Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revasc (desirudin) – Pakkausseloste - B01AE01

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiRevasc
ATC-koodiB01AE01
Lääkeainedesirudin
ValmistajaCanyon Pharmaceuticals Ltd.

 

 

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

 

 

Revasc 15 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

 

 

 

Desirudiini

 

 

 

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

-

Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

 

 

 

-

Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi, sairaanhoitajan tai apteekin puoleen.

 

-

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai

 

kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai sairaanhoitajalle.

Tässä selosteessa esitetään:

 

 

 

 

myyntilupaa

1.

Mitä Revasc on ja mihin sitä käytetään

 

 

 

 

2.

Ennen kuin käytät Revascia

 

 

 

 

3.

Miten Revascia käytetään

 

 

 

 

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

 

 

 

 

5.

Revascin säilyttäminen

 

 

 

 

6.

Muuta tietoa

 

 

 

 

1.

MITÄ REVASC ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

 

 

 

Revascin sisältämän vaikuttavan aineen yleisnimi on desirudii

i. Desirudiini tuotetaan yhdistelmä-

DNA-tekniikalla hiivasoluissa. Desirudiini kuuluu antikoagula

 

teiksi kutsuttuun lääkeryhmään, joka

estää veritukosten syntymistä verisuonissa.

 

enää

 

 

 

 

 

 

Revascia käytetään estämään veritukosten syntymistä elektiivisen lonkka- tai polvileikkauksen

 

 

 

ei

 

 

 

 

jälkeen. Haitallisia veritulppia voi muodostua esimerkiksi alaraajojen verisuoniin. Valmistetta käytetään usein monta vuorokautta leikk usten jälkeen, koska veritulppia muodostuu yleensä vuodelevon aikana.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT REVASCIA Sinulle ei saa antaa Reva c a

-jos olet y iherkkä (allerginen) luonnolliselle tai synteettiselle hirudiinille, myös desirudiinille tai jollekin muu e Revascin aineosalle

-jos Sinulla on runsasta verenvuotoa tai jokin vakava verenvuotosairaus (esim. hemofilia)

-jos Sinulla on vakava munuais- tai maksasairaus

-jos Sinulla on sydämen infektio

-jos Sinulla on hallitsematon verenpainetauti

-jos olet raskaanaLääkevalmisteella

Ole erityisen varovainen Revascin suhteen

Muista kertoa lääkärillesi, mikäli Sinulla on lisääntynyt verenvuototaipumus, eli jos Sinulla on, tai on ollut:

-verenvuotosairauksia tai verenvuotosairaus suvussa

-mahahaava tai muu vuotava suolistosairaus

-aikaisempi aivohalvaus, tai aivoverenvuoto tai verenvuoto silmässä

-äskettäin leikkaus (mukaan lukien hammasleikkaukset) tai, jos Sinulta on viimeksi kuluneen kuukauden aikana otettu biopsia tai Sinua on pistetty verisuoneen

-lyhytkestoinen aivoverenkierron häiriö kuluneiden kuuden kuukauden aikana

-suolistoverenvuoto tai keuhkoverenvuoto kuluneiden kolmen kuukauden aikana

Verenvuotoriski voi olla lisääntynyt myös jos:

-olet hiljattain synnyttänyt, kaatunut tai saanut iskun vartaloon tai päähän

-käytät lääkkeitä, etenkin verenohennuslääkkeitä (ks. alla)

Mikäli mikä tahansa edellä mainituista seikoista pätee kohdallasi, lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa veresi hyytymisarvoja ja saattaa tarpeen mukaan muuttaa lääkkeen annosta tai annostelutiheyttä.

Ristiherkkyys muille hirudiini-valmisteille on mahdollinen. Sinun tulee myös kertoa lääkärillesi jos olet milloinkaan aiemmin saanut Revascia, hirudiinia tai sen analogeja.

Lapset

Revascin käytöstä lapsilla ei ole kokemusta.

Muiden lääkkeiden käyttö

Kerro lääkärillesi jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Annoksen muuttaminen, muut varotoimet tai joissakin tapauksissa jonkin lääkkeen lopettaminenkin saattaa olla tarpeen. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että itsehoitolääkkeitä, etenkin seuraavia:

-

hyytymistä estävät lääkkeet (varfariini, hepariini, dikumaroli)

myyntilupaa

-

 

 

 

verihiutaleiden (veren hyytymiseen osallistuvat verisolut) toimintaan vaikuttavat lääkkeet, esim.

 

asetyylisalisyylihappo (vaikuttava aine useissa kipu- ja kuumelääkkeissä), ja muut

 

tulehduskipulääkkeet

 

enää

 

Raskaus ja imetys

 

 

 

 

 

 

Sinulle ei pidä antaa Revascia, jos olet raskaana. R vasc voi aiheuttaa vauvallesi vakavaa haittaa. Siksi

on tärkeää kertoa raskaudesta tai suunnitellusta raskaudesta lääkärille. Jos olet hedelmällisessä iässä,

 

 

ei

 

 

lääkärisi saattaa tehdä raskaustestin ja v rmist että et ole raskaana.

 

Hoidon aikana on myös syytä olla im ttämättä.

 

 

 

3.

MITEN REVASCIA KÄYTETÄÄN

 

 

 

Sinulle annetaan Revascia injektiona ihon alle.

 

 

 

LääkevalmisteellaOta Revascia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli

Lääke annet n ihona aisena injektiona, mieluiten vatsan alueelle. Injektiot tulee antaa vuorotellen vähintään neljään eri kohtaan. Ensimmäinen injektio aloitetaan 5 - 15 minuuttia ennen kirurgista toimenpidettä, mutta mahdollisen regionaalisen anestesian aloittamisen jälkeen. Desirudiinihoitoa jatketaan l ikkauksen jälkeen kahdesti vuorokaudessa 9 tai enintään 12 vuorokauden ajan, tai kunnes potilas on täysin jalkeilla, riippuen siitä kumpi tapahtuu ensin. Yli 12 vuorokautta kestävää Revascin k yttöä puoltavaa kliinistä kokemusta ei tällä hetkellä ole.

Tavallinen annostus

olet epävarma. Tavanomainen annos on 15 mg:n injektio kahdesti vuorokaudessa 9 tai enintään 12 vuorokauden ajan. Ensimmäinen injektio annetaan 5 - 15 minuuttia ennen leikkausta. Mikäli yli 12 vuorokautta kestävä hoito on tarpeen, lääkäri saattaa vaihtaa lääkkeesi johonkin muuhun lääkkeeseen.

Jos Sinulla on munuais- tai maksasairaus, lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa veresi hyytymisarvoja ja saattaa tarpeen mukaan muuttaa annosta tai annostelutiheyttä.

Jos Sinulle annetaan enemmän kuin pitäisi

Revascin yliannostus voi aiheuttaa verenvuotoa. Jos näin tapahtuu, Revasc-hoito lopetetaan ja verenvuoto hoidetaan.

Jos annos jää väliin

Jos tämän lääkkeen annos on jäänyt väliin, se tulee antaa Sinulle mahdollisimman pian. Jos on jo melkein seuraavan annoksen aika, unohtunut annos jätetään antamatta ja annostusta jatketaan normaaliin tapaan. Kaksinkertaista annosta ei saa antaa.

4.MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle mahdollisimman pian, jos Sinulla esiintyy mikä taha sa seuraavista haittavaikutuksista, joista osa voi sekoittua leikkauksen vaikutuksiin:

Kuten kaikki lääkkeet, myös Revasc voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Haittavaikutuksistamyyntilupaaosa saattaa muistuttaa leikkauksen vaikutuksia. Todennäköisin haittavaikutus on verenvuoto.

Yleisiä raportoituja haittavaikutuksia (esiintyy todennäköisesti yhdellä 10:sta potilaasta – yhdellä 100:sta potilaasta)

Epätavallinen väsymys tai heikkous (anemia), pahoinvointi, neste-eritteen tihkuminen haavoista,

alhainen verenpaine, kuume, verisuonitulehdus, johon joskus liittyy verentukkeuma, kyhmyjä

injektiopaikassa, mustelmia, nesteenkertymisestä johtuvaa alaraajojen turvotusta, ei-fataaleja allergisia

reaktioita.

 

 

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy tod nnäköisesti yhdellä 100:sta potilaasta – yhdellä 1

000:sta potilaasta)

ei

enää

 

Maksaentsyymien arvon nousu, heitehuimaus, unettomuus, sekavuus, hengästyneisyys, oksentelu

Lääkevalmisteella

 

 

(joko veri- tai veretön oksentelu), ummetus, verivirtsaisuus, virtausvaikeudet, ihottuma, kutina (nokkosihottuma), veren alhaiset kaliumtasot, polttava tunne virtsatessa sekä lisääntynyt virtsaamistiheys, haavojen hidas paran minen, nenäverenvuodot, korkea verenpaine, kipu (mukaan lukien alaraajakipu, vatsa- ja/tai rintakipu).

Harvinaisia haittavaikutuk ia (esiintyy todennäköisesti yhdellä 1 000:sta potilaasta – yhdellä 10 000:sta potilaasta)

Antihirudiinin vasta-aineita on todettu uudelleenaltistumisen yhteydessä. Yksittäisiä ilmoituksia on tehty fataaleista vuodoista.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkiin.

5. REVASCIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Revascia pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Säilytä alle 25°C. Pidä injektiopullo ja ampulli ulkopakkauksessa.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen suositellaan välitöntä käyttöä. Kuitenkin valmiin liuoksen on osoitettu säilyvän 24 tuntia 2 ºC - 8 ºC (jääkaapissa).

Älä käytä Revascia, jos havaitset injektionesteessä näkyviä hiukkasia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Revasc sisältää

Vaikuttava aine on desirudiini (15 mg/0,5 ml injektiokuiva-ainetta).

Muut injektiokuiva-aineen sisältämät aineosat ovat magnesiumkloridi ja natriumhydroksidi. Liuottimen aineosia ovat mannitoli ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Tärkeää tietoa Revascin sisältämistä aineista

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg)/0,5 ml, so. lääkevalmiste on lähes täysin natriumiton.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Revasc koostuu injektiopullosta, joka sisältää valkoista injektiokuiva-ainetta ja ampullista, joka

sisältää kirkasta väritöntä liuotinta, liuosta varten.

myyntilupaa

 

 

Pakkauskoot: pakkauksessa 1 injektiopullo ja 1 ampulli

 

pakkauksessa 2 injektiopulloa ja 2 ampullia

 

pakkauksessa 10 injektiopulloa ja 10 ampullia

 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myytävänä. enää

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

ei

 

Lääkevalmisteella

 

Myyntiluvan haltija on:

Canyon Pharmaceuticals Limited 7th Floor

52-54 Gracechurch Street London EC3V 0EH Yhdistynyt kuningaskunta

Valmistaja on:

Canyon Pharm ceuticals GmbH

Unter Gereuth 10

D-79353 Bahlingen a.K.

Saksa

T mä seloste on hyväksytty viimeksi

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä