Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Myyntipäällysmerkinnät - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiVaniqa
ATC-koodiD11AX
Lääkeaineeflornithine
ValmistajaAlmirall, S.A.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT:

ULKOPAKKAUS TEKSTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vaniqa 11,5 % emulsiovoide

Eflornitiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 115 mg eflornitiinia (hydrokloridimonohydraattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: setostearyylialkoholi, makrogoli-setostearyylieetteri, dimetikoni, glyserolistearaatti, makrogoli-stearaatti, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), nestemäinen parafiini, fenoksietanoli, propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), puhdistettu vesi, stearyylialkoholi ja natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen).

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Emulsiovoide

15g'

30g

60g

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Iholle

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Hävitä putki 6 kuukauden kuluttua avaamisesta.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Myyntiluvan haltija: Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Espanja

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/173/001

EU/1/01/173/002

EU/1/01/173/003

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vaniqa

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

PUTKET

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Vaniqa 11,5 % emulsiovoide

Eflornitiini

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Iholle

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Hävitä putki 6 kuukauden kuluttua avaamisesta.

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

15 g

30 g

60 g

6.MUUTA

Almirall, S.A.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä