Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Myyntipäällysmerkinnät - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiRanexa (Latixa)
ATC-koodiC01EB18
Lääkeaineranolazine
ValmistajaMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Pakkaus sisältäen läpipainopakkauslevyt tai pakkaus sisältäen HDPE-pullon ja pullon myyntipäällysmerkinnät.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ranexa 375 mg depottabletti

Ranolatsiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 375 mg ranolatsiinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

60 depottablettia

100 depottablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Niellään kokonaisena. Ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/462/001 60 tablettia läpipainopakkauksessa

EU/1/08/462/002 60 tablettia pullossa

EU/1/08/462/007 30 tablettia läpipainopakkauksessa

EU/1/08/462/008 100 tablettia läpipainopakkauksessa

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Avataan tästä -

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ranexa 375 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaukset

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ranexa 375 mg depottabletti

Ranolatsiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Menarini International O. L. S.A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT 1MERKINNÄT

Pakkaus sisältäen läpipainolevyt tai pakkaus sisältäen HDPE-pullon ja pullon myyntipäällysmerkinnät.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ranexa 500 mg depottabletti

Ranolatsiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 500 mg ranolatsiinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

60 depottablettia

100 depottablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Nieltävä kokonaisena. Ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/462/003 60 tablettia läpipainopakkauksessa

EU/1/08/462/004 60 tablettia pullossa

EU/1/08/462/009 30 tablettia läpipainopakkauksessa

EU/1/08/462/010 100 tablettia läpipainopakkauksessa

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Avataan tästä -

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ranexa 500 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaukset

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ranexa 500 mg depottabletti

Ranolatsiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Menarini International O. L. S.A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Pakkaus sisältäen läpipainopakkaukset tai pakkaus sisältäen HDPE-pullon ja pullon myyntipäällysmerkinnät.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ranexa 750 mg depottabletti

Ranolatsiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 750 mg ranolatsiinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää väriainetta E102 ja laktoosia; ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

60 depottablettia

100 depottablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Nieltävä kokonaisena. Ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/462/005 60 tablettia läpipainopakkauksessa

EU/1/08/462/006 60 tablettia pullossa

EU/1/08/462/011 30 tablettia läpipainopakkauksessa

EU/1/08/462/012 100 tablettia läpipainopakkauksessa

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Avataan tästä -

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ranexa 750 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaukset

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ranexa 750 mg depottabletti

Ranolatsiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Menarini International O. L. S. A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

VETÄÄ ULOS PAKKAUKSESTA

Ranexa®-potilaskortti

(Pidä tämä kortti aina mukanasi)

Tietoa potilaalle

Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen kuin saat Ranexa-hoitoa ja Ranexa-hoidon aikana.

Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.

Ennen Ranexa-hoitoa

Keskustele lääkärin kanssa ennen Ranexa- tablettien ottamista, jos

sinulla on munuaishäiriöitä

sinulla on maksahäiriöitä

sinulla on joskus ollut poikkeavuuksia sydänsähkökäyrässä (EKG)

käytät epilepsian, bakteeri- tai sieni- infektioiden, HIV-infektion, masennuksen tai sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä

käytät mäkikuisma-nimistä (Hypericum perforatum) rohdosvalmistetta

käytät allergialääkkeitä

käytät veren kolesterolipitoisuutta alentavia lääkkeitä

käytät elinsiirteen hylkimisen riskiä vähentävää lääkitystä.

Ranexa-hoidon aikana

Älä juo greippimehua Ranexa-hoidon aikana.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy huimausta, pahoinvointia, oksentelua tai sinulle ilmaantuu odottamattomia oireita Ranexa-hoidon aloittamisen jälkeen.

Ranexa-hoidon päivämäärät:

Aloitus………………………

Katso lisätietoja Ranexa-tablettien pakkausselosteesta.

Varmista, että sinulla on mukanasi luettelo kaikista käyttämistäsi lääkkeistä aina kun käyt terveydenhoitohenkilöstön vastaanotolla.

Potilaan nimi…………………………..

Lääkärin nimi…………………………..

Lääkärin

puhelinnumero………………………….

 

 

VETÄÄ ULOS PAKKAUKSESTA

 

 

®

Ranexa-annostuksen pienentäminen saattaa

Ranexa -potilaskortti

olla tarpeen, jos sen kanssa käytetään

 

(Tietoa terveydenhoitohenkilöstölle)

yhdistelmänä:

Tämän kortin haltija käyttää Ranexa-tabletteja

 

kohtalaisen vahvoja CYP3A4-estäjiä

 

(esim. diltiatseemia, erytromysiiniä,

oireisen angina pectoriksen hoitoon.

 

flukonatsolia)

P-glykoproteiinin (P-gp:n) estäjiä

 

Lue Ranexa-tablettien valmisteyhteenveto

 

(esim. siklosporiinia, verapamiilia).

 

 

ennen minkään lääkkeen määräämistä tälle

Ranexa-tablettien määräämisessä on

potilaalle, koska hoitoon saattaa liittyä

noudatettava varovaisuutta, jos:

potilas käyttää tiettyjä muita

mahdollisia huomioitavia yhteisvaikutuksia.

 

valmisteyhteenvedossa mainittuja

 

 

lääkkeitä

 

potilaalla on tiettyjä muita

Ranexa-hoito on vasta-aiheinen potilaille,

 

valmisteyhteenvedossa mainittuja

jotka käyttävät:

 

riskitekijöitä.

voimakkaita CYP3A4-estäjiä (esim.

Kerro potilaalle mahdollisista

itrakonatsolia, ketokonatsolia,

vorikonatsolia, posakonatsolia, HIV-

yhteisvaikutuksista muiden hänelle määrättyjen

proteaasin estäjiä, klaritromysiiniä,

lääkkeiden kanssa ja kehota häntä ottamaan

telitromysiiniä, nefatsodinia)

yhteyttä lääkäriin, jos hänelle ilmaantuu

luokan Ia (esim. kinidiini) tai luokan

huimausta, pahoinvointia tai oksentelua.

III (esim. dofetilidi, sotaloli)

Katso muita Ranexa-tablettien käyttöön

liittyviä suosituksia valmisteyhteenvedosta.

rytmihäiriölääkkeitä amiodaronia

 

 

lukuun ottamatta.

Tietoja lääkäreille:

 

 

Ilmaisnumero: xxxx-xxx-xxxx

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä