Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Savene (dexrazoxane hydrochloride) – Valmisteyhteenveto - V03AF02

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiSavene
ATC-koodiV03AF02
Lääkeainedexrazoxane hydrochloride
ValmistajaClinigen Healthcare Ltd

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Savene 20 mg/ml kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektiopullo sisältää 500 mg deksratsoksaania (589 mg deksratsoksaanihydrokloridia). Käyttövalmiiksi sekoitettu liuos, jossa on 25 ml Savene-liuotinta, sisältää 20 mg deksratsoksaania millilitraa kohti.

Apuaineet, joilla tiedetään olevan tunnettu vaikutus:

Liuotinpullo:

Kalium 98 mg/500 ml tai 5,0 mmol/l

Natrium 1,61 g/500 ml tai 140 mmol/l

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

Kuiva-ainepullo:

Lyofilisaatti, jonka väri vaihtelee valkoisesta kellertävään.

Liuotinpullo:

Kirkas isotoninen liuos (295 mOsml/l, pH noin 7,4).

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Savene on indisoitu antrasykliinien ekstravasaation hoitoon aikuisille.

4.2Annostus ja antotapa

Savene on annettava syövän hoitoon tarkoitettujen lääkeaineiden käyttöön perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Hoito annetaan kerran päivässä kolmena peräkkäisenä päivänä.

Suositeltu annos on:

Päivä 1:

1 000 mg/m2

Päivä 2:

1 000 mg/m2

Päivä 3:

500 mg/m2

Ensimmäinen infuusio aloitetaan mahdollisimman pian, viimeistään 6 tunnin kuluessa tapaturmasta. Päivinä 2 ja 3 annettava hoito aloitetaan samaan kellonaikaan (± 3 tuntia) kuin päivänä 1.

Annoksen pienentämisestä tai suurentamisesta tai aikataulun muuttamisesta ekstravasaation hoidossa

ei ole kokemusta. Yksittäisen annoksen ei tule ylittää 2 000 mg potilailla, joiden kehon pinta-ala on yli 2 m2.

Munuaisten vajaatoiminta

Potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta, ei ole tehty aineen turvallisuutta ja tehoa koskevia tutkimuksia, eikä sen käyttöä tällaisille potilaille suositella (ks. kohta 4.4). Heikentynyt munuaisen toiminta voi johtaa eliminaation hidastumiseen ja systeemisen altistuksen pitkittymiseen.

Maksan vajaatoiminta

Deksratsoksaanin käyttöä potilaille, joilla on maksan vajaatoiminta, ei ole tutkittu, eikä sen käyttöä tällaisille potilaille suositella (ks. kohta 4.4).

Iäkkäät

Turvallisuutta ja tehoa iäkkäiden hoidossa ei ole arvioitu, eikä deksratsoksaanin käyttöä näille potilaille suositella.

Pediatriset potilaat

Savenen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Annetaan laskimoon sekoittamisen ja laimentamisen jälkeen. Ohjeet Savenen sekoittamisesta ja laimentamisesta, ks. kohta 6.6.

Indisoitu annos tulee antaa 1–2 tuntia kestävänä infuusiona suureen laskimoon, joka sijaitsee muussa raajassa tai muulla alueella kuin ekstravasaatio. Viilentävät välineet, kuten jääpakkaukset, tulee poistaa alueelta vähintään 15 minuuttia ennen Savenen antamista riittävän verenkierron varmistamiseksi.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Hedelmällisessä iässä olevat naiset, jotka eivät käytä mitään ehkäisymenetelmää (ks. kohta 4.4 ja 4.6).

Imettäminen (ks. kohta 4.6).

Keltakuumerokotteen antaminen samaan aikaan (ks. kohta 4.5).

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jatkuva seuranta

Alue on tutkittava säännöllisesti hoidon jälkeen sen paranemiseen asti.

Jos epäillään muiden rakkuloita nostattavien yhdisteiden kuin antrasykliinien, esimerkiksi vinkristiinin, mitomysiinin tai vinorelbiinin, ekstravasaatiota saman laskimotien kautta, Savene ei vaikuta näiden yhdisteiden aiheuttamaan reaktioon.

Koska Savenea annetaan potilaille, jotka saavat sytotoksista hoitoa antrasykliineillä, sen potentiaalinen sytotoksisuus (erityisesti palautuva hematologinen toksisuus, jonka nadiiri on päivinä 11–12) lisää muun kemoterapian sytotoksisuutta. Tästä syystä säännöllinen hematologinen seuranta on tarpeen.

Maksan ja munuaisten toiminnan seuranta

Koska maksan toimintahäiriöitä (transaminaasin ja bilirubiinin lisääntymistä) voi esiintyä (erityisesti silloin, kun deksratsoksaaniannos on yli 1 000 mg/m2), on suositeltavaa tehdä tavanomaiset maksan toimintatestit aina ennen kuin deksratsoksaania annetaan potilaille, joilla on todettu maksan toimintahäiriöitä.

Koska munuaisten toimintahäiriö voi hidastaa deksratsoksaanin eliminaatiota, potilaita, joiden munuaisten toiminta on ollut hoidon alussa heikentynyt, seurataan mahdollisen hematologisen toksisuuden varalta.

Anafylaktiset reaktiot

Anafylaktista reaktiota, angioedeema, ihoreaktiot, bronkospasmi, hengitysvaikeudet, hypotensio ja tajunnanmenetys mukaan lukien, on havaittu deksratsoksaania ja antrasykliinejä saaneilla potilailla (ks. kohta 4.8). Aiemmin esiintynyt deksratsoksaaniallergia on huomioitava tarkoin ennen valmisteen antamista (ks. kohta 4.3).

Kalium- ja natriumpitoisuus

Savene-liuotin sisältää kaliumia (98 mg/500 ml). Tämä on huomioitava potilailla, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt tai potilailla, joiden ruokavaliossa on kaliumrajoitus. Plasman kaliumpitoisuutta on tarkkailtava huolellisesti, jos potilaalla on hyperkalemian riski. Savene-liuotin sisältää myös natriumia (1,61 g/500 ml), joka voi olla haitallista potilaille, joiden ruokavaliossa on natriumrajoitus.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Samanaikainen käyttö on vasta-aiheinen seuraavissa tapauksissa:

Keltakuumerokote: rokotteesta johtuvan fataalin yleistyneen sairauden riski (ks. kohta 4.3).

Samanaikaista käyttöä ei suositella seuraavissa tapauksissa:

Muut eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet: systeemisen, mahdollisesti fataalin sairauden riski. Riski on suurentunut potilailla, joiden taustalla oleva sairaus aiheuttaa jo immunosuppressiota. Käytä inaktivoituja taudinaiheuttajia sisältävää rokotetta, jos sellainen on olemassa (poliomyeliitti) (ks. kohta 4.4)

Dimetyylisulfoksidia (DMSO) ei tule käyttää potilailla, joille annetaan dekstratsoksaania antrasyklisen ekstravasaation hoitoon (ks. kohta 5.3).

Fenytoiini: sytotoksisten aineiden käyttö voi heikentää fenytoiinin imeytymistä ja johtaa konvulsioiden pahenemiseen. Deksratsoksaanin käyttöä yhdessä fenytoiinin kanssa ei suositella.

Samanaikaista käyttöä tulee harkita huolellisesti seuraavissa tapauksissa:

Siklosporiini, takrolimuusi: eksessiivinen immunosuppressio, johon liittyy lymfoproliferatiivisen sairauden riski.

Kaikille sytotokseille ominaiset yhteisvaikutukset:

Syöpäpotilailla käytetään usein antikoagulanttihoitoa suurentuneen tromboosiriskin takia. Sytotoksisilla aineilla voi olla yhteisvaikutuksia oraalisten antikoagulanttien kanssa ja siksi antikoagulanttihoitoa saavia potilaita on seurattava muita useammin.

Deksratsoksaani voi lisätä kyseisen tapaturman aikaisen kemoterapiajakson toksisuutta, ja sen käyttö edellyttää hematologisten parametrien huolellista tarkkailua (ks. kohta 4.4).

Deksratsoksaanille ominaiset yhteisvaikutukset:

Kun valmisteen käyttöä testattiin sytokromi P450:n viiden tärkeimmän isoentsyymin, CYP1A:n, CYP2C9:n, CYP2C19:n, CYP2D6:n ja CYP3A4:n, kanssa, deksratsoksaani ei estänyt niistä mitään.

4.6Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Hedelmällisessä iässä olevat naiset/miesten ja naisten ehkäisy

Hedelmällisessä iässä olevien naisten pitäisi käyttää ehkäisyä hoidon aikana ja ilmoittaa lääkärilleen välittömästi, jos he tulevat raskaaksi (ks. kohta 4.3).

Koska deksratsoksaanilla on mutageenisia vaikutuksia, lapsen siittäminen ei ole suositeltavaa hoidon aikana eikä kolmeen kuukauteen sen jälkeen. Ehkäisyä on käytettävä hoidon aikana ja kolme kuukautta sen jälkeen.

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja deksratsoksaanin käytöstä raskaana oleville naisille. Deksratsoksaani voi vahingoittaa sikiötä, jos sitä annetaan raskauden aikana. Reproduktiivista toksisuutta koskevia prekliinisiä tietoja on vain vähän (ks. kohta 5.3). Deksratsoksaania ei pitäisi käyttää raskauden aikana, mikäli käyttö ei ole selvästi välttämätöntä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö deksratsoksaani äidinmaitoon. Koska deksratsoksaanille altistuneille imeväisille voi tulla vaikeita haittavaikutuksia, imetys on lopetettava Savene-hoidon ajaksi (ks. kohta 4.3).

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Huimausta, unettomuutta ja tajuttomuutta on raportoitu muutamilla Savene-tutkimuksiin TT01 ja TT02 osallistuneilla potilailla. (ks. kohta 4.8). Deksratsoksaanilla on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

Julkaistuissa raporteissa, jotka ovat koskeneet yli 1 000 potilasta, on osoitettu, että annoksesta riippuvat haittavaikutukset noudattavat samaa kaavaa. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi/oksentelu, luuydinsuppressio (neutropenia, trombosytopenia), injektiokohdan reaktiot, ripuli, stomatiitti ja transaminaasien määrän suureneminen (ALT/AST) . Kaikki haittavaikutukset ovat olleet nopeasti palautuvia.

Seuraavat tiedot perustuvat kahteen kliiniseen tutkimukseen, TT01:een ja TT02:een, joissa Savenea annettiin ekstravasaatiopotilaille, jotka saivat jo kemoterapia-aineita.

Haittavaikutukset olivat samat kuin tavanomaisen kemoterapian ja deksratsoksaanin tyypilliset haittavaikutukset: pahoinvointi/oksentelu noin kolmasosalla potilaista, neutropenia ja trombosytopenia noin puolella potilaista ja suurentuneet maksan entsyymitasot (ALT/AST) harvemmissa tapauksissa. Kahdessa tutkimuksessa havaitut haittavaikutukset on lueteltu alla.

Haittavaikutusten (MedDRA) ilmaantuvuus TT01- ja TT02-tutkimuksessa. (n=80 potilasta)

(Huom: veren ja imunestejärjestelmän häiriöt on kuvattu erillisessä laboratoriotutkimustaulukossa.) Haittavaikutukset on esitetty seuraavassa taulukossa elinryhmittäin ja yleisyytensä mukaan ryhmiteltyinä:

Hyvin yleinen (≥1/10)

Yleinen (≥1/100 – <1/10)

Melko harvinainen (≥1/1,000 – <1/100)

Harvinainen (≥1/10,000 – <1/1 000)

Hyvin harvinainen (<1/10 000)

Elinjärjestelmäluokat

Yleisyys

 

Haittavaikutukset

Infektiot

Hyvin yleinen

 

Postoperatiivinen infektio

 

Yleinen

 

Infektio

 

 

 

Neutropeninen infektio

Immuunijärjestelmä

Tuntematon

 

Anafylaktiset reaktiot

 

Tuntematon

 

Yliherkkyys

Aineenvaihdunta ja

Yleinen

 

Heikentynyt ruokahalu

ravitsemus

 

 

 

Hermosto

Yleinen

 

Huimaus

 

 

 

Aistihäiriöt

 

 

 

Pyörtyminen

 

 

 

Vapina

Verisuonisto

Yleinen

 

Flebiitti

 

 

 

Pinnallinen tromboflebiitti

 

 

 

Raajan laskimotromboosi

Hengityselimet, rintakehä ja

Yleinen

 

Hengenahdistus

välikarsina

 

 

 

 

 

 

Keuhkokuume

 

 

 

Elinjärjestelmäluokat

Yleisyys

Haittavaikutukset

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

 

Yleinen

Oksentelu

 

 

Ripuli

 

 

Stomatiitti

 

 

Suun kuivuminen

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Alopesia

 

 

Kutina

Luusto, lihakset ja

Yleinen

Lihaskipu

sidekudos

 

 

Sukupuolielimet ja rinnat

Yleinen

Verenvuoto emättimestä

Yleisoireet ja antopaikassa

Hyvin yleinen

Kipu injektiokohdassa

todettavat haitat

 

 

 

Yleinen

Kuume

 

 

Flebiitti injektiokohdassa

 

 

Punoitus injektiokohdassa

 

 

Väsymys

 

 

Injektiokohdan kovettuminen

 

 

Turvotus injektiokohdassa

 

 

Perifeerinen turvotus

 

 

Unettomuus

Tutkimukset

Yleinen

Painon lasku

Vammat ja myrkytykset.

Yleinen

Haavakomplikaatiot

Kirurgiset ja

 

 

lääketieteelliset olosuhteet

 

 

Abnormaliteettien ilmaantuvuus TT01- ja TT02-tutkimuksen laboratoriotesteissä (n=80 potilasta)

 

Potilaiden lukumäärä

 

CTC-luokka 34

Laboratoriotesti

alkuarvon jälkeen

N

 

%

Hemoglobiini

 

2,5 %

Leukosyytit

 

45,0 %

Neutrofiilit

 

46,2 %

Verihiutaleet

 

21,3 %

Natrium (hypo)

 

6,3 %

Kalium (hypo)

 

2,5 %

Kalium (hyper)

 

0,0 %

Alkalinen fosfataasi

 

0,0 %

Bilirubiini

 

1,3 %

AST

 

3,5 %

ALT

 

3,9 %

Kreatiniini

 

2,6 %

LDH

 

0,0 %

Kokonaiskalsium (hypo)

 

7,1 %

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Yliannostuksen todennäköisiä merkkejä ja oireita ovat leukopenia, trombosytopenia, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ihoreaktiot ja alopesia. Hoidon tulee olla oireiden mukaista.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: antineoplastisia aineita detoksifioivat aineet, ATC-koodi: V03AF02

Deksratsoksaanin kahta farmakodynaamista ominaisuutta on kuvattu kirjallisuudessa:

1.antrasykliinien kardiotoksisuuden ehkäiseminen, ja

2.antineoplastinen vaikutus

Vaikutusmekanismi

Deksratsoksaanilla on kaksi pääasiallista vaikutusmekanismia:

1.Raudan kelatoituminen erityisesti sen avorenkaisen metaboliitin vaikutuksesta vähentäen antrasykliinien kardiotoksisuutta aiheuttavaa raudasta riippuvaista oksidatiivista stressiä.

2.Topoisomeraasi II:n estäminen.

Ei tiedetä, missä laajuudessa kumpikin mekanismi ehkäisee kudosten tuhoutumista antrasykliinien ekstravasaation jälkeen.

Kelatoiva ominaisuus on todennäköisesti syynä myös raudan ja sinkin lisääntyneeseen erittymiseen virtsaan ja seerumin kalsiumpitoisuuden alentumiseen, joita on raportoitu muutamissa tutkimuksissa.

Kliininen teho ja turvallisuus

Savenen (deksratsoksaani) kliininen tutkimusohjelma koostui kahdesta avoimesta yhden ryhmän monikeskustutkimuksesta.

Kummankin tutkimuksen yleisenä tarkoituksena oli selvittää laskimoon annettavan Savenen tehoa antrasykliinien tapaturmaisesta ekstravasaatiosta johtuvan kudostuhon ehkäisemisessä ja siten tuhoutuneen kudoksen tavanomaisen kirurgisen poiston välttämisessä.

Tilan harvinaisuuden vuoksi vertailussa voitiin käyttää vain historiallisia tietoja (joissa kirurgisen toimenpiteen osuus oli 35–50 %, yhdessä maassa 100 % biopsian avulla varmistetuissa tapauksissa).

Kummassakin tutkimuksessa annostus oli sama. Savene-hoito oli aloitettava 6 tunnin kuluessa tapahtumasta, ja se toistettiin 24 ja 48 tunnin kuluttua. Ensimmäinen ja toinen annos olivat

1 000 mg/m2 ja kolmas annos 500 mg/m2.

Edellytys ottamiselle mukaan tutkimuksen osaan, jossa arvioitiin hoidon tehoa, oli se, että antrasykliinin ekstravasaatio varmistettiin tutkimalla yksi tai useampi biopsianäyte fluoresenssimikroskoopin avulla.

Tutkimuksellisista syistä tehon arviointiin ei otettu mukaan potilaita, joiden ekstravasaation yhteydessä oli käytetty sentraalista laskimoyhteyttä.

Kliinisiin tutkimuksiin ei otettu potilaita, joiden neutropenian ja trombosytopenian CTC-luokka (yleinen toksisuuskriteeri) oli > 1.

TT01-tutkimukseen osallistui 23 potilasta, jotka saivat Savene-hoitoa. Tehoa ja turvallisuutta voitiin arvioida 18 potilaan kohdalla, ja viiden muun potilaan kohdalla voitiin arvioida vain toksisuutta. Yhdenkään potilaan tila ei edellyttänyt kirurgisia toimenpiteitä.

TT02-tutkimukseen osallistui 57 potilasta, jotka saivat ensimmäisen Savene-annoksen. Tehoa voitiin arvioida 36 potilaan kohdalla. Vain yksi 36 potilaasta tarvitsi leikkaushoitoa.

Kummassakin tutkimuksessa kaikki potilaat olivat saaneet antrasykliiniä. Yleisesti ottaen useimmin käytetty antrasykliini oli epirubisiini (jota oli saanut 56 % potilaista).

Kummassakin tutkimuksessa deksratsoksaanihoito esti nekroosin kehittymisen, salli syöpähoidon jatkamisen aiemman aikataulun mukaisesti useimpien potilaiden kohdalla (70,4 %) ja vähensi jälkiseurauksia (vain muutama lievä pitkäaikainen jälkiseuraus todettiin).

5.2Farmakokinetiikka

Savenea saa antaa vain laskimoon.

Jakautuminen

Bibliografiset tiedot osoittavat, että laskimoon antamisen jälkeen deksratsoksaanin kinetiikka seerumissa noudattaa avointa kaksitilamallia, joka ei ole riippuvainen aikataulusta tai annoksesta. Näennäinen jakautumistilavuus on 0,13–1,3 l/kg (mediaani 0,49 l/kg). Jakautumistilavuus ei riipu annoksesta. AUC-arvot olivat annoksesta riippuvaisia. Kudoksiin jakautuminen on nopeaa; muuttumattoman yhdisteen ja sen hydrolysoituneen tuotteen pitoisuus on suurin maksassa ja munuaisissa. Noin 2 % deksratsoksaanista sitoutuu proteiineihin.

Biotransformaatio

Intrasellulaarisen hydrolyysin vaikutuksesta deksratsoksaani muuttuu ensin kahdeksi yksirenkaiseksi avoimeksi intermediaatiksi (B ja C) ja sen jälkeen kaksirenkaiseen avoimeen muotoon (ADR-925), jonka rakenne on EDTA:n kaltainen ja joka kelatoi tehokkaasti rautaa ja divalentteja kationeja, kuten kalsiumioneja.

Eliminaatio

Deksratsoksaanin eliminaation kinetiikka on kaksivaiheinen. Eliminaation alkuvaiheen (alfa) puoliintumisaika on 0,18–1 h (mediaani 0,34 h) ja eliminaation loppuvaiheen puoliintumisaika 1,9– 9,1 h (mediaani 2,8 h). Muuttumattomasta deksratsoksaanista poistuu virtsan mukana 34 % – 60 %. Systeeminen puhdistuma on annoksesta riippumaton. Metaboliittien farmakokinetiikkaa on selvitetty yhdessä tutkimuksessa, johon osallistui viisi potilasta. Yksirenkaisen avoimen metaboliitin B ja metaboliitin C keskimääräiset eliminaation puoliintumisajat ovat 0,9–3,9 h (n=5) ja 0,5–0,8 h (n=3) vastaavassa järjestyksessä. Kaksirenkaisen avoimen metaboliitin ADR-925 eliminaation puoliintumisaikaa ei kerrota kirjallisuudessa. ADR-925:n on raportoitu lisääntyneen kolminkertaiseksi 15 minuutin kuluessa infuusiosta, jonka pitoisuus on ollut 1 500 mg/m2, pysyneen suhteellisen vakaana 4 tuntia ja pienentyneen sitten noin puoleen 24 tunnin kuluttua. Puhdistuma voi olla pienempi potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on pieni.

Deksratsoksaanilla ihmisen mikrosomeissa tehdyt in-vitro-tutkimukset ovat osoittaneet deksratsoksaanin säilyvän erittäin vakaana, mikä viittaa siihen, että merkittävä metabolia sytokromi P450:n kautta on epätodennäköistä.

Saatavilla olevat tiedot eivät riitä lopullisten johtopäätösten tekemiseen sisäisten farmakokineettisten tekijöiden, kuten iän, sukupuolen, rodun ja painon osalta. Potilaiden välisiä ja potilaskohtaisia farmakokineettisiä muuttujia ei ole tutkittu systemaattisesti. Rajallisen potilasmäärän perusteella potilaiden välisen variaation, joka laskettiin variaatiokertoimena (CV %), arvioitiin olevan noin 30 % tärkeimpien farmakokineettisten parametrien osalta.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Deksratsoksaanilla on todettu mutageenisia vaikutuksia. Deksratsoksaanin karsinogeenisuutta ei ole tutkittu, mutta ratsoksaaniin (deksratsoksaanin ja levratsoksaanin raseemiseen seokseen) on raportoitu liittyvän sekundaaristen maligniteettien kehittymistä hiirillä (lymfoidiset neoplasmat) ja rotilla

(kohdun karsinoomat) pitkäaikaisessa käytössä. Kumpikin näistä vaikutuksista on odotettavissa tämän luokan yhdisteeltä.

Toistuvan annoksen toksisuustutkimuksissa todettiin, että primaarisia kohde-elimiä olivat kudokset, joissa solujen jakautuminen on nopeaa: luuydin, imukudos, kivekset ja ruoansulatuskanava. Myelosuppressio on täten yleistä. Ilmeiset vaikutukset olivat kroonisissa tapauksissa akuutteja suurempia. Doksorubisiinin kanssa annettaessa toksisuus oli additiivista, ei synergististä. Ratsoksaanin on osoitettu olevan embryotoksista hiirillä, rotilla ja kaneilla ja teratogeenista rotilla ja hiirillä.

Kun hiiriä, joilla oli eksperimentaalinen daunorubisiinin ekstravasaatio, hoidettiin systeemisellä deksratsoksaanilla, johon yhdistettiin topikaalinen DMSO-hoito kyseisellä ihoalueella, 67 %:lle hiiristä kehittyi pieniä ihohaavoja, kun taas pelkkä deksratsoksaanihoito esti kokonaan daunorubisiinista johtuvan ihonekroosin toisessa hiiriryhmässä. Dimetyylisulfoksidia (DMSO) ei tästä syystä tule käyttää potilaille, joille annetaan deksratsoksaania antrasykliinien ekstravasaation hoitoon.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Kuiva-ainepullo ei mitään

Liuotinpullo

Natriumkloridi

Kaliumkloridi

Magnesiumkloridiheksahydraatti

Natriumasetaattitrihydraatti

Natriumglukonaatti

Natriumhydroksidi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

Kuiva-aine ja liuotin: 3 vuotta.

Sekoittamisen ja laimentamisen jälkeen:

Käyttöön otetun valmisteen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 4 tuntia, kun valmistetta säilytetään 2–8 °C:ssa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi.

Mikäli käyttöön valmistettua liuosta ei käytetä välittömästi, käyttäjä vastaa sen säilytysajasta ja -olosuhteista ennen käyttöä. Liuosta saa säilyttää enintään 4 tuntia 2–8 °C:ssa.

6.4Säilytys

Säilytä alle 25 °C:ssa.

Pidä injektiopullot ja liuotinpullot ulkopakkauksessa niiden suojaamiseksi valolta.

Säilytys lääkevalmisteen valmistuksen ja laimennuksen jälkeen, ks kohta 6.3.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

Savene-kuiva-aine: ruskea, 36 ml:n tyypin I lasista valmistettu injektiopullo, jossa on klorobutyylikumista valmistettu tulppa ja flipp-off- tai repäisykorkki. Savene-liuotin: 500 ml liuos tyypin I lasista valmistetuissa pulloissa.

Pakkauskoot:

Savene on saatavana ensiapupakkauksessa, jossa on 10 injektiopulloa Savene-kuiva-ainetta, sekä 3 pulloa, joissa on Savene-liuotinta.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ennen infuusiota Savene-kuiva-aine on sekoitettava 25 ml:aan Savene-liuotinta, jolloin deksratsoksaanin pitoisuus on 20 mg millilitraa kohti. Konsentraatti on kellertävää. Konsentraatti tulee laimentaa edelleen jäljellä olevaan Savene-liuottimeen.

Liuosta sekoitettaessa ja laimennettaessa on noudatettava varovaisuutta ja sytotoksisten lääkevalmisteiden asianmukaista käsittelyä koskevia menetelmiä. Raskaana oleva henkilökunta ei saa käsitellä valmistetta. Käsineiden ja muun suojavaatetuksen käyttö on suositeltavaa ihokontaktin ehkäisemiseksi. Ihoreaktioita on raportoitu deksratsoksaanikontaktin jälkeen. Jos kuiva-ainetta tai liuosta joutuu iholle tai limakalvoille, pese ne välittömästi ja huolellisesti vedellä.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Clinigen Healthcare Ltd

Pitcairn House

Crown Square, First Avenue

Burton-on-Trent, Staffordshire

DE14 2WW

Iso-Britannia

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/350/001

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 28. heinäkuuta 2006

Viimeisin uudistamispäivämäärä: 18. heinäkuuta 2011

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä