Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Pakkausseloste - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTekturna
ATC-koodiC09XA02
Lääkeainealiskiren
ValmistajaNovartis Europharm Ltd.
Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Tekturna on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Tekturnaa
3. Miten Tekturnaa otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Tekturnan säilyttäminen
6. Muuta tietoa

PAKKAUSSELOSTE

Tekturna 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Aliskireeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

-

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

 

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

-

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

 

myyntilupaa

 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

1.MITÄ TEKTURNA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Tekturna kuuluu reniininestäjiksi kutsuttuun uuteen lääkenääryhmään. Tekturna auttaa alentamaan korkeaa verenpainetta. Reniininestäjät vähentäväteiel m stön tuottaman angiotensiini II:n määrää. Angiotensiini II aiheuttaa verisuonten supistumista, m kä nostaa verenpainetta. Angiotensiini II:n

määrän väheneminen saa verisuonet laajenemaan, jolloin verenpaine alenee. LääkevalmisteellaKorkea verenpaine lisää sydämen ja va timoiden kuormitusta. Jos kuormitus jatkuu pitkään, se voi

vaurioittaa aivojen, sydämen ja munuaist n verisuonia, mikä saattaa johtaa aivohalvaukseen, sydämen vajaatoimintaan, sydänkohtauks n tai munuaisten toiminnan häiriintymiseen. Verenpaineen alentaminen normaaliksi vähen ää näid n häiriöiden kehittymisen riskiä.

2. ENNEN KUIN OTAT TEKTURNAA

Älä ota Tekturn

-jos olet allerginen (yliherkkä) aliskireenille tai Tekturnan jollekin muulle aineelle. Jos epäilet ol vasi all rginen, kysy neuvoa lääkäriltäsi.

-jos ol t saanut angioödeeman (hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai kasvojen, käsien ja jalkojen, silmien, huulten ja/tai kielen turvotus) otettuasi aliskireenia.

-kuuden viimeisen raskauskuukauden tai imetyksen aikana, ks. kohta Raskaus ja imetys.

-jos käytät siklosporiinia (lääke, jota käytetään hylkimisen estoon elinsiirron yhteydessä tai muihin tiloihin, esim. nivelreuman tai atooppisen ihotulehduksen hoitoon) tai verapamiilia (lääke, jota käytetään alentamaan verenpainetta, korjaamaan sydämen rytmiä tai angina pectoriksen eli rasitusrintakivun hoitoon) tai kinidiiniä (lääke, jota käytetään korjaamaan sydämen rytmiä).

Ole erityisen varovainen Tekturnan suhteen

-jos käytät diureetteja (nesteenpoistolääkkeiksi kutsuttuja lääkkeitä, jotka lisäävät virtsaneritystä).

-jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta.

-jos saat angioödeeman (hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai kasvojen, käsien ja jalkojen, silmien, huulten ja/tai kielen turvotus).

Jos nämä koskevat sinua, kerro siitä lääkärillesi ennen Tekturnan ottamista.

Tekturnan käyttöä lasten ja nuorten hoitoon ei suositella.

65-vuotiaille ja vanhemmille potilaille ei ole erityisiä annossuosituksia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Lääkärisi voi joutua muuttamaan annostustasi ja/tai ottaa käyttöön muita varotoimia, jos käytät jotakin

seuraavista lääkkeistä:

myyntilupaa

-

lääkkeitä, jotka lisäävät kaliumin määrää veressäsi, kuten kaliumia säästävät diureetit ja

 

kaliumlisä.

 

-

furosemidia, joka on diureetteihin eli nesteenpoistolääkkeisiin kuuluva lääke ja jota käytetään

 

lisäämään virtsaneritystä.

 

-

ketokonatsolia, jota käytetään sieni-infektioiden hoitoon.

 

-

tietyn tyyppiset kipulääkkeet, ns. ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet).

Tekturnan käyttö ruuan ja juoman kanssa

Sinun tulee ottaa Tekturna kevyen aterian kanssa kerran vuorokaudessa, mieluiten samaan aikaan joka päivä. Älä ota Tekturnaa greippimehun kanssa.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Tekturnaa, jos olet raskaana. On tärkeää, että keskustelet heti lääkärisi kanssa, jos epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta. Älä imetä Tekturna-hoidon aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkk

käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

enää

Sinulla saattaa esiintyä huimausta, mikä voi vaikuttaa keskittymiskykyysi. Sinun on varmistettava

Lääkevalmisteella

 

 

ennen ajoneuvon ajamista, koneiden käyttämistäeitai muuhun keskittymistä vaativaan tehtävään ryhtymistä, miten elimistösi reagoi Tekturn n v ikutuksiin.

3. MITEN TEKTURNAA OTETAAN

Ota Tekturnaa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävar a.

Korkeaa verenp inetta sairastavat eivät usein havaitse mitään siihen viittaavia merkkejä. Monet tuntevat vointinsa iv n normaaliksi. On hyvin tärkeää ottaa tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt, jotta siitä saadaan paras hoitotulos ja haittavaikutusten riski pienenee. Käy lääkärisi vastaanotolla sovitusti, vaikka tuntisitkin vointisi hyväksi.

Tavanomainen aloitusannos on yksi 150 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa.

ääkäri saattaa määrätä suuremman annostuksen, 300 mg:n tabletin kerran vuorokaudessa, sen mukaan, miten hyvin hoito tehoaa. Lääkäri saattaa määrätä Tekturnaa yhdessä muiden korkean verenpaineen hoitoon käytettyjen lääkkeiden kanssa.

Lääkkeenottotapa

Tabletit suositellaan otettavaksi pienen vesimäärän kanssa. Sinun tulee ottaa Tekturna kevyen aterian kanssa kerran vuorokaudessa, mieluiten samaan aikaan joka päivä. Älä ota Tekturnaa greippimehun kanssa.

Jos otat enemmän Tekturnaa kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut vahingossa liian monta Tekturna-tablettia, ota heti yhteyttä lääkäriin. Saatat tarvita lääkärinhoitoa.

Jos unohdat ottaa Tekturnaa

Jos unohdat ottaa Tekturna-annoksen, ota se heti lääkityksen muistaessasi ja ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Jos pian on kuitenkin jo aika ottaa seuraava annos, ota ainoastaan seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4.MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Tekturnakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikkimyyntilupaaeivät kuitenkaan niitä s .

Yleiset (esiintyy harvemmin kuin 1 potilaalla 10:stä): Ripuli.

Melko harvinaiset (esiintyy harvemmin kuin 1 potilaalla 100:sta): Ihottuma.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1 000:sta): Angioödeema (hengitys- tai nielemisvaikeuks a ai kasvojen, käsien ja jalkojen, silmien, huulten ja/tai kielen turvotus).

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin): Munuaisvaivat.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5.TEKTURNAN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Tekturnaa pakkauksessa ja läpipainopakkauks ssa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukaudenenääviimeistä päivää.

Säilytä alle 30°C.

Lääkevalmisteella

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.ei

6.

MUUTA TIETOA

Mitä Tekturna sisältää

-

Vaikuttava aine on 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

-

Muut aineet ovat kro povidoni, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, makrogoli, mikrokiteinen

 

selluloosa, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, talkki, titaanidioksidi (E 171), musta

 

rautaoksidi (E 172), punainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tekturna 150 mg kalvopäällysteinen tabletti on vaalean vaaleanpunainen, kaksoiskupera, pyöreä tabletti, jon a toiselle puolelle on painettu ”IL” ja toiselle puolelle ”NVR”.

Tekturna-pakkaukset sisältävät 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84 90, 98 tai 280 tablettia. Pakkaukset, jotka sis lt vät 84 (3x28), 98 (2x49) tai 280 (20x14) ovat monipakkauksia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä maassanne.

Myyntiluvan haltija

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Iso-Britannia

Valmistaja

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc. Тел.: +359 2 489 98 28

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

LääkevalmisteellaTel: +372 60 62 400

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

myyntilupaa

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Malta

Novartis Pharma Services I c.

Tel: +356 2298 3217

Nederland

Novartis Phar a B.V.

Norge

Tel:enää+31 26 37 82 111

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

eiÖsterreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

Suomi/Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

Sverige

 

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

 

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

myyntilupaa

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

 

 

 

 

ei

enää

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Tekturna on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Tekturnaa
3. Miten Tekturnaa otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Tekturnan säilyttäminen
6. Muuta tietoa

PAKKAUSSELOSTE

Tekturna 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Aliskireeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

-

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

 

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

-

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

 

myyntilupaa

 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

1. MITÄ TEKTURNA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Tekturna kuuluu reniininestäjiksi kutsuttuun uuteen lääkenääryhmään. Tekturna auttaa alentamaan korkeaa verenpainetta. Reniininestäjät vähentäväteiel m stön tuottaman angiotensiini II:n määrää. Angiotensiini II aiheuttaa verisuonten supistumista, m kä nostaa verenpainetta. Angiotensiini II:n

määrän väheneminen saa verisuonet laajenemaan, jolloin verenpaine alenee. LääkevalmisteellaKorkea verenpaine lisää sydämen ja va timoiden kuormitusta. Jos kuormitus jatkuu pitkään, se voi

vaurioittaa aivojen, sydämen ja munuaist n verisuonia, mikä saattaa johtaa aivohalvaukseen, sydämen vajaatoimintaan, sydänkohtauks n tai munuaisten toiminnan häiriintymiseen. Verenpaineen alentaminen normaaliksi vähen ää näid n häiriöiden kehittymisen riskiä.

2. ENNEN KUIN OTAT TEKTURNAA

Älä ota Tekturn

-jos olet allerginen (yliherkkä) aliskireenille tai Tekturnan jollekin muulle aineelle. Jos epäilet ol vasi all rginen, kysy neuvoa lääkäriltäsi.

-jos ol t saanut angioödeeman (hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai kasvojen, käsien ja jalkojen, silmien, huulten ja/tai kielen turvotus) otettuasi aliskireenia.

-kuuden viimeisen raskauskuukauden tai imetyksen aikana, ks. kohta Raskaus ja imetys.

-jos käytät siklosporiinia (lääke, jota käytetään hylkimisen estoon elinsiirron yhteydessä tai muihin tiloihin, esim. nivelreuman tai atooppisen ihotulehduksen hoitoon) tai verapamiilia (lääke, jota käytetään alentamaan verenpainetta, korjaamaan sydämen rytmiä tai angina pectoriksen eli rasitusrintakivun hoitoon) tai kinidiiniä (lääke, jota käytetään korjaamaan sydämen rytmiä).

Ole erityisen varovainen Tekturnan suhteen

-jos käytät diureetteja (nesteenpoistolääkkeiksi kutsuttuja lääkkeitä, jotka lisäävät virtsaneritystä).

-jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta.

-jos saat angioödeeman (hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai kasvojen, käsien ja jalkojen, silmien, huulten ja/tai kielen turvotus).

Jos nämä koskevat sinua, kerro siitä lääkärillesi ennen Tekturnan ottamista.

Tekturnan käyttöä lasten ja nuorten hoitoon ei suositella.

65-vuotiaille ja vanhemmille potilaille ei ole erityisiä annossuosituksia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Lääkärisi voi joutua muuttamaan annostustasi ja/tai ottaa käyttöön muita varotoimia, jos käytät jotakin

seuraavista lääkkeistä:

myyntilupaa

-

lääkkeitä, jotka lisäävät kaliumin määrää veressäsi, kuten kaliumia säästävät diureetit ja

 

kaliumlisä.

 

-

furosemidia, joka on diureetteihin eli nesteenpoistolääkkeisiin kuuluva lääke ja jota käytetään

 

lisäämään virtsaneritystä.

 

-

ketokonatsolia, jota käytetään sieni-infektioiden hoitoon.

 

-

tietyn tyyppiset kipulääkkeet, ns. ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet).

Tekturnan käyttö ruuan ja juoman kanssa

Sinun tulee ottaa Tekturna kevyen aterian kanssa kerran vuorokaudessa, mieluiten samaan aikaan joka päivä. Älä ota Tekturnaa greippimehun kanssa.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Tekturnaa, jos olet raskaana. On tärkeää, että keskustelet heti lääkärisi kanssa, jos epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta. Älä imetä Tekturna-hoidon aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkk

käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

enää

Sinulla saattaa esiintyä huimausta, mikä voi vaikuttaa keskittymiskykyysi. Sinun on varmistettava

Lääkevalmisteella

 

 

ennen ajoneuvon ajamista, koneiden käyttämistäeitai muuhun keskittymistä vaativaan tehtävään ryhtymistä, miten elimistösi reagoi Tekturn n v ikutuksiin.

3. MITEN TEKTURNAA OTETAAN

Ota Tekturnaa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävar a.

Korkeaa verenp inetta sairastavat eivät usein havaitse mitään siihen viittaavia merkkejä. Monet tuntevat vointinsa iv n normaaliksi. On hyvin tärkeää ottaa tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt, jotta siitä saadaan paras hoitotulos ja haittavaikutusten riski pienenee. Käy lääkärisi vastaanotolla sovitusti, vaikka tuntisitkin vointisi hyväksi.

Tavanomainen aloitusannos on yksi 150 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa.

ääkäri saattaa määrätä suuremman annostuksen, 300 mg:n tabletin kerran vuorokaudessa, sen mukaan, miten hyvin hoito tehoaa. Lääkäri saattaa määrätä Tekturnaa yhdessä muiden korkean verenpaineen hoitoon käytettyjen lääkkeiden kanssa.

Lääkkeenottotapa

Tabletit suositellaan otettavaksi pienen vesimäärän kanssa. Sinun tulee ottaa Tekturna kevyen aterian kanssa kerran vuorokaudessa, mieluiten samaan aikaan joka päivä. Älä ota Tekturnaa greippimehun kanssa.

Jos otat enemmän Tekturnaa kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut vahingossa liian monta Tekturna-tablettia, ota heti yhteyttä lääkäriin. Saatat tarvita lääkärinhoitoa.

Jos unohdat ottaa Tekturnaa

Jos unohdat ottaa Tekturna-annoksen, ota se heti lääkityksen muistaessasi ja ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Jos pian on kuitenkin jo aika ottaa seuraava annos, ota ainoastaan seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Tekturnakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikkimyyntilupaaeivät kuitenkaan niitä s .

Yleiset (esiintyy harvemmin kuin 1 potilaalla 10:stä): Ripuli.

Melko harvinaiset (esiintyy harvemmin kuin 1 potilaalla 100:sta): Ihottuma.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1 000:sta): Angioödeema (hengitys- tai nielemisvaikeuks a ai kasvojen, käsien ja jalkojen, silmien, huulten ja/tai kielen turvotus).

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin): Munuaisvaivat.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. TEKTURNAN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Tekturnaa pakkauksessa ja läpipainopakkauks ssa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukaudenenääviimeistä päivää.

Säilytä alle 30°C.

Lääkevalmisteella

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.ei

6.

MUUTA TIETOA

Mitä Tekturna sisältää

-

Vaikuttava aine on 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

-

Muut aineet ovat kro povidoni, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, makrogoli, mikrokiteinen

 

selluloosa, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, talkki, titaanidioksidi (E 171), musta

 

rautaoksidi (E 172), punainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tekturna 300 mg kalvopäällysteinen tabletti on vaalean punainen, kaksoiskupera, soikea tabletti, jonka toiselle puol lle on painettu ”IU” ja toiselle puolelle ”NVR”.

Tekturna-pakkaukset sisältävät 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 tai 280 tablettia. Pakkaukset, jotka sis lt vät 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) tai 280 (20x14) ovat monipakkauksia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä maassanne.

Myyntiluvan haltija

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Iso-Britannia

Valmistaja

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc. Тел.: +359 2 489 98 28

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

LääkevalmisteellaTel: +372 60 62 400

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

myyntilupaa

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Malta

Novartis Pharma Services I c.

Tel: +356 2298 3217

Nederland

Novartis Phar a B.V.

Norge

Tel:enää+31 26 37 82 111

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

eiÖsterreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

Suomi/Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

Sverige

 

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

 

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

myyntilupaa

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

 

 

 

 

ei

enää

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä