Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saxenda (liraglutide) – Pakkausseloste - A10BX07

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiSaxenda
ATC-koodiA10BX07
Lääkeaineliraglutide
ValmistajaNovo Nordisk A/S

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Saxenda 6 mg/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä liraglutidi

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Saxenda on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Saxenda-valmistetta

3.Miten Saxenda-valmistetta käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Saxenda-valmisteen säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Saxenda on ja mihin sitä käytetään

Mitä Saxenda on

Saxenda on laihdutuslääke, joka sisältää vaikuttavana aineena liraglutidia. Se on samanlainen kuin luonnollinen GLP-1-hormoni, jota vapautuu suolistossa aterian jälkeen. Saxenda toimii vaikuttamalla aivojen ruokahalua sääteleviin reseptoreihin saaden olon tuntumaan täydemmältä ja vähemmän nälkäiseltä. Tämä voi auttaa syömään vähemmän ja alentamaan painoa.

Mihin Saxenda-valmistetta käytetään

Saxenda-valmistetta käytetään painon pudottamiseen ruokavalion ja liikunnan lisänä vähintään 18- vuotiaille aikuisille,

joiden BMI on 30 tai enemmän (lihavuus) tai

joiden BMI on 27–alle 30 (ylipainoisuus) ja joilla on painoon liittyviä terveysongelmia (kuten diabetes, korkea verenpaine, poikkeavat veren rasva-arvot tai sellaisia hengitysvaikeuksia unen

aikana, mitä kutsutaan obstruktiiviseksi uniapneaksi).

BMI (painoindeksi) ilmaisee henkilön painon suhdetta tämän pituuteen.

Saxenda-hoitoa voi jatkaa vain, jos painosi on laskenut 3,0 mg:n vuorokausiannoksella 12 viikon jälkeen vähintään 5 % lähtöpainosta (ks. kohta 3). Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin jatkat hoitoa.

Ruokavalio ja liikunta

Lääkärisi aloittaa sinulle ruokavalio- ja liikuntaohjelman. Noudata tätä ohjelmaa käyttäessäsi Saxenda- valmistetta.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Saxenda-valmistetta

Älä käytä Saxenda-valmistetta

jos olet allerginen liraglutidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Saxenda- valmistetta.

Tämän lääkkeen käytöstä sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille on niukasti kokemusta. Sitä ei suositella käytettäväksi, jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta.

Tämän lääkkeen käytöstä 75-vuotiaille tai sitä vanhemmille potilaille on niukasti kokemusta. Sitä ei suositella käytettäväksi, jos olet 75-vuotias tai vanhempi.

Tämän lääkkeen käytöstä munuaispotilaille on niukasti kokemusta. Jos sinulla on munuaissairaus tai tarvitset dialyysia, ota yhteys lääkäriisi.

Tämän lääkkeen käytöstä maksapotilaille on niukasti kokemusta. Jos sinulla on maksaongelmia, ota yhteys lääkäriisi.

Tämän valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on vaikea vatsa- tai suolisto-ongelma, joka aiheuttaa vatsan viivästyneen tyhjenemisen (gastropareesi), tai potilaille, joilla on tulehduksellinen suolistosairaus.

Diabetespotilaat

Jos sinulla on diabetes, älä käytä Saxenda-valmistetta korvaamaan insuliinia.

Haimatulehdus

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on tai on ollut haimasairaus.

Sappirakon tulehdus ja sappikivet

Jos painosi laskee huomattavasti, on olemassa sappikivien muodostumisen riski. Sappikivet voivat aiheuttaa sappirakon tulehtumisen. Lopeta Saxenda-hoito ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos tunnet ylävatsassasi kovaa kipua, joka on yleensä pahinta oikealla puolella kylkiluiden alla. Kipu voi tuntua myös läpi selän tai oikeassa olkapäässä. Ks. kohta 4.

Kilpirauhassairaus

Jos sinulla on kilpirauhassairaus, kuten kilpirauhaskyhmyjä ja kilpirauhasen laajentuma, ota yhteys lääkäriisi.

Sydämen syke

Kerro lääkärille, jos sinulla on Saxenda-hoidon aikana sydämentykytystä (sydämen syke tuntuu selvästi) tai jos tunnet, että sykkeesi on nopea levossa.

Nestehukka ja kuivuminen

Kun aloitat Saxenda-hoidon, voit kärsiä nestehukasta ja kuivumisesta, jotka voivat olla seurausta pahoinvoinnista, oksentelusta ja ripulista. On tärkeää, että ehkäiset kuivumista juomalla runsaasti. Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita. Ks. kohta 4.

Lapset ja nuoret

Saxenda-valmistetta ei pidä käyttää lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Tämä johtuu siitä, että lääkkeen vaikutuksia ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Saxenda

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle erityisesti, jos:

otat diabeteslääkkeitä, joita kutsutaan ”sulfonyyliureaksi” (kuten glimepiridiä tai glibenklamidia). Näiden lääkkeiden käyttäminen samanaikaisesti Saxenda-valmisteen kanssa saattaa johtaa matalaan verensokeriin (hypoglykemiaan). Lääkärisi voi muuttaa diabeteslääkkeesi annosta, jotta verensokerisi ei laskisi matalaksi. Katso matalasta verensokerista varoittavat oireet kohdasta 4.

jos käytät varfariinia tai muita suun kautta otettavia lääkkeitä, jotka vähentävät veren hyytymistä (antikoagulantteja). Verinäytteitä veren hyytymiskokeita varten voidaan joutua ottamaan aiempaa tiheämmin.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Saxenda-valmistetta, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista. Ei tiedetä, vaikuttaako Saxenda vauvaan.

Älä imetä, jos käytät Saxenda-valmistetta. Ei tiedetä, erittyykö Saxenda ihmisen rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Saxenda ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Jos tarvitset lisätietoa, keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa.

Tärkeää tietoa Saxenda-valmisteen sisältämistä aineista

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on siis olennaisesti natriumiton.

3.Miten Saxenda-valmistetta käytetään

Käytä Saxenda-valmistetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Lääkärisi antaa sinulle ruokavalio- ja liikuntaohjeet. Noudata näitä ohjeita käyttäessäsi Saxenda- valmistetta.

Pistettävä määrä

Hoitosi alkaa pienellä annoksella, jota nostetaan vähitellen hoidon viiden ensimmäisen viikon aikana.

Kun aloitat Saxenda-valmisteen käyttämisen, aloitusannos on 0,6 mg kerran vuorokaudessa vähintään viikon ajan.

Sinun pitää lisätä annostasi 0,6 mg:lla joka viikko, kunnes saavutat suositellun annoksen 3,0 mg kerran vuorokaudessa.

Lääkärisi kertoo sinulle, miten paljon Saxenda-valmistetta otat joka viikko. Yleensä kehotetaan noudattamaan alla olevaa taulukkoa.

Viikko

Pistettävä annos

 

 

Viikko 1

0,6 mg kerran vuorokaudessa

 

 

Viikko 2

1,2 mg kerran vuorokaudessa

 

 

Viikko 3

1,8 mg kerran vuorokaudessa

 

 

Viikko 4

2,4 mg kerran vuorokaudessa

 

 

Viikosta 5 eteenpäin

3,0 mg kerran vuorokaudessa

 

 

Kun olet saavuttanut suositellun 3,0 mg:n annoksen hoitoviikkona 5, jatka tällä annoksella hoitojaksosi loppuun asti. Älä nosta annostasi enempää.

Lääkärisi arvioi hoitoasi säännöllisesti.

Miten ja milloin Saxenda-valmistetta käytetään

Ennen kuin käytät kynää ensimmäisen kerran, lääkäri tai sairaanhoitaja näyttää, miten sitä käytetään.

Voit käyttää Saxenda-valmistetta mihin vuorokaudenaikaan tahansa, ruoan ja juoman kanssa tai ilman.

Ota Saxenda-valmistetta suunnilleen samaan aikaan joka päivä – valitse aika, joka sopii sinulle parhaiten.

Pistospaikka

Saxenda annetaan pistoksena ihon alle (subkutaanisti).

Parhaat pistosalueet ovat vyötärön etuosa (vatsa), reiden etuosa tai olkavarsi.

Älä pistä verisuoneen tai lihakseen.

Tämän pakkausselosteen toisella puolella on yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

Diabetespotilaat

Kerro lääkärille, jos sinulla diabetes. Lääkärisi saattaa muuttaa diabeteslääkkeesi annosta, jotta verensokerisi ei laskisi liian matalalle.

Älä sekoita Saxenda-valmistetta muihin pistettäviin lääkkeisiin (esim. insuliineihin).

Älä käytä Saxenda-valmistetta yhdessä muiden GLP-1-reseptoriagonistia sisältävien lääkkeiden kanssa (kuten eksenatidi ja liksisenatidi).

Jos otat enemmän Saxenda-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän Saxenda-valmistetta kuin sinun pitäisi, kerro asiasta lääkärille tai mene sairaalaan välittömästi. Ota lääkepakkaus mukaasi. Saatat tarvita lääkärin hoitoa. Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

pahoinvointi

oksentelu.

Jos unohdat ottaa Saxenda-valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, mutta muistat sen 12 tunnin sisällä siitä kun tavallisesti otat annoksen, pistä se heti, kun muistat.

Jos on kuitenkin kulunut yli 12 tuntia siitä, kun sinun olisi pitänyt ottaa Saxenda-valmistetta, jätä unohtunut annos väliin ja pistä seuraava annos seuraavana päivänä tavalliseen aikaan.

Älä ota seuraavana päivänä kaksinkertaista tai isompaa annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Saxenda-valmisteen käytön

Älä lopeta Saxenda-valmisteen käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Saxenda-valmistetta käyttävillä potilailla on harvoin raportoitu esiintyneen joitakin vaikeita allergisia reaktioita (anafylaksiaa). Ota yhteys lääkäriin heti, jos saat oireita, kuten hengitysvaikeuksia, kasvojen ja kurkun turvotusta ja nopeaa sydämen sykettä.

Saxenda-valmistetta käyttävillä potilailla on melko harvoin raportoitu esiintyneen haimatulehdusta (pankreatiittia). Haimatulehdus on vakava, mahdollisesti henkeä uhkaava tila.

Lopeta Saxenda-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin jos huomaat minkä tahansa seuraavista vakavista haittavaikutuksista:

kova ja jatkuva vatsakipu, mikä saattaa tuntua myös selässä, sekä pahoinvointi ja oksentelu. Nämä saattavat olla haimatulehduksen (pankreatiitti) merkkejä.

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleinen: voi esiintyä useammalla kuin yhdellä ihmisellä kymmenestä

Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus – nämä menevät tavallisesti ohi muutamassa päivässä tai viikossa.

Yleinen: voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä kymmenestä

Vatsaan ja suolistoon vaikuttavat vaivat, kuten ruoansulatushäiriö (dyspepsia), mahalaukun seinämien tulehdus (gastriitti), epämukava tunne vatsassa, ylävatsan kipu, närästys, turvonnut olo, ilmavaivat, röyhtäily, suun kuivuminen

Heikko tai väsynyt olo

Makuaistin muutos

Huimaus

Univaikeudet (unettomuus). Tätä esiintyy tavallisesti hoidon 3 ensimmäisen kuukauden aikana

Sappikivet

Pistospaikan reaktiot (kuten mustelmat, kipu, ärsytys, kutina ja ihottuma)

Matala verensokeri (hypoglykemia). Hypoglykemiasta varoittavat oireet voivat tulla äkkiä. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi: kylmä hiki, kalpeus ja ihon viileys, päänsärky, sydämentykytys, pahoinvointi, kova nälkä, näköhäiriöt, uneliaisuus, heikotus, hermostuneisuus, ahdistuneisuus, sekavuus, keskittymisvaikeudet, vapina (tärinä). Lääkärisi kertoo sinulle, miten matalaa verensokeria hoidetaan ja mitä sinun tulee tehdä, jos havaitset itselläsi hypoglykemian oireita

Suurentuneet haimaentsyymien (kuten lipaasi ja amylaasi) arvot.

Melko harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä sadasta

Nestehukka (kuivuminen). Tätä esiintyy todennäköisemmin hoidon alussa ja se voi johtua oksentelusta, pahoinvoinnista ja ripulista

Sappirakon tulehdus

Allergiset reaktiot, mukaan lukien ihottuma

Huonovointisuus

Nopeutunut syke.

Harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä tuhannesta

Munuaistoiminnan heikkeneminen

Akuutti munuaisten vajaatoiminta. Oireisiin voi kuulua virtsan määrän väheneminen, metallinen maku suussa ja mustelmien saaminen helposti.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Saxenda-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Saxenda-valmistetta kynän etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ennen ensimmäistä käyttöä:

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä. Älä säilytä liian lähellä pakastelokeroa.

Kun otat kynän käyttöön:

Voit säilyttää kynää yhden kuukauden ajan alle 30°C:n lämpötilassa tai jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä. Älä säilytä liian lähellä pakastelokeroa.

Pidä kynän suojus paikallaan, kun et käytä kynää. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos liuos ei ole kirkasta ja väritöntä tai melkein väritöntä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Saxenda sisältää

Vaikuttava aine on liraglutidi. 1 millilitra injektionestettä sisältää 6 mg liraglutidia. Yksi esitäytetty kynä sisältää 18 mg liraglutidia.

Muut aineet ovat dinatriumfosfaattidihydraatti, propyleeniglykoli, fenoli, kloorivetyhappo ja natriumhydroksidi (pH:n säätöön) sekä injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Saxenda on kirkas, väritön tai melkein väritön injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä. Jokaisessa kynässä on 3 ml liuosta ja kynästä saa 0,6 mg:n, 1,2 mg:n, 1,8 mg:n, 2,4 mg:n ja 3,0 mg:n annoksia.

Saxenda on pakattu 1, 3 tai 5 kynän pakkauksiin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Neulat eivät sisälly pakkaukseen.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Tanska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Käyttöohje: Saxenda 6 mg/ml, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä

Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät esitäytettyä Saxenda-kynää.

Älä käytä kynää, ennen kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on opettanut sinulle

kunnolla sen käytön.

Tarkista aluksi, että kynä sisältää varmasti Saxenda 6 mg/ml -valmistetta. Tutustu sen jälkeen kynän ja neulan eri osiin katsomalla alla olevia kuvia.

Jos olet sokea tai sinulla on heikko näkö etkä pysty lukemaan kynän annoslaskuria, älä käytä tätä kynää ilman apua. Pyydä apua sellaiselta

henkilöltä, jolla on hyvä näkö ja joka on saanut opastuksen esitäytetyn Saxenda- kynän käyttöön.

Kynäsi on esitäytetty kynä, jolla annos on helppo valita. Se sisältää 18 mg liraglutidia ja siitä saa 0,6 mg:n, 1,2 mg:n, 1,8 mg:n, 2,4 mg:n ja 3,0 mg:n annoksia. Kynäsi on tarkoitettu käytettäväksi kertakäyttöisten NovoFine- tai NovoTwist-neulojen kanssa, joiden pituus on enintään 8 mm ja läpimitta ohuimmillaan 32 G.

Neulat eivät sisälly pakkaukseen.

Tärkeitä tietoja

Kiinnitä erityistä huomiota näihin huomautuksiin, sillä ne ovat tärkeitä kynän turvallisen käytön kannalta.

Esitäytetty Saxenda-kynä ja neula (esimerkki)

 

 

Neulan

 

Kynän

ulompi

 

suojus

suojus

 

 

Neulan

 

 

sisempi

 

 

suojus

 

 

Neula

 

 

Suoja-

 

 

paperi

 

Kynän

 

 

asteikko

 

 

Kynän

 

 

ikkuna

 

Saxenda

Kynän

 

etiketti

 

 

Annoslaskuri

Virta-

 

 

Annososoitin

uksen

 

 

tarkis-

 

 

 

 

 

 

tuksen

 

 

Annosvalitsin

symboli

 

 

 

 

 

Annospainike

 

 

 

 

1 Kynän alkuvalmistelut uudella neulalla

A

Tarkista nimi ja kynäsi värillinen etiketti varmistaaksesi, että se sisältää

 

 

Saxenda-valmistetta. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät useampaa kuin

 

 

yhtä pistettävää lääkettä. Väärän lääkkeen käyttäminen voi aiheuttaa haittaa

 

 

terveydellesi.

 

 

Ota kynän suojus pois.

 

 

Tarkista, että kynässä oleva liuos on kirkasta ja väritöntä. Katso kynän

B

 

ikkunaa. Jos liuos näyttää samealta, älä käytä kynää.

 

 

 

 

Ota uusi neula ja repäise suojapaperi irti.

C

 

 

 

Työnnä neula suoraan kynään. Kierrä, kunnes se on tiukasti kiinni

D

 

kynässä.

 

 

 

 

 

Poista neulan ulompi suojus ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

E

 

Tarvitset sitä pistoksen jälkeen voidaksesi turvallisesti poistaa neulan

 

 

kynästä.

 

 

 

 

 

Vedä neulan sisempi suojus pois ja hävitä se. Jos yrität laittaa sen

F

 

takaisin, saatat vahingossa pistää itseäsi neulalla.

 

 

Neulan päähän voi ilmestyä pisara liuosta. Tämä on normaalia, mutta sinun

 

 

on silti tarkistettava ulosvirtaus, jos käytät uutta kynää ensimmäistä kertaa.

 

 

Älä kiinnitä uutta neulaa kynääsi, ennen kuin olet valmis ottamaan

 

 

pistoksen.

 

 

 

Käytä aina uutta neulaa jokaista pistosta varten.

 

 

Näin on mahdollista välttää neulojen tukkeutuminen, kontaminoituminen,

 

 

tulehdukset ja epätarkka annostelu.

 

 

Älä koskaan käytä taipunutta tai vahingoittunutta neulaa.

 

2 Ulosvirtauksen tarkistaminen

 

A

Tarkista virtaus jokaisella uudella kynällä ennen ensimmäistä pistosta.

 

 

Jos kynäsi on jo käytössä, siirry vaiheeseen 3 ”Annoksen valitseminen”.

 

Kierrä annosvalitsinta, kunnes annoslaskurissa näkyy virtauksen

 

 

tarkistuksen symboli (

).

Virtauksen

 

 

 

 

 

 

tarkistuk-

 

 

 

sen symboli

 

 

 

valittu

 

 

 

 

Pidä kynää neula ylöspäin.

B

 

 

Paina annospainiketta ja pidä se alas painettuna, kunnes annoslaskuri

 

 

 

palautuu numeroon 0. Numeron 0 on oltava annososoittimen kohdalla.

 

 

 

Neulan kärjessä pitäisi näkyä pisara liuosta.

 

 

 

Neulan kärkeen voi jäädä pieni pisara, mutta se ei tule mukaan pistokseen.

 

 

 

Jos pisaraa ei näy, toista vaihe 2 ”Ulosvirtauksen tarkistaminen”, enintään

 

 

 

kuusi kertaa. Jos pisaraa ei edelleenkään näy, vaihda neula ja toista vaihe

 

 

 

2 ”Ulosvirtauksen tarkistaminen”, vielä kerran.

 

 

 

Jos pisaraa ei vieläkään näy, hävitä kynä ja käytä uutta.

 

 

 

Varmista aina, että pisara ilmestyy neulan kärkeen, ennen kuin käytät

 

 

 

uutta kynää ensimmäistä kertaa. Näin varmistetaan, että liuosta virtaa ulos.

 

 

 

Jos pisaraa ei näy, et voi pistää lääkettä, vaikka annoslaskuri liikkuisikin.

 

 

 

Tämä voi olla merkki neulan tukkeutumisesta tai vahingoittumisesta.

 

 

 

Jos et tarkista ulosvirtausta ennen ensimmäistä pistosta uudella kynällä, et

 

 

 

välttämättä saa määrättyä annosta ja Saxenda-valmisteen tarkoitettua

 

 

 

vaikutusta.

 

 

3 Annoksen valitseminen

A

 

Kierrä annosvalitsinta, kunnes annoslaskurissa näkyy tarvitsemasi

 

 

 

annos (0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg tai 3,0 mg).

 

 

 

Jos valitset väärän annoksen, voit korjata annoksen oikeaksi kääntämällä

 

 

 

annosvalitsinta eteen- tai taaksepäin.

 

 

 

Voit valita kynän annokseksi enintään 3,0 mg.

 

Esimerkki

 

Voit muuttaa annosta annosvalitsimella. Vain annoslaskurista ja

 

0,6 mg

 

 

valittu

 

annososoittimesta näet, kuinka monta milligrammaa olet valinnut

 

 

 

annokseksi.

 

 

 

Voit valita annokseksi enintään 3,0 mg. Kun kynässä on alle 3,0 mg

 

 

 

jäljellä, annoslaskuri pysähtyy, ennen kuin 3,0 tulee näkyviin.

 

 

 

Annosvalitsin naksahtaa eri tavalla, kun sitä käännetään eteen- tai

 

 

 

taaksepäin tai kun valitset enemmän milligrammoja kuin kynässä on

 

 

 

jäljellä. Älä laske kynän naksahduksia.

 

 

 

Tarkista aina annoslaskurista ja annososoittimesta, kuinka monta

 

 

 

milligrammaa olet valinnut, ennen kuin pistät tämän lääkkeen.

 

 

 

Älä laske kynän naksahduksia.

 

 

 

Älä valitse annosta kynän asteikkoa katsomalla. Siitä näet vain, kuinka

 

 

 

paljon liuosta kynässä on suunnilleen jäljellä.

 

 

 

Annosvalitsimella voi valita vain 0,6 mg:n, 1,2 mg:n, 1,8 mg:n,

 

 

 

2,4 mg:n tai 3,0 mg:n annoksia. Valitun annoksen on oltava täsmälleen

 

 

 

annososoittimen kohdalla, jotta saat varmasti oikean annoksen.

 

 

Kuinka paljon liuosta on jäljellä?

 

 

Kynän asteikosta näet, kuinka paljon liuosta kynässä on suunnilleen

A

Miten

 

jäljellä.

 

 

 

paljon

 

 

 

 

 

 

liuosta on

 

 

 

suunnil-

 

 

 

leen

 

 

 

jäljellä

 

 

 

 

Nähdäksesi jäljellä olevan liuoksen tarkan määrän käytä annoslaskuria:

B

 

Käännä annosvalitsinta, kunnes annoslaskuri pysähtyy.

 

 

Jos siinä näkyy luku 3.0, kynässä on jäljellä vähintään 3,0 mg. Jos

 

 

annoslaskuri pysähtyy ennen 3,0 mg:aa, kynässä ei ole riittävästi liuosta

 

 

jäljellä koko 3,0 mg:n annokseen.

 

Jos tarvitset enemmän lääkettä kuin kynässäsi on jäljellä

Esimerkki

Annoslaskuri

Voit jakaa annoksen nykyisen ja uuden kynän välille vain, jos lääkäri tai

pysähtyi:

sairaanhoitaja on opastanut tai neuvonut tekemään niin. Suunnittele annokset

2,4 mg

laskimen avulla lääkärin tai sairaanhoitajan ohjeiden mukaisesti.

jäljellä

 

Tarkista huolellisesti, että lasket oikein.

 

 

Jos et ole varma, miten jakaisit annoksen kahden kynän välille, valitse ja

 

 

pistä tarvitsemasi annos uudella kynällä.

 

4 Annoksen pistäminen

A

Työnnä neula ihon alle siten, kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut.

 

Varmista, että näet annoslaskurin. Älä peitä sitä sormillasi. Se saattaa

 

 

keskeyttää pistoksen.

 

 

 

 

Paina annospainiketta ja pidä se alas painettuna, kunnes

B

 

annoslaskurissa näkyy 0. Numeron 0 on oltava annososoittimen kohdalla.

 

 

Saatat silloin kuulla tai tuntea naksahduksen.

 

 

 

 

Anna neulan olla ihon alla sen jälkeen, kun annoslaskuri on palannut

C Laske hitaasti:

 

nollaan, ja laske hitaasti kuuteen.

 

Jos poistat neulan aiemmin, saatat nähdä liuosvanan valuvan neulan

 

kärjestä. Jos näin käy, et ole saanut koko annosta.

 

 

 

 

Poista neula ihosta.

D

 

Jos pistoskohdasta tulee verta, paina sitä kevyesti. Älä hankaa pistosaluetta.

 

 

Neulan päähän voi ilmestyä pisara liuosta pistoksen jälkeen. Se on

 

 

normaalia, eikä se vaikuta annokseesi.

 

 

Tarkasta aina annoslaskuri, jotta tiedät kuinka monta milligrammaa

 

 

pistät.

Pidä annospainike alas painettuna, kunnes annoslaskurissa näkyy

 

 

numero 0.

 

 

Miten tunnistat tukkeutuneen tai vahingoittuneen neulan?

 

 

• Jos numero 0 ei tule näkyviin annoslaskuriin, vaikka olet painanut

 

 

annospainiketta yhtäjaksoisesti, neula voi olla tukkeutunut tai

 

 

vahingoittunut.

 

 

• Tässä tapauksessa et ole saanut yhtään lääkettä, vaikka annoslaskuri on

 

 

liikkunut määrittämästäsi alkuperäisestä annoksesta.

 

 

Tukkeutuneen neulan käsitteleminen

 

 

Vaihda neula kohdan 5 ”Pistoksen jälkeen”, ohjeiden mukaisesti ja toista

 

 

kaikki vaiheet alkaen vaiheesta 1 ”Kynän alkuvalmistelut uudella neulalla”.

 

 

Varmista, että valitset koko tarvitsemasi annoksen.

 

 

Älä koskaan kosketa annoslaskuria, kun pistät lääkettä. Se saattaa

 

 

keskeyttää pistoksen.

 

5 Pistoksen jälkeen

A

Ohjaa neulan kärki neulan ulompaan suojukseen tasaisella alustalla

 

 

koskematta neulaan tai neulan ulompaan suojukseen.

 

 

 

 

Kun neula on suojassa, paina varovasti neulan ulompi suojus kokonaan

B

 

neulan päälle.

 

Kierrä neula irti ja hävitä se huolellisesti.

 

 

 

 

Pane kynän suojus paikoilleen jokaisen käyttökerran jälkeen liuoksen

C

 

suojaamiseksi valolta.

 

 

Hävitä neula aina jokaisen pistoksen jälkeen. Näin varmistat pistosten

 

 

sujuvuuden ja estät neulan tukkeutumisen. Jos neula on tukossa, et voi

 

 

pistää lääkettä.

 

 

Kun kynä on tyhjä, hävitä se ilman neulaa lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai

 

 

apteekkihenkilökunnalta saamiesi ohjeiden tai paikallisten

 

 

viranomaisvaatimusten mukaisesti.

 

 

Älä koskaan yritä laittaa neulan sisempää suojusta takaisin neulaan.

 

 

Voit pistää itseäsi neulalla.

 

 

Poista aina neula kynästä jokaisen pistoksen jälkeen.

 

 

Näin voit välttää neulojen tukkeutumisen, kontaminoitumisen, tulehdukset,

 

 

liuoksen vuotamisen ja epätarkan annostuksen.

 

 

Tärkeää lisätietoa

 

Pidä aina kynä ja neulat poissa muiden, erityisesti lasten, ulottuvilta ja

 

 

näkyviltä.

 

Älä koskaan anna kynääsi tai neuloja kenenkään toisen käyttöön.

 

Hoitajien on oltava erityisen varovaisia käsitellessään käytettyjä

 

 

neuloja välttääkseen neulojen aiheuttamat vammat ja risti-infektiot.

 

Kynän huoltaminen

 

Älä jätä kynää autoon tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa voi olla liian

 

 

lämmintä tai liian kylmää.

 

Älä pistä jäätynyttä Saxenda-valmistetta. Jos teet niin, et välttämättä saa

 

 

lääkkeen haluttua vaikutusta.

 

Älä altista kynääsi pölylle, lialle tai nesteille.

 

Älä pese, liota tai voitele kynääsi. Puhdista se tarvittaessa mietoon

 

 

pesuaineeseen kostutetulla kankaalla.

 

Älä pudota kynääsi tai kolhi sitä kovia pintoja vasten. Jos kynä putoaa tai

 

 

epäilet, että siinä on jotain vikaa, kiinnitä siihen uusi neula ja tarkista

 

 

liuoksen ulosvirtaus ennen pistämistä.

 

Älä yritä täyttää kynääsi uudestaan. Kun kynä on tyhjä, se on

 

 

hävitettävä.

 

Älä yritä korjata kynääsi tai purkaa sitä osiin.

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä