Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Visudyne (verteporfin) – Myyntipäällysmerkinnät - S01LA01

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiVisudyne
ATC-koodiS01LA01
Lääkeaineverteporfin
ValmistajaNovartis Europharm Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Visudyne 15 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten verteporfiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi injektiopullo sisältää 15 mg verteporfiinia. Valmistamisen jälkeen 1 ml:ssa on 2 mg verteporfiinia. 7,5 ml valmistettua liuosta sisältää 15 mg verteporfiinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Laktoosimonohydraatti, dimyristyylifosfatidyylikoliini, kananmunan fosfatidyyliglyseroli, askorbyylipalmitaatti, butyylihydroksitolueeni (E 321).

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusiokuiva-aine, liuosta varten.

Yksi infuusiokuiva-aineinjektiopullo.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ei saa liuottaa natriumkloridiliuokseen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Kestoaika liuoksen valmistamisen ja laimentamisen jälkeen: katso pakkausseloste.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Injektiopullo ja käyttämättä jäänyt valmiiksi käyttökuntoon saatettu liuos tulee hävittää yhden käyttökerran jälkeen paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/00/140/001

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Visudyne 15 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten verteporfiini

Laskimoon

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Yksi injektiopullo sisältää 15 mg verteporfiinia

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä