Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stayveer (bosentan monohydrate) – Myyntipäällysmerkinnät - C02KX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiStayveer
ATC-koodiC02KX01
Lääkeainebosentan monohydrate
ValmistajaMarklas Nederlands BV   

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

56 JA 112 TABLETTIA SISÄLTÄVÄT PAHVIKOTELOT

PAHVIKOTELO/LÄPIPAINOPAKKAUKSET

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

STAYVEER 62,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

bosentaani

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 62,5 mg bosentaania (monohydraattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

56 kalvopäällysteistä tablettia

112 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/832/001

EU/1/13/832/003

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

STAYVEER 62,5 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

56 JA 112 TABLETTIA SISÄLTÄVÄT PAHVIKOTELOT

PAHVIKOTELO/LÄPIPAINOPAKKAUKSET

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

STAYVEER 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen

bosentaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 125 mg bosentaania (monohydraattina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

56 kalvopäällysteistä tablettia

112 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/832/002

EU/1/13/832/004

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

STAYVEER 125 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT

MERKINNÄT

56 TABLETTIA SISÄLTÄVÄ PAHVIKOTELO

PAHVIKOTELO JA PURKIN ETIKETTI/ PURKIT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

STAYVEER 62,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

bosentaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 62,5 mg bosentaania (monohydraattina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

56 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Kuivausainetta ei saa niellä.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Käytä 30 vuorokauden sisällä ensimmäisestä avaamisesta.

Avauspäivämäärä:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/832/005

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

STAYVEER 62,5 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT

MERKINNÄT

56 TABLETTIA SISÄLTÄVÄ PAHVIKOTELO

PAHVIKOTELO JA PURKIN ETIKETTI/ PURKIT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

STAYVEER 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen

bosentaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 125 mg bosentaania (monohydraattina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

56 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Kuivausainetta ei saa niellä.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Käytä 30 vuorokauden sisällä ensimmäisestä avaamisesta.

Avauspäivämäärä:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/832/006

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

STAYVEER 125 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUKSET

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

STAYVEER 62,5 mg tabletti

bosentaani

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Marklas Nederland BV

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUKSET

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

STAYVEER 125 mg tabletti

bosentaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Marklas Nederland BV

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

POTILAAN TIETOKORTTI

((Etukansi))

((Takakansi))

Tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja

Ehkäisy

 

 

STAYVEERia (bosentaania) käyttäville potilaille

Käytätkö parhaillaan raskauden ehkäisyä?

 

Tämä kortti sisältää tärkeää tietoa STAYVEER-valmisteesta. Lue kortin tiedot

Käytän

En käytä

 

 

 

 

huolellisesti ennen STAYVEER-hoidon aloittamista.

Jos käytät, merkitse alle käyttämäsi ehkäisyvalmisteen nimi:

Nimesi: __________________________________________________

______________________________________

 

Lääkemääräyksen antanut lääkäri: ____________________________

______________________________________

 

Jos sinulla on kysyttävää STAYVEERista, käänny lääkärin puoleen.

Ota tämä kortti mukaasi käydessäsi seuraavan kerran lääkärin tai gynekologin

Marklas Nederland BV

vastaanotolla, jotta hän voi antaa neuvoja siitä, tarvitsetko lisäehkäisyä tai

onko ehkäisysi vaihdettava toiseen ehkäisymenetelmään.

 

 

 

 

 

 

 

((Sisäpuoli 1))

((Sisäpuoli 2))

 

 

Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, lue tämän sivun tiedot

Verinäytteet maksan toiminnan tutkimiseksi

 

huolellisesti

Joillakin STAYVEERia käyttävillä potilailla on todettu normaalista poikkeavia

Raskaus

tuloksia maksan toimintakokeissa. Lääkärisi kirjoittaa lähetteen säännöllisiin

STAYVEER saattaa haitata sikiön kehitystä. Siksi et saa käyttää

verikokeisiin STAYVEER-hoidon aikana maksasi toiminnan muutosten

STAYVEERia, jos olet raskaana. Et saa myöskään tulla raskaaksi

tarkistamiseksi.

 

 

STAYVEER-hoidon aikana.

Muista käydä maksan toimintaa kartoittavassa verikokeessa joka

Jos saat sairastat keuhkovaltimoiden verenpainetautia, raskaus saattaa pahentaa

kuukausi.

 

 

sairautesi oireita huomattavasti. Jos epäilet, että saatat olla raskaana, käänny

Annoksen lisäyksen jälkeen otetaan ylimääräinen verinäyte 2 viikon

lääkärin tai gynekologin puoleen.

kuluttua.

 

 

Raskauden ehkäisy

Ensimmäisen kuukausittaisen verinäytteen päivämäärä: ______________

Hormoneihin perustuva ehkäisy, kuten ehkäisytabletit, hormonipistokset,

Kuukausittaisten maksakokeiden aikataulu:

 

implantaatit tai ehkäisylaastarit, eivät ole luotettavia ehkäisymenetelmiä

 

 

 

 

STAYVEER-hoidon aikana. Sinun on käytettävä ehkäisyyn hormonaalisen

tammi ______

touko ______

syys _____

ehkäisyn lisäksi estemenetelmää, kuten kondomia, pessaaria tai ehkäisysientä.

helmi ______

kesä ______

loka _____

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai gynekologin puoleen. Täytä

tämän kortin takakannessa olevat tiedot ja ota kortti mukaasi käydessäsi

maalis ______

heinä ______

marras ____

seuraavan kerran lääkärin tai gynekologin vastaanotolla.

Sinulle on tehtävä raskaustesti ennen STAYVEER-hoidon aloittamista ja

huhti ______

elo ______

joulu _____

kuukausittain hoidon aikana, vaikka et mielestäsi olisikaan raskaana.

 

 

 

Ensimmäisen kuukausittaisen raskaustestin päivämäärä: __________________

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä