Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Votrient (pazopanib) – Pakkausseloste - L01XE11

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiVotrient
ATC-koodiL01XE11
Lääkeainepazopanib
ValmistajaNovartis Europharm Limited  

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Votrient 200 mg:n kalvopäällysteiset tabletit

Votrient 400 mg:n kalvopäällysteiset tabletit

Patsopanibi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. Kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Votrient on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Votrientia

3.Miten Votrientia käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Votrientin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Votrient on ja mihin sitä käytetään

Votrient kuuluu lääkkeisiin, joita kutsutaan proteiinikinaasin estäjiksi. Sen teho perustuu siihen, että se estää syöpäsolujen kasvuun ja leviämiseen osallistuvien proteiinien toimintaa.

Votrientia käytetään:

-edenneen tai muihin elimiin levinneen munuaissyövän hoitoon

-tietyn tyyppisten pehmytkudossarkoomien hoitoon. Nämä syövät vahingoittavat elimistön tukikudosta. Pehmytkudossarkooma voi ilmetä lihaksissa, verisuonistossa, rasvakudoksessa tai muissa kudoksissa, jotka tukevat, ympäröivät ja suojaavat elimiä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Votrientia

Älä ota Votrientia

-jos olet allerginen patsopanibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Keskustele lääkärin kanssa, jos epäilet, että tämä koskee sinua. Älä ota Votrientia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Votrientia:

-jos sinulla on

sydänsairaus.

-jos sinulla on

maksasairaus.

-jos sinulla on ollut sydämen vajaatoimintaa tai sydänkohtaus.

-jos sinulla on aikaisemmin ollut keuhkojen kokoonpainuminen.

-jos sinulla on ollut verenvuotoja, veritulppia tai valtimoiden ahtautumiseen liittyviä ongelmia.

-jos sinulla on ollut mahalaukun tai suoliston ongelmia, kuten perforaatio (puhkeaminen) tai fisteli (kahden suoliston osan väliin muodostunut epänormaali yhteys).

Kerro lääkärille, jos jokin näistä koskee sinua. Lääkäri päättää, sopiiko Votrient sinulle. Sinulle saatetaan määrätä ylimääräisiä kokeita, joiden avulla tarkistetaan sydämesi ja maksasi toiminta.

Korkea verenpaine ja Votrient

Votrient saattaa nostaa verenpainetta. Verenpaineesi tarkistetaan ennen kuin aloitat Votrient-hoidon ja hoidon aikana. Jos sinulla on korkea verenpaine, sitä hoidetaan verenpainelääkkeillä.

-Kerro lääkärille, jos sinulla on korkea verenpaine.

Jos olet menossa leikkaukseen

Lääkäri lopettaa Votrient-hoidon vähintään 7 päivää ennen leikkausta, sillä se voi haitata leikkaushaavan paranemista. Hoito aloitetaan uudelleen, kun leikkaushaava on parantunut riittävästi.

Sairaudet, joihin voi olla syytä kiinnittää erityistä huomiota

Votrient voi pahentaa joitakin sairauksia tai aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, kuten sydänsairauksia, verenvuotoja ja kilpirauhasen toimintahäiriöitä. Ongelmien välttämiseksi Votrient- hoidon aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota tiettyihin oireisiin. Katso kohta 4: Sairaudet, joihin voi olla syytä kiinnittää erityistä huomiota

Lapset ja nuoret

Votrientia ei suositella alle 18-vuotiaille henkilöille. Vielä ei tiedetä, kuinka hyvin Votrient toimii tässä ikäryhmässä. Turvallisuussyistä sitä ei pidä käyttää alle 2-vuotiaille.

Muut lääkevalmisteet ja Votrient

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Näihin kuuluvat myös rohdosvalmisteet ja muut lääkkeet, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa Votrientin tehoon tai lisätä haittavaikutusten vaaraa. Votrient voi myös vaikuttaa joidenkin muiden lääkkeiden tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat:

-klaritromysiini, ketokonatsoli, itrakonatsoli, rifampisiini, telitromysiini, vorikonatsoli (käytetään infektioiden hoitoon)

-atatsanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri, sakinaviiri (käytetään HIV-infektioiden hoitoon)

-nefatsodoni (käytetään masennuksen hoitoon)

-simvastatiini ja mahdollisesti myös muut statiinit (käytetään korkean kolesterolin hoitoon)

-mahan happamuutta vähentävät lääkkeet. Mahan happamuutta vähentävän lääkkeen otto (esim. protonipumpun estäjä, H2 antagonisti tai antasidi) saattaa vaikuttaa Votrientin

annosteluun. Kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta neuvoa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin näistä lääkkeistä.

Votrient ruoan ja juoman kanssa

Älä ota Votrientia ruoan kanssa, sillä ruoka vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen. Ota se vähintään kaksi tuntia aterian jälkeen tai tunti ennen ateriaa.

Älä juo greippimehua Votrient-hoidon aikana, sillä se voi lisätä haittavaikutusten vaaraa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Votrientin käyttöä ei suositella, jos olet raskaana. Votrientin vaikutusta raskauden aikana ei tunneta.

-Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.

-Käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää Votrient-hoidon aikana ja vähintään 2 viikon ajan sen päättymisen jälkeen raskauden ehkäisemiseksi.

-Jos tulet raskaaksi Votrient-hoidon aikana, kerro siitä lääkärille.

Älä imetä Votrient-hoidon aikana. Ei tiedetä, erittyvätkö Votrientin sisältämät aineet äidinmaitoon. Keskustele tästä lääkärin kanssa.

Miespotilaiden (mukaan lukien potilaat joille on tehty vasektomia), joilla on raskaana oleva kumppani tai joiden kumppani voi tulla raskaaksi (mukaan lukien muita ehkäisymenetelmiä käyttävät kumppanit), on käytettävä sukupuoliyhdynnässä kondomia Votrient-hoidon aikana ja vähintään

2 viikon ajan viimeisen annoksen jälkeen.

Votrient-hoito saattaa vaikuttaa hedelmällisyyteen. Keskustele lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Votrient voi aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka saattavat vaikuttaa ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita.

-Vältä ajamista ja koneiden käyttöä, jos sinua huimaa, väsyttää tai heikottaa tai jos sinulla on voimaton olo.

3.Miten Votrientia käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Votrientia otetaan

Tavanomainen annos on kaksi 400 mg:n Votrient tablettia (800 mg patsopanibia) kerran päivässä. Tämä on korkein sallittu annos päivässä. Lääkäri saattaa joutua pienentämään annosta, jos sinulle ilmaantuu haittavaikutuksia.

Milloin lääke otetaan

Älä ota Votrientia ruoan kanssa. Ota se vähintään kaksi tuntia aterian jälkeen tai tunti ennen ateriaa. Voit esimerkiksi ottaa sen kaksi tuntia aamiaisen jälkeen tai tunti ennen lounasta. Ota Votrientia joka päivä suunnilleen samaan aikaan.

Niele tabletit kokonaisina peräkkäin veden kanssa. Älä puolita äläkä murskaa tabletteja, sillä se vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen ja voi lisätä haittavaikutusten riskiä.

Jos otat enemmän Votrientia kuin sinun pitäisi

Jos otat liian monta tablettia, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Näytä heille lääkepakkaus tai tämä pakkausseloste, jos mahdollista.

Jos unohdat ottaa Votrientia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Ota vain seuraava annos normaaliin aikaan.

Älä lopeta Votrientin käyttöä neuvottelematta lääkärin kanssa

Ota Votrientia niin kauan kuin lääkäri on määrännyt. Älä lopeta sen käyttöä, ellei lääkäri kehota lopettamaan hoitoa.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Sairaudet, joihin voi olla syytä kiinnittää erityistä huomiota

Aivojen turvotus (Reversiibeli posteriorinen leukoenkefalopatia syndrooma, joka on aivosairaus). Votrient voi joissakin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa aivojen turvotusta, joka voi olla hengenvaarallista. Oireita ovat:

-puhekyvyn menetys

-näkömuutokset

-kohtaukset/kouristuskohtaukset

-sekavuus

Lopeta Votrientin käyttö ja kysy välittömästi lääkäriltä neuvoa, jos saat jonkun näistä oireista tai jos sinulla on päänsärkyä ja jokin näistä oireista samanaikaisesti.

Sydänsairaudet

Votrient voi vaikuttaa sydämen rytmiin (QT-ajan pidentyminen), mikä voi joillakin potilailla johtaa mahdollisesti vakavaan sydämen rytmihäiriöön, josta käytetään nimeä kääntyvien kärkien takykardia (torsades de pointes). Tämä voi johtaa hyvin nopeaan sydämen sykkeeseen ja siitä johtuvaan äkilliseen tajunnan menetykseen. Näiden häiriöiden riski saattaa olla suurempi niillä, joilla on ennestään jokin sydänsairaus tai jotka käyttävät samanaikaisesti muita lääkkeitä. Terveydentilaasi seurataan Votrient-hoidon aikana sydänoireiden havaitsemiseksi.

-Kerro lääkärille, jos havaitset epätavallisia muutoksia sydämen sykkeessä, esimerkiksi jos sydän lyö liian nopeasti tai liian hitaasti.

Keuhkotulehdus

Votrient voi havoin aiheuttaa keuhkotulehdusta (pneumoniittia), joka joillakin henkilöillä voi olla hengenvaarallista. Oireet ovat hengästyminen tai yskä. Votrienthoidon aikana keuhko-ongelmien ilmaantumista seurataan.

-Kerro lääkärille niin nopeasti kuin mahdollista, jos havaitset näitä oireita.

Verenvuodot

Votrient voi aiheuttaa vaikeita ruoansulatuselimistön (esimerkiksi mahan, ruokatorven, peräsuolen tai suoliston), keuhkojen, munuaisten, suun, emättimen ja aivojen verenvuotoja, joskin ne ovat harvinaisia. Oireita voivat olla:

-verta ulosteessa tai ulosteen musta väri

-verta virtsassa

-vatsakipu

-yskä/verioksennus

Kerro heti lääkärille, jos saat jonkin näistä oireista.

Kilpirauhasen toimintahäiriöt

Votrient voi vähentää kilpirauhashormonin tuotantoa elimistössä. Tätä seurataan Votrient-hoidon aikana.

Näön hämärtyminen tai heikentyminen

Votrient voi aiheuttaa silmän takaosassa olevan verkkokalvon irtoamista tai repeytymistä. Tämä voi johtaa näön hämärtymiseen tai heikentymiseen.

-Kerro lääkärille, jos näössä tapahtuu mitä tahansa muutoksia.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä saattaa ilmetä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä:

-korkea verenpaine

-ripuli

-huono olo (pahoinvointi tai oksentelu)

-vatsakipu

-ruokahaluttomuus

-painon lasku

-makuhäiriöt tai makuaistin häviäminen

-kipu suussa

-päänsärky

-tuumorikipu, voimattomuus, heikkouden tunne tai väsymys

-hiusten värimuutokset

-poikkeuksellisen runsas hiustenlähtö tai hiusten oheneminen

-ihon väriaineen eli pigmentin häviäminen

-ihottuma, johon voi liittyä ihon kuoriutumista

-kämmenien tai jalkapohjien punoitus ja turvotus

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos jokin näistä haittavaikutuksista muuttuu hankalaksi.

Hyvin yleiset haittavaikutukset, jotka voivat tulla esiin veri- tai virtsakokeissa:

-kohonneet maksaentsyymiarvot

-matalampi veren albumiiniarvo

-valkuaista (proteiinia) virtsassa

-verihiutaleiden (veren hyytymiseen osallistuvien solujen) väheneminen

-veren valkosolujen väheneminen

Yleiset haittavaikutukset

Näitä saattaa ilmetä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä:

-ruoansulatushäiriöt, turvotus, ilmavaivat

-nenäverenvuoto

-suun kuivuminen tai suuhaavaumat

-infektiot

-epänormaali väsymys

-univaikeudet

-rintakipu, hengenahdistus, säärikipu, säärien/jalkojen turvotus. Nämä voivat olla oireita veritulpasta elimistössäsi (tromboembolia). Jos veritulppa irtoaa, se voi kulkeutua keuhkoihin, mikä voi olla hengenvaarallista tai johtaa kuolemaan.

-sydän ei pysty yhtä tehokkaasti pumppaamaan verta eri puolille elimistöä (sydämen toimintahäiriö)

-hidas sydämen lyöntitiheys

-verenvuoto suusta, peräsuolesta tai keuhkoista

-huimaus

-näön hämärtyminen

-kuumat aallot

-kasvojen, käsien, nilkkojen, jalkojen ja silmäluomien turvotusta

-käsien, jalkojen tai raajojen pistely, heikkous tai puutuminen

-iho-ongelmat, ihon punoitus, ihon kutina, kuiva iho

-kynsiongelmat

-polttava, pistävä, kutiseva tai kihelmöivä tunne iholla

-kylmyyden tunne, vilunväristykset

-runsas hikoilu

-dehydraatio

-lihaskipu, nivelkipu, jännekipu, rintakipu, lihasspasmit

-äänen käheys

-hengenahdistus

-yskä

-veriyskökset

-hikka

-keuhkojen kokoonpainuminen, jolloin ilmaa jää keuhkojen ja rintakehän väliin; aiheuttaa usein

hengenahdistusta (pneumothorax)

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos jokin näistä haittavaikutuksista muuttuu hankalaksi.

Yleiset haittavaikutukset, jotka voivat tulla esiin veri- tai virtsakokeissa:

-kilpirauhasen vajaatoiminta

-maksan toimintahäiriöt

-kohonnut bilirubiiniarvo (bilirubiini on maksan tuottama aine)

-kohonnut lipaasiarvo (lipaasi on ruoansulatukseen osallistuva entsyymi)

-kohonnut kreatiniiniarvo (kreatiniini on lihasten tuottama aine)

-muutoksia muiden kemikaalien/entsyymien pitoisuuksissa veressä. Lääkäri kertoo sinulle verikokeiden tuloksista

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä saattaa ilmetä enintään yhdellä potilaalla sadasta:

-aivohalvaus

-ohimenevä aivoverenkierron häiriö

-sydänveritulppa eli osa sydämestä jää ilman verta tai sydänkohtaus (sydäninfarkti)

-verihyytymiä, joihin liittyy punasolujen ja hyytymiseen osallistuvien solujen määrän väheneminen. Nämä voivat vahingoittaa elimiä, kuten aivoja ja munuaisia.

-veren punasolujen määrän kasvu

-äkillinen hengenahdistus, erityisesti kun samanaikaisesti ilmenee kipua rinnassa ja/tai nopea hengitys (keuhkoveritulppa)

-vaikea ruoansulatuselimistön (esimerkiksi mahan, ruokatorven tai suoliston), munuaisten, emättimen tai aivojen verenvuoto

-sydämen rytmihäiriö (QT-ajan pidentyminen)

-mahalaukun tai suolen puhkeaminen (perforaatio)

-kahden suoliston osan väliin muodostunut epänormaali yhteys (fisteli)

-runsaat tai epäsäännölliset kuukautiset

-verenpaineen äkillinen, voimakas kohoaminen

-haimatulehdus (pankreatiitti)

-maksatulehdus, maksan toimintahäiriö tai maksavaurio

-ihon ja silmien keltaisuus

-vatsaonteloa ympäröivän kalvon tulehdus (peritoniitti)

-vuotava nenä

-ihottuma, joka voi olla kutiseva tai tulehtunut (ei-koholla tai koholla tai rakkuloilla)

-suolen liikaliikehdintä

-ihon herkistyminen auringonvalolle

-alentunut tuntoherkkyys erityisesti iholla

Harvinaiset haittavaikutukset

Näitä saattaa ilmetä enintään yhdellä potilaalla tuhannesta:

-keuhkotulehdus (pneumoniitti)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Votrientin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä purkissa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Votrient sisältää

Votrientin vaikuttava aine on patsopanibihydrokloridi. Votrient-tabletteja on saatavana eri vahvuisina. Votrient 200 mg: yksi tabletti sisältää 200 mg patsopanibia

Votrient 400 mg: yksi tabletti sisältää 400 mg patsopanibia

200 mg ja 400 mg tablettien muut aineet ovat: hypromelloosi, makrogoli 400, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, polysorbaatti 80, povidoni (K30), natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), titaanidioksidi (E171). 200 mg tabletit sisältävät lisäksi punaista rautaoksidia (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Votrient 200 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat kapselinmuotoisia ja vaaleanpunaisia, ja niissä on toisella puolella merkintä GS JT. Purkissa on joko 30 tai 90 tablettia.

Votrient 400 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat kapselinmuotoisia ja valkoisia, ja niissä on toisella puolella merkintä GS UHL. Purkissa on joko 30 tai 60 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja tai tablettivahvuuksia ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

Valmistaja

Glaxo Operations UK Ltd (toimii nimellä Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG 12 0DJ, Iso-Britannia.

Glaxo Wellcome, S.A., Avda. Extremadura, 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Espanja Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Iso-Britannia

Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Nürnberg, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä