Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Targretin (bexarotene) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - L01XX25

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTargretin
ATC-koodiL01XX25
Lääkeainebexarotene
ValmistajaEisai Ltd

A.ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite

Eisai Manufacturing Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Iso-Britannia

B.TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

Reseptilääke, jonka määräämiseen liittyy rajoitus (ks. liite I: valmisteyhteenvedon kohta 4.2).

C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET

Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset

Myyntiluvan haltijan on toimitettava tätä valmistetta koskevat määräaikaiset turvallisuuskatsaukset niiden vaatimusten mukaisesti, jotka on esitetty unionin viitepäivien luettelossa (EURD-luettelo), josta säädetään direktiivin 2001/83/EY 107c artiklan 7 kohdassa ja joka julkaistaan Euroopan lääkealan verkkoportaalissa.

D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

Riskinhallintasuunnitelma (RMP)

Ei sovelleta.

A.MYYNTIPÄÄLLYSTEMERKINNÄT

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUKSEN TEKSTI JA PULLON ETIKETIN TEKSTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Targretin 75 mg, pehmeät kapselit

Beksaroteeni

2.VAIKUTTAVA AINE

Jokainen kapseli sisältää 75 mg beksaroteenia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sorbitolia. Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 pehmeää kapselia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Niellään kokonaisina

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. Viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/01/178/001

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Targretin 75 mg

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä