Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Strimvelis (autologous CD34 enriched cell fraction...) – Myyntipäällysmerkinnät - L03

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiStrimvelis
ATC-koodiL03
Lääkeaineautologous CD34 enriched cell fraction that contains CD34 cells transduced with retroviral vector that encodes for the human adenosine deaminase (ADA) cDNA sequence from human haematopoietic stem/progenitor (CD34 ) cells
ValmistajaGlaxoSmithKline Trading Services Limited

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Strimvelis 1–10 miljoonaa solua/ml, infuusioneste, dispersio.

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Autologinen CD34+-rikastettu solufraktio, joka sisältää CD34+-soluja, joihin on transduktoitu ihmisen adenosiinideaminaasin (ADA) cDNA-sekvenssiä koodittava retrovirusvektori, pitoisuutena 1–10 miljoonaa CD34+-solua/ml.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Muut aineet: natriumkloridi

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusioneste, dispersio.

Infuusiopussien lukumäärä:

Kokonaissolumäärä:

x 106

CD34+-soluja/kg:

x 106

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Vain autologiseen käyttöön.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {DD MMM YY}{hh.mm}

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä 15–30 C:ssa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Tämä lääke sisältää muuntogeenisiä soluja.

Käyttämätön lääke on hävitettävä bioturvallisuutta koskevien paikallisten määräysten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irlanti

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/16/1097/001

13.ERÄNUMERO, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT

Lot:

Potilaan henkilötunnus:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Ei oleellinen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ei oleellinen.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INFUUSIOPUSSI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Strimvelis 1–10 miljoonaa solua/ml, infuusioneste, dispersio.

Laskimoon.

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {DD MMM YY}{hh.mm}

4.ERÄNUMERO, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT

Lot:

Potilaan henkilötunnus:

Pussin nro:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Kokonaissolumäärä:

x 106

CD34+-soluja/kg:

x 106

6.MUUTA

Vain autologiseen käyttöön.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä