Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pedea (ibuprofen) – Myyntipäällysmerkinnät - C01EB16

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiPedea
ATC-koodiC01EB16
Lääkeaineibuprofen
ValmistajaOrphan Europe S.A.R.L.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SAURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUKSEN TEKSTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pedea 5 mg/ml injektioneste, liuos

Ibuprofeeni

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi ml sisältää 5 mg ibuprofeenia.

Yksi 2 ml ampulli sisältää 10 mg ibuprofeenia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: trometamoli, natriumkloridi, natriumhydroksidi, kloorivetyhappo 25%, injektionesteisiin käytettävä vesi

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos 4 x 2 ml ampulli

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Laskimoon lyhytkestoisena infuusiona.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS, JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim. {kk/vvvv}

Mikrobiologiselta kannalta tuote tulee käyttää välittömästi.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Ampullin avaamisen jälkeen kaikki käyttämätön valmiste on hävitettävä. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Orphan Europe S.A.R.L,

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

France

12.MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/04/284/001

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

LASIAMPULLIN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Pedea 5 mg/ml injektioneste Ibuprofeeni

i.v.

2.ANTOTAPA

Ks. pakkausseloste

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖNÄ

10 mg / 2 ml

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä