Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Remsima (infliximab) – Myyntipäällysmerkinnät - L04AB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiRemsima
ATC-koodiL04AB02
Lääkeaineinfliximab
ValmistajaCelltrion Healthcare Hungary Kft.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOKOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Remsima 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos Infliksimabi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi injektiopullo sisältää 100 mg infliksimabia.

Sekoittamisen jälkeen kukin ml sisältää 10 mg infliksimabia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sakkaroosi, polysorbaatti 80, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti ja dinatriumfosfaattidihydraatti.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

1 injektiopullo 100 mg

2 injektiopulloa 100 mg

3 injektiopulloa 100 mg

4 injektiopulloa 100 mg

5 injektiopulloa 100 mg

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Sekoittamisen ja laimentamisen jälkeen laskimoon.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

EXP, jos ei kylmässä _________________

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Voidaan säilyttää huoneenlämmössä (alle 25°C:ssa) yhden enintään 6 kuukauden pituisen jakson ajan.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Celltrion Healthcare Hungary Kft. 1051 Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 12., 4. em. 410. Unkari

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/853/001

EU/1/13/853/002

EU/1/13/853/003

EU/1/13/853/004

EU/1/13/853/005

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Remsima

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLON NIMILIPPU

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Remsima 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos Infliksimabi

i.v.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

100 mg

6.MUUTA

<CELLTRION Logo>

Remsima

Infliksimabi

Potilaskortti

Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa, josta sinun on hyvä olla tietoinen ennen Remsima-hoidon aloitusta ja sen aikana.

Potilaan nimi:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puh.nro:

On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette muistiin lääkkeesi kauppanimen ja eränumeron.

Lue Remsima-valmisteen pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Remsima-hoito aloitettu:

Annetut infuusiot:

Pyydä lääkäriä merkitsemään tähän tiedot viimeisimmästä tuberkuloosiseulonnasta:

Menetelmä

Menetelmä

Päiväys

Päiväys

Tulos:

Tulos:

Varmista, että sinulla on mukana luettelo kaikista muista käyttämistäsi lääkkeistä, kun menet vastaanotolle.

Allergiat:

Luettelo muista käytössä olevista lääkkeistä:

Infektiot

Ennen Remsima-hoitoa

Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin vähäinenkin.

On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Sinulle tehdään tuberkuloosin seulontakokeet. Pyydä, että lääkäri merkitsee tiedot seulontakokeista tähän korttiin.

Kerro lääkärille, jos sinulla on B-hepatiitti tai jos tiedät tai epäilet olevasi B- hepatiittiviruksen kantaja.

Remsima-hoidon aikana

Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta, väsymystä, (itsepintaista) yskää, hengenahdistusta, painon alenemista, yöhikoilua, ripulia, haavaumia, hammasongelmia, kirvelyä virtsatessa tai flunssan kaltaisia oireita.

Sydämen vajaatoiminta

Ennen Remsima-hoitoa

Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin sydänongelma kuten lievä sydämen vajaatoiminta.

Remsima-hoidon aikana

Kerro lääkärille heti, jos sinulle ilmaantuu sydänongelmien oireita. Tällaisia oireita ovat hengenahdistus, jalkojen turvotus tai muutos sydämen lyöntirytmissä.

Raskaus ja rokotukset

Jos olet saanut Remsima-valmistetta raskauden aikana, on tärkeää että kerrot siitä lastasi hoitavalle lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa ”elävää rokotetta”, kuten BCG- rokotetta (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn) 6 kuukauteen syntymän jälkeen.

Pidä tämä kortti mukanasi 4 kuukauden ajan Remsima-annoksen jälkeen, tai jos olet raskaana, vähintään 6 kuukauden ajan synnytyksen jälkeen. Haittavaikutuksia voi ilmaantua pitkänkin ajan kuluttua viimeisestä annoksesta.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä