Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Pakkausseloste - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiRanexa (Latixa)
ATC-koodiC01EB18
Lääkeaineranolazine
ValmistajaMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Ranexa 375 mg depottabletti Ranexa 500 mg depottabletti Ranexa 750 mg depottabletti ranolatsiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lääkepakkaus sisältää tämän pakkausselosteen lisäksi potilaskortin, joka sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, jotka sinun on tarpeen tietää ennen kuin sinulle annetaan Ranexaa sekä Ranexa- hoidon aikana.

-Säilytä tämä pakkausseloste ja potilaskortti. Voit tarvita niitä myöhemmin.

-Näytä aina potilaskortti kenelle tahansa sinua hoitavalle lääkärille, mukaan lukien lääkärit, jotka hoitavat muita sairauksia kuin angina pectoris.

-Huolehdi siitä, että sinulla on mukanasi luettelo kaikista muista lääkkeistäsi jokaisella käynnilläsi terveydenhuollon ammattilaisen luona.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny läkärin puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Ranexa on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ranexaa

3.Miten Ranexaa otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Ranexan säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä RANEXA on ja mihin sitä käytetään

Ranexa on lääke, jota käytetään yhdessä muiden lääkkeiden kanssa angina pectoriksen hoitoon. Angina pectoris on rasitusrintakipu tai epämukava tunne, joka Sinulla on kehosi yläosassa kaulan ja ylävatsan välillä, ja jota usein esiintyy liikunnan tai liiallisen rasituksen seurauksena.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat RANEXAa

Älä ota Ranexaa

-jos olet allerginen ranolatsiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

-jos sinulla on vaikea munuaisten toimintahäiriö.

-jos sinulla on kohtalaisia tai vaikeita maksan toimintahäiriöitä.

-jos käytät tiettyjä bakteeri-infektioiden (klaritromysiini, telitromysiini), sieni-infektioiden (itrakonatsoli, ketokonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli), HIV-infektion (proteaasin estäjät) hoitoon käytettäviä lääkkeitä, masennukseen (nefatsodoni) tai sydämen rytmihäiriöihin käytettäviä lääkkeitä (esim. kinidiini, dofetilidi tai sotaloli).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Ranexaa:

-jos sinulla on lieviä tai kohtalaisia munuaisten toimintahäiriöitä.

-jos sinulla on lieviä maksan toimintahäiriöitä.

-jos sinulla on milloinkaan ollut sydänsähkökäyrän (EKG) poikkeamia.

-jos olet ikääntynyt.

-jos painosi on alhainen (60 kg tai vähemmän).

-jos sairastat sydämen vajaatoimintaa.

Lääkärisi saattaa päättää antaa sinulle pienemmän annoksen tai ryhtyä muihin varotoimenpiteisiin, jos mikä tahansa näistä pätee sinun kohdallasi.

Muut lääkevalmisteet ja Ranexa

Älä käytä seuraavia lääkkeitä, jos otat Ranexaa:

-tietyt bakteeri-infektioiden (klaritromysiini, telitromysiini), sieni-infektioiden (itrakonatsoli, ketokonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli), HIV-infektion (proteaasin estäjät) hoitoon käytettävät lääkkeet, masennukseen (nefatsodoni) tai sydämen rytmihäiriöihin käytettävät lääkkeet (esim. kinidiini, dofetilidi tai sotaloli).

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin ennen Ranexan ottamista, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

-tietyt bakteeri-infektion hoitoon käytettävät lääkkeet (erytromysiini), tai sieni-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (flukonatsoli), lääke jota käytetään elinsiirron yhteydessä hylkimisreaktioidenestämiseksi (siklosporiini) tai jos otat sellaisia sydänlääkkeitä kuin diltiatseemia tai verapamiilia. Ne saattavat lisätä haittavaikutusten määrää, kuten heitehuimaus, pahoinvointi tai oksentelu, jotka ovat Ranexan mahdollisia haittavaikutuksia (ks. kohta 4). Lääkärisi saattaa päättää antaa Sinulle pienemmän annoksen.

-epilepsiaan tai muihin neurologisiin sairauksiin käytettävät lääkkeet (esim. fenytoiini, karbamatsepiini tai fenobarbitaali); rifampisiini infektion hoitoon (esim. tuberkuloosi); tai mäkikuismaa sisältävä rohdosvalmiste, sillä nämä lääkkeet saattavat vähentää Ranexan tehokkuutta.

-digoksiinia tai metoprololia sisältävät sydänlääkkeet, sillä lääkärisi voi haluta muuttaa tällaisen lääkkeen annosta sinä aikana kun otat Ranexaa.

-tietyt allergialääkkeet (esim. terfenadiini, astemitsoli, mitsolastiini), rytmihäiriölääkkeet (esim. disopyramidi, prokainamidi), ja masennuslääkkeet (esim. imipramiini, doksepiini, amitriptyliini), sillä nämä lääkkeet saattavat vaikuttaa EKG-tuloksiisi.

-tietyt masennuslääkkeet (bupropioni), psykoosilääkkeet, HIV-infektiolääkkeet (efavirentsi), tai syöpälääkkeet (syklofosfamidi)

-tietyt veren korkeiden kolesteroliarvojen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. simvastatiini, lovastatiini, atorvastatiini). Nämä lääkkeet saattavat aiheuttaa lihaskipua ja lihasvaurioita. Lääkäri saattaa päättää muuttaa tämän lääkkeen annostusta Ranexa-hoidon ajaksi.

-tietyt elinsiirteen hyljinnän estoon käytettävät lääkkeet (esim. takrolimuusi, siklosporiini, sirolimuusi, everolimuusi), koska lääkäri saattaa muuttaa tämän lääkkeen annostusta Ranexa- hoidon ajaksi.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ranexa ruuan ja juoman kanssa

Ranexaa voidaan ottaa joko ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Kun saat Ranexa-hoitoa, sinun ei pidä juoda greippimehua.

Raskaus

Sinun ei pidä ottaa Ranexaa, jos olet raskaana, ellei lääkärisi ole neuvonut sinua sitä ottamaan.

Imetys

Sinun ei pidä ottaa Ranexaa, jos imetät. Kysy lääkäriltäsi neuvoa, jos imetät.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ranexan vaikutuksia ajamiseen ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu. Kysy lääkäriltäsi neuvoa ajamisesta ja koneiden käytöstä.

Ranexa saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten heitehuimausta (yleinen), näön hämärtymistä (melko harvinainen), sekavuustiloja (melko harvinainen), aistiharhoja (melko harvinainen), kahtena näkemistä (melko harvinainen), koordinaation häiriöitä (harvinainen) jotka saattavat vaikuttaa ajamiseen tai koneiden käyttökykyyn. Jos sinulla esiintyy näitä haittavaikutuksia, älä aja äläkä käytä koneita kunnes vaikutukset ovat häipyneet täydellisesti.

Ranexa 750 mg:n depottabletit sisältävät atsoväriainetta E102. Tämä väriaine saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Ranexa 750 mg:n depottabletit sisältävät laktoosimonohydraattia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.Miten RANEXAa otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Niele tabletit aina kokonaisina veden kanssa. Älä murskaa, ime tai pureskele tabletteja äläkä halkaise niitä kahtia, sillä se voi vaikuttaa lääkkeen vapautumiseen tabletista kehoosi.

Aikuisten aloitusannos on yksi 375 mg:n tabletti kaksi kertaa vuorokaudessa. 2−4 viikon kuluttua lääkärisi saattaa lisätä annosta oikean vaikutuksen aikaansaamiseksi. Ranexan maksimiannos on 750 mg kaksi kertaa vuorokaudessa.

On tärkeätä, että kerrot lääkärillesi jos sinulla esiintyy haittavaikutuksia, esim. heitehuimausta, pahoinvointia tai oksentelua. Lääkärisi saattaa vähentää annostasi, tai jos siitä ei ole apua, lääkärisi saattaa lopettaa Ranexa-hoidon kokonaan.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten ei pidä ottaa Ranexaa.

Jos otat enemmän Ranexaa kuin sinun pitäisi

Jos otat vahingossa liian monta Ranexa-tablettia tai otat suuremman annoksen kuin lääkärisi on suositellut, on tärkeätä että kerrot siitä lääkärillesi välittömästi. Jos et saa yhteyttä lääkäriisi, mene lähimmälle sairaalan ensiapupoliklinikalle. Ota mukaasi jäljellä olevat tabletit sekä pakkaus, jotta sairaalan henkilökunta voi helposti nähdä mitä olet ottanut.

Jos unohdat ottaa Ranexaa

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat, ellei jo ole pian aika (alle 6 tuntia) ottaa seuraava annos. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Sinun tulee lopettaa Ranexan ottaminen ja mennä lääkäriin välittömästi, jos sinulla esiintyy seuraavia angioedeeman oireita; angioedeema on harvinainen sairaus, mutta saattaa olla vakava:

turvotus kasvoissa, kielessä tai nielussa

nielemisvaikeuksia

nokkosihottumaa tai hengitysvaikeuksia

Kerro lääkärillesi, jos sinulla esiintyy yleisiä haittavaikutuksia kuten heitehuimausta, tai huonovointisuutta tai oksentelua. Lääkärisi saattaa vähentää annostasi tai lopettaa sinulle annettavan Ranexa-hoidon.

Muita mahdollisesti esiintyviä haittavaikutuksia ovat:

Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy 1-10 käyttäjällä 100:sta) ovat:

Ummetus

Heitehuimaus

Päänsärky

Huonovointisuus, oksentelu

Heikotuksen tunne

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy 1-10 käyttäjällä 1 000:sta) ovat: Aistimusten muutokset

Ahdistuneisuus, nukkumisvaikeudet, sekavuustila, aistiharhat Hämärtynyt näkö, näköhäiriöt

Aistien muutokset (kosketus- tai makuaisti), vapina, väsymyksen tai velttouden tunne, uneliaisuus tai raukeus, pyörtyminen tai pyörrytys, heitehuimaus seisomaan noustessa

Tumma virtsa, verta virtsassa, virtsaamisvaikeudet Dehydraatio

Hengitysvaikeudet, yskä, nenäverenvuoto Kahtena näkeminen

Liiallinen hikoilu, kutina

Turvotuksen tai pöhöttyneisyyden tunne Kuumat aallot, alhainen verenpaine

Kreatiniini-nimisen aineen tai urean lisääntyminen veressäsi, verihiutale- tai valkosolutasojen nousu, sydämen EKG-muutokset

Nivelturvotus, kipu raajoissa Ruokahaluttomuus ja/tai painon lasku Lihaskrampit

Korvissa soiminen ja/tai pyörryksissä olemisen tunne

Mahakipu tai -vaivat, ruoansulatusvaivat, suun kuivuminen, tai ilmavaivat

Harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy 1-10 käyttäjällä 10 000:sta) ovat: Virtsaamiskyvyttömyys

Maksan epänormaalit laboratorioarvot Äkillinen munuaisten toimintahäiriö

Hajuaistin muutos, suun tai huulten tunnottomuus, huonontunut kuulo Kylmä hiki, ihottuma

Koordinaation häiriöt

Verenpaineen lasku seisomaan noustessa Tajunnan aleneminen tai menetys Desorientaatio

Kylmän tunne käsissä ja alaraajoissa Nokkosihottuma, allergiset ihoreaktiot Impotenssi

Kyvyttömyys kävellä tasapainohäiriöiden vuoksi Haima- tai suolitulehdus

Muistinmenetys Puristava tunne nielussa

Matala veren natriumpitoisuus (hyponatremia), joka voi aiheuttaa väsymystä ja sekavuutta, lihasten nykimistä, kouristuksia, ja kooman

Myös seuraavaa on raportoitu:

Lihasheikkous

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksita myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.RANEXAn säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa sekä pakkauksen ja pullon kyljessä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ranexa sisältää

Ranexan vaikuttava aine on ranolatsiini. Yksi tabletti sisältää 375 mg, 500 mg tai 750 mg ranolatsiinia.

Muut aineet ovat: hypromelloosi, magnesiumstearaatti, metakryylihappo-etyyliakrylaatti-kopolymeeri, mikrokiteinen selluloosa, natriumhydroksidi, titaanidioksidi ja karnaubavaha.

Tabletin vahvuudesta riippuen tabletin päällys sisältää myös:

375 mg:n tabletti: makrogoli, polysorbaatti 80, sininen #2/indigokarmiini alumiinilakka (E132) 500 mg:n tabletti: makrogoli, talkki, osittain hydrolysoitu polyvinyylialkoholi, keltainen rautaoksidi

(E172), punainen rautaoksidi (E172)

750 mg:n tabletti: glyserolitriasetaatti, laktoosimonohydraatti, sininen #1/briljantin sininen FCF alumiinilakka (E133) ja keltainen #5/tartratsiini-alumiinilakka (E102)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Ranexa- depottabletit ovat soikionmuotoisia tabletteja.

375 mg:n tabletit ovat vaalean sinisiä ja niissä on toisella puolella kaiverrus 375.

500 mg:n tabletit ovat vaalean oranssin värisiä ja niissä on toisella puolella kaiverrus 500. 750 mg:n tabletit ovat vaalean vihreitä ja niissä on toisella puolella kaiverrus 750.

Ranexa toimitetaan pakkauksissa sisältäen 30, 60, tai 100 tablettia, jotka ovat läpipainopakkauslevyissä tai 60 tabletin muovipulloissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxemburg

Valmistaja

Fine Foods N.T.M. SpA Via dell’Artigianato 8/10 24041 Brembate (BG)

Italia

tai

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Straβe 7-13

01097 Dresden

Saksa

tai

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Saksa

tai

Fine Foods N.T.M. SpA

Via R. Follereau 25

24027 Nembro (BG)

Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Menarini Benelux NV/SA

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

BALTIC”

 

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

Menarini Benelux NV/SA

ЕООД

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

тел.: +359 2 96 55 365

 

Česká republika

Magyarország

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

s.r.o.

Tel.: +36 23501301

Tel: +420 267 199 333

 

Danmark

Malta

Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS

Menarini International Operations Luxembourg

Tlf: +4548 217 110

S.A.

 

Tel: +352 264976

Deutschland

Nederland

Berlin-Chemie AG

Menarini Benelux NV/SA

Tel: +49 (0) 30 67070

Tel: +32 (0)2 721 4545

Eesti

Norge

Berlin-Chemie Menarini Eesti

Menarini International Operations Luxembourg

Tel: +372 667 5001

S.A.

 

Tlf: +352 264976

Ελλάδα

Österreich

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Pharma GmbH.

Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Polska

Laboratorios Menarini S.A.

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel.: +48 22 566 21 00

France

Portugal

MENARINI France

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

România

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +40 211 232 34 32

Ireland

Slovenija

A. Menarini Pharmaceuticals Ltd

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +353 1 284 6744

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Slovenská republika

Menarini International Operations Luxembourg

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

S.A.

Tel: +421 2 544 30 730

Sími: +352 264976

 

Italia

Suomi/Finland

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

s.r.l.

Puh/Tel: +358 403 000 760

Tel: +39-055 56801

 

Κύπρος

Sverige

MENARINI HELLAS AE

Menarini International Operations Luxembourg

Τηλ: +30 210 8316111-13

S.A.

 

Tel: +352 264976

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

A. Menarini Farmaceutica Internazionale

Tel: +371 67103210

S.R.L.

 

Tel: +44 (0)1628 856400

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {pvm}.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä