Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – Myyntipäällysmerkinnät - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiUcedane
ATC-koodiA16AA05
Lääkeainecarglumic acid
ValmistajaLucane Pharma

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT

MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ucedane 200 mg dispergoituvat tabletit kargluumihappo

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 200 mg kargluumihappoa.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

60 dispergoituvaa tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/17/1202/001

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ucedane 200 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ucedane 200 mg dispergoituvat tabletit kargluumihappo

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Lucane Pharma

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Erä

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä