Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Raloxifene Teva (raloxifene hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - G03XC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiRaloxifene Teva
ATC-koodiG03XC01
Lääkeaineraloxifene hydrochloride
ValmistajaTeva B.V.

Artikkelin sisältö

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kotelo

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Raloxifene Teva 60 mg kalvopäällysteiset tabletit raloxifen. hydrochlorid.

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 60 mg raloksifeenihydrokloridia, mikä vastaa 56 mg:aa vapaata raloksifeeniemästä.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kalvopäällysteinen tabletti

14 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Niele tabletit kokonaisina.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/10/627/001 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/627/002 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/627/003 84 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

LOT

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Raloxifene Teva 60 mg tabl.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Raloxifene Teva 60 mg tabletit raloxifen. hydrochlorid.

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Teva B.V.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

LOT

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä