Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Pakkausseloste - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiQuinsair
ATC-koodiJ01MA12
Lääkeainelevofloxacin
ValmistajaHorizon Pharma Europe BV

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Quinsair 240 mg sumutinliuos

Levofloksasiini

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Quinsair on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Quinsairia

3.Miten Quinsairia käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Quinsairin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Quinsair on ja mihin sitä käytetään

Quinsair sisältää antibioottista lääkettä, jonka nimi on levofloksasiini. Se kuuluu fluorokinoloni-nimisten antibioottien ryhmään.

Quinsairia käytetään Pseudomonas aeruginosa -bakteerin aiheuttamien keuhkoinfektioiden hoitoon aikuisilla, joilla on kystinen fibroosi. Jos infektiota ei hoideta kunnolla, se jatkaa keuhkojen vaurioittamista ja aiheuttaa lisää hengitysongelmia.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Quinsairia

Älä käytä Quinsairia:

-jos olet allerginen levofloksasiinille, jollekin muulle kinoloniantibiootille, kuten moksifloksasiinille, siprofloksasiinille tai ofloksasiinille, tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

-jos sinulla on joskus ollut jokin jänteisiin liittyvä vaiva (jännetulehdus tai katkennut jänne) sinä aikana, kun sinua on hoidettu jollakin muulla kinoloniantibiootilla

-jos sinulla on epilepsia

-jos olet raskaana tai imetät

Varoitukset ja varotoimet

Kerro lääkärille ennen Quinsairin käyttämistä, jos sinulla on tai on joskus ollut

-munuaisvaivoja.

-vaikea allerginen reaktio; oireet on lueteltu kohdassa 4.

-vakavia ihoreaktioita

Jos sinua hoidetaan Quinsairilla, sinulle saattaa tulla vakava ihoreaktio, esimerkiksi rakkuloita tai ihovaurioita. Kerro lääkärille, jos huomaat ihoreaktioita Quinsairin käytön jälkeen.

-maksavaivoja: oireet on lueteltu kohdassa 4.

-sydänrytmin poikkeavuuksia

Quinsair voi aiheuttaa muutoksia sydämen rytmiin, varsinkin jos käytät sydänlääkkeitä tai lääkkeitä, joilla hoidetaan veren alhaisia kalium- tai magnesiumpitoisuuksia. Sellaisia lääkkeitä käyttävillä naisilla muutosten todennäköisyys on suurempi. Jos sinulle ilmaantuu sydämentykytystä tai sydämen rytmihäiriöitä Quinsairin käytön aikana, ota heti yhteys lääkäriin.

-kouristuskohtauksia

Kinoloniantibiootit, myös Quinsair, voivat aiheuttaa kouristuskohtauksia. Jos sinulla esiintyy kouristuksia, keskeytä Quinsairin käyttö ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.

-masennusta tai mielenterveysongelmia.

-hermovaurioita

Quinsair voi aiheuttaa perifeerista neuropatiaa (hermojen vaurioita). Jos tunnet raajoissasi kipua, poltetta, kihelmöintiä, puutumista tai heikkoutta, lopeta Quinsairin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

-lihasten heikkoutta ja väsymystä aiheuttava myastenia gravis -sairaus eli halvausmainen lihasheikkous.

-jännetulehdus, joka aiheuttaa nivelten kipua, jäykkyyttä ja/tai turvotusta (tendoniitti).

-hengitysvaikeuksia, jotka voivat vaihdella lievästä vaikeisiin (bronkospasmi).

-veren tai verisen liman yskimistä hengitysteistä.

-glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos

Kinoloniantibiootit, esimerkiksi Quinsair, voivat altistaa glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutosta (harvinainen perinnöllinen sairaus) sairastavat potilaat verenkierron komplikaatioille, joista seuraa äkillinen ruumiinlämmön nousu, ihon ja limakalvojen keltaisuus, tumma virtsa, ihon kalpeus, väsymys, raskas ja nopea hengitys sekä heikko, nopea sydämen syke. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on kysyttävää asiasta.

-verensokeriarvojen vaihtelua

Kinoloniantibiootit, mukaan lukien Quinsair, saattavat aiheuttaa sen, että veren glukoosiarvot ovat joko liian korkeita tai liian matalia. Jos olet diabeetikko, sinun on tarkkailtava veren glukoosiarvoja huolellisesti.

-ripuli

Sinulle saattaa tulla ripuli Quinsair-hoidon aikana tai sen jälkeen. Jos ripuli on voimakas ja pitkäkestoinen tai jos havaitset verta ulosteissasi, lopeta Quinsairin käyttäminen välittömästi ja ota yhteys lääkäriin. Älä ota ripulilääkkeitä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.

-antibioottiresistenssi

Bakteerit voivat ajan myötä muuttua vastustuskykyisiksi antibioottihoidolle. Sen takia Quinsairia ei saa käyttää keuhkoinfektioiden ennaltaehkäisyyn. Sitä saa käyttää vain Pseudomonas aeruginosa - bakteerien aiheuttamien keuhkoinfektioiden hoitoon. Keskustele lääkärin kanssa, jos olet huolissasi tai jos sinulla on kysyttävää asiasta.

-superinfektio

Joskus pitkä antibioottihoito voi johtaa siihen, että hoidettava saa toisen bakteerin aiheuttaman lisäinfektion, johon antibiootti ei vaikuta, eli superinfektion. Keskustele lääkärin kanssa, jos tunnet huolta tai jos sinulla on kysymyksiä tästä asiasta ja Quinsairin käytöstä.

-näköhäiriöitä

Jos huomaat muutoksia näössä tai silmiin liittyviä vaivoja Quinsairin käytön aikana, ota välittömästi yhteys silmälääkäriin.

-valoherkkyyttä

Quinsair voi tehdä ihosi herkemmäksi auringonvalolle. Sinun on vältettävä pitkäkestoista altistumista auringonvalolle ja voimakasta auringonvaloa sekä solariumia ja muita UV-säteilyn lähteitä Quinsair-hoidon aikana ja 48 tunnin ajan sen lopettamisen jälkeen.

-testitulosten vääristymiä

Tietyissä testeissä (esim. tuberkuloositesti tai voimakkaiden kipulääkkeiden seulontatesti) voi tulla vääriä tuloksia, jos saat samanaikaisesti Quinsair-hoitoa.

Lapset ja nuoret

Quinsairia ei pidä antaa alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, koska sen käytöstä tässä ikäryhmässä ei ole tarpeeksi tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Quinsair

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Nämä lääkkeet voivat vaikuttaa Quinsairin tehoon.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat jotakin seuraavista lääkkeistä:

-K-vitamiinin antagonistit, kuten varfariini (käytetään estämään verihyytymien muodostumista). Näiden lääkkeiden ottaminen Quinsairin kanssa saattaa johtaa verenvuodon lisääntymiseen. Lääkärin on ehkä lähetettävä sinut säännöllisesti verikokeisiin tarkistaakseen, kuinka hyvin veresi hyytyy.

-Teofylliini (käytetään hengitysvaikeuksien hoitoon), ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (NSAID- lääkkeet), kuten esimerkiksi fenbufeeni, asetyylisalisyylihappo (aine, jota on monissa kivunlievitykseen, kuumeen alentamiseen ja verihyytymien muodostumisen estämiseen käytettävissä lääkkeissä) tai ibuprofeeni. Quinsairin ottaminen samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa saattaa lisätä kouristuskohtauksen saamisen riskiä.

-Probenesidin (käytetään kihdin ehkäisemiseen) tai simetidiinin (käytetään mahahaavojen hoitoon) kaltaiset lääkkeet. Quinsairin ottaminen samaan aikaan näiden lääkkeiden kanssa voi vaikuttaa tapaan, jolla munuaiset reagoivat lääkkeeseen. Sen huomioiminen on erityisen tärkeää, jos sinulla on munuaisvaivoja.

-Siklosporiini (käytetään elinsiirtojen jälkeen) tai lääkkeet, jotka vaikuttavat sydämenlyönteihin

(esimerkiksi rytmihäiriölääkkeet, trisykliset masennuslääkkeet, makrolidiantibiootit tai psykoosilääkkeet). Quinsair voi vaikuttaa näiden lääkkeiden tehoon. Lääkäri kertoo aiheesta enemmän.

Raskaus ja imetys

Quinsairia ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Quinsair voi saada sinut tuntemaan huimausta, väsymystä tai voimattomuutta tai aiheuttaa näkemiseen liittyviä ongelmia. Jos näitä ilmenee, älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita.

3.Miten Quinsairia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Kuinka paljon lääkettä otetaan?

Inhaloi yhden ampullin sisältö (240 mg) kahdesti päivässä Zirela-lääkesumutinjärjestelmän avulla. Lääkkeen sisäänhengittäminen lääkesumuttimella kestää noin 5 minuuttia.

Milloin lääkettä otetaan?

Lääkkeenoton muistamisen helpottamiseksi Quinsair kannattaa inhaloida samaan aikaan joka päivä. Inhaloi lääke seuraavasti:

-1 ampulli aamulla Zirela-lääkesumutinta käyttäen

-1 ampulli illalla Zirela-lääkesumutinta käyttäen

Annosten ottamisen välillä on hyvä pitää noin 12 tunnin väli.

Kuinka kauan lääkettä käytetään?

Käytä Quinsairia joka päivä 28 vuorokauden ajan ja pidä sitten 28 vuorokauden tauko, jona et inhaloi Quinsairia lainkaan. Aloita sitten toinen hoitojakso.

On tärkeää, että jatkat lääkkeen käyttämistä kahdesti päivässä 28 vuorokauden hoitojakson ajan ja että noudatat samaa "28 päivää hoitoa, 28 päivää taukoa" -ohjelmaa niin kauan, kuin lääkäri niin määrää.

 

Toista jakso

 

 

 

 

Quinsair-hoito

 

 

Tauko Quinsairista

Ota Quinsairia kahdesti

 

 

Älä ota Quinsairia seuraavien

päivässä 28 vrk:n ajan

 

 

28 vrk:n aikana

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos sinulla on hengitysvaikeuksia Quinsairia käyttäessäsi, mitä lisälääkettä lääkäri voi määrätä sinulle?

Jos sinulla on hengitysvaikeuksia Quinsairin ottamisen jälkeen, lääkäri voi määrätä sinulle keuhkoputkia laajentavaa inhaloitavaa lääkettä (esim. salbutamolia). Inhaloi tätä lääkettä vähintään 15 minuuttia tai enintään 4 tuntia ennen seuraavan Quinsair-annoksen ottamista.

Entä jos käytän kystisen fibroosin hoitoon useita erilaisia inhaloitavia lääkkeitä ja muita hoitomuotoja?

Jos käytät kystisen fibroosin hoitoon useita erilaisia inhaloitavia lääkkeitä ja muita hoitomuotoja, on suositeltavaa, että otat käyttämäsi lääkkeet seuraavassa järjestyksessä:

1.keuhkoputkia laajentavat lääkkeet (bronkodilaattorit)

2.dornaasi alfa

3.hengitysteiden puhdistusmenetelmät

4.Quinsair

5.inhaloidut steroidit.

Miten sitä käytetään

Quinsairia otetaan inhaloimalla (hengittämällä sisään) käyttäen Zirela-lääkesumutinta (jossa on mukana Zirela-aerosoligeneraattori). Se liitetään joko eBase-ohjaimeen tai eFlow Rapid -ohjausyksikköön.

Tärkeää tietoa, joka on huomioitava ennen käytön aloitusta:

-Kukin ampulli on tarkoitettu kertakäyttöön. Kun ampulli on avattu, sen sisältö on käytettävä välittömästi.

-Älä käytä Quinsairia, jos huomaat, että tiiviisti suljettu foliopussi tai ampullit näyttävät vahingoittuneilta tai avatuilta.

-Älä käytä Quinsairia, jos huomaat, että se on sameaa tai että liuoksessa on hiukkasia.

-Älä sekoita Quinsairia minkään muun lääkkeen kanssa Zirela-lääkesumuttimessa.

-Älä laita Zirela-lääkesumuttimeen mitään muuta lääkettä kuin Quinsairia.

-Älä yritä inhaloida Quinsairia minkään muuntyyppisen sumutinlaitteen avulla.

-Ennen kuin aloitat hoidon, tarkista, että käytössäsi oleva Zirela-sumutinjärjestelmä toimii kunnolla.

-Älä niele ampullissa olevaa nestettä.

Lue huolellisesti Zirela-lääkesumuttimen mukana tulleet, laitteen valmistajan laatimat käyttöohjeet.

Miten sumutinlaitejärjestelmä valmistellaan lääkkeen inhalointia varten?

Säilytä Zirelan käyttöohjeet huolellisesti, sillä niissä on laitteen tarkat kokoamisohjeet.

1)Varmista, että Zirela-lääkesumutin on tasaisella ja vakaalla pinnalla.

2)Purista yhden ampullin kaikki sisältö Zirela-lääkesumuttimen säiliöön (kuva 1). Varmista, että ampulli tyhjenee kokonaan. Kopauttele ampullia tarvittaessa varovasti säiliön kylkeen.

Lääkesäiliö

Kuva 1

3)Sulje lääkesäiliö kohdistamalla korkissa olevat kielekkeet säiliön rakoihin (a). Paina korkki alas ja käännä sitä myötäpäivään niin pitkälle, kuin se menee (b, kuva 2).

Kieleke

Kielekkeen rako

Kuva 2

Miten käytän Zirela-sumutinjärjestelmää?

1)Aloita hoitokerta ottamalla mukava, pystysuora istuva asento.

2)Pidä sumutinta vaakasuorassa asennossa, paina säätimen ON/OFF-painiketta ja pidä se alhaalla muutaman sekunnin ajan. Kuulet yhden äänimerkin, ja toimintatilan valo muuttuu vihreäksi.

3)Muutaman sekunnin kuluttua aerosolisumua alkaa virrata Zirela-sumuttimen aerosolikammioon. Jos aerosolisumun virtaaminen ei ala, katso neuvoa Zirela-laitteen käyttöohjeista.

4)Pidä sumutinta edelleen vaakasuorassa ja aseta suukappale suuhusi ja huulet tiukasti sen ympärille (kuva 3).

Kuva 3

5)Hengitä normaalisti (sisään ja ulos) suukappaleen läpi. Yritä olla hengittämättä nenän kautta. Jatka sisään- ja uloshengittämistä rennosti, kunnes hoitokerta on päättynyt. Lääkkeen sisäänhengittäminen lääkesumuttimen avulla kestää noin 5 minuuttia.

6)Kun kaikki lääke on käytetty, kuulet kaksi äänimerkkiä sen merkiksi, että hoitokerta on päättynyt.

7)Kun hoito on päättynyt, avaa lääkekorkki varmistaaksesi, että kaikki lääke on käytetty. Muutama tippa lääkeainetta voi olla jäljellä säiliön pohjassa hoidon loputtua. Se ei haittaa. Jos tippoja on kuitenkin jäljellä enemmän kuin muutama, laita lääkekorkki takaisin ja aloita hoito uudelleen.

8)Kun hoito on päättynyt, irrota ohjain ja poista Zirela-lääkesumutin puhdistusta ja desinfiointia varten. Tarkat puhdistus- ja desinfiointiohjeet ovat laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Mitä jos joudun lopettamaan hoitokerran ennen aikojaan?

Jos sinun on jostain syystä keskeytettävä hoito ennen kuin sen on määrä päättyä, paina säätimen ON/OFF- painiketta ja pidä se alhaalla yhden sekunnin ajan. Kun laite on täysin sammunut ja kun olet valmis aloittamaan hoidon uudelleen, paina ON/OFF-painiketta ja pidä se taas alhaalla yhden sekunnin ajan. Hoito alkaa uudelleen. Hengitä sisään ja ulos suukappaleen läpi samalla tavalla kuin aiemminkin.

Miten ja milloin Zirela-lääkesumutin vaihdetaan?

Lääkesumutinta on tarkoitus käyttää yhden hoitojakson (28 vrk) ajan. Katso laitteen käyttöohjeista, miten se puhdistetaan ja miten sitä säilytetään.

Jos käytät enemmän Quinsairia kuin sinun pitäisi

Jos olet käyttänyt Quinsairia enemmän kuin sinun pitäisi, kerro asiasta lääkärille mahdollisimman pian. Jos nielet ampullin sisällön, älä huolestu, mutta kerro lääkärille mahdollisimman pian.

Jos unohdat käyttää Quinsairia

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat, kunhan seuraavan annoksen ottamiseen jää vähintään 8 tunnin väli. Jos seuraavan annoksen aika on lähellä, älä ota unohtamaasi annosta.

Älä inhaloi yli yhden ampullin sisältöä vastaavaa annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Quinsairin käytön

Älä lopeta Quinsairin käyttöä keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä keuhkoinfektiosi saattaa pahentua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia

Mene kiireellisesti lääkärin hoitoon, jos huomaat voimakkaan allergisen reaktion Quinsairin inhaloinnin jälkeen. Oireita ovat mm.:

-yleinen kutina ja kuumotuksen tunne etenkin päänahassa, suussa, kurkussa, kämmenissä tai jalkapohjissa.

-vaikea hengityksen vinkuminen tai äänekäs tai vaikea hengitys

-vaikea nokkosihottuma

-huulten, kasvojen, nielun tai kielen turvotus

-kalpea tai harmahtava ihonväri

-nopea sydämen syke

-pyörrytys tai pyörtyminen.

Lopeta Quinsairin käyttö ja kerro heti lääkärille:

-jos sinulla on kipuja, jäykkyyttä ja/tai turvotusta nivelissä

-jos sinulla ilmenee maksavaivoja. Oireita ovat mm.:

-ruokahaluttomuus

-ihon ja silmien keltaisuus

-virtsan tummuus

-kutina

-aristus (kipu) vatsan seudulla.

Muita haittavaikutuksia ovat mm.:

Hyvin yleiset: voivat esiintyä yli yhdellä henkilöllä 10:stä

-yskä

-epänormaali makuaisti

-väsymys, voimattomuus ja heikompi rasituksen sietokyky

-ruokahaluttomuus ja painon lasku

-hengästyminen

-liman määrässä ja paksuudessa tapahtuneet muutokset

-veren yskiminen

-pienentynyt uloshengityksen sekuntitilavuus eli sekunnissa ulos hengitettävissä olevan ilman määrä (pienentynyt arvo FEV1-testissä).

Yleiset: voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:sta

-sieni-infektio emättimen seudulla

-unettomuus tai univaikeudet

-päänsärky

-huimaus

-korvien soiminen tai humina (tinnitus)

-äänen muuttuminen

-pahoinvointi tai oksentelu

-vatsakivut

-ripuli

-ummetus

-ihottuma

-nivel- tai lihaskipu

-kuume

-epänormaalit verikoetulokset (tiettyjen maksan entsyymien tai bilirubiinin määrän lisääntyminen veressä ja heikentyneet tulokset maksan toimintakokeessa)

-heikentyneet tulokset keuhkojen toimintakokeessa

-verensokerin (glukoosin) määrän lisääntyminen tai väheneminen

-epänormaalit hengitysäänet.

Melko harvinaiset: voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta

-suun sieni-infektio

-punasolujen vähyys veressä (anemia) tai veren hyytymistä edistävissä soluissa (verihiutaleissa)

-valkosolujen vähyys tai runsaus veressä

-ahdistuneisuus, levottomuus tai kiihtyneisyys ja/tai masentuneisuus

-heikentynyt hajuaisti

-uneliaisuus

-näkökyvyn muutokset

-kuulon heikkeneminen

-sydämen sykkeen nopeutuminen

-hengitysvaikeudet

-röyhtäily

-ruoansulatusvaivat

-ilmavaivat

-nokkosihottuma ja kutina

-munuaisten vajaatoiminta

-kylkiruston kipu

-sydämen rytmimuutokset

Seuraavia haittavaikutuksia on myös ilmoitettu levofloksasiinia sisältävien tablettien tai suonensisäisen infuusion jälkeen, joten näiden esiintyminen Quinsair-valmisteen käytön jälkeen voi olla mahdollista.

Melko harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta

-sekava olo tai hermostuneisuus

-vapina

-huimauksen, pyörtymisen tai kaatumisen tunne (vertigo)

-voimakas hikoilu

Harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 1 000:sta

-hallusinaatiot ja/tai vainoharhaisuuden tunne

-levottomuus

-epätavalliset unet tai painajaiset

-kouristuskohtaukset

-kihelmöinti (pistelyn tunne) ja/tai tunnottomuus

-sydämentykytykset

-matala verenpaine

-lihasheikkous.

Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin:

-kaikentyyppisten solujen määrän vähyys veressä.

-diabeettinen kooma

-vaikeat psyykkiset häiriöt (jotka hyvin harvoissa tapauksissa voivat johtaa itsensä vahingoittamiseen)

-kipu, kuumotus, pistely, tunnottomuus ja/tai raajojen heikkous (neuropatia)

-tahattomat lihasten liikkeet, nykäykset tai kouristukset

-pyörtyminen

-vaikeat jyskyttävät päänsäryt, johon liittyy näön menetys

-ohimenevä näön menetys

-nopea tai epänormaali sydämen syke

-keuhkotulehdus

-vaikeat ihoreaktiot, kuten kivuliaat rakkulat tai vauriot mahdollisesti suussa, nenässä tai emättimessä

-ihon lisääntynyt herkkyys auringonvalolle tai UV-valolle (solariumit tai muut UV-säteilyn lähteet)

-verisuonten tulehdus

-suun tai huulten tulehdus

-lihasten nopea hajoaminen

-jännetulehdus tai katkennut jänne

-kipu, mukaan lukien kipu selässä, rintakehässä, käsivarsissa ja jaloissa

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Quinsairin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ampullissa, foliopussissa ja koteloissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän{EXP} jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Kukin ampulli on tarkoitettu kertakäyttöön. Kun ampulli on avattu, sen sisältö on käytettävä välittömästi. Käyttämätön valmiste on heitettävä pois. Laita kaikki liuskassa olevat käyttämättömät, avaamattomat ampullit takaisin pussiin, koska ne ovat herkkiä valolle.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Quinsair sisältää

-Vaikuttava aine on levofloksasiini. Yksi ampulli sisältää levofloksasiinihemihydraattia määrän, joka vastaa 240 mg levofloksasiinia.

-Muut aineet ovat magnesiumkloridiheksahydraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Quinsair on kirkas, vaaleankeltainen sumutinliuos.

Lääke toimitetaan pienissä muovisissa 3 ml:n ampulleissa. Neljä ampullia on pakattu tiiviisti suljettuun foliopussiin ja kussakin kotelossa on 14 pussia.

Kukin 28 vrk:n Quinsair-pakkaus sisältää yhden kotelon, jossa on 56 (14 pussia, joissa kussakin on 4 ) ampullia) ja yhden kotelon, jossa on Zirela-lääkesumutin ja sen käyttöohjeet.

Ampullissa on päällysmerkinnät vain englanniksi. Ampullin päällä on seuraavat tiedot:

Ampullin varren etuosassa

Quinsair 240 mg

Sumutinliuos

 

levofloksasiinia

 

Inhalaatioon

2,4 ml

Ampullin varren "puristetulla" alueella, molemmilla puolilla

LOT

EXP

Myyntiluvan haltija

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Alankomaat

Valmistaja

Adare Pharmaceuticals S.r.l. Via Martin Luther King, 13

20060 Pessano con Bornago (MI) Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden www-sivuille.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä