Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quintanrix (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07CA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiQuintanrix
ATC-koodiJ07CA10
Lääkeainediphtheria toxoid / tetanus toxoid / inactivated Bordetella pertussis / hepatitis B surface antigen (rDNA) / Haemophilus influenzae type b polysaccharide
ValmistajaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.
ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
MONODOSE PAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

 

Quintanrix, injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten

autorisé

 

Difteria, tetanus, pertussis (kokosolu), hepatiitti B (rDNA) ja Haemophilus type b konjugoitu rokote (adsorboitu)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen 1 annos (0,5 ml) sisältää:

plus

 

Difteriatoksoidia1

 

 

≥ 30 IU

Tetanustoksoidia1

 

 

≥ 60 IU

Inaktivoitua Bordetella pertussista2

 

≥ 4 IU

Hepatiitti B pinta-antigeenia (rDNA)2,3

 

10 mikrogrammaa

Haemophilus influenzae tyyppi b polysakkaridia

 

 

(polyribosyyliribitolifosfaattia)2

 

2,5 mikrogrammaa

tetanustoksoidiin konjugoituna

 

 

5-10 mikrogrammaa

1imeytetty aluminiumoksidihydraattiin

 

yht. 0,26 milligrammaa Al3+

2imeytetty aluminiumfosfaattiin

 

yht. 0,40 milligrammaa Al3+

3tuotettu DNA geenitekniikalla muunnelluissa Saccharomyces cerevisiae soluissa

 

 

 

n'est

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

Laktoosi

 

 

 

 

Tiomersaali

 

 

 

 

Natriumkloridi

 

 

 

 

Injektionesteisiin käytettävä vesi

 

 

 

 

 

 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

Injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten

 

 

Injektiopullo: Injektiokuiva-aine

 

 

 

Injektiopullo: Suspensio

 

 

 

1 annos (0,5 ml)

médicament

 

 

 

 

 

 

 

 

100 x 1 annos (0,5 ml)

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Ce

 

 

 

 

Lihakseen

Ravistettava ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

autorisé

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

 

 

 

10.

TARPEEN

 

plus

 

 

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n'est

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

12.

médicament

 

 

 

 

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

VALMISTAJAN ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

Reseptilääke.Ce

 

 

 

 

 

 

 

15. KÄYTTÖOHJEET

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
MULTIDOSE PAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

 

Quintanrix, injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten

autorisé

 

Difteria, tetanus, pertussis (kokosolu), hepatiitti B (rDNA) ja Haemophilus type b konjugoitu rokote (adsorboitu)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen 1 annos (0,5 ml) sisältää:

plus

 

Difteriatoksoidia1

 

 

≥ 30 IU

Tetanustoksoidia1

 

 

≥ 60 IU

Inaktivoitua Bordetella pertussista2

 

≥ 4 IU

Hepatiitti B pinta-antigeenia (rDNA)2,3

 

10 mikrogrammaa

Haemophilus influenzae tyyppi b polysakkaridia

 

 

(polyribosyyliribitolifosfaattia)2

 

2,5 mikrogrammaa

tetanustoksoidiin konjugoituna

 

 

5-10 mikrogrammaa

1imeytetty aluminiumoksidihydraattiin

 

yht. 0,26 milligrammaa Al3+

2imeytetty aluminiumfosfaattiin

 

yht. 0,40 milligrammaa Al3+

3tuotettu DNA geenitekniikalla muunnelluissa Saccharomyces cerevisiae soluissa

 

 

 

n'est

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

Laktoosi

 

 

 

 

Tiomersaali

 

 

 

 

Natriumkloridi

 

 

 

 

Injektionesteisiin käytettävä vesi

 

 

 

 

 

 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

Injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten

 

 

Injektiopullo: Injektiokuiva-aine

 

 

 

Injektiopullo: Suspensio

 

 

 

2 annosta (1 ml)

médicament

 

 

 

 

 

 

 

 

100 x 2 annosta (1 ml)

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Ce

 

 

 

 

Lihakseen

Ravistettava ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

autorisé

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN

plusLÄÄKEVALMISTEIDEN

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA

n'estOSOITE

12. MYYNTILUVAN

médicamentNUMERO(T)

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

TAI

14. YLEINENCe TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
MULTIDOSE PAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

 

Quintanrix, injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten

autorisé

 

Difteria, tetanus, pertussis (kokosolu), hepatiitti B (rDNA) ja Haemophilus type b konjugoitu rokote (adsorboitu)

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen 1 annos (0,5 ml) sisältää:

 

 

Difteriatoksoidia1

30

IU

Tetanustoksoidia1

60

IU

Inaktivoitua Bordetella pertussista2

4

IU

Hepatiitti B pinta-antigeenia (rDNA)2,3

plus

10 mikrogrammaa

Haemophilus influenzae tyyppi b polysakkaridia

 

(polyribosyyliribitolifosfaattia)2

2,5 mikrogrammaa

tetanustoksoidiin konjugoituna

 

 

5-10 mikrogrammaa

1imeytetty aluminiumoksidihydraattiin

 

yht. 0,26 milligrammaa Al3+

2imeytetty aluminiumfosfaattiin

 

yht. 0,40 milligrammaa Al3+

3tuotettu DNA geenitekniikalla muunnelluissa Saccharomycesn'est

cerevisiae soluissa

3. LUETTELO

médicamentAPUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

5. ANTOTAPA

Ce JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)Lihakseen

Ravistettava ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄautorisé

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIENplusLÄÄKEVALMISTEIDEN

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JAn'estOSOITE

12. MYYNTILUVANmédicamentNUMERO(T)

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

TAI

15. KÄYTTÖOHJEETCe

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: MONODOSE PAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Quintanrix-rokotetta varten: DTPwHBV

I.M.

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

autorisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP: {mm/YYYY}

 

plus

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

n'est

 

 

 

 

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

 

 

1 annos (0,5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

Ce

médicament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: MONODOSE PAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Quintanrix-rokotetta varten: HIB

I.M.

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

autorisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP: {mm/YYYY}

 

plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

LOT:

 

 

n'est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

 

 

1 annos

médicament

 

 

 

 

 

 

Ce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: MULTIDOSE PAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Quintanrix-rokotetta varten: DTwPHBV

I.M.

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

autorisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP: {mm/YYYY}

 

plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

LOT:

 

 

n'est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

 

 

2 annosta (1 ml)

médicament

 

 

 

 

 

 

Ce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: MULTIDOSE PAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Quintanrix-rokotetta varten: HIB

I.M.

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

autorisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP: {mm/YYYY}

 

plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

LOT:

 

 

n'est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

 

 

2 annosta

médicament

 

 

 

 

 

 

Ce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: MULTIDOSE PAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Quintanrix-rokotetta varten: DTwPHBV

I.M.

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

autorisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP: {mm/YYYY}

 

plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

LOT:

 

 

n'est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

 

 

10 annosta (5 ml)

médicament

 

 

 

 

 

 

Ce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: MULTIDOSE PAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Quintanrix-rokotetta varten: HIB

I.M.

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

autorisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP: {mm/YYYY}

 

plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

LOT:

 

 

n'est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

 

 

10 annosta

médicament

 

 

 

 

 

 

Ce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä