Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voncento (human coagulation factor VIII / human...) – Valmisteyhteenveto - B02BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiVoncento
ATC-koodiB02BD06
Lääkeainehuman coagulation factor VIII / human von willebrand factor
ValmistajaCSL Behring GmbH

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Voncento 250 IU F VIII / 600 IU vWF (5 ml liuotinta) injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Voncento 500 IU F VIII / 1200 IU vWF (10 ml liuotinta) injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Voncento 500 IU F VIII / 1200 IU vWF (5 ml liuotinta) injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Voncento 1000 IU F VIII / 2400 IU vWF (10 ml liuotinta) injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi Voncento 250 IU F VIII / 600 IU vWF injektiopullo sisältää nimellisesti:

250 IU* ihmisen hyytymistekijää VIII** (F VIII).

600 IU*** ihmisen von Willebrand -tekijää** (vWF).

Kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 5 ml:lla liuotinta, liuos sisältää 50 IU/ml F VIII:aa ja 120 IU/ml vWF:ää.

Yksi Voncento 500 IU F VIII / 1200 IU vWF injektiopullo sisältää nimellisesti:

500 IU* ihmisen hyytymistekijää VIII** (F VIII).

1200 IU*** ihmisen von Willebrand -tekijää** (vWF).

Kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 10 ml:lla liuotinta, liuos sisältää 50 IU/ml F VIII:aa ja 120 IU/ml vWF:ää.

Yksi Voncento 500 IU F VIII / 1200 IU vWF injektiopullo sisältää nimellisesti:

500 IU* ihmisen hyytymistekijää VIII** (F VIII).

1200 IU*** ihmisen von Willebrand -tekijää** (vWF).

Kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 5 ml:lla liuotinta, liuos sisältää 100 IU/ml F VIII:aa ja 240 IU/ml vWF:ää.

Yksi Voncento 1000 IU F VIII / 2400 IU vWF injektiopullo sisältää nimellisesti:

1000 IU* ihmisen hyytymistekijää VIII** (F VIII).

2400 IU*** ihmisen von Willebrand -tekijää** (vWF).

Kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 10 ml:lla liuotinta, liuos sisältää 100 IU/ml F VIII:aa ja 240 IU/ml vWF:ää.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Natriumia noin 128,2 mmol/l (2,95 mg/ml).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

_________________________________________

*F VIII:n teho (IU) on määritetty Euroopan farmakopean kromogeenisuusmäärityksellä. Voncenton spesifinen F VIII -aktiivisuus ennen stabilisaattorin lisäämistä on noin 70 IU F VIII/mg proteiinia.

**valmistettu ihmisluovuttajien plasmasta

***VWF-aktiivisuus on määritelty WHO:n vWF:ää koskevan standardin mukaisesti. Voncenton spesifinen vWF-aktiivisuus ennen stabilisaattorin lisäämistä on noin 100 IU vWF/mg proteiinia.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Valkoinen injektio-/infuusiokuiva-aine ja kirkas, väritön liuotin, liuosta varten.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Von Willebrandin tauti (vW:n tauti)

Von Willebrandin tautia sairastavien potilaiden verenvuodon hoito ja ehkäisy tai kirurgiseen toimenpiteeseen liittyvän verenvuodon hoito ja ehkäisy, kun desmopressiinihoito (DDAVP) ei yksinään ole tehonnut tai on vasta-aiheista.

A-hemofilia (synnynnäinen hyytymistekijä VIII:n puutos)

A-hemofiliaa sairastavien potilaiden verenvuotojen hoito ja ehkäisy.

4.2Annostus ja antotapa

Hemostaasin häiriöiden hoitoon perehtyneen lääkärin on valvottava vW-taudin ja A-hemofilian hoitoa.

Hoitava lääkäri päättää valmisteen käytöstä vW-potilaiden ja A-hemofiliapotilaiden kotihoidossa, ja varmistaa, että potilas saa siihen riittävän ohjauksen ja että hoitoa seurataan säännöllisin väliajoin.

Injektiopullon sisältämän F VIII:C:n ja vWF:RCo:n suhde on noin 1:2,4.

Aiemmin hoitamattomat potilaat

Voncenton turvallisuutta ja tehoa aiemmin hoitamattomien potilaiden hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Hoidon seuranta

Hoidon aikana on aiheellista määrittää hyytymistekijä VIII:n pitoisuudet asianmukaisella tavalla ja hyödyntää tietoja annettavan annoksen ja toistettujen infuusioiden antotiheyden valinnassa. Potilaan vaste hyytymistekijä VIII -valmisteeseen saattaa vaihdella yksilöllisesti, joten saavutettavat puoliintumisajat ja saantopitoisuudet vaihtelevat. Painoon perustuvaa annosta on mahdollisesti muutettava ali- tai ylipainoisilla potilailla. Etenkin suurten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä on välttämätöntä seurata korvaushoitoa tarkoin hyytymistekijäanalyyseillä (plasman hyytymistekijä VIII -aktiivisuuden määrityksellä).

Annostus

Von Willebrandin tauti

Annos on tärkeää laskea vWF:RCo:n mainitun IU-luvun mukaan. 1 IU/kg vWF:RCo:ta suurentaa verenkierrossa olevaa vWF:RCo-pitoisuutta yleensä 0,02 IU/ml (2 %).

VWF:RCo-pitoisuudeksi pitää saavuttaa > 0,6 IU/ml (60 %) ja F VIII:C -pitoisuudeksi > 0,4 IU/ml (40 %).

Tarvittaessa toteutettava hoito

Hemostaasin saavuttamiseksi suositellaan tavallisesti 40 - 80 IU/kg von Willebrand -tekijää (vWF:RCo), mikä vastaa painon perusteella 20 - 40 IU F VIII:C/kg.

Aloitusannoksena saattaa olla tarpeen 80 IU/kg vWF:RCo:ta, etenkin tyypin 3 vW:n tautia sairastaville, jotka saattavat tarvita muita vW:n tautityyppejä sairastaviin verrattuna suurempia annoksia pitoisuuksien säilyttämiseksi riittävinä.

Verenvuodon estäminen kirurgisen toimenpiteen yhteydessä

Runsaan verenvuodon estohoito kirurgisen toimenpiteen aikana tai jälkeen on aloitettava 1 - 2 tuntia ennen kirurgista toimenpidettä.

Tarkoituksenmukainen annos on annettava 12 - 24 tunnin välein. Annos ja hoidon kesto riippuvat potilaan voinnista, verenvuodon luonteesta ja vaikeusasteesta ja sekä vWF:RCo- että F VIII:C -pitoisuudesta.

Hoitavan lääkärin on huomioitava F VIII:aa sisältävän vW-tekijävalmisteen käytön yhteydessä, että hoidon jatkaminen saattaa aiheuttaa F VIII:C -pitoisuuden liiallisen kohoamisen. 24–48 tunnin hoidon jälkeen on harkittava annoksen pienentämistä ja/tai antovälin pidentämistä tai pienemmän F VIII -pitoisuuden sisältävän vWF-valmisteen käyttöä, jotta vältetään F VIII:C -pitoisuuden liiallinen suureneminen (ks. kohta 5.2).

Estohoito

vW-potilaiden pitkäkestoisessa estohoidossa annoksen 25–40 IU vWF:RCo/kg antoa 1–3 kertaa viikossa on harkittava. Jos potilaalla on ruoansulatuskanavan verenvuotoa tai runsaat kuukautiset, antovälin lyhentäminen tai annoksen suurentaminen voi olla tarpeen. Annos ja hoidon kesto riippuvat potilaan voinnista sekä vWF:RCo- ja F VIII:C -pitoisuuksista plasmassa.

Pediatriset vW-potilaat

Verenvuodon hoito

Suositeltu annos verenvuodon hoitoon pediatrisille potilaille on yleensä 40–80 IU/kg von Willebrand tekijää (vWF:RCo), mikä vastaa painon perusteella 20–40 IU F VIII:C/kg.

Estohoito

12–18-vuotiaat potilaat: Annostus perustuu aikuisille annettuihin ohjeisiin.

Alle 12-vuotiaat potilaat: Alle 12-vuotiaille lapsille tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa altistus vW- tekijälle oli alentunut. Tämän perusteella estohoidossa on harkittava annostusta 40–80 IU vWF:RCo/kg 1–3 kertaa viikossa (ks. kohta 5.2).

Annos ja hoidon kesto riippuvat potilaan voinnista sekä vWF:RCo- ja F VIII:C -pitoisuuksista plasmassa.

A-hemofilia

Annos on tärkeää laskea F VIII:C:n mainitun IU-luvun mukaan.

Korvaushoidon annostus ja kesto riippuvat F VIII -puutoksen vaikeusasteesta, verenvuodon sijainnista ja laajuudesta sekä potilaan voinnista.

Annettavien F VIII -yksiköiden määrä ilmaistaan kansainvälisinä yksikköinä (International Units, IU), mikä perustuu F VIII -valmisteiden voimassa olevaan WHO-standardiin. F VIII -aktiivisuus plasmassa ilmaistaan joko prosentteina (suhteessa normaaliin ihmisen plasmaan) tai mieluiten kansainvälisinä yksikköinä (plasman F VIII -pitoisuuden kansanvälisen standardin mukaan).

1 IU F VIII -aktiivisuutta vastaa F VIII -määrää 1 ml:ssa normaalia ihmisen plasmaa.

Tarvittaessa toteutettava hoito

Tarvittavan F VIII -annoksen laskeminen perustuu empiiriseen havaintoon, että 1 IU F VIII:tä painokiloa kohden (IU F VIII/kg) suurentaa plasman F VIII -aktiivisuutta noin 2 % normaalista aktiivisuudesta (saanto in vivo 2 IU/dl). Tarvittava annos lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

Tarvittava määrä yksikköinä = potilaan paino [kg] x haluttu hyytymistekijä VIII:n pitoisuuden suureneminen [% tai IU/dl] x 0,5.

Annettava määrä ja antotiheys on määriteltävä aina kunkin tapauksen kliinisen tehon mukaan.

Jos potilaalla on jokin seuraavista verenvuototapahtumista, plasman F VIII -aktiivisuus ei saa laskea taulukossa mainitun pitoisuuden alapuolelle (% normaalista tai IU/dl) vastaavan hoitojakson aikana. Seuraavaa taulukkoa voidaan käyttää annostusohjeena verenvuotojen ja kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä:

Vuodon voimakkuus /

Tarvittava F VIII

Antotiheys (tuntia) / Hoidon

Kirurginen toimenpide

-pitoisuus (% tai IU/dl)

kesto (vrk)

Verenvuoto

 

 

Alkava hemartroosi,

20 – 40

Infuusio toistetaan 12 - 24

lihasverenvuoto tai suun

 

tunnin välein vähintään

limakalvovuodot

 

vuorokauden ajan, kunnes

 

 

kipuna ilmenevä vuotoepisodi

 

 

on mennyt ohi tai

 

 

paraneminen on tapahtunut.

Laajempi hemartroosi,

30 – 60

Infuusio toistetaan 12 - 24

lihasverenvuoto tai hematooma

 

tunnin välein 3 - 4

 

 

vuorokauden ajan tai

 

 

pitempään, kunnes kipu

 

 

lakkaa ja akuutti

 

 

toimintakyvyn vajaus

 

 

korjautuu.

Hengenvaaralliset verenvuodot

60 – 100

Infuusio toistetaan 8 - 24

 

 

tunnin välein, kunnes uhka

 

 

poistuu.

Leikkaus

 

 

Pieni

30 – 60

Infuusio toistetaan 24 tunnin

kuten hampaanpoisto

 

välein vähintään vuorokauden

 

 

ajan, kunnes paraneminen on

 

 

tapahtunut.

Suuri

80 - 100

Infuusio toistetaan 8 - 24

 

(pre- ja

tunnin välein, kunnes haava

 

postoperatiivisesti)

on parantunut riittävästi.

 

 

Hoitoa jatketaan sen jälkeen

 

 

vielä vähintään

 

 

7 vuorokauden ajan, jotta

 

 

F VIII:n aktiivisuus pysyy

 

 

30 - 60 %:n (IU/dl) tasolla.

Estohoito

Vaikea-asteista A-hemofiliaa sairastavien potilaiden pitkäkestoisessa estohoidossa tavanomainen F VIII -annos on 20 - 40 IU/kg 2 - 3 vuorokauden välein. Joissakin tapauksissa, etenkin nuorille potilaille, voi olla tarpeen käyttää lyhyempiä antovälejä tai suurempia annoksia.

Pediatriset A-hemofiliaa sairastavat potilaat

Annostus A-hemofiliaa sairastaville lapsille ja enintään 18-vuotiaille nuorille perustuu painoon, joten heihin voi yleensä soveltaa aikuisten annostusohjeita. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen käyttää lyhyempiä antovälejä tai suurempia annoksia. Antotiheys on aina määriteltävä kunkin tapauksen kliinisen tehon mukaan.

Saatavissa olevia tietoja käsitellään kohdissa 4.8 ja 5.2.

Iäkkäät potilaat

Iäkkäiden potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa.

Antotapa

Laskimoon.

Valmiste saatetaan käyttökuntoon kohdassa 6.6 kuvatulla tavalla. Käyttökuntoon saatettu valmiste annetaan hitaana injektiona/infuusiona laskimoon nopeudella, joka tuntuu potilaasta miellyttävältä.

Injektio- tai infuusionopeus saa olla enintään 6 ml minuutissa. Potilasta on tarkkailtava välittömien reaktioiden ilmaantumisen havaitsemiseksi. Jos potilaalle ilmaantuu Voncento-valmisteen antoon mahdollisesti liittyvä reaktio, injektion antonopeutta on hidastettava tai anto on keskeytettävä potilaan kliinisen tilan mukaan (ks. myös kohta 4.4).

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyys

Allergistyyppiset yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia. Potilasta on neuvottava lopettamaan valmisteen käyttö heti ja ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos tällaisia oireita ilmaantuu. Potilaalle on kerrottava yliherkkyysreaktion varhaisoireet, kuten nokkosihottuma, yleistynyt urtikaria, puristuksen tunne rinnassa, hengityksen vinkuminen, hypotensio ja anafylaksia. Sokin kehittyessä on annettava sokin yhteydessä tavanomaisesti annettavaa perushoitoa.

Virusturvallisuus

Vakiintuneita toimenpiteitä ihmisen verestä tai plasmasta valmistetuista lääkevalmisteista aiheutuvien infektioiden estämiseksi ovat verenluovuttajien valinta, erityisten infektiomerkkiaineiden seulominen luovutetusta verestä ja plasmapooleista sekä valmistuksenaikaiset tehokkaat toimenpiteet virusten inaktivoimiseksi/poistamiseksi. Ihmisverestä tai -plasmasta valmistettujen lääkevalmisteiden antoon liittyvää infektion aiheuttajien siirtymisen mahdollisuutta ei näistä toimenpiteistä huolimatta voida sulkea kokonaan pois. Tämä koskee myös kaikkia tuntemattomia tai nykyisin tuntemattomia uusia viruksia ja muita patogeenejä.

Käytössä olevien toimenpiteiden katsotaan tehoavan vaipallisiin viruksiin, kuten ihmisen immuunikatovirukseen (HIV), hepatiitti B -virukseen (HBV) ja hepatiitti C -virukseen (HCV) sekä vaipattomaan hepatiitti A -virukseen (HAV).

Käytössä olevat toimenpiteet saattavat tehota heikosti vaipattomiin viruksiin, kuten parvovirus B19:ään.

Parvovirus B19 -infektio voi olla vakava raskaana oleville naisille (sikiön infektio) ja sellaisille henkilöille, joilla on immuunivajavuustila tai joiden veren punasolutuotanto on kiihtynyt (esim. hemolyyttinen anemia).

Ihmisen plasmasta valmistettuja hyytymistekijä VIII-/vWF-valmisteita säännöllisesti/toistuvasti saavien potilaiden on harkittava asianmukaisten rokotusten (hepatiitti A:ta ja B:tä vastaan) ottamista.

Valmisteen nimen ja eränumeron merkitsemistä muistiin aina Voncento-valmistetta annettaessa suositellaan, jotta potilas voidaan yhdistää annettuun valmiste-erään.

Von Willebrandin tauti

Tromboottisten tapahtumien ilmaantumisen riski on olemassa etenkin, jos potilaalla tiedetään olevan kliinisiä tai laboratoriokokein todettuja riskitekijöitä. Riskiryhmään kuuluvia potilaita on siksi

seurattava tromboosin varhaisoireiden havaitsemiseksi. Laskimotukosten estohoito on aloitettava voimassa olevien suositusten mukaisesti.

Hoitavan lääkärin on huomioitava F VIII:aa sisältävän vW-tekijävalmisteen käytön yhteydessä, että hoidon jatkaminen saattaa aiheuttaa F VIII:C -pitoisuuden liiallisen kohoamisen. Hyytymistekijää VIII sisältäviä vW-tekijävalmisteita saavien potilaiden F VIII:C -pitoisuutta plasmassa on seurattava, jotta vältetään liian suuri F VIII:C -pitoisuus plasmassa, joka saattaa suurentaa tromboottisten tapahtumien vaaraa. Antitromboottisia toimenpiteitä on harkittava (ks. myös kohta 5.2).

VW-potilaille, etenkin tyypin 3 potilaille, saattaa kehittyä vW-tekijää neutraloivia vasta-aineita. Jos odotettua vWF:RCo-aktiivisuutta ei saavuteta tai jos vuotoa ei saada hallintaan asianmukaisella annoksella, potilaalta on määritettävä vW-tekijän vasta-aineiden mahdollinen esiintyminen. Jos potilaalla on suuri vasta-ainepitoisuus, hoito saattaa olla tehoton, mutta tästä saattaa aiheutua myös anafylaktoidisia reaktioita, joten muita hoitovaihtoehtoja on harkittava.

A-hemofilia

Vasta-aineet

Hyytymistekijää VIII neutraloivien vasta-aineiden muodostuminen on A-hemofilian hoidon tunnettu komplikaatio. Nämä vasta-aineet ovat tavallisesti hyytymistekijä VIII:n prokoagulanttiaktiivisuutta vastaan vaikuttavia IgG-immunoglobuliineja, ja niiden määrä ilmaistaan Bethesda-yksikköinä (BU) millilitrassa plasmaa, jonka määrityksessä on käytetty modifioitua menetelmää. Vasta-aineiden kehittymisriski korreloi hyytymistekijä VIII -altistukseen, ja riski on suurin ensimmäisten

20 altistuspäivän aikana. Vasta-aineita saattaa kehittyä harvoin ensimmäisten 100 altistuspäivän jälkeen.

Joissain tapauksissa on havaittu neutraloivien vasta-aineiden uusiutumista (matala titteri) vaihdettaessa F VIII -valmisteesta toiseen potilailla, joilla on aiemmin ollut yli 100 päivän altistus ja joille on aiemminkin kehittynyt neutraloivia vasta-aineita. Vasta-aineiden ilmaantumista suositellaan siksi seuraamaan tarkoin aina vaihdettaessa valmisteesta toiseen.

Kaikkia ihmisen hyytymistekijä VIII:lla hoitoa saavia potilaita on seurattava kliinisesti ja laboratoriokokein vasta-aineiden kehittymisen havaitsemiseksi. Jos odotettua hyytymistekijä VIII:n aktiivisuutta plasmassa ei saavuteta tai verenvuotoja ei saada hallintaan asianmukaisella annoksella, hyytymistekijä VIII:n vasta-aineet on testattava. Jos potilaan vasta-ainepitoisuus on korkea, hyytymistekijä VIII:lla annettu hoito ei välttämättä tehoa ja on harkittava muita hoitovaihtoehtoja. Potilas on tällöin ohjattava sellaisen lääkärin hoitoon, jolla on kokemusta A-hemofilian hoidosta sekä potilaista, joilla on hyytymistekijän VIII vasta-aineita.

Kardiovaskulaaritapahtumat

Jos potilaalla on entuudestaan kardiovaskulaarisia riskitekijöitä, F VIII -korvaushoito saattaa suurentaa kardiovaskulaaririskiä.

Katetreihin liittyvät komplikaatiot

Jos toimenpide edellyttää keskuslaskimokatetria, on huomioitava keskuslaskimokatetriin liittyvät komplikaatiot, mukaan lukien paikalliset infektiot, bakteremia ja katetrointikohdan tromboosi.

Natriumsisältö

Vahvuudet 250 IU F VIII /600 IU vWF (5 ml liuotinta) ja 500 IU F VIII /1200 IU vWF (5 ml liuotinta):

sisältävät natriumia enintään 14,75 mg (0,64 mmol) per injektiopullo.

Vahvuudet 500 IU F VIII /1200 IU vWF (10 ml liuotinta) ja 1000 IU F VIII /2400 IU vWF (10 ml liuotinta):

sisältävät natriumia enintään 29,50 mg (1,28 mmol) per injektiopullo.

Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Pediatriset potilaat

Mainitut varoitukset ja varotoimet koskevat sekä lapsia että aikuisia.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

VWF:n ja F VIII:n yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei ole tutkittu.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Voncento-valmisteella ei ole tehty lisääntymistä koskevia eläinkokeita.

Von Willebrandin tauti

Raskaana olevien tai imettävien naisten hoidosta ei ole kokemusta. Voncento-valmistetta saa antaa raskaana oleville tai imettäville vWF-puutteisille naisille vain, jos se on selvästi välttämätöntä, kun otetaan huomioon, että tällä potilasryhmällä on synnytyksen yhteydessä suurentunut verenvuotoriski.

A-hemofilia

Koska A-hemofilia on naisilla harvinainen, raskauden ja imetyksen aikaisesta hoidosta ei ole kokemusta.

Voncentoa pitää siksi käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos se on selvästi välttämätöntä.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyyttä koskevia tietoja ei ole saatavissa.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Voncento-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Voncento-hoidon aikana aikuisilla ja nuorilla saattaa esiintyä seuraavia haittavaikutuksia: yliherkkyys- tai allergiset reaktiot, tromboemboliset tapahtumat, kuume, päänsärky, makuaistin häiriöt ja poikkeavat tulokset maksan toimintakokeissa. Potilaalle saattaa lisäksi kehittyä vasta-aineita hyytymistekijälle VIII ja von Willebrand -tekijälle.

Haittavaikutustaulukko

Seuraava taulukko on laadittu MedDRA-elinjärjestelmäluokituksen mukaisesti.

Esiintyvyydet esitetään seuraavan esitystavan mukaisesti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

MedDRA-

Haittavaikutus*

Yleisyys

elinjärjestelmäluokka

 

 

Veri ja imukudos

Hyytymistekijä VIII:n vasta-

Yleinen

 

aineet

 

 

VW-tekijän vasta-aineet

Tuntematon**

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys (mukaan lukien

Yleinen

 

takykardia, rintakipu,

 

 

epämukavat tuntemukset

 

 

rintakehässä ja selkäkipu)

 

Hermosto

Makuaistin häiriöt

Melko harvinainen

Verisuonisto

Tromboemboliset tapahtumat

Melko harvinainen

Yleisoireet ja antopaikassa

Kuume

Yleinen

todettavat haitat

Päänsärky

Hyvin yleinen

Tutkimukset

Poikkeavat tulokset maksan

Melko harvinainen

 

toimintakokeissa

 

*Haittatapahtumat, joiden on arvioitu liittyvän Voncenton antoon.

**Havaittu markkinoilletulon jälkeisessä seurannassa mutta ei kliinisissä tutkimuksissa.

Joidenkin haittavaikutusten kuvaus

Yliherkkyys (allergiset reaktiot): Yliherkkyyttä tai allergisia reaktioita (joita saattavat olla angioedeema, infuusiokohdan kirvely ja pistely, vilunväristykset, punastelu, yleistynyt urtikaria, päänsärky, nokkosihottuma, hypotensio, letargia, pahoinvointi, levottomuus, takykardia, puristuksen tunne rinnassa (mukaan lukien rintakipu ja epämukavat tuntemukset rintakehässä), selkäkipu, kihelmöinti, oksentelu, hengityksen vinkuminen) on havaittu, ja nämä saattavat joissakin tapauksissa edetä vaikea-asteiseksi anafylaksiaksi (sokki mukaan lukien).

Hyytymistekijä VIII:n vasta-aineet: A-hemofiliaa sairastaville potilaille saattaa kehittyä hyytymistekijää VIII neutraloivia vasta-aineita. Jos tällaisia vasta-aineita ilmaantuu, tila ilmenee riittämättömänä kliinisenä vasteena. Tällöin suositellaan ottamaan yhteyttä hemofilian hoitoon erikoistuneeseen hoitopaikkaan. Voncento-valmisteella tehdyistä kliinisistä tutkimuksista ei ole saatu tietoa aiemmin hoitamattomista potilaista. Tämän vuoksi kliinisesti olennaisten spesifisten vasta- aineiden ilmaantuvuudesta ei ole tällä hetkellä tietoja.

VW-tekijän vasta-aineet: VW-potilaille, etenkin tyypin 3 potilaille, saattaa kehittyä vW-tekijää neutraloivia vasta-aineita. Jos tällaisia vasta-aineita ilmaantuu, tila ilmenee riittämättömänä kliinisenä vasteena. Tällaiset vasta-aineet edistävät anafylaktisen reaktion ilmaantumista ja niitä saattaa esiintyä samanaikaisesti anafylaktisen reaktion kanssa. Jos potilaalle ilmaantuu anafylaktinen reaktio, häneltä on tutkittava vasta-aineiden esiintyminen. Kaikissa tällaisissa tilanteissa suositellaan ottamaan yhteyttä hemofilian hoitoon erikoistuneeseen hoitopaikkaan.

Tromboemboliset tapahtumat: VW-potilailla tromboembolisten tapahtumien ilmaantumisen riski on olemassa etenkin, jos potilaalla tiedetään olevan kliinisiä tai laboratoriokokein todettuja riskitekijöitä. Hyytymistekijää VIII sisältäviä vW-tekijävalmisteita saavilla potilailla pitkään esiintyvät liian suuret F VIII:C -pitoisuudet plasmassa saattavat suurentaa tromboembolisten tapahtumien riskiä (ks. myös kohta 4.4).

Turvallisuus tarttuvien taudinaiheuttajien suhteen, ks. kohta 4.4.

Pediatriset potilaat

Lapsilla esiintyvien haittavaikutusten esiintyvyys, luonne ja vaikeusaste ovat oletettavasti samanlaiset kuin aikuisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu viisi yliannostapausta. Tapauksiin ei liittynyt haittavaikutuksia.

Suuren yliannoksen yhteydessä ei voida sulkea pois tromboembolisten tapahtumien riskiä, etenkään vW:n tautia sairastavilla potilailla.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Hemostaatit: Veren hyytymistekijät, von Willebrand -tekijän ja hyytymistekijä VIII:n yhdistelmävalmisteet

ATC-koodi: B02BD06

Von Willebrandin tauti

Ihmisen plasmaperäinen eksogeeninen vW-tekijä käyttäytyy samoin kuin endogeeninen vW-tekijä.

VW-tekijän antaminen korjaa hemostaasin poikkeavuuksia vW-tekijän puutosta (vW:n tautia) sairastavalla potilaalla kahdella tavalla:

-VW-tekijä palauttaa trombosyyttiadheesion verisuonen subendoteeliin verisuonen vaurioituneissa kohdissa (koska se sitoutuu sekä verisuonen subendoteeliin että trombosyyttikalvoon) ja saa siten aikaan primäärin hemostaasin, mikä voidaan havaita vuotoajan lyhenemisenä. Tämä vaikutus on välitön ja sen tiedetään olevan suurelta osin riippuvainen proteiinin polymerisaatioasteesta.

-VW-tekijä saa aikaan tähän liittyvän hyytymistekijän VIII puutoksen viivästyneen korjautumisen. Laskimoon annettu vW-tekijä sitoutuu endogeeniseen hyytymistekijään VIII (jota potilaan elimistössä normaalisti muodostuu) ja tämän tekijän stabiloitumisen avulla vältetään sen nopea hajoaminen.

Tämän perusteella puhtaan vW-tekijän (vW-tekijävalmiste, jossa pieni hyytymistekijä VIII -pitoisuus) antaminen palauttaa F VIII:C -pitoisuuden normaaliksi toissijaisena vaikutuksena, joka ilmaantuu hieman viivästyneenä ensimmäisen infuusion jälkeen.

-F VIII:C:tä sisältävän vW-tekijävalmisteen antaminen korjaa F VIII:C -pitoisuuden normaaliksi heti ensimmäisen infuusion jälkeen.

A-hemofilia

Ihmisen plasmaperäinen eksogeeninen hyytymistekijä VIII käyttäytyy samoin kuin endogeeninen hyytymistekijä VIII.

F VIII/vWF-kompleksi koostuu kahdesta molekyylistä (F VIII ja vWF), joiden fysiologiset toiminnot ovat erilaiset.

Hemofiliapotilaalle infuusiona annettu hyytymistekijä VIII sitoutuu potilaan verenkierrossa vW- tekijään.

Aktivoitunut hyytymistekijä VIII toimii aktivoituneen hyytymistekijän IX kofaktorina kiihdyttäen hyytymistekijän X muuntumista aktivoituneeksi hyytymistekijä X:ksi. Aktivoitunut hyytymistekijä X muuntaa protrombiinin trombiiniksi. Trombiini muuntaa tämän jälkeen fibrinogeenin fibriiniksi, jolloin hyytymä voi muodostua. A-hemofilia on sukupuolisidonnainen periytyvä veren hyytymissairaus, joka johtuu pienentyneistä hyytymistekijä VIII -pitoisuuksista ja johtaa

voimakkaisiin verenvuotoihin nivelissä, lihaksissa tai sisäelimissä joko spontaanisti tai tapaturman tai kirurgisen trauman seurauksena. Hyytymistekijän VIII pitoisuus plasmassa suurenee korvaushoidon avulla, jolloin hyytymistekijän puutos korjautuu tilapäisesti ja korjaa verenvuototaipumuksen.

5.2Farmakokinetiikka

Von Willebrandin tauti

Voncento-valmisteen farmakokinetiikkaa tutkittiin vW:n tautia sairastavilla potilailla, kun verenvuotoja ei esiintynyt.

12:lla vähintään 12-vuotiaalla vW-potilaalla tehdyn farmakokineettisen tutkimuksen perusteella havaittiin vWF:RCo:n, vWF:Ag:n, vWF:CB:n ja F VIII:C:n osalta seuraavat farmakokineettiset ominaisuudet:

 

 

vWF:RCo

 

vWF:Ag

 

vWF:CB

 

F VIII:C

Muuttuja

N

Mediaani

Vaihtelu-

N

Mediaani

Vaihtelu-

N

Mediaani

Vaihtelu-

N

Mediaani

Vaihtelu-

 

 

 

väli

 

 

väli

 

 

väli

 

 

väli

Saannon lisäys

0,017

0,012–0,021

0,018

0,013–0,022

0,022

0,015–

0,027

0,016–0,036

(IU/ml)/(IU/kg)

0,025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puoliintumis-

11,53

6,05–35,10

18,39

11,41–27,01

14,54

9,36–25,10

23,65

7,69–57,48

aika (h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-72

14,46

8,56–37,99

33,10

22,65–64,68

24,32

14,83–

27,85

13,15–66,82

(h*IU/ml)

41,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRT

13,25

8,59–25,45

24,57

15,28–33,60

18,74

11,61–

36,57

15,62–85,14

(h)

28,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax

1,48

0,93–3,36

2,04

1,52–3,66

1,60

1,04–2,66

1,00

0,57–1,32

(IU/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmax

0,25

0,25–1,03

0,25

0,25–1,00

0,25

0,25–1,00

1,00

0,25–30,00

(h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin

0,02

0,00–0,03

0,10

0,02–0,17

0,05

0,02–0,09

0,14

0,03–0,59

(IU/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaispuhdis-

6,16

3,06–9,32

3,74

2,61–4,78

3,20

2,32–4,77

1,28

0,62–2,47

tuma (ml/(h*kg))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vss

68,3

44,7–158,0

74,0

64,5–128,4

71,0

47,5–93,7

47,5

24,8–72,9

(ml/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC = pitoisuus-aikakäyrän alle jäävä pinta-ala (area under the curve); Cmax = maksimipitoisuus plasmassa (maximum plasma concentration); Cmin = minimipitoisuus plasmassa (minimum plasma concentration); IU = kansainvälinen yksikkö (International Unit); MRT = keskimääräinen viipymisaika elimistössä (mean residence time); N =tutkittavien lukumäärä; tmax = aika maksimipitoisuuden saavuttamiseen; Vss = vakaan tilan jakautumistilavuus; vWF:Ag = von Willebrand -tekijä: antigeeni; vWF:CB = von Willebrand -tekijä: kollageeniin sitoutuva; vWF:RCo = von Willebrand -tekijä: ristosetiinikofaktori; F VIII:C = hyytymistekijä VIII: koagulantti.

Voncento-valmisteen sisältämien suurimolekyylipainoisten vW-tekijämultimeerien määrä suhteessa normaaliin ihmisen plasmaan on keskimäärin 86 %.

A-hemofilia

Voncento-valmisteen farmakokinetiikkaa tutkittiin A-hemofiliapotilailla, kun verenvuotoja ei esiintynyt.

16 A-hemofiliaa sairastavalla, vähintään 12-vuotiaalla potilaalla tehdyn farmakokineettisen tutkimuksen perusteella havaittiin F VIII:C:n osalta seuraavat farmakokineettiset ominaisuudet:

 

 

F VIII:C

 

Muuttuja

N

Mediaani

 

Vaihteluväli

Saannon lisäys (IU/ml)/(IU/kg)

0,021

 

0,011–0,032

Puoliintumisaika (h)

13,74

 

8,78–18,51

AUC0-48 (h*IU/ml)

13,09

 

7,04–21,79

MRT (h)

16,62

 

11,29–26,31

Cmax (IU/ml)

1,07

 

0,57–1,57

Tmax (h)

0,50

 

0,42–4,03

Cmin (IU/ml)

0,06

 

0,02–0,11

Kokonaispuhdistuma (ml/(h*kg))

3,82

 

2,30–7,11

Vss (ml/kg)

61,2

 

35,1–113,1

AUC = pitoisuus-aikakäyrän alle jäävä pinta-ala (area under the curve); Cmax = maksimipitoisuus plasmassa (maximum plasma concentration); Cmin = minimipitoisuus plasmassa (minimum plasma concentration); IU = kansainvälinen yksikkö (International Unit); MRT = keskimääräinen viipymisaika elimistössä (mean residence time); N = tutkittavien lukumäärä; tmax = aika maksimipitoisuuden saavuttamiseen; Vss = vakaan tilan jakautumistilavuus; F VIII:C = hyytymistekijä VIII: koagulantti

Pediatriset potilaat

Von Willebrandin tauti

Farmakokineettiset tiedot von Willebrandin tautia sairastavilla lapsipotilailla ovat hyvin samankaltaiset kuin aikuisväestössä.

Kerta-annoksen 80 IU VWF:RCo/kg farmakokinetiikkaa arvioitiin alle 12-vuotiailla vaikeaa vW- tautia sairastavilla pediatrisilla tutkimushenkilöillä (ks. taulukko alla). Infuusion jälkeen vW-tekijän markkereiden (VWF:RCo, vWF:Ag ja VWF:CB) ja F VIII:C:n huippupitoisuudet saavutettiin välittömästi ja vW-tekijän markkereiden saannon lisäyksen mediaani (median IR) oli 0,012–0,016 (IU/ml)/(IU/kg) ja F VIII:C:n 0,018–0,020 (IU/ml)/(IU/kg). vW-tekijän markkereiden eliminaation t1/2-mediaani oli 10,00–13,48 h, kun taas F VIII:C:n t1/2 oli pidempi (11,40–19,54 h) johtuen tasannevaiheesta (plateau effect), mikä saattaa kuvastaa eksogeenisen F VIII:n laskevien pitoisuuksien ja endogeenisen F VIII:n kohoavien pitoisuuksien nettovaikutusta. Toistetussa farmakokineettisessä arvioinnissa farmakokineettiset ominaisuudet olivat samanlaiset kuin ensimmäisessä farmakokineettisessä tutkimuksessa. Altistuminen Voncento-valmisteelle oli vertailukelpoista alle 6- vuotiailla ja 6–12-vuotiailla tutkimushenkilöillä.

Farmakokineettiset ominaisuudet lähtötilanteeseen nähden vW-tekijän ja F VIII:C:n osalta alle 6- vuotiailla (N=9) ja 6–12-vuotiailla (N=5) tutkimushenkilöillä

 

 

VWF:RCo

 

VWF:Ag

 

 

VWF:CB

 

F VIII:C

 

 

 

Mediaani

 

Mediaani

 

Mediaani

 

Mediaani

 

Mediaani

 

Mediaani

 

Mediaani

 

Mediaani

Muuttuja

N

(vaihte-

N

(vaihte-

N

(vaihte- N

(vaihte-

N

(vaihte- N

(vaihte-

N

(vaihte- N

(vaihte-

 

 

luväli)

 

luväli)

 

luväli)

 

luväli)

 

luväli)

 

luväli)

 

luväli)

 

luväli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 6 vuotta

6–12 vuotta

< 6 vuotta

6–12 vuotta

< 6 vuotta

6–12 vuotta

< 6 vuotta

6–12 vuotta

Saannon lisäys

 

0,012

 

0,016

 

0,014

 

0,015

 

0,014

 

0,014

 

0,018

 

0,020

(0,009–

(0,009–

(0,007–

(0,014–

(0,009–

(0,010–

(0,012–

(0,008–

(IU/ml)/(IU/kg)

 

0,017)

 

0,017)

 

0,016)

 

0,022)

 

0,017)

 

0,016)

 

0,048)

 

0,026)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puoliintumisaika

 

13,48

 

11,20

 

11,15

 

11,00

 

10,53

 

10,00

 

19,54

 

11,40

(4,13–

(8,55–

(7,72–

(8,61–

(6,08–

(7,20–

(17,96–

(7,05–

(h)

 

22,44)

 

11,59)

 

22,36)

 

12,14)

 

15,44)

 

12,11)

 

20,70)

 

32,61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,40

 

10,44

 

19,41

 

21,75

 

15,49

 

16,46

 

15,45

 

19,81

AUC0-72 (h*IU/ml)

(4,26–

(3,11–

(11,71–

(18,72–

(11,10–

(12,84–

(8,25–

(1,47–

 

 

17,71)

 

15,85)

 

34,55)

 

27,77)

 

25,30)

 

19,63)

 

32,36)

 

34,82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,68

 

12,99

 

13,31

 

13,26

 

12,87

 

11,70

 

25,78

 

15,92

MRT (h)

(4,36–

(8,48–

(9,03–

(11,06–

(7,17–

(9,19–

(23,87–

(6,63–

 

 

32,74)

 

13,03)

 

31,68)

 

15,72)

 

20,96)

 

15,22)

 

28,42)

 

44,40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,06

 

1,30

 

1,66

 

1,79

 

1,44

 

1,28

 

0,71

 

0,57

Cmax (IU/ml)

(0,69–

(0,71–

(1,22–

(1,44–

(1,13–

(1,23–

(0,46–

(0,33–

 

 

1,35)

 

1,34)

 

1,92)

 

2,50)

 

1,93)

 

1,83)

 

1,46)

 

0,96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,55

 

0,58

 

0,55

 

0,58

 

0,55

 

0,58

 

0,58

 

0,58

Tmax (h)

(0,50–

(0,50–

(0,50–

(0,50–

(0,50–

(0,50–

(0,50–

(0,50–

 

 

0,62)

 

0,60)

 

0,62)

 

0,60)

 

0,62)

 

0,60)

 

22,52)

 

0,60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonais-

 

7,30

 

7,22

 

5,63

 

4,93

 

7,03

 

6,22

 

2,46

 

4,81

puhdistuma

(2,82–

(6,14–

(2,24–

(4,48–

(3,66–

(5,25–

(1,29–

(0,96–

(ml/(h*kg))

 

17,32)

 

8,62)

 

13,13)

 

5,10)

 

11,74)

 

7,14)

 

3,87)

 

26,07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112,1

 

80,1

 

76,8

 

67,5

 

84,4

 

79,7

 

67,5

 

76,6

Vss (ml/kg)

(52,3–

(73,1–

(70,3–

(54,6–

(67,1–

(54,7–

(33,1–

(42,6–

 

 

135,3)

 

93,8)

 

133,5)

 

70,4)

 

113,8)

 

95,9)

 

92,5)

 

172,9)

AUC = pitoisuus-aikakäyrän alle jäävä pinta-ala (area under the curve); Cmax = maksimipitoisuus plasmassa (maximum plasma concentration); IU = kansainvälinen yksikkö (International Unit); MRT = keskimääräinen viipymisaika elimistössä (mean residence time); N =tutkittavien lukumäärä; tmax = aika maksimipitoisuuden saavuttamiseen; Vss = vakaan tilan jakautumistilavuus; vWF:Ag = von Willebrand -tekijä: antigeeni; vWF:CB = von Willebrand -tekijä: kollageeniin sitoutuva; vWF:RCo = von Willebrand -tekijä: ristosetiinikofaktori; F VIII:C = hyytymistekijä VIII: koagulantti.

A-hemofilia

Kerta-annoksen 50 IU F VIII/kg farmakokinetiikkaa arvioitiin 31:llä A-hemofiliaa sairastavalla alle 12-vuotiaalla pediatrisella tutkimushenkilöllä (ks. taulukko alla). Infuusion jälkeen F VIII:C:n huippupitoisuudet saavutettiin välittömästi ja F VIII:C:n saannon lisäyksen mediaani oli noin 0,016 (IU/ml)/(IU/kg). F VIII:C:n eliminaation t1/2-mediaani oli noin 10 h. Toistetussa farmakokineettisessä arvioinnissa farmakokineettiset muuttujat olivat samaa luokkaa kuin ensimmäisessä farmakokineettisessä tutkimuksessa. Voncento-valmisteelle altistuminen ja valmisteen farmakokinetiikka olivat vertailukelpoisia alle 6-vuotiailla ja 6–12-vuotiailla tutkimushenkilöillä.

Lähtötasoarvojen suhteen korjatut farmakokineettiset muuttujat F VIII:C:n osalta alle 6-vuotiailla (N=15) ja 6–12-vuotiailla (N=16) tutkimushenkilöillä ensimmäisessä tutkimuksessa

 

 

 

F VIII:C

 

 

Muuttuja

N

Mediaani

Vaihteluväli

N

Mediaani

Vaihteluväli

 

 

< 6 vuotta

 

6–12 vuotta

Saannon lisäys (IU/ml)/(IU/kg)

0,015

0,009–0,019

0,016

0,010–0,026

Puoliintumisaika (h)

9,62

7,75–18,20

10,00

8,89–12,50

AUC0-72 (h*IU/ml)

8,23

3,96–11,04

9,90

6,17–17,62

MRT (h)

13,51

7,95–17,38

13,89

12,11–17,07

Cmax (IU/ml)

0,75

0,46–0,94

0,84

0,51–1,21

Tmax (h)

0,58

0,53–0,58

0,58

0,50–1,00

Kokonaispuhdistuma (ml/(h*kg))

6,22

4,22–11,34

4,88

2,54–7,74

Vss (ml/kg)

75,3

63,8–197,2

71,9

42,1–109,3

AUC = pitoisuus-aikakäyrän alle jäävä pinta-ala (area under the curve); Cmax = maksimipitoisuus plasmassa (maximum plasma concentration); Cmin = minimipitoisuus plasmassa (minimum plasma concentration); IU = kansainvälinen yksikkö (International Unit); MRT = keskimääräinen viipymisaika elimistössä (mean residence time); N = tutkittavien lukumäärä; tmax = aika maksimipitoisuuden saavuttamiseen; Vss = vakaan tilan jakautumistilavuus; F VIII:C = hyytymistekijä VIII: koagulantti.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Voncento sisältää vaikuttavina aineina hyytymistekijää VIII ja vW-tekijää, jotka ovat ihmisen plasmasta peräisin ja vaikuttavat samoin kuin endogeenisen plasman aineosat. Toistetuilla annoksilla tehtäviä prekliinisiä tutkimuksia (krooninen toksisuus, karsinogeenisuus ja mutageenisuus) ei voi toteuttaa järkevästi tavanomaisilla eläinmalleilla heterologisten ihmisen proteiinien annon jälkeen kehittyvien vasta-aineiden vuoksi.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Kuiva-aine:

Kalsiumkloridi, ihmisen albumiini, natriumkloridi, natriumsitraatti, sakkaroosi, trometamoli.

Liuotin:

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden, laimentimien tai liuottimien kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa 6.1.

6.3Kestoaika

3 vuotta.

Valmisteen käytönaikaisen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan käyttökuntoon saattamisen jälkeen 8 tuntia huoneenlämmössä (alle 25 °C). Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti. Jos valmistetta ei käytetä heti, käytönaikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saa tavallisesti ylittää 24 tuntia 2 - 8 °C:n lämpötilassa.

6.4Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ei saa jäätyä. Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Säilytys lääkevalmisteen käyttökuntoon saattamisen jälkeen, ks. kohta 6.3.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Sisäpakkaus

Vahvuus 250 IU F VIII /600 IU vWF (5 ml liuotinta):

Kuiva-aine (250 IU/600 IU) injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (kumia), levy (muovia) ja korkki (alumiinia).

5 ml liuotinta injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (kumia), levy (muovia) ja korkki (alumiinia).

Vahvuus 500 IU F VIII /1200 IU vWF (10 ml liuotinta):

Kuiva-aine (500 IU/1200 IU) injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (kumia), levy (muovia) ja korkki (alumiinia).

10 ml liuotinta injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (kumia), levy (muovia) ja korkki (alumiinia).

Vahvuus 500 IU F VIII /1200 IU vWF (5 ml liuotinta):

Kuiva-aine (500 IU/1200 IU) injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (kumia), levy (muovia) ja korkki (alumiinia).

5 ml liuotinta injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (kumia), levy (muovia) ja korkki (alumiinia).

Vahvuus 1000 IU F VIII /2400 IU vWF (10 ml liuotinta):

Kuiva-aine (1000 IU/2400 IU) injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (kumia), levy (muovia) ja korkki (alumiinia).

10 ml liuotinta injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (kumia), levy (muovia) ja korkki (alumiinia).

Pakkauskoot

250 IU/600 IU:n tai 500 IU/1200 IU:n pakkaus:

1 injektiopullo kuiva-ainetta

1 injektiopullo 5 ml liuotinta

1 suodattimella varustettu siirtolaite 20/20 Sisäpakkaus, joka sisältää:

1 kertakäyttöinen 10 ml:n ruisku

1laskimopunktiosetti

2desinfektiopyyhettä

1ei-steriili laastari

500 IU/1200 IU:n tai 1000 IU/2400 IU:n pakkaus:

1 injektiopullo kuiva-ainetta

1 injektiopullo 10 ml liuotinta

1 suodattimella varustettu siirtolaite 20/20 Sisäpakkaus, joka sisältää:

1 kertakäyttöinen 10 ml:n ruisku

1laskimopunktiosetti

2desinfektiopyyhettä

1ei-steriili laastari

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Yleiset ohjeet

Liuoksen on oltava kirkasta tai hieman opaalinhohtoista. Kun käyttövalmiiksi saatettu valmiste on suodatettu/vedetty ruiskuun (ks. seuraavassa), valmiste on tarkistettava silmämääräisesti ennen antoa, ettei siinä ole havaittavissa hiukkasia eikä värinmuutoksia. Älä käytä liuosta, jos se on silmämääräisesti havaittuna sameaa tai siinä on hiukkasia tai hiutaleita.

Valmisteen käyttökuntoon saattaminen ja vetäminen ruiskuun on tehtävä aseptisissa olosuhteissa.

Käyttökuntoon saattaminen

Anna liuottimen lämmetä huoneenlämpöiseksi. Varmista, että kuiva-aineen ja liuottimen sisältävien injektiopullojen irti napsautettavat flip-off-sulkimet on poistettu ja tulpat on käsitelty antiseptisella liuoksella. Tulpan on sen jälkeen annettava kuivua ennen Mix2Vial-pakkauksen avaamista.

1. Avaa Mix2Vial-pakkaus vetämällä suojakansi pois. Älä poista

Mix2Vial-laitetta läpipainopakkauksesta!

2. Aseta liuottimen sisältävä injektiopullo tasaiselle, puhtaalle alustalle ja ota injektiopullosta tukeva ote. Ota Mix2Vial sekä pakkaus ja paina sinisen sovittimen piikki kohtisuoraan liuotinpullon tulpan läpi.

3. Poista pakkaus varovasti Mix2Vial-laitteesta siten, että pidät pakkauksen reunasta kiinni ja vedät kohtisuoraan ylöspäin. Varmista, että vedät pois vain pakkauksen etkä Mix2Vial-laitetta.

4. Aseta kuiva-aineen sisältävä injektiopullo tasaiselle ja tukevalle alustalle. Kun liuottimen sisältävä injektiopullo on kiinnitettynä Mix2Vial-laitteeseen, käännä ne ylösalaisin ja paina läpinäkyvän sovittimen piikki suoraan kuiva-aineen sisältävän injektiopullon kumitulpan läpi. Liuotin siirtyy automaattisesti kuiva-aineen sisältävään injektiopulloon.

5. Ota toisella kädellä kiinni Mix2Vial-laitteen kuiva-aineen sisältävän injektiopullon puolelta ja toisella kädellä liuottimen sisältävän injektiopullon puolelta ja kierrä vastapäivään laite kahteen osaan varovasti, jotta valmisteen liuottamisen yhteydessä ei muodostu liikaa vaahtoa. Hävitä liuotinpullo ja siihen kiinnitetty sininen Mix2Vial-sovitin.

6. Pyörittele kuiva-aineen sisältävää injektiopulloa ja siihen kiinnitettyä läpinäkyvää sovitinta, kunnes kuiva-aine on liuennut

täysin. Älä ravista.

7. Vedä tyhjään, steriiliin ruiskuun ilmaa. Kun kuiva-aineen sisältävä injektiopullo on oikeinpäin, kiinnitä ruisku Mix2Vial-sovittimen Luer Lock -liittimeen kiertämällä myötäpäivään. Ruiskuta ilma kuiva- aineen sisältävään injektiopulloon.

Valmisteen vetäminen ruiskuun ja anto

8. Kun ruiskun mäntä on sisään painettuna, käännä laite ja injektiopullo ylösalaisin ja vedä liuos ruiskuun vetämällä mäntää hitaasti ulospäin.

9. Kun liuos on nyt siirretty ruiskuun, ota tukeva ote ruiskun kammiosta (pitäen ruiskun mäntää samalla alaspäin) ja irrota läpinäkyvä Mix2Vial-sovitin ruiskusta kiertämällä vastapäivään.

Voncento-injektion saa antaa vain pakkauksen sisältämillä antolaitteilla, koska hoito voi epäonnistua, jos F VIII adsorptoituu muun injektio-/infuusiolaitteen sisäpintaan.

Jos Voncentoa on tarpeen antaa suurina tilavuuksina, usean Voncento-injektiopullon sisältö voidaan yhdistää käytettävissä olevaan infuusion antolaitteeseen (esim. laskimoon annettaville lääkkeille tarkoitettuun ruiskupumppuun). Käyttökuntoon saatettua Voncentoa ei saa kuitenkaan tällöin laimentaa edelleen.

Anna liuos hitaasti laskimoon (ks. kohta 4.2) ja varmista samalla huolellisesti, ettei valmisteen sisältävään ruiskuun pääse verta.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Saksa

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/857/001

EU/1/13/857/002

EU/1/13/857/003

EU/1/13/857/004

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 12 elokuu 2013

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä