Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapilysin (reteplase) – Valmisteyhteenveto - B01AD08

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiRapilysin
ATC-koodiB01AD08
Lääkeainereteplase
ValmistajaActavis Group PTC ehf

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Rapilysin 10 U, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektiopullo sisältää 10 U* reteplaasia** 0,56 grammassa injektiokuiva-ainetta. Yksi esitäytetty ruisku sisältää 10 ml injektionesteisiin käytettävää vettä.

Valmis liuos sisältää reteplaasia 1 U/ml.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

*Reteplaasin vahvuus ilmaistaan yksikköinä (U) käyttäen spesifistä reteplaasin referenssistandardia, joten yksikköjä ei voida verrata muiden trombolyyttisten aineiden yksiköihin

**Rekombinantti plasminogeeniaktivaattori, joka on valmistettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla

Escherichia colia käyttäen

3.LÄÄKEMUOTO

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.

Valkoinen injektiokuiva-aine ja kirkas, väritön neste (injektionesteisiin käytettävä vesi).

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Rapilysin on tarkoitettu liuotushoitoon epäillyssä sydäninfarktissa, johon liittyy jatkuva ST-välin nousu tai äskettäinen vasemman puolen haarakatkos. Hoito aloitetaan 12 tunnin sisällä akuutin sydäninfarktin oireiden alkamisesta.

4.2Annostus ja antotapa

Reteplaasihoito on aloitettava mahdollisimman pian akuutin sydäninfarktin oireiden alkamisen jälkeen.

Rapilysiniä saavat määrätä vain trombolyysihoitoon perehtyneet lääkärit, joilla on käytettävissään hoidon seurantaan tarvittavat tilat ja välineet.

Annostus

Rapilysinin annostus

Rapilysiniä annetaan kahtena 10 U:n boluksena 30 minuutin välein ("double bolus").

Kumpikin bolus annetaan hitaana laskimoinjektiona kahden minuutin kuluessa. On varmistettava, ettei injektiota anneta vahingossa suonen ulkopuolelle.

Tromboosin uusiutumisriskin vähentämiseksi hepariinia ja asetyylisalisyylihappoa tulee antaa ennen ja jälkeen Rapilysin-injektioiden.

Hepariinin annostus

Suositeltu hepariiniannos on 5000 IU bolusinjektiona ennen reteplaasihoidon aloittamista sekä infuusiona nopeudella 1000 IU/tunti toisen reteplaasi-injektion jälkeen. Hepariinia tulisi antaa vähintään 24, mielellään 48–72 tunnin ajan pyrkien pitämään aPTT-arvot 1,5–2-kertaisina normaaliarvoihin verrattuna.

Asetyylisalisyylihapon annostus

Ennen liuotushoitoa annettavan asetyylisalisyylihapon aloitusannoksen tulisi olla ainakin 250 mg (250–350 mg), jonka jälkeen annetaan 75–150 mg/vrk ainakin kotiuttamiseen saakka.

Pediatriset potilaat

Tietoa ei ole saatavilla.

Antotapa

Reteplaasia on saatavana kylmäkuivattuna injektiokuiva-aineena injektiopullossa. Injektioneste valmistetaan lisäämällä mukana olevan ruiskun sisältö injektiokuiva-aineeseen (ks. kohta 6.6).

Rapilysin on injisoitava vain sille tarkoitetun infuusioletkuston kautta. Muita lääkkeitä ei saa injisoida saman letkuston kautta samaan aikaan, ennen eikä jälkeen Rapilysin-injektion. Tämä koskee kaikkia valmisteita hepariini ja asetyylisalisyylihappo mukaan lukien. Nämä annetaan ennen reteplaasia ja sen jälkeen, jotta tromboosin uusiutumisriski vähenisi.

Jos potilaalle on välttämätöntä antaa muita lääkkeitä käyttäen samaa letkustoa (myös Y-letku), se on huuhdeltava huolellisesti 0,9-prosenttisella NaCl-liuoksella tai 5-prosenttisella glukoosiliuoksella ennen ja jälkeen Rapilysin-injektion.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Koska liuotushoito lisää vuotoriskiä, reteplaasia ei pidä käyttää seuraavissa tilanteissa:

-tunnettu vuototaipumus

-samanaikainen oraalinen antikoagulanttihoito, esim. varfariini

-kallonsisäinen kasvain, AV-malformaatio tai aneurysma

-kasvain, johon liittyy lisääntynyt vuotoriski

-aikaisempi aivoverisuonitapahtuma

-äskettäinen (10 vrk:n kuluessa), pitkään kestänyt ja voimaperäinen ulkoinen sydänhieronta

-vaikea hallitsematon hypertonia

-aktiivinen maha- tai pohjukaissuolihaava

-portahypertensio (ruokatorven laskimolaajentumat)

-vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta

-akuutti pankreatiitti, perikardiitti, bakteeriendokardiitti

-vaikea vuoto, huomattava vamma tai suuri leikkaus (esim. sepelvaltimon ohitusleikkaus, kallonsisäinen tai selkäydinkanavaan kohdistunut leikkaus tai vamma), synnytys tai elinbiopsia

viimeisen kolmen kuukauden aikana sekä aikaisempi verisuonipunktio suoneen, joka ei ole komprimoitavissa.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Reteplaasihoitoa harkittaessa jokainen potilas on arvioitava huolellisesti.

Yhteensopimattomuudet, ks. kohta 6.2.

Verenvuoto

Yleisin reteplaasihoitoon liittyvä komplikaatio on vuoto. Seuraavissa tilanteissa reteplaasihoitoon liittyvien komplikaatioiden riski saattaa olla tavanomaista suurempi, jolloin hoidosta saatavaa hyötyä on tarkoin punnittava mahdollisia riskejä vastaan:

-aivoverisuonisairaus

-systolinen verenpaine tulovaiheessa > 160 mmHg

-tuore gastrointestinaalinen tai urogenitaalinen vuoto (10 vrk:n sisällä)

-suuri todennäköisyys vasemman sydänpuoliskon trombille, esim. mitraalistenoosi, johon liittyy eteisvärinä

-septinen tromboflebiitti tai tukkoon mennyt AV-suntti vaikeasti infektoituneessa kohdassa

-yli 75 vuoden ikä

-mikä tahansa muu tila, jossa vuoto aiheuttaisi merkittävää vaaraa tai olisi erityisen vaikea sijaintinsa vuoksi

Samanaikainen hepariinin käyttö voi myötävaikuttaa vuotoon. Koska fibriini hajoaa reteplaasihoidon aikana, tuoreet pistoskohdat saattavat vuotaa. Siksi liuotushoito vaatii mahdollisten vuotokohtien huolellista tarkkailua (mm. katetrin pistoskohdat, valtimo- ja laskimopistoskohdat, viiltokohdat ja neulan pistoskohdat). Jäykän katetrin käyttöä, lihaksensisäisiä ruiskeita ja potilaan tarpeetonta käsittelyä tulee välttää reteplaasihoidon aikana.

Varovaisuutta tulisi noudattaa, kun reteplaasia käytetään yhdessä muiden hemostaasiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Tällaisia lääkkeitä ovat hepariini, pienimolekyyliset hepariinit, heparinoidit, oraaliset antikoagulantit ja verihiutaleiden toimintaan vaikuttavat lääkkeet (muut kuin asetyylisalisyylihappo), kuten dipyridamoli, tiklopidiini, klopidogreeli tai glykoproteiininestäjät (GPIIb/IIIa-estäjät).

Jos ilmenee vakavaa vuotoa, erityisesti kallonsisäistä vuotoa, mahdollinen samanaikainen hepariinihoito on heti keskeytettävä. Myös toinen reteplaasi-injektio jätetään antamatta, mikäli ennen sitä ilmaantuu vaikea vuoto. Reteplaasin puoliintumisaika on kuitenkin suhteellisen lyhyt, joten yleensä ei ole tarpeellista ryhtyä hyytymistekijöiden antoon. Useimmat vuotokomplikaatioita saavista potilaista voidaan hoitaa keskeyttämällä liuotus- ja antikoagulanttihoidot, huolehtimalla volyymi- korjauksesta ja painamalla vuotavia suonia. Protamiinin antoa on syytä harkita, jos hepariinia on annosteltu vähemmän kuin neljä tuntia ennen vuodon alkamista. Verituotteiden harkittu käyttö saattaa kuitenkin olla aiheellista niillä potilailla, joilla nämä konservatiiviset toimenpiteet eivät tuota tulosta. Tällöin on syytä harkita kryopresipitaatin, fibrinogeenin, tuoreplasman ja verihiutaleiden antoa ja seurata tilannetta kliinisesti ja laboratoriomäärityksillä jokaisen annostelun jälkeen. Kryopresipitaattia tai fibrinogeenia annettaessa fibrinogeenin tavoitetaso on 1 g/l.

Tällä hetkellä ei ole olemassa riittävästi tietoa reteplaasin käytöstä potilailla, joiden diastolinen verenpaine on > 100 mmHg ennen liuotushoitoa.

Rytmihäiriöt

Koronaaritrombolyysi voi aiheuttaa reperfuusioon liittyviä rytmihäiriöitä. Bradykardian ja/tai merkittävien kammioperäisten takyarytmioiden (esim. kammiotakykardia tai kammiovärinä) hoitoon tarkoitettu lääkitys on ehdottomasti suositeltavaa pitää saatavilla reteplaasin annon yhteydessä.

Hoidon uusiminen

Koska reteplaasihoidon uusimisesta ei ole kokemusta, uudelleenantoa ei suositella. Toisaalta vasta- aineiden muodostumista reteplaasimolekyylille ei ole todettu. Jos anafylaktinen reaktio kehittyy, injektio on heti keskeytettävä ja aloitettava asianmukainen hoito.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Interaktiotutkimuksia reteplaasilla ja muilla akuutin sydäninfarktin hoidossa käytettävillä lääkkeillä ei ole tehty. Kliinisten tutkimusten retrospektiivinen analyysi ei tuonut esiin mitään kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa, joita käytetään samanaikaisesti reteplaasin kanssa akuutin sydäninfaktin sairastaneilla potilailla. Hepariini, K-vitamiiniantagonistit ja trombosyyttifunktiota muuttavat lääkkeet (esim. asetyylisalisyylihappo, dipyridamoli ja absiksimabi) voivat lisätä vuotoriskiä, jos niitä annetaan ennen reteplaasihoitoa, sen aikana tai sen jälkeen.

Tämä mahdollisuus tulee ottaa huomioon etenkin matalien plasman fibrinogeenipitoisuuksien kohdalla (noin kahden päivän ajan akuutin sydäninfarktin fibrinolyyttisen hoidon jälkeen).

Yhteensopimattomuudet, ks. kohta 4.2.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Reteplaasin käytöstä raskausaikana ei ole riittävästi kokemusta. Ainoa merkitsevä, saatavilla oleva eläinkoetulos saatiin kaniineilla tehdyissä tutkimuksissa. Kaniineilla havaittiin emätinverenvuotoja, joihin liittyi keskenmenoa (ks. kohta 5.3). Mahdollinen riski ihmiselle on tuntematon.

Henkeä uhkaavia tilanteita lukuun ottamatta Rapilysinia ei pidä käyttää raskausaikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö reteplaasi äidinmaitoon. Ensimmäisten 24 tunnin aikana liuotushoidon jälkeen erittynyt äidinmaito tulisi jättää käyttämättä.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisin reteplaasihoitoon liittyvä haittavaikutus on verenvuoto, lähinnä pistoskohdassa. Myös paikallisia reaktioita pistoskohdassa saattaa esiintyä.

Kuten muidenkin trombolyyttisten aineiden käytön yhteydessä, uusiutuvaa iskemiaa/rintakipua, hypotensioa ja sydämen vajaatoimintaa/keuhkoödeema on raportoitu sydäninfarktin ja/tai liuotushoidon seurauksena.

Verenvuoto

Yleisin reteplaasihoitoon liittyvä haittavaikutus on verenvuoto.

Kallonsisäistä verenvuotoa koskevat raportit ovat erityisen huolen aiheena. Monet näistä tapauksista ovat olleet kuolemaan johtavia.

Systolinen verenpaine yli 160 mmHg ennen liuotushoitoa reteplaasilla lisäsi aivoverenvuodon riskiä. Kallonsisäisen verenvuodon riski ja kuolemaan johtavan kallonsisäisen verenvuodon riski kasvavat potilaan iän myötä. Verensiirtoa on tarvittu harvoin. Kuolemantapauksia ja pysyvää vammautumista on todettu usein potilailla, joilla on ollut halvaus (mukaan lukien aivoverenvuodot) ja muita vakavia verenvuotoja.

Taulukkomuotoinen haittavaikutuslista

Haittavaikutukset on luokiteltu yleisyyden mukaan ja lueteltu yleisimmästä alkaen seuraavasti: Hyvin yleiset (≥ 1/10), yleiset (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinaiset

(≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinaiset (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Havaitut haittavaikutukset

 

reteplasella

 

 

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen

Yliherkkyysreaktiot (esim. allergiset

 

 

reaktiot). 1

 

Hyvin harvinainen

Vakavat anafylaktiset/anafylaktoidiset

 

 

reaktiot.1

Hermosto

Melko harvinainen

Aivoverenvuoto 2

 

Hyvin harvinainen

Hermostoon liittyviä tapahtumia (esim.

 

 

epileptinen kohtaus, kouristus, afasia,

 

 

puhehäiriöt, delirium, akuutti aivo-

 

 

oireyhtymä, kiihtyneisyys, sekavuus,

 

 

masentuneisuus, psykoosi).

Sydän3

Hyvin yleinen

Uusiutuva iskemia/rintakipu,

 

 

hypotensio ja sydämen

 

 

vajaatoiminta/keuhkoödeema.

 

Yleinen

Rytmihäiriöt (esim. AV-katkos,

 

 

eteisvärinä/lepatus,

 

 

kammiotakykardia/värinä,

 

 

elektromekaaninen dissosiaatio

 

 

(EMD)), sydämenpysähdys,

 

 

kardiogeeninen sokki ja sydäninfarktin

 

 

uusiutuminen.

 

Melko harvinainen

Mitraalivuoto, keuhkoembolia, muu

 

 

systeeminen embolisaatio/aivoembolia

 

 

ja kammioväliseinädefekti.

Verisuonisto

Yleinen

Ruoansulatuskanavan verenvuoto

 

 

(verioksennus, ulosteet), ienten tai

 

 

urogenitaalinen verenvuoto

 

 

Hemopericardium, retroperitoneaalinen

 

Melko harvinainen

verenvuoto, aivoverenvuoto,

 

 

nenäverenvuoto, veriyskä, silmän

 

 

verenvuoto ja mustelmat

Yleisoireet ja

Hyvin yleinen

Verenvuotoa pistoskohdassa (esim.

antopaikassa todettavat

 

mustelma), paikallinen reaktio

haitat

 

pistoskohdassa, esim. polttelun tunne.

Vammat ja

Tuntematon

Rasvaembolia, joka saattaa johtaa

myrkytykset

 

seurauksiin kyseisessä elimessä.

1.Käytettävissä olevat tiedot eivät viittaa siihen, että nämä reteplaasiin liittyvät yliherkkyysreaktiot olisivat vasta-ainevälitteisiä.

2.Iskeemiset tai hemorragiset aivoverenkierron tapahtumat saattavat olla kouristuksia edesauttavia tai taustalla olevia tiloja.

3.Kuten muidenkin trombolyyttisten aineiden käytön yhteydessä, seuraavia tapahtumia on raportoitu sydäninfarktin ja/tai liuotushoidon seurauksena. Nämä kardiovaskulaariset tapahtumat voivat olla henkeä uhkaavia ja johtaa kuolemaan.

4.Tätä vaikutusta on raportoitu trombolyyttisten aineiden käytön yhteydessä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteenhyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta*.

4.9Yliannostus

Yliannostustapauksessa on odotettavissa fibrinogeenin ja muiden hyytymistekijöiden (esim. hyytymistekijä V:n) vähenemistä ja sen seurauksena vuotoriski

Lisätiedot, ks. kohta 4.4, kohta Verenvuoto.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antitromboottiset lääkeaineet, ATC-koodi: B01AD

Vaikutusmekanismi

Reteplaasi on yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettu plasminogeeniaktivaattori, joka katalysoi endogeenisen plasminogeenin pilkkoutumisen plasmiiniksi. Tämä plasminogeenin pilkkoutuminen tapahtuu ensi sijassa fibriinin läsnä ollessa. Plasmiini puolestaan hajottaa fibrinogeenia, joka on trombimatriksin tärkein komponentti, ja aiheuttaa sitä kautta trombolyysin.

Reteplaasi (10 + 10 U) alentaa annoksesta riippuen plasman fibrinogeenipitoisuutta noin 60–80 %. Fibrinogeenipitoisuus normalisoituu kahdessa vuorokaudessa. Sen jälkeen seuraa rebound-ilmiö, kuten muillakin plasminogeeniaktivaattoreilla. Tällöin fibrinogeenipitoisuus saavuttaa huippuarvon yhdeksässä vuorokaudessa ja pysyy koholla noin 18 vuorokautta.

Plasminogeenin ja 2-antiplasmiinin alentuneet plasmapitoisuudet normalisoituvat 1–3

vuorokaudessa. Hyytymistekijät V, VIII, 2-makroglobuliini ja C1-esteraasin inhibiittori laskevat vain vähäisessä määrin ja normalisoituvat 1–2 päivässä. Plasminogeeniaktivaattorin inhibiittori 1:n (PAI-1) aktiivisuus voi pudota lähes nollaan, mutta normalisoituu nopeasti kahden tunnin kuluessa rebound- ilmiön myötä. Protrombiinin aktivaatiofragmentti 1:n pitoisuudet ja trombiini-antitrombiini III - kompleksit lisääntyvät trombolyysin aikana osoituksena trombiinin tuotannosta; tämän kliinistä merkitystä ei kuitenkaan tunneta.

Kliininen teho ja turvallisuus

Laaja, noin 6000 potilaalla tehty vertaileva mortaliteettitutkimus (INJECT) osoitti, että reteplaasi vähensi merkitsevästi sydämen vajaatoiminnan esiintyvyyttä (secondary efficacy criterion) ja oli

streptokinaasiin verrattuna ainakin yhtä tehokas kuolleisuuden vähentäjä (primary efficacy criterion). Kahdessa kliinisessä tutkimuksessa (RAPID I ja II), joissa tarkasteltiin ensi sijassa sepelvaltimoiden pysymistä avoimena, todettiin reteplaasihoidon yhteydessä enemmän aikaisen vaiheen avoimena pysymistä (primary efficacy criterion) ja vähemmän sydämen vajaatoimintaa (secondary efficacy criterion) kuin alteplaasin yhteydessä (kolmen tunnin ja “nopeutetut“ antotavat). Noin 15000 potilaalla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa, jossa verrattiin reteplaasia nopeutetusti annettuun alteplaasiin (GUSTO III) (2:1 randomisaatio reteplaasi:alteplaasi), ei todettu tilastollisesti erilaisia tuloksia primaarisessa päävasteessa eli 30 päivän kuolleisuudessa (reteplaasi 7,47 %, alteplaasi 7,23 %,

p = 0,61) tai kombinoidussa vasteessa eli 30 päivän kuolleisuudessa ja ei-fataaleissa, vammauttavissa aivohalvauksissa (reteplaasi 7,89 %, alteplaasi 7,88 %, p = 0,99). Aivohalvauksia esiintyi 1,64 %:lla reteplaasi- ja 1,79 %:lla alteplaasiryhmässä. Reteplaasiryhmässä näistä aivohalvauksista 49,4 % oli fataaleja ja 27,1 % vammauttavia. Alteplaasiryhmässä 33,0 % oli fataaleja ja 39,8 % vammauttavia.

5.2Farmakokinetiikka

Eliminaatio

Laskimonsisäisten 10 + 10 U:n bolusinjektioiden jälkeen akuutissa sydäninfarktissa reteplaasiantigeeni jakautuu plasmaan, ja sen jakautumisen puoliintumisaika (t1/2α) on 18 ±

5 minuuttia ja eliminaation puoliintumisaika (t1/2β) 5,5 tuntia ± 12,5 minuuttia poistumanopeudella 121 ± 25 ml/min. Reteplaasiaktiivisuus poistuu plasmasta nopeudella 283 ± 101 ml/min, mikä johtaa jakautumisen puoliintumisaikaan (t1/2α) 14,6 ± 6,7 minuuttia ja eliminaation puoliintumisaikaan (t1/2β) 1,6 tuntia ± 39 minuuttia. Virtsasta todettiin immunologisesti vain vähäisiä määriä reteplaasia. Tarkkoja tietoja pääasiallisista poistumisreiteistä ihmisellä ei ole saatavilla eikä maksan ja munuaisten vajaatoiminnan seurauksia tunneta. Rotilla tehdyt kokeet osoittavat, että maksa ja munuaiset ovat tärkeimmät elimet, joihin reteplaasi kertyy aktiivisesti ja hajoaa lysosomaalisesti.

Lisätutkimukset ihmisen plasmanäytteillä in vitro viittaavat siihen, että kompleksinmuodostus C1- inaktivaattorin, 2-antiplasmiinin ja 2-antitrypsiinin kanssa myötävaikuttaa reteplaasin inaktivaatioon plasmassa. Inhibiittoreiden suhteellinen vaikutus reteplaasin inaktivaatioon vähenee seuraavalla tavalla: C1-inaktivaattori > 2-antiplasmiini > 2-antitrypsiini.

Terveisiin vapaaehtoisiin koehenkilöihin verrattuna reteplaasin puoliintumisaika piteni akuuttia sydäninfarktia sairastavilla potilailla. Puoliintumisajan pitenemistä vieläkin enemmän ei voida sulkea pois potilailla, joilla on sydäninfarkti ja maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Kliinisiä farmakokineettisiä tietoja tällaisista potilaista ei ole saatavilla. Eläinkoetulokset osoittavat, että reteplaasin puoliintumisaika todennäköisesti pitenee vaikean munuaisten toimintahäiriön yhteydessä, johon liittyy huomattava seerumin kreatiniinin ja seerumin urean kohoaminen. Lievä munuaisten toimintahäiriö ei vaikuttanut merkitsevästi reteplaasin farmakokinetiikkaan.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Akuutin toksisuuden tutkimukset on tehty rotilla, kaniineilla sekä apinoilla, subakuutin toksisuuden tutkimukset rotilla, koirilla ja apinoilla. Reteplaasin korkeiden kerta-annosten jälkeen vallitseva akuutti oire rotilla ja kaniineilla oli ohimenevä apatia pian injektion jälkeen. Cynomolgus-apinoilla sedatiivinen vaikutus vaihteli lievästä apatiasta tajuttomuuteen, joka johtui ohimenevästä, annoksesta riippuvasta verenpaineen laskusta. Paikallinen verenvuoto pistoskohdassa lisääntyi.

Subakuutin toksisuuden tutkimukset eivät paljastaneet mitään odottamattomia haittatapahtumia. Koirilla reteplaasi-humaanipeptidin toistuva annostelu aiheutti immunologis-allergisia reaktioita. Reteplaasin genotoksisuus on suljettu pois käyttäen kattavaa testivalikoimaa erilaisten geneettisten muuttujien suhteen sekä in vitro että in vivo.

Lisääntymiseen vaikuttavan toksisuuden tutkimukset tehtiin rotilla (hedelmällisyys- ja alkio- sikiötoksisuuden tutkimus, johon sisältyi poikasten saanti) ja kaniineilla (alkio-sikiötoksisuuden tutkimus, vain annostasolöydökset). Rotilla ei havaittu hedelmällisyyteen, alkio-sikiökauden kehitykseen eikä jälkeläiseen liittyviä haittavaikutuksia. Rotta ei ole lajina herkkä reteplaasin farmakologisille vaikutuksille. Kaniineilla havaittiin emätinverenvuotoja ja keskenmenoja, jotka

mahdollisesti liittyivät pitkittyneeseen hemostaasiin. Reteplaasilla ei ole tehty pre- eikä postnataalista toksisuuskoetta.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Jauhe:

Traneksaamihappo

Dikaliumfosfaatti

Fosforihappo

Sakkaroosi

Polysorbaatti 80

Liuotin:

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa hepariinin eikä asetyylisalisyylihapon kanssa. Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkettä ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Hepariini ja Rapilysin ovat yhteensopimattomia keskenään yhdistettynä samaan liuokseen. Muitakin yhteensopimattomuuksia saattaa esiintyä. Muita lääkkeitä ei saa lisätä injektionesteeseen.

6.3Kestoaika

Kestoaika avaamattomassa myyntipakkauksessa: 3 vuotta.

Käyttövalmiiksi sekoitettu valmiste:

Valmiin liuoksen kemiallisen ja fysikaalisen käytönaikaisen säilyvyyden on osoitettu olevan 8 tuntia 2–30 °C:ssa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi käyttää välittömästi. Ellei valmistetta käytetä heti, käytönaikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.

6.4Säilytys

Säilytä alle 25 C:ssa.

Herkkä valolle, pidä injektiopullo ulkopakkauksessa.

Käyttövalmiiksi sekoitetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

Jokainen pakkaus sisältää:

2 väritöntä injektiopulloa (tyypin I lasia), joissa on 0,56 mg injektiokuiva-ainetta ja kuminen (butyyli) tulppa ja alumiininen irti napsautettava (flip-off) korkki.

2 esitäytettyä, kertakäyttöistä lasiruiskua (tyypin I borosilikaattilasia), jossa on bromobutyylistä valmistettu männän pysäytin ja bromobutyyli kumista valmistettu neulansuojus. Esitäytetyt ruiskeet sisältävät 10 ml liuotinta

2 käyttöönvalmistamisneulaa

2 injektioneulaa 19 G1

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Yhteensopimattomuutta on raportoitu tiettyjen neulattomien injektioannostelulaitteiden ja esitäytettyjen lasiruiskujen kanssa (mukaan lukien Rapilysin). Siksi ennen käyttöä tulisi varmistaa, että lasiruisku ja laite, jolla lääke annostellaan laskimoon, ovat yhteensopivia. Jos yhteensopimattomuutta ilmenee, voidaan käyttää välikappaletta. Kun lääke on annettu, välikappale ja lasiruisku poistetaan.

Noudata koko ajan aseptista tekniikkaa.

1.Poista repäisysuojus Rapilysin 10 U –injektiopullosta ja puhdista kumisuljin alkoholipyyhkeellä.

2.Ota käyttöönvalmistamisneula pakkauksestaan ja poista molemmat neulan suojukset.

3.Työnnä neula kumitulpan läpi Rapilysin 10 U -injektiopulloon.

4.Ota 10 ml:n ruisku pakkauksestaan. Poista kärjen suojus ruiskusta. Yhdistä ruisku käyttöönvalmistamisneulaan ja siirrä 10 ml liuotinta Rapilysin 10 U –injektiopulloon.

5.Käyttöönvalmistamisneulan ollessa ruiskuineen edelleen injektiopullossa pyöritä injektiopulloa varovasti, jotta Rapilysin 10 U -kuiva-aine liukenee. ÄLÄ RAVISTA.

6.Valmis injektioneste on kirkas ja väritön liuos. Ellei näin ole, liuos on hävitettävä.

7.Vedä 10 ml Rapilysin-injektionestettä takaisin ruiskuun. Ylitäytön vuoksi injektiopulloon saattaa jäädä pieni määrä liuosta.

8.Irrota liuotinruisku käyttöönvalmistamisneulasta. Annos on nyt valmis laskimonsisäiseen käyttöön.

9.Injektioneste on käytettävä heti liuottamisen jälkeen. Valmiin liuoksen tarkastaminen silmämääräisesti on välttämätöntä. Vain kirkasta, väritöntä injektionestettä saa käyttää. Ellei liuos ole kirkas ja väritön, se on hävitettävä.

10.Muita lääkkeitä ei pitäisi injisoida saman letkuston kautta samaan aikaan, ennen eikä jälkeen Rapilysin-injektion. Tämä koskee kaikkia valmisteita hepariini ja asetyylisalisyylihappo mukaan lukien. Nämä annostellaan ennen reteplaasia ja sen jälkeen, jotta tromboosin uusiutumisriski vähenisi.

11.Jos potilaalle on välttämätöntä antaa muita lääkkeitä käyttäen samaa letkustoa (myös Y-letku), se on huuhdeltava huolellisesti 0,9-prosenttisella NaCl-liuoksella tai 5-prosenttisella glukoosiliuoksella ennen ja jälkeen Rapilysin-injektion (ks. 4.2 Annostus ja antotapa).

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Islanti

8.MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/96/018/001

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 29. elokuuta 1996

Myyntiluvan uudistamispäivämäärä: 29. elokuuta 2006

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä