Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Valmisteyhteenveto - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiQuadramet
ATC-koodiV10BX02
Lääkeainesamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ValmistajaCIS bio international

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Quadramet 1,3 GBq/ml injektioneste, liuos

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra liuosta sisältää 1,3 GBq Samarium-( 153Sm)-leksidronaamipentanatriumia viiteajankohtana (vastaten 20–80 mikrog/ml samarium ia injektiopulloa kohti). Samariumin spesifinen aktiivisuus on noin 16–65 MBq /mikrogrammaa samariumia.

Jokainen injektiopullo sisältää 2–4 GBq kalibrointi päivänä.

Samarium-153 lähettää sekä keskienergisiä beetahiuk

kasia että kuvannettavan gammafotonin, ja sen

puoliintumisaika on 46,3 tuntia (1,93 vuorokautta). Samarium-153:n tärkeimmät säteilytiedot on

lueteltu taulukossa 1.

 

 

 

TAULUKKO 1: SAMARIUM-153:N TÄRKEIMMÄT SÄTEILYTIEDOT

 

 

 

Säteily

Energia (keV)*

Osuus

Beeta

30 %

Beeta

50 %

Beeta

20 %

Gamma

29 %

 

 

 

*Taulukossa esitetään beetasäteilyn maksimienergia t. Beetahiukkasen keskimääräinen energia on 233 keV.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: natrium 8,1 mg/ml.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

Kirkas, väritön tai hiukan ruskeankellertävä liuos, jonka pH on 7.0 ja 8.5 välillä.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Quadramet on tarkoitettu luukivun lievitykseen potilaille, joilla on useita kivuliaita osteoblastisia luumetastaaseja, joihin luuston kuvauksessa kertyy teknetium-(99mTc)-merkittyjä bisfosfonaatteja.

Ennen hoidon aloittamista on varmistettava, että po tilaalla on sellaisia osteoblastisia metastaaseja, joihin kertyy teknetium-(99mTc)-merkittyjä bisfosfonaatteja.

4.2Annostus ja antotapa

Quadramet-valmistetta saa antaa vain lääkäri, jolla ja vasta sen jälkeen, kun onkologiaan perehtynyt lä onkologisen arvioinnin.

on kokemusta radioaktiivisten lääkkeiden käytöstä, äkäri on tehnyt potilaalle perusteellisen

Annostus

Suositeltu Quadramet-annos on 37 MBq painokiloa kohti.

Pediatriset potilaat

Quadrametia ei suositella annettavaksi alle 18-vuoden ikäisille lapsille, koska tietoja turvallisuudes ta ja tehosta ei ole.

Antotapa

Quadramet annetaan hitaasti laskimokatetrin kautta yhden minuutin kuluessa. Quadramet ei saa laimentaa ennen käyttöä.

Potilailla, joilla hoitovaste saavutetaan, kipu alkaa yleensä lievittyä viikon sisällä. Quadramet-hoid on

antamisesta. Kipua lievittävä vaikutus voi kestää n

eljästä viikosta neljään kuukauteen. Jos potilaan

kipu lievittyy, häntä voidaan rohkaista vähentämään

euforisoivien kipulääkkeiden käyttöä.

Quadramet-valmisteen toistuvaa käyttöä tulee harkit oireiden mukaan. Hoitojen välillä on pidettävä vähi toiminta ehtii toipua riittävästi.

a yksilöllisen hoitovasteen ja potilaan kliinisten ntään kahdeksan viikon tauko, jotta luuytimen

Toistuvan annostelun turvallisuudesta on niukasti tietoa, ja se perustuu valmisteen erityislupakäyttöö n.

Ks. kohdasta 12 ohjeet lääkevalmisteen saattamisest a käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

4.3Vasta-aiheet

yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (etyleenidiamiinitetrametyleenifosfonaatille (EDTMP) tai sen kaltaisille fosfonaateille) tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

jos potilas on raskaana (ks. kohta 4.6)

jos potilas on saanut kemoterapia-aineita tai kehon toispuolista ulkoista sädehoitoa edellisten kuuden viikon aikana.

Quadramet on ainoastaan palliatiiviseen hoitoon käy tettävä valmiste, eikä sitä tule käyttää samanaikaisesti myelotoksisen kemoterapian kanssa, sillä se saattaa voimistaa myelotoksista vaikutusta.

Quadramet-valmistetta ei saa käyttää samanaikaisest i muiden bisfosfonaattien kanssa, jos interferenssiä on havaittu teknetium-( 99mTc)-merkityllä bisfosfonaatilla luuston kuvauksissa .

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kliinisten tietojen puuttuessa potilaalle injisoitava radioaktiivinen annos on sovitettava munuaisten toiminnan mukaan.

Jos potilaalla on aiemman hoidon tai sairauden vuoksi tavallista pienempi luuydinreservi, ei Quadramet-valmisteen käyttöä suositella muuten kuin siinä tapauksessa, että hoidosta mahdollisesti saatava hyöty on merkittävämpi kuin siitä mahdollis esti koituva haitta.

Mahdollisen hoidonjälkeisen luuydinsuppression vuok si potilaan veriarvoja tulee seurata ensimmäisen kerran 2 viikon kuluttua Quadramet-hoidon jälkeen j a sen jälkeen viikoittain vähintään 8 viikon ajan tai kunnes luuytimen toiminta on korjautunut riittä västi.

Potilasta on kehotettava nauttimaan (tai hänelle on annettava laskimoon) vähintään 500 ml nestettä

ennen injektiota. Lisäksi häntä on virtsarakon säte

ilyaltistuksen minimoimiseksi kehotettava

virtsaamaan injektion jälkeen mahdollisimman usein.

Quadramet poistuu elimistöstä nopeasti, joten virts

an radioaktiivisuuteen liittyvät varotoimenpiteet v oi

lopettaa, kun valmisteen antamisesta on kulunut 6–1 2 tuntia.

Inkontinenssipotilailla erityistoimenpiteet, kuten virtsarakon katetrointi, ovat tarpeen vaatteiden, vuodevaatteiden ja ympäristön radioaktiivisen konta minaation välttämiseksi kuuden tunnin ajan lääkkeen antamisesta. Muiden potilaiden virtsa on k erättävä talteen vähintään kuuden (6) tunnin ajan annostelun jälkeen.

Virtsarakko on syytä katetroida, jos potilaalla on

virtsateiden tukos.

Radioaktiivisia lääkkeitä saavat ottaa vastaan, käs

itellä ja käyttää vain siihen valtuutetut henkilöt

kyseisessä hoitopaikassa. Näiden lääkkeiden vastaan otto, varastointi, käsittely, kuljetus ja

hävittäminen edellyttävät asiasta vastaavien kansal

listen viranomaisten antamien määräysten

noudattamista ja asianmukaisia lupia.

 

Käyttäjän on tehtävä radioaktiiviset lääkkeet käytt

övalmiiksi säteilyturvallisuusmääräysten ja

farmaseuttisten laatuvaatimusten mukaisesti. Lääkke itä koskevien GMP-määräysten mukaisesti käsittelyssä on noudatettava asianmukaista aseptiik kaa.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kans sa sekä muut yhteisvaikutukset

Mahdollisten additiivisten luuydinvaikutusten vuoksi Quadramet-valmistetta ei saa antaa samanaikaisesti kemoterapia-aineiden eikä ulkoisen sädehoidon kanssa. Sitä voi antaa kummankin hoidon jälkeen, sen jälkeen kun luuydin on ehtinyt toipua riittävän hyvin.

4.6Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Raskaus

Quadramet-valmisteen käyttö raskauden aikana on vas ta-aiheista (ks. 4.3). Raskauden mahdollisuus on ehdottomasti suljettava pois ennen hoitoa. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä luotettavaa ehkäisymenetelmää hoidon aikana ja koko seurantajakson ajan

Imetys

Jos Quadramet-valmisteen käyttö katsotaan tarpeelli on siirryttävä käyttämään äidinmaidon vastiketta ja

seksi imetyksen aikana, imetys on keskeytettävä, erittyvä maito on heitettävä pois.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

4.8Haittavaikutukset

Quadramet-valmistetta saavilla potilailla on todettu valkosolujen ja verihiutaleiden vähenemistä sekä anemiaa.

Kliinisissä tutkimuksissa valkosolu- ja verihiutale arvot laskivat pahimmillaan 3–5 viikon kuluttua lääkkeen antamisesta noin 40–50 prosenttiin lähtöta sosta ja palasivat yleensä kahdeksan viikon kuluessa sen antamisesta hoitoa edeltävälle tasolle .

Joillakin harvoilla potilailla ilmeni 3. tai 4. asteen hematopoieettista toksisuutta. Nämä potilaat ol ivat yleensä saaneet hiljattain joko ulkoista sädehoitoa tai kemoterapiaa tai heillä oli nopeasti etenevä sairaus, joka oli todennäköisesti levinnyt luuytime en.

Myyntiluvan myöntämisen jälkeen on raportoitu yksit täisiä kallonsisäisiä verenvuotoja ja kuolemaan johtaneita tapauksia.

Muutamat potilaat ovat raportoineet luukivun lyhytaikaista voimistumista pian injektion jälkeen (flare - reaktio). Reaktio on yleensä lievä ja ohimenevä, ja se ilmenee tavallisesti 72 tunnin kuluessa injektiosta. Tällaisissa tapauksissa kipulääkkeen k äytöstä on yleensä apua.

Haittavaikutuksina on raportoitu pahoinvointia, oksentelua, ripulia ja hikoilua.

Harvinaisia yliherkkyystapauksia, kuten anafylaktisia reaktioita, on raportoitu Quadramet-valmisteen annon jälkeen.

Muutamilla potilailla on ilmennyt selkäytimen tai h ermojuuren kompressioita, disseminoitunutta intravaskulaarista koagulaatiota (DIC) ja aivohalvauksia, jotka voivat liittyä perussairauden etenemiseen. Jos potilaalla on servikodorsaalisen tason spinaalisia metastaaseja, selkäytimen kompression riski on olemassa.

Hoitoon liittyvä säteilyannos saattaa lisätä syövän varmistua siitä, ettei säteilystä koidu enempää vaa

ja mutaatioiden ilmaantuvuutta. Siksi tulee aina raa kuin hoidettavasta sairaudesta.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkei sistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmistee nhyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittama an kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Valmistetta saa antaa vain kokenut henkilökunta luv an saaneessa hoitolaitoksessa, minkä vuoksi yliannostus on epätodennäköistä.

Mahdolliset riskit liittyvät siihen, että potilaall e annetaan vahingossa liian suuri annos radioaktiivista ainetta. Elimistöön tulevaa säteilyannosta voi rajo ittaa tehostamalla diureesia ja kehottamalla potilasta virtsaamaan useasti.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Kipua lievittävät radio farmaseuttiset valmisteet ATC-koodi: V10BX02

Vaikutusmekanismi

Quadramet hakeutuu luukudokseen ja kertyy alueille, joissa tapahtuu hydroksiapatiittiin läheisesti liittyvää luuston aineenvaihduntaa.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Rotilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että Q uadramet poistuu nopeasti verestä ja kulkeutuu luumatriksin kasvualueille, erityisesti mineralisoituvaan osteoidikerrokseen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa käytettiin tasoku vantamismenetelmiä, Quadramet-valmisteen leesioihin ja normaaliin luuhun kertymisen suhde oli noin 5 ja leesioihin ja pehmytkudoksiin kertymisen suhde noin 6. Siksi metastaasialueille voi kertyä valmistetta merkitsevästi enemmän kuin ympäröivään terveeseen luuhun.

5.2Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Tutkimuksessa, jossa valmistetta annettiin 453 potilaalle, joilla oli erilaisia pahanlaatuisia primaarisairauksia, Quadramet-annoksen radioaktiivisuudesta 65,5 ± 15,5 % kulkeutui luustoon. Luustoon kertyvän radioaktiivisuuden ja metastaasie n lukumäärän välillä todettiin positiivinen korrelaatio. Sitä vastoin 30 minuutin kuluttua lääk keen antamisesta luustoon kertynyt radioaktiivisuus ja plasman radioaktiivisuus olivat kääntäen verrann olliset.

Eliminaatio

Quadramet poistuu nopeasti potilaiden verenkierrosta. Tutkimuksessa, jossa valmistetta annettiin 22 potilaalle, puolen tunnin kuluttua injisoinnista plasmassa oli jäljellä vain 9,6 ± 2,8 % annetusta radioaktiivisuudesta. Neljän tunnin kuluttua plasma n radioaktiivisuus oli vähentynyt arvoon 1,3 ± 0,7 % ja 24 tunnin kuluttua arvoon 0,05 ± 0,03 %.

Erittyminen virtsaan tapahtui pääasiassa neljän ens immäisen tunnin kuluessa (30,3 ± 13,5 %). 12 tunnin kuluttua 35,3 ± 13,6 % radioaktiivisesta annoksesta oli erittynyt virtsaan. Radioaktiivisen lääkkeen erittyminen virtsaan oli annoksesta riippu matta tavallista vähäisempää niillä potilailla, joi lla oli laajoja luumetastaaseja.

Biotransformaatio

Virtsanäytteitä analysoitaessa havaittiin, että nii den radioaktiivisuusprofiili vastasi alkuperäistä yhdistettä.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Sm-EDTMP:n radiolyysituotteiden havaittiin olevan munuaistoksisia rotille ja koirille 2,5 mg/kg:n ei- efektiivisellä annoksella.

Koirilla tehdyissä tutkimuksissa toistuvien samariu m-(153Sm)-EDTMP-annosten jälkeen lamautuneen luuydintoiminnan elpyminen ja perifeeristen hematologisten parametrien palautuminen kesti hiukan pidempään kuin kerta-annoksen jälkeen.

Radioaktiivisen Sm-EDTMP:n mutageenisuutta ja karsinogeenisuutta ei ole tutkittu, mutta hoidosta saatavan säteilyannoksen perusteella sen käyttöön v oi liittyä genotoksisuus/karsinogeenisuus riski.

In vivo ja in vitro –kokeiden sarjassa ei-radioaktiivisella Sm-EDTMP:l lä ei todettu mutageenista vaikutusta. Tulos oli sama hajoamistuotteita sisält ävää Sm-EDTMP:tä tutkittaessa.

EDTMP:n karsinogeenisuutta koskevissa tutkimuksissa rotilla ilmeni suuria annoksia käytettäessä osteosarkoomia. Koska genotoksisuutta ei ole todettu, nämä vaikutukset johtunevat EDTMP:n kelatoivista ominaisuuksista, jotka aiheuttavat luun aineenvaihdunnan häiriöitä.

Quadramet-valmisteen vaikutusta lisääntymiseen ei o le tutkittu.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Kokonais-EDTMP (muodossa EDTMP.H20)

Kalsium-EDTMP-natriumsuola (kalsiumina)

Kokonaiskalsium (natriumina)

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

1 vuorokausi etiketissä mainitusta aktiivisuuden vi iteajasta.

Käytä kuuden tunnin kuluessa sulattamisesta. Sulate ttua tuotetta ei saa pakastaa uudelleen.

6.4Säilytys

Quadramet toimitetaan pakastettuna kuivajäässä.

Säilytä pakastettuna -10 °C– -20 °C alkuperäispakkauksessa.

Säilytettävä paikallisten radioaktiivisia aineita k oskevien määräysten mukaisesti.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Euroopan farmakopean mukainen 15 ml:n väritön, tyyp in I vedetystä lasista valmistettu injektiopullo, joka on suljettu Teflon-päällysteisellä klooributyy li-/luonnonkumitulpalla ja sen päällä olevalla alumiinisella nostokorkilla.

Jokainen injektiopullo sisältää 1,5–3,1 ml (2–4 GBq kalibrontipäivänä) injektionestettä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käs ittelyohjeet

Radiofarmaseuttisia valmisteita käytettäessä ulkoin en säteily tai virtsan, oksennuksen tms. aiheuttama kontaminaatio voi olla vaaraksi muille. Säteilyltä on siksi suojauduttava kansallisten säteilyturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä p

aikallisten vaatimusten mukaisesti.

(Tuotteen valmistus on selostettu yksityiskohtaisesti kohdassa 12).

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Ranska

8.MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/97/057/001

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄM

ÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 05. helmikuuta

 

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 12. joulukuut

a 2007

 

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

11.DOSIMETRIA

Taulukossa 2 on lueteltu laskimoon annetusta Quadramet-injektiosta keskimääräiseen

aikuispotilaaseen arviolta imeytyvät säteilyannokse t. Arvio perustuu kliinisiin jakautumistutkimuksiin, jotka on tehty Society of Nuclear Medicinen Medical Internal Radiation Dose (MIRD) -komitean säteilyannosten laskentaan kehittämillä menetelmill ä.

Koska Quadramet erittyy virtsaan, säteilyaltistus l askettiin sillä perusteella, että virtsaamisväli ol isi 4,8 tuntia. Quadramet-hoitoa saaneiden potilaiden luunä ytteiden autoradiogrammien perusteella luun ja luuytimen arvioidut säteilyannokset perustuvat siih en oletukseen, että radioaktiivisuus kertyy luiden pinnalle.

Sairausprosessin aiheuttamat patofysiologiset muutokset saattavat vaikuttaa merkittävästi muidenkin kuin kohde-elimen saamiin säteilyannoksiin. Tämä on syytä ottaa huomioon seuraavia tietoja käyttäessä:

TAULUKKO 2: IMEYTYNEET SÄTEILYANNOKSET

Elin

Imeytynyt annos suhteessa injisoituun radioaktiiviseen

 

annokseen (mGy/MBq)

 

 

Lisämunuaiset

0,009

Aivot

0,011

Rintakehä

0,003

Sappirakko

0,004

Nousevan paksusuolen seinämä

0,005

Laskevan paksusuolen seinämä

0,010

Ohutsuoli

0,006

Sydänlihaksen seinämä

0,005

Munuaiset

0,018

Maksa

0,005

Keuhkot

0,008

Lihakset

0,007

Munasarjat

0,008

Haima

0,005

Punainen luuydin

1,54

Luun pinta

6,76

Iho

0,004

Perna

0,004

Mahalaukku

0,004

Kivekset

0,005

Kateenkorva

0,004

Kilpirauhanen

0,007

Virtsarakon seinämä

0,973

Kohtu

0,011

 

 

Tehokas annos (mSv/MBq)

0,307

 

 

Valmisteen tehokas annos 2 590 MBq:n suuruisen injektion jälkeen on 796 mSv.

Kun radioaktiivinen annos on 2 590 MBq, hoidon kohteen luumetastaasien saama tyypillinen säteilyannos on 86,5 Gy ja tyypilliset kriittisten elinten saamat säteilyannokset ovat: terveen luun p inta 17,5 Gy, punainen luuydin 4,0 Gy, virtsarakon seinä mä 2,5 Gy, munuaiset 0,047 Gy ja munasarjat 0,021 Gy.

12.RADIOFARMASEUTTISTEN VALMISTEIDEN VALMISTUSOHJEET

Anna tuotteen sulaa huoneenlämmössä ennen käyttöä.

Tarkista injektioliuos silmämääräisesti ennen käytt öä. Sen on oltava kirkasta, eikä siinä saa olla hiukkasia. Tarkistaessasi liuoksen kirkkautta suojaa silmäsi huolellisesti.

Aktiivisuus on mitattava annoskalibraattorilla juuri ennen lääkkeen antamista. Lääkeannos ja potilaan henkilöllisyys on tarkistettava ennen Quadramet-val misteen antamista.

Säteilyturvallisuussyistä potilasta tulee hoitaa se llaisessa paikassa, joka soveltuu radioaktiivisen avolähteen terapeuttiseen käyttöön. Potilas voidaan päästää pois, kun altistus on voimassa olevien määräysten mukainen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä

paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Eu

roopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu/.

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä