Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Pakkausseloste - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTaltz
ATC-koodiL04
Lääkeaineixekizumab
ValmistajaEli Lilly Nederland B.V.

Artikkelin sisältö

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Taltz 80 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku iksekitsumabi

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Kohdan 4 lopussa selitetään, kuinka haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, koska se sisältää tärkeää tietoa sinulle.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Sitä ei tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Taltz on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Taltz-valmistetta

3.Miten Taltz-valmistetta käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Taltz-valmisteen säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Taltz on ja mihin sitä käytetään

Taltzin vaikuttava aine on iksekitsumabi.

Iksekitsumabi kuuluu interleukiinin (IL) estäjien lääkeryhmään. Lääke vaikuttaa neutraloimalla psoriaasia edistävän IL-17A-proteiinin toimintaa.

Taltzia käytetään keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasi-ihosairauden hoitoon aikuisilla. Taltz lievittää taudin oireita ja löydöksiä.

Taltz-hoidon hyötynä on ihomuutosten lievittyminen ja oireiden kuten hilseilyn, kutinan ja kivun väheneminen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Taltz-valmistetta

Älä käytä Taltz-valmistetta

-jos olet allerginen iksekitsumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Jos epäilet olevasi allerginen, kysy neuvoa lääkäriltä ennen Taltzin käyttöä.

-jos sinulla on infektio, joka on lääkärisi mielestä merkittävä (esim. aktiivinen tuberkuloosi).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Taltz- valmistetta:

-jos sinulla on parhaillaan infektio tai jos sinulla on pitkäkestoisia tai toistuvia infektioita.

-jos sinulla on Crohnin tauti.

-jos sinulla on haavainen paksusuolentulehdus.

-jos saat jotakin muuta hoitoa psoriaasiin, esim. immunosuppressanttilääkkeitä tai ultraviolettivalohoitoa.

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen Taltzin käyttöä.

Muista infektioiden ja allergisten reaktioiden mahdollisuus

Taltz saattaa mahdollisesti aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia kuten infektioita ja allergisia reaktioita. Sinun tulee kiinnittää huomiota näiden haittavaikutusten oireisiin Taltz-hoidon aikana.

Lopeta Taltz-valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat mitä tahansa vakavan infektion tai allergisen reaktion merkkejä. Tällaiset merkit on kuvattu kohdassa 4 ”Vakavat haittavaikutukset”.

Lapset ja nuoret

Taltzia ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, koska sitä ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Taltz

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle

-jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

-jos olet äskettäin ottanut tai aiot ottaa rokotuksen. Sinulle ei tule antaa tietyntyyppisiä rokotteita Taltz-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Taltz-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana. Tämän lääkkeen vaikutuksia raskaana olevilla naisilla ei tunneta. Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, sinun on vältettävä raskaaksi tulemista ja käytettävä riittävän tehokasta ehkäisyä Taltz-hoidon aikana ja vähintään 10 viikon ajan viimeisen Taltz-annoksen jälkeen.

Jos imetät tai aiot imettää, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Päätät yhdessä lääkärisi kanssa, imetätkö vai käytätkö Taltz-valmistetta. Sinun ei tule tehdä molempia

Ajaminen ja koneiden käyttö

Taltz ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Taltz sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 80 mg annos eli se on käytännössä natriumiton.

3.Miten Taltz-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista, jos olet epävarma tämän lääkkeen käytöstä.

Taltz annetaan injektiona (pistoksena) ihon alle. Päätät yhdessä lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, voitko pistää lääkkeen itse.

On tärkeää, että et yritä pistää lääkettä itse ennen lääkärin tai sairaanhoitajan antamaa pistosopetusta. Myös sinua hoitava henkilö voi pistää Taltz-pistokset saatuaan asianmukaista pistosopetusta.

Yhdessä ruiskussa on yksi Taltz-annos (80 mg). Yhdestä ruiskusta saa vain yhden annoksen. Ruiskua ei saa ravistaa.

Lue ruiskun käyttöohjeet huolellisesti ennen Taltz-valmisteen käyttöä.

Kuinka paljon Taltz-valmistetta annetaan ja kuinka pitkään

Lääkäri päättää, kuinka paljon Taltz-valmistetta tarvitset ja kuinka pitkään.

-Aloitusannos on 160 mg (kaksi 80 mg pistosta) pistoksena ihon alle. Pistokset saattaa antaa lääkäri tai sairaanhoitaja.

-Sen jälkeen käytetään annosta 80 mg (yksi pistos) viikoilla 2, 4, 6, 8, 10 ja 12. Viikon 12 jälkeen annos on 80 mg (yksi pistos) 4 viikon välein.

Käytä lääkeannosten muistamista helpottavia muistutuksia kuten kalenteri- tai päiväkirjamerkintöjä, jotta annoksia ei jää väliin etkä ota ylimääräisiä annoksia.

Taltz on tarkoitettu pitkäaikaishoitoon. Lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa vointiasi säännöllisesti varmistaakseen, että hoidolla on toivottu vaikutus.

Jos käytät enemmän Taltz-valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota yhteys lääkäriin, jos olet saanut enemmän Taltz-valmistetta kuin sinun pitäisi tai jos annos on annettu aiemmin kuin lääkäri on määrännyt.

Jos unohdat käyttää Taltz-valmistetta

Käänny lääkärin puoleen, jos olet unohtanut pistää Taltz-annoksen.

Jos lopetat Taltz-valmisteen käytön

Älä lopeta Taltz-valmisteen käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Psoriaasin oireet saattavat uusiutua, jos lopetat hoidon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Lopeta Taltz-valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle kehittyy jokin seuraavista haittavaikutuksista. Lääkäri päättää, aloitetaanko hoito uudelleen ja milloin sen voi aloittaa.

Mahdollinen vakava infektio (enintään 1 käyttäjällä 100:sta) mahdollisia oireita voivat olla:

-kuume, flunssankaltaiset oireet, yöhikoilu

-väsymyksen tai hengästyneisyyden tunne, pitkittynyt yskä

-ihon kuumotus, punoitus ja kipu tai kivulias, rakkulainen ihottuma.

Vakava allerginen reaktio (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin) mahdollisia oireita voivat olla:

-hengitys- tai nielemisvaikeudet

-kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus

-ihon voimakas kutina, johon liittyy punoittavaa ihottumaa tai koholla olevia paukamia.

Muut ilmoitetut haittavaikutukset

Jotkut haittavaikutukset ovat hyvin yleisiä (voi esiintyä vähintään 1 henkilöllä 10:stä):

-ylähengitystieinfektiot, joiden oireita ovat esimerkiksi kurkkukipu ja nenän tukkoisuus (nenänielutulehdus)

-pistoskohdan reaktiot (esim. ihon punoitus, kipu).

Jotkut haittavaikutukset ovat yleisiä (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

-pahoinvointi

-silsainfektiot (sieni-infektioita) kuten jalkasilsa

-kipu nielun takaosassa

Jotkut haittavaikutukset ovat melko harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

-sammas (suun hiivatulehdus)

-influenssa

-nuha

-ihon bakteeri-infektiot

-nokkosihottuma

-silmän eritevuoto, johon liittyy kutinaa, punoitusta ja turvotusta (sidekalvotulehdus)

-veren valkosolujen vähenemiseen liittyvät merkit kuten infektioista johtuva kuume, kurkkukipu tai suun haavaumat (neutropenia)

-verihiutaleiden vähyys (trombosytopenia).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia sivuvaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa sivuvaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla sivuvaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Taltz-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ruiskun etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Taltz-valmistetta voidaan säilyttää huoneenlämmössä enintään 5 päivän ajan korkeintaan 30 °C:n lämpötilassa.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että ruisku on vaurioitunut tai lääke on sameaa tai selvästi ruskeaa tai siinä on hiukkasia.

Lääke on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Taltz sisältää

-Vaikuttava aine on iksekitsumabi.

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 80 mg iksekitsumabia 1 millilitrassa liuosta.

-Muut aineet ovat natriumsitraatti; vedetön sitruunahappo; natriumkloridi; polysorbaatti 80; injektionesteisiin käytettävä vesi.

Taltz-valmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Taltz-liuos on pakattu kirkkaaseen lasiruiskuun. Sen väri voi vaihdella kirkkaasta vaaleankellertävään.

Pakkauskoot: 1, 2 ja 3 esitäytettyä ruiskua. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä kaikissa maissa.

Myyntiluvan haltija

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Alankomaat.

Valmistaja

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Italia.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla osoitteessa http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Taltz 80 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä iksekitsumabi

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Kohdan 4 lopussa selitetään, kuinka haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, koska se sisältää tärkeää tietoa sinulle.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Sitä ei tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Taltz on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Taltz-valmistetta

3.Miten Taltz-valmistetta käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Taltz-valmisteen säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

2.Mitä Taltz on ja mihin sitä käytetään

Taltzin vaikuttava aine on iksekitsumabi.

Iksekitsumabi kuuluu interleukiinin (IL) estäjien lääkeryhmään. Lääke vaikuttaa neutraloimalla psoriaasia edistävän IL-17A-proteiinin toimintaa.

Taltzia käytetään keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasi-ihosairauden hoitoon aikuisilla. Taltz lievittää taudin oireita ja löydöksiä.

Taltz-hoidon hyötynä on ihomuutosten lievittyminen ja oireiden kuten hilseilyn, kutinan ja kivun väheneminen.

4. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Taltz-valmistetta

Älä käytä Taltz-valmistetta

-jos olet allerginen iksekitsumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Jos epäilet olevasi allerginen, kysy neuvoa lääkäriltä ennen Taltzin käyttöä.

-jos sinulla on infektio, joka on lääkärisi mielestä merkittävä (esim. aktiivinen tuberkuloosi).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Taltz- valmistetta:

-jos sinulla on parhaillaan infektio tai jos sinulla on pitkäkestoisia tai toistuvia infektioita.

-jos sinulla on Crohnin tauti.

-jos sinulla on haavainen paksusuolentulehdus.

-jos saat jotakin muuta hoitoa psoriaasiin, esim. immunosuppressanttilääkkeitä tai ultraviolettivalohoitoa.

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen Taltzin käyttöä.

Muista infektioiden ja allergisten reaktioiden mahdollisuus

Taltz saattaa mahdollisesti aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia kuten infektioita ja allergisia reaktioita. Sinun tulee kiinnittää huomiota näiden haittavaikutusten oireisiin Taltz-hoidon aikana.

Lopeta Taltz-valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat mitä tahansa vakavan infektion tai allergisen reaktion merkkejä. Tällaiset merkit on kuvattu kohdassa 4 ”Vakavat haittavaikutukset”.

Lapset ja nuoret

Taltzia ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, koska sitä ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Taltz

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle

-jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

-jos olet äskettäin ottanut tai aiot ottaa rokotuksen. Sinulle ei tule antaa tietyntyyppisiä rokotteita Taltz-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Taltz-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana. Tämän lääkkeen vaikutuksia raskaana olevilla naisilla ei tunneta. Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, sinun on vältettävä raskaaksi tulemista ja käytettävä riittävän tehokasta ehkäisyä Taltz-hoidon aikana ja vähintään 10 viikon ajan viimeisen Taltz-annoksen jälkeen.

Jos imetät tai aiot imettää, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Päätät yhdessä lääkärisi kanssa, imetätkö vai käytätkö Taltz-valmistetta. Sinun ei tule tehdä molempia

Ajaminen ja koneiden käyttö

Taltz ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Taltz sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 80 mg annos eli se on käytännössä natriumiton.

5.Miten Taltz-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista, jos olet epävarma tämän lääkkeen käytöstä.

Taltz annetaan injektiona (pistoksena) ihon alle. Päätät yhdessä lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, voitko pistää lääkkeen itse.

On tärkeää, että et yritä pistää lääkettä itse ennen lääkärin tai sairaanhoitajan antamaa pistosopetusta. Myös sinua hoitava henkilö voi pistää Taltz-pistokset saatuaan asianmukaista pistosopetusta.

Yhdessä kynässä on yksi Taltz-annos (80 mg). Yhdestä kynästä saa vain yhden annoksen. Kynää ei saa ravistaa.

Lue kynän käyttöohjeet huolellisesti ennen Taltz-valmisteen käyttöä.

Kuinka paljon Taltz-valmistetta annetaan ja kuinka pitkään

Lääkäri päättää, kuinka paljon Taltz-valmistetta tarvitset ja kuinka pitkään.

-Aloitusannos on 160 mg (kaksi 80 mg pistosta) pistoksena ihon alle. Pistokset saattaa antaa lääkäri tai sairaanhoitaja.

-Sen jälkeen käytetään annosta 80 mg (yksi pistos) viikoilla 2, 4, 6, 8, 10 ja 12. Viikon 12 jälkeen annos on 80 mg (yksi pistos) 4 viikon välein.

Käytä lääkeannosten muistamista helpottavia muistutuksia kuten kalenteri- tai päiväkirjamerkintöjä, jotta annoksia ei jää väliin etkä ota ylimääräisiä annoksia.

Taltz on tarkoitettu pitkäaikaishoitoon. Lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa vointiasi säännöllisesti varmistaakseen, että hoidolla on toivottu vaikutus.

Jos käytät enemmän Taltz-valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota yhteys lääkäriin, jos olet saanut enemmän Taltz-valmistetta kuin sinun pitäisi tai jos annos on annettu aiemmin kuin lääkäri on määrännyt.

Jos unohdat käyttää Taltz-valmistetta

Käänny lääkärin puoleen, jos olet unohtanut pistää Taltz-annoksen.

Jos lopetat Taltz-valmisteen käytön

Älä lopeta Taltz-valmisteen käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Psoriaasin oireet saattavat uusiutua, jos lopetat hoidon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Lopeta Taltz-valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle kehittyy jokin seuraavista haittavaikutuksista. Lääkäri päättää, aloitetaanko hoito uudelleen ja milloin sen voi aloittaa.

Mahdollinen vakava infektio (enintään 1 käyttäjällä 100:sta) mahdollisia oireita voivat olla:

-kuume, flunssankaltaiset oireet, yöhikoilu

-väsymyksen tai hengästyneisyyden tunne, pitkittynyt yskä

-ihon kuumotus, punoitus ja kipu tai kivulias, rakkulainen ihottuma.

Vakava allerginen reaktio (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin) mahdollisia oireita voivat olla:

-hengitys- tai nielemisvaikeudet

-kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus

-ihon voimakas kutina, johon liittyy punoittavaa ihottumaa tai koholla olevia paukamia.

Muut ilmoitetut haittavaikutukset

Jotkut haittavaikutukset ovat hyvin yleisiä (voi esiintyä vähintään 1 henkilöllä 10:stä):

-ylähengitystieinfektiot, joiden oireita ovat esimerkiksi kurkkukipu ja nenän tukkoisuus (nenänielutulehdus)

-pistoskohdan reaktiot (esim. ihon punoitus, kipu).

Jotkut haittavaikutukset ovat yleisiä (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

-pahoinvointi

-silsainfektiot (sieni-infektioita) kuten jalkasilsa

-kipu nielun takaosassa

Jotkut haittavaikutukset ovat melko harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

-sammas (suun hiivatulehdus)

-influenssa

-nuha

-ihon bakteeri-infektiot

-nokkosihottuma

-silmän eritevuoto, johon liittyy kutinaa, punoitusta ja turvotusta (sidekalvotulehdus)

-veren valkosolujen vähenemiseen liittyvät merkit kuten infektioista johtuva kuume, kurkkukipu tai suun haavaumat (neutropenia)

-verihiutaleiden vähyys (trombosytopenia).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia sivuvaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa sivuvaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla sivuvaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Taltz-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kynän etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Taltz-valmistetta voidaan säilyttää huoneenlämmössä enintään 5 päivän ajan korkeintaan 30 °C:n lämpötilassa.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että kynä on vaurioitunut tai lääke on sameaa tai selvästi ruskeaa tai siinä on hiukkasia.

Lääke on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Taltz sisältää

-Vaikuttava aine on iksekitsumabi.

Yksi esitäytetty kynä sisältää 80 mg iksekitsumabia 1 millilitrassa liuosta.

-Muut aineet ovat natriumsitraatti; vedetön sitruunahappo; natriumkloridi; polysorbaatti 80; injektionesteisiin käytettävä vesi.

Taltz-valmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Taltz-liuos on pakattu kirkkaaseen lasiruiskuun. Sen väri voi vaihdella kirkkaasta vaaleankellertävään.

Ruisku on pakattu kertakäyttöiseen kerta-annoskynään.

Pakkauskoot: 1, 2 ja 3 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä kaikissa maissa.

Myyntiluvan haltija

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Alankomaat.

Valmistaja

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Italia.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla osoitteessa http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Käyttöohjeet

Taltz 80 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Iksekitsumabi

Ennen kuin käytät esitäytettyä ruiskua:

Tärkeää tietoa

Lue ohjeet ennen kuin käytät esitäytettyä Taltz-ruiskua ja noudata niitä tarkasti vaihe vaiheelta. Säilytä käyttöohjeet ja palaa niihin tarvittaessa uudelleen.

Esitäytetty ruisku sisältää yhden Taltz-annoksen. Ruisku on tarkoitettu VAIN YHTÄ

KÄYTTÖKERTAA VARTEN.

Ruiskua ei saa ravistaa.

Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja voi auttaa sinua valitsemaan sopivan kohdan annoksen pistämistä varten.

Tutustu tässä pakkauksessa mukana olevaan Taltz-pakkausselosteeseen, jossa on lisätietoa lääkkeestäsi.

KÄYTTÖOHJEET

Lue ohjeet ennen kuin käytät esitäytettyä TALTZ-ruiskua ja noudata niitä tarkasti vaihe vaiheelta.

Osat

Peukalonsija

Vihreä

männän tappi

Sormien sijat

Harmaa

ruiskun mäntä

Ruiskun runko- osa, jossa on lääke

Neula

Neulansuojus

VALMISTAUTUMINEN

 

1a

Ota ruisku jääkaapista. Anna ruiskun lämmetä huoneenlämpöiseksi

 

30 minuutin ajan ennen käyttöä.

 

 

 

min

 

ÄLÄ lämmitä lääkettä millään tavalla, esim. mikroaaltouunissa, kuumassa

 

 

vedessä tai suorassa auringonvalossa.

 

1b

Ota esille pistostarvikkeet:

 

 

1 puhdistuspyyhe

 

 

1 vanutuppo tai sideharsopala

 

 

1 terävän jätteen säiliö ruiskun hävittämistä varten

 

1c

Tarkasta, että esitäytetyn ruiskun ulkopuoli on ehjä.

Viimeinen

Älä poista ruiskun neulansuojusta ennen kuin olet

käyttöpäivämäärä

valmis pistämään lääkkeen. Tarkista etiketti. Tarkista,

 

että etiketissä lukee Taltz.

 

Ruiskussa olevan lääkkeen tulee olla kirkasta. Väri voi

 

vaihdella värittömästä hieman kellertävään.

 

Jos huomaat jonkin seuraavista, ÄLÄ KÄYTÄ ruiskua,

 

vaan hävitä se saamiesi ohjeiden mukaisesti:

Viimeinen käyttöpäivämäärä on ohi.

Ruisku näyttää vahingoittuneelta.

Lääke on sameaa tai selvästi ruskeaa tai siinä on pieniä hiukkasia.

1d Pese kädet ennen lääkkeen pistämistä.

1eValitse pistoskohta.

Olka- varren takaosa

Vatsa

Reisi

Voit pistää lääkkeen vatsan alueelle, reiteen tai olkavarren takaosaan. Olkavarteen pistämistä varten tarvitaan avustaja.

ÄLÄ pistä alueelle, jonka iho on aristava, mustelmilla, punoittava tai kovettunut tai jossa on arpia tai raskausarpia. ÄLÄ pistä lääkettä alle 2,5 cm päähän navasta.

Vaihtele pistoskohtia. ÄLÄ pistä joka kerta täsmälleen samaan kohtaan. Jos esimerkiksi pistit lääkkeen viimeksi vasempaan reiteen, voit pistää seuraavan pistoksen oikeaan reiteen, vatsaan tai jommankumman olkavarren takaosaan.

1f Valmistele ihoalue. Puhdista iho alkoholia sisältävällä puhdistuspyyhkeellä. Anna pistoskohdan kuivua itsestään ennen lääkkeen pistämistä.

PISTÄMINEN

2a

Vedä neulansuojus pois ja hävitä se.

 

ÄLÄ laita neulansuojusta takaisin paikoilleen – saatat

 

vahingoittaa neulaa tai satuttaa itseäsi vahingossa.

ÄLÄ kosketa neulaa.

2b

Purista pistoskohdan iho varovasti poimulle ja pidä

 

siitä kiinni.

2cTyönnä neula ihopoimuun 45 asteen kulmassa.

Päästä sitten varovasti irti ihopoimusta. Varmista, että neula pysyy paikoillaan.

2dPaina mäntä pohjaan.

Paina mäntä hitaasti pohjaan asti, kunnes olet pistänyt koko annoksen. Harmaa ruiskun mäntä tulee olla painuneena ruiskun pohjaan asti. Vedä neula varovasti pois ihosta.

Paina pistoskohtaa vanutupolla tai sideharsolla. ÄLÄ hiero pistoskohtaa, sillä se voi aiheuttaa mustelmia. Lievää verenvuotoa saattaa esiintyä. Se on normaalia.

Kun pistos on annettu kokonaan, vihreä männän tappi näkyy ruiskun runko-osan läpi.

Vihreä

männän tappi

Harmaa ruiskun mäntä

LOPUKSI

3a

 

Hävitä esitäytetty ruisku.

 

 

ÄLÄ laita neulansuojusta takaisin paikoilleen. Hävitä

 

 

 

 

ruisku laittamalla se terävän jätteen keräysastiaan tai

 

 

lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

 

 

sairaanhoitajalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

 

 

 

Ruiskujen ja terävän jätteen keräysastian hävittäminen:

Hävitä ruisku käyttäen terävän jätteen keräysastiaa tai lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Älä käytä uudelleen terävän jätteen keräysastiaa, kun se on täyttynyt.

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta.

Turvallisuusvinkkejä

Jos sinulla on kysyttävää esitäytetystä ruiskusta tai tarvitset apua ruiskuun liittyvässä asiassa, ota yhteys lääkäriin, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Jos sinulla on näköongelmia, ÄLÄ käytä esitäytettyä ruiskua ilman pistosopetusta saaneen henkilön apua.

ÄLÄ anna kenenkään muun käyttää esitäytettyä Taltz-ruiskua äläkä käytä sitä uudelleen. Voit saada tartuntataudin tai levittää niitä.

Säilytä ruisku poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Jos sinulla ei ole terävän jätteen keräysastiaa, kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, mistä saat sellaisen.

Usein kysyttyä

K.Entä jos ruiskussa näkyy ilmakuplia?

A. On normaalia, että ruiskussa on joskus ilmakuplia. Taltz pistetään ihon alle. Tämäntyyppisissä pistoksissa ilmakuplista ei ole haittaa. Ne eivät aiheuta sinulle vahinkoa eivätkä vaikuta annokseesi.

K.Entä jos neulan kärjessä on nestepisara, kun poistan neulansuojuksen?

A. On normaalia, että neulan kärjessä näkyy nestepisara. Se ei aiheuta sinulle vahinkoa eikä vaikuta annokseesi.

K.Entä jos männän painaminen sisään ei onnistu?

A.Jos mäntä on juuttunut tai vaurioitunut:

ÄLÄ jatka ruiskun käyttöä.

Ota neula pois ihosta.

K.Mistä tiedän, onko pistos annettu kokonaan?

A.Kun pistos on annettu kokonaan:

Vihreä männän tappi näkyy ruiskun runko-osan läpi.

Harmaa ruiskun mäntä on painunut ruiskun pohjaan asti lähelle neulaa.

Lue käyttöohjeet ja tässä pakkauksessa mukana oleva Taltz-pakkausseloste kokonaan. Niissä on lisätietoa lääkkeestäsi.

Käyttöohjeet

Taltz 80 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

Iksekitsumabi

Ennen kuin käytät esitäytettyä kynää:

Tärkeää tietoa

Lue ohjeet ennen kuin käytät esitäytettyä Taltz-kynää ja noudata niitä tarkasti vaihe vaiheelta.

Säilytä käyttöohjeet ja palaa niihin tarvittaessa uudelleen.

Esitäytetty kynä sisältää yhden Taltz-annoksen. Esitäytetty kynä on tarkoitettu VAIN YHTÄ

KÄYTTÖKERTAA VARTEN.

Esitäytettyä kynää ei saa ravistaa.

Esitäytetyssä kynässä on lasiosia. Käsittele sitä varoen. Älä käytä kynää, jos se on pudonnut kovalle alustalle. Pistä lääke uudella esitäytetyllä kynällä.

Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja voi auttaa sinua valitsemaan sopivan kohdan annoksen pistämistä varten.

Tutustu tässä pakkauksessa mukana olevaan Taltz-pakkausselosteeseen, jossa on lisätietoa lääkkeestäsi.

KÄYTTÖOHJEET

Lue ohjeet ennen kuin käytät esitäytettyä Taltz-kynää ja noudata niitä tarkasti vaihe vaiheelta.

Osat

Yläosa

Neula

Alaosa

1 VALMISTAUTUMINEN

Pistos- painike

Lukitusrengas

Lukitus- ja avaussymboli

Lääke

Läpinäkyvä kantaosa

Irti kierrettävä kantaosan suojus

1a Ota esitäytetty kynä jääkaapista. Anna esitäytetyn kynän lämmetä huoneenlämpöiseksi

30 minuutin ajan ennen käyttöä.

ÄLÄ lämmitä lääkettä millään tavalla, esim. mikroaaltouunissa, kuumassa vedessä tai suorassa auringonvalossa.

min

1b Ota esille pistostarvikkeet:

1 puhdistuspyyhe

1 vanutuppo tai sideharsopala

1 terävän jätteen säiliö esitäytetyn kynän hävittämistä varten

1c

Viimeinen käyttöpäivämäärä

Tarkasta esitäytetty kynä. Tarkista etiketti. Tarkista, että etiketissä lukee Taltz.

Kynässä olevan lääkkeen tulee olla kirkasta. Väri voi vaihdella värittömästä hieman kellertävään.

Jos huomaat jonkin seuraavista, ÄLÄ KÄYTÄ esitäytettyä kynää vaan hävitä se saamiesi ohjeiden mukaisesti:

Viimeinen käyttöpäivämäärä on ohi.

Kynä näyttää vahingoittuneelta.

Lääke on sameaa tai selvästi ruskeaa tai siinä on pieniä hiukkasia.

1d Pese kädet ennen lääkkeen pistämistä.

1e

Olkavarren

takaosa

Vatsa

Reisi

Valitse pistoskohta.

Voit pistää lääkkeen vatsan alueelle, reiteen tai olkavarren takaosaan. Olkavarteen pistämistä varten tarvitaan avustaja.

ÄLÄ pistä alueelle, jonka iho on aristava, mustelmilla, punoittava tai kovettunut tai jossa on arpia tai raskausarpia. ÄLÄ pistä lääkettä alle 2,5 cm päähän navasta.

Vaihtele pistoskohtia. ÄLÄ pistä joka kerta täsmälleen samaan kohtaan. Jos esimerkiksi pistit lääkkeen viimeksi vasempaan reiteen, voit pistää seuraavan pistoksen oikeaan reiteen, vatsaan tai jommankumman olkavarren takaosaan.

1f Valmistele iho. Puhdista ihoalue alkoholia sisältävällä puhdistuspyyhkeellä. Anna pistoskohdan kuivua itsestään ennen lääkkeen pistämistä.

PISTÄMINEN

2a

Varmista, että lukitusrengas on lukittuna.

ÄLÄ poista kantaosan suojusta ennen kuin olet valmis pistämään. ÄLÄ kosketa neulaa.

Irrota kantaosan suojus kiertämällä se pois.

Heitä kantaosan suojus roskiin. Kantaosan suojusta ei tarvitse laittaa takaisin paikoilleen – muuten saatat vahingoittaa neulaa tai satuttaa itseäsi vahingossa.

2b

Aseta läpinäkyvä kantaosa kauttaaltaan tukevasti

 

ihoa vasten.

Pistäminen reiteen

2cPidä kantaosa ihoa vasten ja avaa lukitus kääntämällä lukitusrengasta. Olet nyt valmis pistämään lääkkeen.

2d

Naks sekunti a

Harmaa mäntä

3 LOPUKSI

3a

Paina vihreää pistospainiketta. Kynästä kuuluu

äänekäs naksahdus.

Pidä kynän kirkasta kantaosaa edelleen tiiviisti ihoa vasten. Noin 10 sekunnin kuluttua ensimmäisestä naksahduksesta kuuluu toinen äänekäs naksahdus.

Toinen äänekäs naksahdus osoittaa, että pistos on annettu kokonaan.

Harmaa mäntä näkyy nyt läpinäkyvän kantaosan yläosassa.

Ota esitäytetty kynä pois iholta.

Paina pistoskohtaa vanutupolla tai sideharsolla. ÄLÄ hiero pistoskohtaa, sillä se voi aiheuttaa mustelmia. Lievää verenvuotoa saattaa esiintyä. Se on normaalia.

Hävitä esitäytetty kynä.

ÄLÄ laita kantaosan suojusta takaisin paikalleen. Hävitä esitäytetty kynä laittamalla se terävän jätteen keräysastiaan tai lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Esitäytettyjen kynien ja terävän jätteen keräysastian hävittäminen:

Hävitä kynä käyttäen terävän jätteen keräysastiaa tai lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Älä käytä uudelleen terävän jätteen keräysastiaa, kun se on täyttynyt.

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta.

Turvallisuusvinkkejä

Jos sinulla on kysyttävää esitäytetystä kynästä tai tarvitset apua kynään liittyvässä asiassa, ota yhteys lääkäriin, apteekkiin tai sairaanhoitajalle.

Jos sinulla on näköongelmia, ÄLÄ käytä esitäytettyä kynää ilman pistosopetusta saaneen henkilön apua.

Säilytä esitäytetty kynä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Jos sinulla ei ole terävän jätteen keräysastiaa, kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, mistä saat sellaisen.

Usein kysyttyä

K.Entä jos esitäytetyssä kynässä näkyy ilmakuplia?

A. On normaalia, että esitäytetyssä kynässä on ilmakuplia. Taltz pistetään ihon alle.

Tämäntyyppisissä pistoksissa ilmakuplista ei ole haittaa. Ne eivät aiheuta sinulle vahinkoa eivätkä vaikuta annokseesi.

K.Entä jos neulan kärjessä on nestepisara, kun poistan kantaosan suojuksen?

A. On normaalia, että neulan kärjessä näkyy nestepisara. Se ei aiheuta sinulle vahinkoa eikä vaikuta annokseesi.

K. Entä jos avaan esitäytetyn kynän lukituksen ja painan vihreää pistospainiketta ennen kantaosan suojuksen irrottamista?

A. Älä irrota kantaosan suojusta. Ota yhteys lääkäriin, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

K.Onko pistospainiketta pidettävä pohjassa, kunnes pistos on annettu kokonaan?

A. Se ei ole välttämätöntä, mutta se voi helpottaa esitäytetyn kynän pitämistä tukevasti paikoillaan ihoa vasten.

K.Entä jos neula ei vetäydy kynän sisään pistoksen jälkeen?

A. Älä koske neulaan äläkä laita kantaosan suojusta takaisin paikoilleen. Hävitä esitäytetty kynä laittamalla se suljettavaan, pistonkestävään terävän jätteen keräysastiaan. Ota yhteys lääkäriin, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

K.Entä jos pistoksen aikana kuuluu enemmän kuin 2 naksahdusta – 2 äänekästä naksahdusta

ja yksi hiljainen? Onko pistos annettu kokonaan?

A. Jotkut potilaat kuulevat hiljaisen naksahduksen ennen toista äänekästä naksahdusta. Se on normaalia. Älä ota esitäytettyä kynää pois iholta ennen kuin kynästä kuuluu toinen äänekäs naksahdus.

K. Mistä tiedän, onko pistos annettu kokonaan?

A. Kun vihreä pistospainike on painettu pohjaan, kynästä kuuluu 2 äänekästä naksahdusta. Toinen

äänekäs naksahdus osoittaa, että pistos on annettu kokonaan. Harmaa mäntä näkyy nyt läpinäkyvän kantaosan yläosassa.

Lue tässä pakkauksessa mukana oleva Taltz-pakkausseloste kokonaan. Siinä on lisätietoa lääkkeestäsi.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä