Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vistide (cidofovir) – Pakkausseloste - J05AB12

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiVistide
ATC-koodiJ05AB12
Lääkeainecidofovir
ValmistajaGilead Sciences International Limited

PAKKAUSSELOSTE

Vistide 75 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Sidofoviiri

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

-Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1.Mitä Vistide on ja mihin sitä käytetään

2.Ennen kuin käytät Vistideä

3.Miten Vistideä käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Vistiden säilyttäminen

6.Muuta tietoa

1.Mitä Vistide on ja mihin sitä käytetään

Vistideä käytetään CMV-verkkokalvontulehdukseksi kutsutun silmätulehduksen hoitoon potilaille, jotka sairastavat AIDSia (hankinnaista immuunikato-oireyhtymää). Vistide ei paranna CMV-verkkokalvontulehdusta, mutta se saattaa parantaa tilaasi hidastamalla verkkokalvontulehduksen etenemistä.

Vistiden turvallisuutta ja tehoa muiden sairauksien kuin AIDS-potilaiden CMV- verkkokalvontulehduksen hoidossa ei ole osoitettu.

Vistideä saa antaa vain hoitoalan ammattilainen (lääkäri tai sairaanhoitaja) sairaalassa.

Mikä on CMV-verkkokalvontulehdus?

CMV-verkkokalvontulehdus on silmätulehdus, jonka aiheuttaa sytomegalovirus (CMV). CMV vaurioittaa silmän verkkokalvoa, mikä voi heikentää näköä ja johtaa jopa näönmenetykseen. AIDSia sairastavilla potilailla on suuri riski saada CMV-verkkokalvontulehdus tai muu CMV:n aiheuttama sairaus, kuten koliitti (paksusuolentulehdus). CMV-verkkokalvontulehdus on hoidettava näönmenetyksen riskin pienentämiseksi.

Vistide on viruslääke, joka estää CMV:n monistumisen vaikuttamalla viruksen DNA-tuotantoon.

2. Ennen kuin käytät Vistideä

Älä käytä Vistideä,

Jos olet allerginen (yliherkkä) sidofoviirille tai Vistiden jollekin muulle aineelle.

Jos sinulla on joskus ollut munuaissairaus.

Jos et pysty käyttämään probenesidilääkettä, koska olet vaikeasti allerginen sille tai muille sulfaa sisältäville lääkkeille (esim. sulfametoksatsolille).

Jos jokin näistä koskee sinua, kerro siitä lääkärille. Sinulle ei saa antaa Vistideä.

Ole erityisen varovainen Vistiden suhteen

Vistide-hoidon merkittävin haittavaikutus on munuaisvaurio. Munuaisvaurion riskin vähentämiseksi saat nestettä (fysiologista keittosuolaliuosta) laskimoon ennen jokaista Vistide-annosta ja probenesiditabletteja ennen jokaista Vistide-annosta ja sen jälkeen (lisätietoja ks. kohta 3). Lääkärisi voi myös kehottaa sinua juomaan paljon nestettä. Lääkärisi tutkii munuaistesi toiminnan ennen jokaista Vistide-annosta. Lääkäri saattaa lopettaa Vistide- hoidon, jos hän toteaa muutoksia munuaistesi toiminnassa.

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on diabetes mellitus (sokeritauti). Vistide-hoidossa on noudatettava varovaisuutta diabetesta sairastavilla potilailla, koska hoito voi tällaisilla potilailla suurentaa silmänpaineen liiallisen alenemisen (hypotonian) riskiä.

Sinun on käytävä Vistide-hoidon aikana säännöllisesti silmätutkimuksissa, jotta mahdollinen silmä-ärsytys, -tulehdus tai -turvotus havaitaan. Jos sinulla ilmenee silmässä kipua, punoitusta, kutinaa tai näköhäiriöitä, kerro heti lääkärille.

Vistiden on todettu vähentävän eläimillä kivesten painoa ja siittiöiden lukumäärää (hypospermia). Vaikka vastaavia muutoksia ei olekaan todettu miehillä Vistide-tutkimuksissa, ne ovat mahdollisia ja voivat aiheuttaa hedelmättömyyttä. Miesten tulee käyttää este- ehkäisymenetelmää Vistide-hoidon aikana ja 3 kuukauden ajan sen jälkeen.

Vistideä ei ole tarkoitettu HIV-infektion hoitoon. Vistide ei estä HIV-infektion siirtymistä toisiin henkilöihin, joten sinun on jatkettava varotoimenpiteiden noudattamista muiden henkilöiden tartuttamisen välttämiseksi.

Käyttö lapsille

Vistideä ei ole tutkittu lapsilla. Siksi tätä lääkettä ei pitäisi käyttää lapsille.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, koska niillä voi olla yhteisvaikutuksia Vistiden tai probenesidin kanssa.

On hyvin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos saat muita lääkkeitä, jotka voivat vaurioittaa munuaisiasi.

Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa:

tenofoviiriä sisältävät lääkkeet, joita käytetään HIV-1-infektion ja/tai kroonisen hepatiitti B - infektion hoitoon

aminoglykosidit, pentamidiini tai vankomysiini (bakteeri-infektioihin)

amfoterisiini B (sieni-infektioihin)

foskarneetti (virusinfektioihin)

adefoviiri (HBV-infektioon)

Näiden lääkkeiden käyttö on lopetettava vähintään 7 päivää ennen Vistide-hoidon aloittamista.

Probenesidillä voi olla yhteisvaikutuksia AIDSin tai siihen liittyvien sairauksien hoitoon tavallisesti käytettävien muiden lääkkeiden, kuten tsidovudiinin (AZT), kanssa. Jos käytät tsidovudiinia, keskustele lääkärisi kanssa siitä, olisiko tsidovudiinin käyttö tilapäisesti lopetettava tai sen annos puolitettava (50 %:iin) niinä päivinä, jolloin saat Vistide-hoitoa ja sen yhteydessä probenesidiä.

Ei ole tutkittu, onko Vistiden ja HIV-lääkkeisiin kuuluvien proteaasinestäjien välillä yhteisvaikutuksia.

Vistiden käyttö ruuan ja juoman kanssa

Nauti ruokaa ennen kuin sinulle annetaan Vistideä. Lääkärisi voi kehottaa sinua juomaan paljon nestettä ennen Vistiden antoa.

Raskaus ja imetys

Vistideä ei saa antaa, jos olet raskaana. Jos tulet raskaaksi saadessasi tätä lääkettä, kerro siitä heti lääkärillesi. Vistiden on osoitettu vaurioittavan eläinten sikiöitä. Siksi sitä ei pitäisi käyttää raskausaikana, elleivät lääkkeen mahdolliset hyödyt ole suurempia kuin siitä sikiölle koituvat riskit. Jos voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää Vistide- hoidon aikana ja 1 kuukauden ajan sen jälkeen.

Vistideä ei saa antaa, jos imetät. Ei tiedetä, siirtyykö Vistide lapseen äidinmaidon välityksellä. Koska monet lääkkeet siirtyvät äidinmaitoon, tulisi imettävien äitien, joilla Vistide-hoito jatkuu, lopettaa joko Vistide-lääkitys tai imettäminen.

HI-virusta kantavan naisen ei tule yleensä imettää, jotta vältetään HIV:n siirtyminen imeväiseen rintamaidon välityksellä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vistide voi aiheuttaa lyhytaikaisia haittavaikutuksia, kuten väsymystä tai heikotusta. Jos ajat autoa tai käytät koneita, keskustele lääkärisi kanssa siitä, pitäisikö autolla ajaminen tai koneiden käyttäminen lopettaa sairautesi ja lääkkeen sietokykysi vuoksi.

Tärkeää tietoa Vistiden sisältämistä aineista

Tämä lääke sisältää 2,5 mmol (tai 57 mg) natriumia per injektionpullo, mikä tulee ottaa huomioon, jos sinulla on ruokavalion natriumrajoitus.

3.Miten Vistideä käytetään

Vistide annetaan laskimonsisäisenä infuusiona (tiputuksena laskimoon). Sitä ei saa antaa millään muulla tavoin, mukaan lukien silmänsisäisenä injektiona (ruiskuttaa suoraan silmän sisään), tai paikallisesti (iholle). Vistideä saa antaa vain lääkäri tai sairaanhoitaja, jolla on tarvittava kokemus AIDSia sairastavien henkilöiden hoidosta.

Lääkäri tai sairaanhoitaja siirtää tarvittavan Vistide-annoksen injektiopullosta infuusiopussiin, jossa on 100 ml 0,9-prosenttista (fysiologista) keittosuolaliuosta. Pussin koko sisältö tiputetaan laskimoosi tasaisella nopeudella yhden tunnin aikana tavallisen infuusiopumpun avulla. Suositeltua annosta ei saa ylittää, hoitoväliä ei saa lyhentää eikä infuusionopeutta lisätä. Tämän pakkausselosteen lopussa on hoitoalan ammattilaisille tarkoitettuja lisätietoja Vistiden antamisesta.

Munuaisvaurioriskin pienentämiseksi on jokaisen Vistide-infuusion päivänä annettava probenesiditabletteja ja nestettä laskimonsisäisesti (keittosuolaliuosta). (Ks. alakohdat "Miten probenesidia otetaan Vistiden kanssa" ja "Miten nesteitä annetaan laskimonsisäisesti ennen Vistideä" alla.)

Annos aikuisille

Tarvitsemasi annos lasketaan painosi perusteella.

Aloitushoito

Jos munuaiset toimivat normaalisti, Vistiden suositusannos on 5 mg painokiloa kohti annettuna kerran viikossa kahden perättäisen viikon aikana.

Ylläpitohoito

Ylläpitohoito aloitetaan kahden viikon kuluttua aloitushoidon päättymisestä. Jos munuaiset toimivat normaalisti, Vistiden suositeltava ylläpitoannos on 5 mg painokiloa kohti annettuna joka toinen viikko.

Lääkeannoksen muuttaminen

Jos sinulla on munuaisongelmia, Vistide ei ehkä ole sopiva hoito sinulle. Sinulta otetaan ennen jokaista Vistide-tiputusta virtsa- ja/tai verinäytteet munuaistesi toiminnan tarkistamiseksi. Jos sinulla havaitaan merkkejä heikentyneestä munuaistoiminnasta, Vistide-hoito voidaan keskeyttää tai lopettaa kokonaan terveydentilastasi riippuen.

Jos sinulle on vahingossa annettu suurempi annos Vistideä kuin mitä lääkäri on määrännyt, kerro asiasta heti lääkärillesi.

Miten probenesidia otetaan Vistiden kanssa

Probenesiditabletteja annetaan munuaisvaurion riskin pienentämiseksi. Sinun on otettava

3 probenesiditablettiannosta suun kautta samana päivänä kuin Vistide seuraavan taulukon osoittamalla tavalla:

Ajankohta

Annos

3 tuntia ennen Vistide-infuusion aloittamista

2 g probenesidiä

2 tunnin kuluttua Vistide-infuusion päättymisestä

1 g probenesidiä

8 tunnin kuluttua Vistide-infuusion päättymisestä

1 g probenesidiä

Yhteensä

4 g probenesidiä

Probenesidiä otetaan vain niinä päivinä, jolloin Vistideäkin annetaan.

Miten nesteitä annetaan laskimonsisäisesti ennen Vistideä

Fysiologista keittosuolaliuosta annetaan munuaisvaurion riskin pienentämiseksi. Sinulle on annettava laskimonsisäisesti (tiputuksena laskimoon) yhteensä yksi litra 0,9-prosenttista (fysiologista) keittosuolaliuosta ennen jokaista Vistide-annosta. Keittosuolaliuos on tiputettava laskimoon 1 tunnin aikana juuri ennen Vistide-tiputusta. Jos kehosi sietää nestettä vielä enemmän, lääkärisi voi antaa sinulle nestettä toisenkin litran. Tällöin toinen keittosuolaliuoslitra tulee antaa joko Vistide-tiputuksen alkaessa tai heti sen päätyttyä. Keittosuolaliuoksen tiputus olisi annettava 1-3 tunnin aikana. Lääkärisi voi myös kehottaa sinua juomaan runsaasti nestettä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Vistidekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleensä tällaiset haittavaikutukset häviävät, kun Vistide-hoito lopetetaan. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä heti lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Yleisin Vistidellä havaittu haittavaikutus on munuaisvaurio.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia

(Näitä voi esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10 käyttäjästä)

valkosolumäärän väheneminen, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, valkuaista virtsassa, suurentunut veren kreatiniinipitoisuus (munuaistoiminnan mittari), hiustenlähtö, ihottuma, heikotus/väsymys ja kuume.

Yleisiä haittavaikutuksia

(Näitä voi esiintyä 1–10 käyttäjällä 100 käyttäjästä)

silmätulehdus, silmänpaineen liiallinen aleneminen, vaikeutunut tai työläs hengitys, hengenahdistus, ripuli ja vilunväristykset.

Jos sinulla ilmenee silmässä kipua, punoitusta, kutinaa tai näköhäiriöitä, ota heti yhteys lääkäriisi hoidon uudelleenarviointia varten.

Myyntiluvan saamisen jälkeen on ilmoitettu lisäksi munuaisten vajaatoimintaa, munuaisten tubulussolujen vaurioitumista, haimatulehdusta ja kuulon heikkenemistä.

Probenesidin mahdolliset haittavaikutukset

Probenesidiin mahdollisesti liittyviä hyvin yleisiä haittavaikutuksia

(Näitä voi esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10 käyttäjästä)

pahoinvointi, oksentelu, ihottuma ja kuume.

Probenesidiin mahdollisesti liittyviä yleisiä haittavaikutuksia

(Näitä voi esiintyä 1–10 käyttäjällä 100 käyttäjästä)

päänsärky, heikotus/väsymys, vilunväristykset ja allergiset reaktiot.

Probenesidin ottamiseen liittyvän pahoinvointi- ja/tai oksenteluriskin vähentämiseksi sinun on syötävä ennen jokaista annosta. Lääkärisi saattaa kehottaa sinua ottamaan muita lääkkeitä, kuten antiemeettisiä lääkkeitä (pahoinvointilääkkeitä), antihistamiineja ja/tai parasetamolia, probenesidin haittavaikutusten vähentämiseksi.

Probenesidi voi aiheuttaa myös muita haittavaikutuksia, kuten ruokahaluttomuutta, ikenien arkuutta, kasvojen kuumoitusta ja punoitusta, hiustenlähtöä, heitehuimausta, punasolumäärän vähenemistä ja tihentynyttä virtsaamistarvetta. Allergisia reaktioita, joihin on liittynyt ihotulehdus, kutinaa ja nokkosihottumaa, on ilmennyt. Joissakin harvinaisissa tapauksissa on ilmennyt vaikeita allergisia reaktioita ja vakava ihoreaktio. Valkosolumäärien vähenemistä, maksaan tai munuaisiin kohdistuvia myrkyllisiä vaikutuksia ja punasolujen tuhoutumista on ilmoitettu. Lisäksi on ilmennyt verisolu- ja verihiutalemäärien vähenemistä.

Siksi lääkärisi tulisi ennen probenesidin antoa sinulle tutustua voimassaoleviin probenesidin turvallisuutta koskeviin tuotetietoihin. Lue myös probenesidin pakkausseloste.

5.Vistiden säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Säilytä alle 30 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Muuta tietoa

Mitä Vistide sisältää

Vistide 75 mg/ml:n vaikuttava aine on sidofoviiri. Yksi millilitra sisältää 75 mg vedetöntä sidofoviiriä. Yksi injektiopullo sisältää 375 mg/5 ml vedetöntä sidofoviiriä.

Muut aineet ovat

Natriumhydroksidi

Kloorivetyhappo

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Vistide toimitetaan steriilinä infuusiokonsentraattina liuosta varten kirkkaissa lasisissa injektiopulloissa, joissa on vaikuttavana aineena 375 mg vedetöntä sidofoviiriä 5 ml:ssa injektionesteisiin tarkoitetussa vedessä siten, että pitoisuus on 75 mg/ml. Valmisteen pH:ta (happamuusastetta) on säädetty natriumhydroksidilla (ja tarvittaessa kloorivetyhapolla). Valmiste ei sisällä säilytysaineita.

Myyntiluvan haltija

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Iso-Britannia

Valmistaja

Gilead Sciences Limited

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill Co. Cork

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium BVBA

Gilead Sciences Belgium BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

България

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Česká republika

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Nederland

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 31 (0) 20 718 3698

Deutschland

Norge

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Eesti

Österreich

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 43 1 260 830

Ελλάδα

Polska

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Poland Sp. z o. o.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 48 22 262 8702

España

Portugal

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 34 91 378 98 30

Tel: + 351 21 7928790

France

România

Gilead Sciences

Gilead Sciences International Ltd

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Lietuva

 

Gilead Sciences Sweden AB

 

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

 

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Vistide-injektiopullot on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä. Jos injektiopullossa näkyy silmin havaittavia hiukkasia tai värjäytymiä, sitä ei saa käyttää.

Vistide-infuusioliuoksen käyttövalmiiksi saattamisessa, annossa ja hävittämisessä suositellaan riittäviä varotoimenpiteitä, joihin kuuluu myös asianmukaisten suojavälineiden käyttö. Vistide- infuusioliuoksen laimentaminen on tehtävä laminaari-ilmavirtauskaapissa. Käytä käyttövalmiiksi saattamisen yhteydessä suojakäsineitä, suojalaseja ja selästä suljettavaa suojatakkia, jossa on neuleresoreilla varustetut hihansuut. Jos Vistideä joutuu iholle, pese ja huuhtele kohta perusteellisesti vedellä.

Tarvittava Vistide-annos siirretään injektiopullosta infuusiopussiin, jossa on 100 ml 0,9-prosenttista (fysiologista) keittosuolaliuosta. Pussin koko sisältö tiputetaan potilaan laskimoon tasaisella nopeudella yhden tunnin aikana tavallisen infuusiopumpun avulla. Suositeltua annosta ei saa ylittää, hoitoväliä ei saa lyhentää eikä infuusionopeutta lisätä.

Keittosuolaliuokseen sekoitetun Vistiden kemiallinen säilyvyys on osoitettu lasipulloissa ja infuusiopusseissa, jotka on valmistettu joko polyvinyylikloridista (PVC) tai eteeni/propeeniko- polymeeristä, sekä PVC:stä valmistetuissa ilmattavissa laskimonsisäiseen tiputukseen tarkoitetuissa nesteensiirtolaitteissa. Muuntyyppisiä nesteensiirtolaitteita tai infuusiopusseja ei ole tutkittu.

Vistiden yhteensopivuutta Ringerin liuoksen, laktaattia sisältävän Ringerin liuoksen tai bakteriostaattisten infuusioliuosten kanssa ei ole varmistettu.

Mikrobiologisista syistä valmiste on käytettävä heti.

Kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys on osoitettu enintään 24 tuntiin asti 2 –

8 °C:ssa, kun valmiste on laimennettu kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Säilyttämistä yli 24 tunnin ajan tai pakastamista ei suositella. Jääkaapissa säilytetyn liuoksen on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.

Vistide toimitetaan kertakäyttöisissä injektiopulloissa. Osittain käytetyt injektiopullot on hävitettävä.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä