Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasigna (nilotinib) – Myyntipäällysmerkinnät - L01XE08

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTasigna
ATC-koodiL01XE08
Lääkeainenilotinib
ValmistajaNovartis Europharm Ltd

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT YKSIKKÖPAKKAUKSEN PAHVIPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tasigna 150 mg kapseli, kova

Nilotinibi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää nilotinibi hydrokloridimonohydraattia joka vastaa 150 mg nilotinibia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia – ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit

28 kovaa kapselia

40 kovaa kapselia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/422/005

28 kovaa kapselia

EU/1/07/422/009

 

40 kovaa kapselia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Tasigna 150 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tasigna 150 mg kapseli, kova

Nilotinibi

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIPAKKAUKSEN PAHVIPAKKAUS (MUKAAN LUKIEN SINISELLÄ KEHYSTETTY ALUE)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tasigna 150 mg kapseli, kova

Nilotinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää nilotinibi hydrokloridimonohydraattia joka vastaa 150 mg nilotinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia – ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit

Monipakkaus: 112 (neljä 28 kapselin pakkausta) kovaa kapselia.

Monipakkaus: 120 (kolme 40 kapselin pakkausta) kovaa kapselia.

Monipakkaus: 392 (neljätoista 28 kapselin pakkausta) kovaa kapselia.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/422/006

112 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/010

 

120 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/013

 

392 kovaa kapselia

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

Lot

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Tasigna 150 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIPAKKAUKSEN SISÄLTÄMÄ VÄLIPAKKAUS (ILMAN SINISELLÄ KEHYSTETTYÄ ALUETTA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tasigna 150 mg kapseli, kova

Nilotinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää nilotinibi hydrokloridimonohydraattia joka vastaa 150 mg nilotinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia – ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit

28 kovaa kapselia. Monipakkauksen osa. Ei saatavilla erikseen.

40 kovaa kapselia. Monipakkauksen osa. Ei saatavilla erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/422/006

112 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/010

 

120 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/013

 

392 kovaa kapselia

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

Lot

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Tasigna 150 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

YKSIKKÖPAKKAUKSEN PAHVIPAKKAUS (TASKUPAKKAUS) YKSIKKÖPAKKAUKSEN PAHVIPAKKAUS (PAHVIPAKKAUS)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tasigna 200 mg kapseli, kova

Nilotinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää nilotinibi hydrokloridimonohydraattia joka vastaa 200 mg nilotinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia – ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit

28 kovaa kapselia

40 kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/422/001

PVC/PVDC/Alu [taskupakkauksessa] 28 kovaa kapselia

 

 

 

 

EU/1/07/422/002

 

PA/Alu/PVC/Alu [taskupakkauksessa] 28 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/007

 

PVC/PVDC/Alu [pahvipakkauksessa] 28 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/011

 

PVC/PVDC/Alu [pahvipakkauksessa] 40 kovaa kapselia

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Tasigna 200 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tasigna 200 mg kapseli, kova

Nilotinibi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIPAKKAUKSEN PAHVIPAKKAUS (TASKUPAKKAUS) (MUKAAN LUKIEN SINISELLÄ KEHYSTETTY ALUE)

MONIPAKKAUKSEN PAHVIPAKKAUS (PAHVIPAKKAUS) (MUKAAN LUKIEN SINISELLÄ KEHYSTETTY ALUE)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tasigna 200 mg kapseli, kova

Nilotinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää nilotinibi hydrokloridimonohydraattia joka vastaa 200 mg nilotinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia – ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit

Monipakkaus: 112 (neljä 28 kapselin taskupakkausta) kovaa kapselia.

Monipakkaus: 112 (neljä 28 kapselin pakkausta) kovaa kapselia.

Monipakkaus: 120 (kolme 40 kapselin pakkausta) kovaa kapselia.

Monipakkaus: 392 (neljätoista 28 kapselin pakkausta) kovaa kapselia.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/422/003

PVC/PVDC/Alu [taskupakkauksessa] 112 kovaa kapselia

 

 

 

 

EU/1/07/422/004

 

PA/Alu/PVC/Alu [taskupakkauksessa] 112 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/008

 

PVC/PVDC/Alu [pahvipakkauksessa] 112 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/012

 

PVC/PVDC/Alu [pahvipakkauksessa] 120 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/014

 

PVC/PVDC/Alu [pahvipakkauksessa] 392 kovaa kapselia

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Tasigna 200 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIPAKKAUKSEN SISÄLTÄMÄ TASKUPAKKAUS (ILMAN SINISELLÄ KEHYSTETTYÄ ALUETTA)

MONIPAKKAUKSEN SISÄLTÄMÄ VÄLIPAKKAUS (ILMAN SINISELLÄ KEHYSTETTYÄ ALUETTA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tasigna 200 mg kapseli, kova

Nilotinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää nilotinibi hydrokloridimonohydraattia joka vastaa 200 mg nilotinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia – ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit

28 kovaa kapselia. Osa 4 taskupakkausta sisältävää monipakkausta. Ei saatavilla erikseen. 28 kovaa kapselia. Osa 4 pakkausta sisältävää monipakkausta. Ei saatavilla erikseen.

40 kovaa kapselia. Osa 3 pakkausta sisältävää monipakkausta. Ei saatavilla erikseen. 28 kovaa kapselia. Osa 14 pakkausta sisältävää monipakkausta. Ei saatavilla erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/422/003

PVC/PVDC/Alu [taskupakkauksessa] 112 kovaa kapselia

 

 

 

 

EU/1/07/422/004

 

PA/Alu/PVC/Alu [taskupakkauksessa] 112 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/008

 

PVC/PVDC/Alu [pahvipakkauksessa] 112 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/012

 

PVC/PVDC/Alu [pahvipakkauksessa] 120 kovaa kapselia

 

 

EU/1/07/422/014

 

PVC/PVDC/Alu [pahvipakkauksessa] 392 kovaa kapselia

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Tasigna 200 mg

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä