINISET MERKIT

0 = ei reaktiota

Ei mitään

= lievä

Selvä vaaleanpunainen tai punainen väri

= keskiverto

Lisääntynyt punoitus, mahdollinen edeema

= vakava

Erittäin punainen, edeema, mahdollisesti rakkuloita

= erittäin vakava

Tumma punoitus, turvotus ja edeema, mahdollisesti merkkejä

 

 

rakkulamuodostelmasta ja nekroosista

Taulukko 2: Muutosohjeet hoitoon vaikuttavassa toksisuudessa

PAIKALLINEN IHOÄRSYTYS

HOIDON MUUTOKSET

(asteikko Taulukko 1:n mukaan)

 

Asteet 0, 1 tai 2

Toimenpiteitä ei tarvita, paitsi tarkkailun jatkuminen.

Aste 3

Kyseisen vaurionkäsittelyjen tiheyttä tulee vähentää tai

 

käsittely tulee keskeyttää. Ihoärsytyksen vähetessä asteeseen 0

 

tai 1, hoito kahdesti päivässä voidaan aloittaa uudelleen,

 

lisäten hoitokertoja sietokyvyn mukaan kahden viikon välein.

Aste 4

Kuten 3:nnen asteen ärsytyksessä. Hoitoa ei kuitenkaan tule

 

aloittaa uudelleen, jos 4:nnen asteen oireet ilmaantuivat

 

käsittelytiheyden ollessa vähemmän kuin kahdesti päivässä.

Hoitoaika

Suosituksena on, että Panretinia levitetään vaurioille alustavasti korkeintaan 12 viikon jaksona. Mikäli vaurioiden alue ja/tai korkeus ei ole pienentynyt 12 viikon kuluttua, hoito tulee lopettaa. Mikäli vauriot ovat pienentyneet alueeltaan ja/tai korkeudeltaan 12 viikon kuluessa, hoitoa voidaan jatkaa edellyttäen, että edistyminen jatkuu tai ainakin tehon pysyessä samana ja mikäli potilas edelleenkin sietää valmistetta.

Kliinisesti arvioiden hoitoon täysin vastanneen vaurionhoito tulee lopettaa.

Lääkevalmisteen käsittelyä tai levitystä edeltävät varotoimet

Potilaiden tulee pestä kädet sekä ennen geelin levitystä että sen jälkeen. Suojakäsineiden käyttö ei ole tarpeen.

Geelin tulee antaa kuivua 3-5 minuuttia ennen kuin se peitetään vaatteilla. Tiukkaa vaatetusta tulee välttää.

Geelin levittämistä terveelle, vauriota ympäröivälle iholle tulee välttää.

Geeliä ei tule levittää silmiin tai limakalvoille tai niiden läheisyyteen. Suihkua, kylpyä ja uimista tulee välttää ainakin kolmen tunnin ajan geelin levittämisestä.

Naiset

Turvallisuudesta ja tehosta naisten osalta ei ole varmaa tietoa kliinisten tietojen vähäisyyden takia. AIDS:iin liittyvä Kaposin sarkooma on harvinainen naisilla.

Pediatriset potilaat

Panretin-geelin turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Panretinia ei ole hyväksytty käytettäväksi alle 18 vuoden ikäisille lapsille ja nuorille.

Iäkkäät miehet

Erityissuosituksia vanhoille miehille (yli 65 vuoden ikäiset) ei ole. AIDS:iin liittyvä Kaposin sarkooma on harvinainen tässä ikäryhmässä.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Ei ole olemassa tietoa munuaisten vajaatoiminnasta tai maksasairauksista kärsivien potilaiden Panretin-geelin käytöstä. Farmakokineettiset tutkimukset viittaavat siihen, että kvantiteetiltaan määritettävän 9-cis-retinoiinihapon plasmakonsentraatioiden vaihteluväli ja esiintymistiheys KS-

potilailla lääkevalmisteen applikoinnin jälkeen olivat verrannollisia hoitamattomien yksilöiden kvantiteetiltaan määritettävän sirkulatiivisen, luonnollisesti esiintyvän 9-cis-retinoiinihapon plasmakonsentraatioiden vaihteluvälin ja esiintymistiheyden kanssa (ks. kohta 5.2). Teoreettisesti katsoen annoksen muuttaminen ei ole tarpeen munuaisten vajaatoiminnasta tai maksasairauksista kärsivien potilaiden kohdalla, mutta näiden potilaiden tulee olla huolellisessa seurannassa, ja hoitotiheyttä tulee vähentää tai hoito tulee keskeyttää, jos potilailla ilmenee haittavaikutuksia.

4.3 Vasta-aiheet

- Yliherkkyys retinoideille yleensäkin, alitretinoiinille tai jollekin apuaineelle. - Raskaus ja imetys (ks. kohta 4.6).

- KS-vaurioiden hoito lähellä alueita, joilla on muita ihosairauksia.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Retinoidit luokkana assosioidaan valoherkkyyteen liittyväksi. Kliinisissä tutkimuksissa ei ole raportoitu Panretin-geelin käyttöön liittyvää valoherkkyyttä. Potilaita tulee kuitenkin kehottaa minimoimaan käsiteltyjen alueiden altistamista auringonvalolle tai muulle ultraviolettivalolle (UV) (ks. kohta 5.3).

Suosituksena on, että päivittäisen A-vitamiiniannoksen ei tule ylittää suositeltua päivittäistä määrää (RDI).

Alitretinoiini voi vahingoittaa sikiötä. Fertiilissä iässä olevien naisten täytyy käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää Panretin-geelihoidon aikana (ks. kohta 4.6), ja vielä kuukausi hoidon päättymisen jälkeen.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Muiden paikallisten valmisteiden käyttöä Panretinilla käsitellyillä KS-vaurioalueilla tulee välttää. Mineraaliöljyä voidaan käyttää Panretinin levityskertojen välillä ehkäisemässä liiallista kuivumista tai kutinaa. Mineraaliöljy tulee kuitenkin levittää aikaisintaan kahden tunnin kuluttua edellisestä käsittelystä tai viimeistään kaksi tuntia ennen seuraavaa käsittelykertaa.

Ei ole suositeltavaa, että potilaat käyttävät Panretin-geeliä yhdessä N,N-dietyyli-m-toluamidia (DEET:a), yleistä hyönteismyrkkyjen ainesosaa, sisältävien tuotteiden kanssa. Eläimillä suoritetut toksikologiset tutkimukset ovat osoittaneet lisääntyvää DEET-toksisuutta, kun DEET lisättiin yhdeksi valmistusaineista.

Kvantiteetiltaan määritettävän 9-cis-retinoiinihihapon plasmakonsentraatioiden vaihteluväli ja esiintymistiheys KS-potilailla, jotka applikoivat lääkevalmistetta jopa 64 vauriolle, olivat verrattavissa hoitamattomien potilaiden vastaaviin arvoihin. Näin ollen lääkkeen interaktion mahdollisuus systeemisten agenttien kanssa on pieni.

Vehikkeli-kontrolloiduissa tutkimuksissa ei ole löydetty kliinisiä todisteita lääkkeen interaktiosta systeemisten antiretroviraalien agenttien kanssa, mukaan lukien proteaasi-inhibiittorit, makrolidiantibiootit ja atsotemiset sienilääkkeet. Koska tietoja ei ole saatavissa, on mahdollista, että CYP-isotsyymejä indusoivien lääkkeiden yhteisvaikutus saattaa alentaa alitretinoiinin pitoisuutta verenkierrossa, millä saattaa olla negatiivinen vaikutus Panretin-geelin tehoon.

4.6Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Hedelmällisessä iässä olevat naiset

Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vielä yhden kuukauden ajan hoidon päätyttyä.

Panretinia käyttävien miesten on huolehdittava siitä, etteivät heidän naispuoliset partnerinsa tule raskaaksi.

Raskaus

Panretin on vasta-aiheinen (ks. kohta 4.3) raskauden aikana, koska alitretinoiini saattaa vahingoittaa sikiötä raskaana olevan naisen käyttäessä alitretinoiinia systeemisesti. Kaneilla alitretinoiinin on todettu olevan teratogeeninen annoksena, joka aiheutti n. 60 kertaa korkeampia plasmakonsentraatioita kuin korkeimmat mitatut KS:ää sairastavien miesten plasmakonsentraatiot paikallisen geelin applikoinnin seurauksena. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole varmaa tietoa siitä, missä määrin paikallinen Panretin-geelihoito lisää 9-cis- retinoiinihapon plasmakonsentraatioita KS:ää sairastavilla naisilla yli luonnollisten määrien; siksi raskaana olevien naisten ei pidä käyttää alitretinoiinia.

Imetys

Ei ole tunnettua, erittyykö lääkevalmiste äidinmaitoon. Potilaissa mitattuihin plasmakonsentraatioihin perustuen 9-cis-retinoiinihapon maitokonsentraatiot aiheuttavat todennäköisesti pienen riskin vauvalle. Koska ei-toivottujen Panretin-geelin vaikutusten riski on kuitenkin olemassa vauvaa imetettäessä, täytyy äitien keskeyttää imetys ennen lääkkeen käyttöönottoa eikä imetystä saa aloittaa uudelleen lääkkeen käyttöaikana.

Vauvan ei tule joutua ihokontaktiin Panretin-geelillä hiljattain käsiteltyjen alueiden kanssa. HIV- tartunnan saaneita äitejä ei suositella imettämään lapsiaan viruksen tarttumisriskin vähentämiseksi.

Hedelmällisyys

Erityisiä tutkimuksia hedelmällisyydestä miehillä tai naisilla ei ole tehty. Alitretinoiini on kuitenkin teratogeeninen, ja sen vuoksi sekä miesten että naisten tulee käyttää riittävää ehkäisyä naispuolisten partnereiden raskaaksi tulon välttämiseksi.

4.7Vaikutukset ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Panretin-geeliä käytetään kutaanisesti eikä ole todennäköistä, että se vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

AIDS:iin liittyvän KS:n yhteydessä käytetyn Panretin-geelin käytön haittavaikutukset ilmenivät miltei ainoastaan käsitellyillä alueilla. Dermaalinen toksisuus alkaa tyypillisesti eryteemana; jos Panretin- geelin applikointia jatketaan, eryteema saattaa kasvaa ja saattaa kehittyä edeema. Dermaalinen toksisuus voi muodostua hoitoa rajoittavaksi, jos esiintyy eryteema, edeema tai rakkuloitumista. Panretin-geeliä käytettäessä 69,1 %:lla potilaista esiintyi haittavaikutuksia käsitellyllä kohdalla.

Seuraavia lääkkeeseen liittyviä applikointikohdan haittavaikutuksia raportoitiin KS:ää sairastavilla potilailla suoritetuissa kliinisissä tutkimuksissa. Haittavaikutukset on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1000) ja hyvin harvinainen (<1/10 000). Haittavaikutusten sanatarkka kuvaus on mainittu sulkeissa.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Veri ja imukudos

 

Melko harvinainen:

lymfadenopatia

Hermosto

 

Yleinen:

parestesia (pistely, kihelmöinti)

Verisuonisto

 

Yleinen:

hemorragia (verenvuoto vaurioalueella tai sen ympärillä), edeema (edeema,

 

turvotus, tulehdus), perifeerinen edeema

Melko harvinainen:

flebiitti, vaskulaarinen häiriö

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen:

ihon häiriöt (halkeilu, rupeutuminen, kuorettuminen, rikki hankautuminen,

 

kuivuminen, vuotaminen), ihottuma (eryteema, punoitus, hilseily, ärsytys,

 

dermatiitti), kutina (kutina, syyhyäminen)

Yleinen:

ihon haavauma, vakava kuivuminen, kesivä dermatiitti (suomuttuminen,

 

kesiminen, hilseily), ihon värihäiriöt (ruskea väri, ympäröivän ihon

 

hyperpigmentaatio, kalpeus), kuiva iho

Melko harvinainen:

selluliitti, rakkulamainen ihottuma, makulapapulaari ihottuma, allerginen

 

reaktio

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

kipu (polttava tunne, kipu, arkuus)

Melko harvinainen:

tulehdus, bakteeritulehdus mukaan lukien

Panretin-geelin turvallisuus on vahvistettu kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui yli 469 AIDS:siin liittyvää KS:ää sairastavaa potilasta. 439:ää potilasta hoidettiin alitretinoiinikonsentraatiolla 0,1 %.

Lääkkeeseen liittyvän ihon häiriöiden, haavaumienesiintyminen, kivun ja ihottuman oli tavallisempaa potilailla, jotka applikoivat Panretin-geeliä neljästi vuorokaudessa verrattuna potilaisiin, jotka käyttivät valmistetta harvemmin. Muiden yhtä yleisten lääkkeeseen liittyvien haittavaikutusten, kuten kutinan, edeeman, kesivän dermatiitin ja kuivan ihon ei kuitenkaan raportoitu lisääntyvän levitystiheyden seurauksena.

Lievän/keskinkertaisen ihottuman esiintyminen (kaikki esiintymät aiheuttajasta huolimatta) oli vähäisempää potilailla, joita oli hoidettu vähemmän kuin 16 viikkoa verrattuna potilaisiin, joita oli hoidettu 16 viikkoa tai enemmän (lievä, 33 % vs 63 %, keskinkertainen, 29 % vs 43 %). Vaikean ihottuman esiintyminen oli hoidon kestosta riippumatonta (10 % molemmissa tapauksissa).

Panretin-geelihoitoon liittyvä paikallinen dermaalinen toksisuus hävisi yleensä hoitoa muuttamalla tai kun se keskeytettiin (ks. kohta 4.2).

Vain kaksi vakavaa haittavaikutusta raportoitiin (sepsis ja selluliitti samalla potilaalla).

Panretin-geelin haittavaikutukset ovat samankaltaisia kuin muiden paikallisten retinoidien. On epätodennäköistä, että ei-toivottuja oraalisten retinoidien systeemisiä haittavaikutuksia todettaisiin Panretin-geeliä käytettäessä, koska kvantiteetiltaan määritettävän 9-cis-retinoiinihapon vaihteluväli ja esiintymistiheys plasmakonsentraatioissa lääkevalmisteen applikoinnin jälkeen olivat verrattavissa hoitamattomien yksilöiden sirkulatiivisen, luonnollisesti esiintyvän kvantiteetiltaan määritettävän 9- cis-retinoiinihapon plasmakonsentraatioiden vaihteluväliin ja esiintymistiheyteen.

4.9Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Panretin-geelin paikallisesta applikoinnista akuuttina yliannostuksena aiheutuva systeeminen toksisuus on epätodennäköistä.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: muut syöpälääkkeet, ATC-koodi: L01XX22

Vaikka alitretinoiinin molekyläärisen vaikutuksen uskotaan välittyvän retinoidireseptorien kautta, tämän AIDS:iin liittyvän KS:n kutaanisten vaurioiden paikallista käsittelyä varten tarkoitetun lääkeaineen tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Alitretinoiini (9-cis-retinoiinihappo), luonnollisesti esiintyvä endogeeninen A-vitamiiniin liittyvä hormoni, sitoo ja aktivoi kaikkia tunnettuja solunsisäisiä retinoidireseptorien alatyyppejä (RAR , RAR , RAR , RXR , RXR , RXR ). Kun nämä reseptorit on aktivoitu, ne toimivat ligandi-riippuvaisina transkriptifaktoreina, jotka säätelevät tiettyjen geenien ekspressiota. Geenien ekspression säätely alitretinoiinilla kontrolloi soludifferentioitumis- ja soluproliferaatioprosesseja sekä tavallisissa että neoplastisissa soluissa. Panretin-geelin tehoavuus KS-vammojen hoidossa saattaa liittyä alitretinoiinin mainittuun kykyyn ehkäistä KS-vaurioiden in vitro-kasvua.

Panretin-geelillä voidaan odottaa olevan vain paikallisia terapeuttisia vaikutuksia, eikä se tehoa sisäelin-KS:n hoidossa tai ehkäisyssä.

Kaksi kontrolloitua, satunaistettua kaksoissokkovertailuryhmää Vaiheen III monikeskustutkimuksissa kutaanisten indeksi/indikaattori-KS-vaurioiden hoidosta Panretin-geelillä antoi seuraavat tiedot (Taulukko 3). Potilaiden vaste arvioitiin käyttäen AIDS Clinical Trials Group (ACTG) -kriteerejä KS-vaurioiden reagoinnissa. Tutkimukseen 1 sisältyy avoin kliininen vaihe, johon osallistumisesta potilaat itse päättivät. Tutkimusta 2 seurasi avoin kliininen tutkimus (Tutkimus 2a), johon kuului vain potilaita, jotka halusivat jatkaa Tutkimus 2:n jälkeen.

Taulukko 3: paras vaste ACTG-kriteerien mukaan vehikkeli-kontrolloidussa vaiheessa

 

Tutkimus 1(TID, QID)1

Tutkimus 2 (BD)2

 

 

 

 

 

 

Panretin

Vehikkeli

Panretin

Vehikkeli

 

N = 134

N = 134

N = 62

N = 72

Kliinisesti täydellinen

0.7

0.0

1.6

0.0

hoitovaste (CCR) %

 

 

 

 

Osittainen hoitovaste

34.3

17.9

35.5

6.9

(PR) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabiili sairaus %

50.0

59.0

43.5

58.3

 

 

 

 

 

Progressiivinen sairaus %

14.9

23.1

19.4

34.7

 

 

 

 

 

Kokonaishoitovaste %

35.1

17.9

37.1

6.9

 

 

p=0.002

 

p= 0.00003

1Protokollassa mainitut määrät levitettiin kolmesti päivässä (TID) lisäten neljään kertaan päivässä (QID) kahden viikon kuluttua, toksisuuden takia tapahtuneet säätelyt mukaan lukien..

2Protokollassa mainitut määrät levitettiin vain kahdesti päivässä (BD), toksisuuden takia tapahtuneet säätelyt mukaan lukien.

Avoimessa kliinisessä vaiheessa, Tutkimuksessa 1 (N = 184), kokonaishoitovasteen määrä kohosi 66,7 %:iin. Tutkimuksessa 2a (N = 99), kokonaishoitovasteen määrä kohosi 56,1 %:iin.

Tutkimuksessa 1, 110sta potilaasta, joilla havaittiin vaste, 36 (33 %) sairastui uudelleen, neljää lukuun ottamatta kaikkien potilaiden saadessa vielä hoitoa.

Vastemäärät analysoitiin sekä potilaan ollessa analyysin yksikkönä että vaurion ollessa analyysin yksikkönä. Taulukko 4 kertoo yksittäisten vaurioidenvastemäärät niiden potilaiden osin, joita hoidettiin Panretin-geelillä Vaihe III -tutkimuksissa.

Taulukko 4: Indeksi/indikaattorivaurioiden1 vasteet potilailla tutkimuksen 12 ensimmäisen viikon aikana alustavassa sokkotestivaiheessa

 

Potilaat, joilla mainittu määrä indeksi/indikaattorivaurioiden vasteita

 

 

(CCR tai PR)

 

 

Tutkimus 1

Tutkimus 2

Reagoivien

Panretin

Vehikkeli

Panretin

Vehikkeli

vaurioiden

(N=134)

(N=134)

(N=62)

(N=72)

Määrä 2,3

N %4

N %4

N %4

N %4

Vähintään 1

73 (54.5 %)

42 (31.3 %)

33 (53.2 %)

21 (29.2 %)

Vähintään 4

27 (20.1 %)

8 (6.0 %)

8 (12.9 %)

2 (2.8 %)

1.Tutkimus 1, 6 vauriota; Tutkimus 2, jopa 8 indeksivauriota.

2.Jokaisen indeksivaurion vaste arvioitiin yksilöllisesti.

3.Vauriot, jotka reagoivat tutkimuksen 12 ensimmäisen viikon aikana alustavassa sokkovaiheessa, vahvistettiin vähintään neljän tutkimusviikon kuluttua (reaktion vahvistaminen saattoi tapahtua vasta 12 viikon jälkeen joidenkin vaurioidenkohdalla Tutkimuksessa 1).

4.Niiden potilaiden, joiden vauriot antoivat hoitovastetta, prosentuaalinen määrä jaettuna potilaiden kokonaismäärällä alustavassa sokkotestivaiheessa.

Eräässä tutkimuksessa 29 % vaurioista, jotka olivat saavuttaneet osittaisen hoitovasteen (PR), mutta eivät kliinisesti täydellistä hoitovastetta (CCR) 12 ensimmäisen hoitoviikon aikana, saavuttivat CCR:n hoidon jatkuessa yli 12 viikkoa. Osittaisesti vastaavien (PR) vaurioidenprojektiaika kliinisesti täydellisen hoitovasteen (CCR) saavuttamiseksi oli 168 päivää. Suosituksena on, että Panretin-geeliä tulee käyttää aluksi 12 viikon hoitojaksona. Hoitoon tänä aikana vastanneiden vaurioidenhoitoa voidaan jatkaa, mikäli kehitys jatkuu tai vaste pysyy samana ja mikäli potilas edelleenkin sietää valmistetta. Jos vaurio antaa täydellisen hoitovasteen, ei Panretin-geelin applikointia hoitoon vastanneelle vauriolle tule jatkaa.

Panretin-geelin tehoavuudesta vaikeille vaurioille applikoituna ei ole tietoja (esim. mikäli esiintyy lymfödeema).

5.2Farmakokinetiikka

9-cis-retinoiinihapon plasmakonsentraatiot mitattiin kliinisissä tutkimuksissa, jotka koskivat AIDS:iin liittyvää KS:ää sairastavia potilaita, joilla oli kutaanisia vaurioita, joita käsiteltiin useasti päivässä Panretin-geelillä, hoidon kestäessä aina 60 viikkoon asti. Osaa näistä potilaista seurattiin jopa 64 vauriota käsittävän hoidon aikana (vaihteluväli 4-64, keskimäärin 11,5 vauriota) aina 44 viikkoon asti (vaihteluväli 2-44, keskimäärin 15 viikkoa). Myöhemmässä ryhmässä, KS-potilaiden kvantiteetiltaan määritettävän 9-cis-retinoiinihapon plasmakonsentraatioiden vaihteluväli ja esiintymistiheys lääkevalmisteella käsittelyn jälkeen olivat verrattavissa hoitamattomien potilaiden verenkierrossa, luonnollisesti esiintyvän kvantiteetiltaan määritettävän 9-cis-retinoiinihapon plasmakonsentraatioiden vaihteluväliin ja esiintymistiheyteen.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toksikologia

Rotille annettiin 28 päivää kestävässä dermaalisessa toksikologisessa tutkimuksessa paikallisesti geelinä kolmea alitretinoiinimäärää (0,01 %, 0,05 % tai 0,5 %). Käsittelykohdilla huomioituihin vaikutuksiin kuuluivat eryteema, epidermaalinen paksuneminen, hilseily ja stratum corneumin irtoaminen. Kliinispatologisissa arvioinneissa esiintyi huomattavaa lisääntymistä seuraavilla: absoluuttiset polymorfonukleaarit leukosyyttimäärät, monosyyttimäärät, monosyyttien prosentuaalinen määrä, ja vähentymistä valkoisten verisolujen lymfosyyttidifferentiaalin prosentuaalisessa määrässä 29:nä päivänä rotilla, joita käsiteltiin alitretinoiini 0,5 % geelillä. Kliinisissä kemiallisissa laskelmissa esiintyi biologisesti relevanttia signifikanttien lisääntymistä naaraiden keskimääräisissä BUN-arvoissa (blood urea nitrogen) ja alkaalisessa fosfaasissa 28:n päivän käsittelyn kuluttua. Seerumi-LDL lisääntyi sekä uroksilla että naarailla 29:nä päivänä. 14 päivän periodin kuluttua ei ilmennyt biologisesti relevantteja hematologisia eroja tai seerumin kemiallisia eroja. Huomioidut lisääntymiset keskimääräisissä sydämen kontra kehon painojen eroissa liittyivät periaatteessa terminaalisiin

kehonpainon eroihin. Alitretinoiini 0,5 % geelihoidon seurauksena keskiarvo-plasmakonsentraatiot naarasrotilla olivat yleensä alimman määrärajan (5nMol) alittavia ja keskiarvoplasmakonsentraatiot urosrotilla olivat n. 200 nMol. Verrattuna näihin arvoihin rotilla, Panretin-geeliä applikoivien KS- potilaiden 9-cis-retinoiinihapon plasmakonsentraatiot eivät milloinkaan ylittäneet 0,638 ng/ml:aa (2,13 nMol). Tämä on noin 1/100 urosrotissa mitatuista keskimääräisistä konsentraatioista.

Genotoksisuus

Alitretinoiinia tutkittiin genotoksisilta ominaisuuksiltaan käyttäen Amesin testiä, in vivo hiiri- mikronukleuspitoisuusmääritystä, kromosomipoikkeavuustestiä ihmisperäisillä lymfosyyteillä, ja CHO-solumutaatiotestiä. Lääkevalmiste ei ollut genotoksinen.

Karsinogeenisuus, mutageenisuus, fertiiliyden huononeminen

Tutkimuksia alitretinoiinin mahdollisen karsinogeenisuuden määrittämiseksi ei ole tehty. Mutageenisuuden mahdollisuus on kuitenkin arvioitu, ja alitretinoiniini on saanut negatiivisen testituloksen Amesin testissä, in vivo hiiri-mikronukleuspitoisuusmäärityksessä, kromosomipoikkeavuustestissä ihmisperäisillä lymfosyyteillä, ja CHO-solumutaatiotestissä.

Teratogeenisuus

Kanien oraalisissa annosta määrittävässä tutkimuksessa, alitretinoiini aiheutti suuria epämuodostumia, kun annostus oli 35 kertaa ihmisille paikallisesti tarkoitettu annos. Kaneilla tämä annos aiheutti plasmakonsentraatioita, jotka olivat yli 60 kertaa korkeampia kuin korkeimmat mitatut plasmakonsentraatiot KS-potilailla, jotka käyttivät Panretin-geeliä paikallisesti. Suuria epämuodostumia ei huomioitu kaneilla oraalisen annoksen ollessa 12 kertaa suurempi kuin ihmisille tarkoitettu paikallinen annos (minkä seurauksena oli 60 kertaa korkeammat plasmakonsentraatiot kuin KS-potilailla, jotka käyttivät geeliä paikalliseen applikointiin). Rintalastan ja nikamien yhteenkasvamisen havaittiin kuitenkin lisääntyneen.

Fototoksisuus

Alitretinoiinin mahdollinen fototoksinen potentiaali on vahvistettu sen kemiallisilla ominaisuuksilla ja in vitro -testeistä saatujen tietojen avulla. Tulosten perusteella alitretinoiini absorboi valoa UV-välillä ja se on alttiina muiden isomeerien fotohajoamiselle (pääosin kaikki trans-retinoiinihapot).

Alitretinoiinilla on osoitettu olevan mahdollisesti lievästi valoärsytteinen perustuen histidiini- ja fotoproteiinisidontaan. Solupohjaisissa in vitro -arvioinneissa alitretinoiini osoitti lievää fototoksista potentiaalia.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Etanoli

Makrogoli 400

Hydroksipropyyliselluloosa

Butyylihydroksitolueeni

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa. Muiden paikallisten valmisteiden käyttöä käsitellyillä KS-vaurioalueilla tulee välttää. Panretin-geeliä ei tule käyttää yhdessä DEET:tä sisältävien valmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

Avaamattomana: 3 vuotta.

Käytön aikana: Käyttämätön geeli tulee hävittää 90 vuorokauden kuluttua ensimmäisestä avaamisesta.

6.4Säilytys

Säilytä alle 25°C:ssa.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä valolle. Pidä pakkaus tiivisti suljettuna.

Kun putkilo on avattu käyttöä varten, se tulee sulkea tiukasti korkilla, jotta saataisiin ilmatiivis suoja. Avattuja Panretin-geeliputkiloita ei saa säilyttää yli 25°C:ssa, ja ne tulee säilyttää voimakkaalta valolta ja lämmöltä (esim. suora auringonpaiste) suojattuina.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

Panretin-geeli on saatavana epoksilla päällystetyissä 60 g:n alumiiniputkilossa. Jokaisessa pakkauksessa on yksi geeliputkilo.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Panretin-geeli sisältää alkoholia, älä säilytä sitä avotulen läheisyydessä.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Iso-Britannia

8.MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/00/149/001

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 11. lokakuuta 2000

Uudistamispäivämäärä:

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu/

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä