Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Valmisteyhteenveto - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiYellox
ATC-koodiS01BC11
Lääkeainebromfenac sodium sesquihydrate
ValmistajaPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Yellox 0,9 mg/ml silmätipat, liuos

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1 ml liuosta sisältää 0,9 mg bromfenaakkia (natriumseskvihydraattina). Yksi tippa sisältää noin 33 mikrogrammaa bromfenaakkia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

1 ml liuosta sisältää 50 mikrogrammaa bentsalkoniumkloridia Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Silmätipat, liuos. Kirkkaankeltainen liuos.

pH: 8,1–8,5; osmolaalisuus: 270–330 mOsmol/kg

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Yellox on tarkoitettu aikuisille kaihileikkauksen jälkeisen silmätulehduksen hoitoon.

4.2Annostus ja antotapa

Annostus

Käyttö aikuisilla, vanhukset mukaan lukien

Annos on yksi tippa Yelloxia sairaaseen silmään / sairaisiin silmiin kahdesti päivässä, alkaen kaihileikkausta seuraavasta päivästä ja jatkuen leikkauksen jälkeisen 2 ensimmäisen viikon ajan.

Hoito ei saisi kestää pidempään kuin 2 viikkoa, koska sen turvallisuudesta ei ole tietoa.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Yelloxia ei ole tutkittu potilailla, joilla on maksasairaus tai munuaisten vajaatoiminta.

Pediatriset potilaat

Bromfenaakin turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Silmään.

Jos käytetään useampaa kuin yhtä paikallisesti käytettävää silmälääkettä, lääkkeiden käytön välillä tulee olla vähintään 5 minuutin väliaika.

Jotta pipetin kärki ja liuos eivät kontaminoituisi, on oltava huolellinen, ettei pipetillä kosketeta silmäluomia, ympäröiviä alueita tai muita pintoja.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys bromfenaakille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille tai muille ei-steroidaalisille tulehduskipulääkkeille (NSAID).

Yellox on vasta-aiheinen potilailla, joilla asetyylisalisyylihappo tai muut prostaglandiinisyntetaasia estävät lääkevalmisteet laukaisevat astma-, urtikaria- tai nuhakohtauksia.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kaikki paikalliset NSAID-valmisteet saattavat hidastaa tai viivyttää paranemista paikallisten kortikosteroidien tavoin. NSAID-valmisteiden ja paikallisten steroidien samanaikainen käyttö saattaa lisätä paranemisongelmien mahdollisuutta.

Ristiherkkyys

Riskiherkkyyden mahdollisuus on olemassa asetyylisalisyylihapolle, fenyylietikkahappojohdannaisille ja muille NSAID-valmisteille. Tästä syystä hoitoa on vältettävä henkilöillä, joilla on aikaisemmin ilmennyt herkkyyttä näitä lääkevalmisteita kohtaan (ks. kohta 4.3).

Alttiit henkilöt

Alttiilla potilailla paikallisten NSAID-valmisteiden, bromfenaakki mukaan lukien, jatkuva käyttö saattaa aiheuttaa epiteelin rikkoutumisen, sarveiskalvon ohenemisen, sarveiskalvon eroosion, sarveiskalvon haavautuman tai sarveiskalvon perforaation. Nämä tapahtumat saattavat olla uhka näkökyvylle. Potilaiden, joilla ilmenee merkkejä sarveiskalvon epiteelin rikkoutumisesta, on heti lopetettava paikallisten NSAID-valmisteiden käyttö, ja heidän sarveiskalvonsa tilaa on seurattava tarkasti. Vastaavasti riskialttiilla potilailla silmään käytettävien kortikosteroidien samanaikainen käyttö NSAID-valmisteiden kanssa voi johtaa sarveiskalvon haittatapahtumien suurempaan riskiin.

Kokemukset markkinoille tulon jälkeen

Kokemukset markkinoille tulon jälkeen paikallisten NSAID-valmisteiden kanssa viittaavat siihen, että potilailla, joilla on monimutkaisia silmäleikkauksia, sarveiskalvon denervaatio, sarveiskalvon epiteelin defektejä, diabetes ja silmän pinnan sairauksia, esim. kuivasilmäisyys, nivelreuma tai toistuvia silmäleikkauksia lyhyen ajan sisällä, voi olla lisääntynyt riski saada sarveiskalvon haittavaikutuksia, joista voi tulla näkökykyä vaarantavia. Paikallisia NSAID-valmisteita tulee käyttää varoen näillä potilailla.

On raportoitu, että NSAID-silmävalmisteet voivat aiheuttaa silmäkudosten lisääntynyttä verenvuotoa (hyfeema mukaan lukien) silmäleikkauksen yhteydessä. Yelloxia tulee käyttää varovasti potilailla, joilla tiedetään olevan verenvuototaipumusta tai jotka saavat muita vuotoaikaa mahdollisesti pitkittäviä lääkevalmisteita.

Silmäinfektio

Tulehduslääkkeiden paikallinen käyttö voi peittää akuutin silmäinfektion.

Piilolinssien käyttö

Yleensä piilolinssien käyttö ei ole suositeltavaa kaihileikkausta seuraavan toipumisjakson aikana. Näin ollen potilaita on neuvottava olemaan käyttämättä piilolinssejä Yellox-hoidon aikana.

Apuaineet

Koska Yellox sisältää bentsalkoniumkloridia, sen tiheän tai pitkään kestävän käytön yhteydessä potilasta on seurattava huolellisesti.

Bentsalkoniumkloridin tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. Kosketusta pehmeiden piilolinssien kanssa tulee välttää.

Bentsalkoniumkloridin on raportoitu aiheuttavan silmä-ärsytystä, pistemäistä keratopatiaa ja/tai toksista haavaista keratopatiaa.

Yellox sisältää natriumsulfiittia, joka saattaa aiheuttaa allergistyyppisiä reaktioita, anafylaktiset oireet mukaan lukien, ja henkeä uhkaavia tai vähemmän vaikeita astmakohtauksia alttiilla potilailla.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Mitään yhteisvaikutuksia ei ole raportoitu antibioottisilla silmätipoilla, kun niitä käytetään leikkauksen yhteydessä.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Bromfenaakin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole olemassa riittäviä tietoja. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta. Koska systeeminen altistus ei-raskaana olevilla naisilla on merkityksetöntä Yellox-hoidon jälkeen, raskauden aikaista riskiä voidaan pitää alhaisena.

Kuitenkin koska prostaglandiinin biosynteesiä estävillä lääkevalmisteilla on tunnettuja vaikutuksia sikiön verenkiertoelimiin (valtimotiehyen sulkeutuminen), Yelloxin käyttöä kolmannen raskauskolmanneksen aikana on vältettävä. Yelloxin käyttöä ei yleisesti suositella raskauden aikana, ellei hyöty ole suurempi kuin mahdollinen riski.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö bromfenaakki tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Eläinkokeissa on ilmennyt bromfenaakin erittymistä rottien maitoon hyvin korkeiden oraalisten annosten jälkeen (ks. kohta 5.3). Ei ole odotettavissa vaikutuksia vastasyntyneisiin tai imeväisiin, sillä bromfenaakin systeeminen altistus rintaruokkivalle naiselle on merkityksetön. Yelloxia voi käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Bromfenaakilla ei havaittu hedelmällisyyteen liittyviä vaikutuksia eläinkokeissa. Lisäksi systeeminen altistuminen bromfenaakille on merkityksetöntä; tästä syystä mitään raskaustestejä tai ehkäisytoimenpiteitä ei tarvita.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Yellox-valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Antamisen aikana voi ilmetä tilapäistä näön sumenemista. Jos antamisen aikana ilmenee näön sumenemista, potilaita on neuvottava pidättäytymään ajamisesta tai koneiden käytöstä, kunnes näkö kirkastuu.

4.8Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Saatavilla olevien kliinisten tietojen perusteella kaikkiaan 3,4 % potilaista koki yhden tai useamman haittavaikutuksen. Yleisimmät tai tärkeimmät vaikutukset poolatuissa tutkimuksissa olivat epänormaali tunne silmässä (0,5 %), sarveiskalvon eroosio (lievä tai kohtalainen) (0,4 %), silmän kutina (0,4 %), silmäkipu (0,3 %), silmän punoitus (0,3 %). Sarveiskalvon haittavaikutuksia havaittiin vain japanilaisessa populaatiossa. Haittavaikutukset johtivat harvoin tutkimuksesta poistamiseen, kaikkiaan 8 (0,8 %) potilasta keskeytti tutkimuksen hoidon ennenaikaisesti haittavaikutuksen johdosta. Luku sisälsi 3 (0,3 %) potilasta, joilla oli lievä sarveiskalvon eroosio, 2 (0,2 %) potilasta, joilla oli silmäluomen turvotus ja 1 (0,1 %) potilaalla kullakin oli epänormaali tunne silmässä, sarveiskalvon turvotus tai silmän kutina.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Taulukossa lueteltujen mahdollisten haittavaikutusten yleisyys määritellään seuraavasti:

seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Alla oleva taulukko kuvaa haittavaikutukset elinjärjestelmän ja yleisyyden perusteella.

MedDRA-

Yleisyys

Haittavaikutukset

elinjärjestelmätietokanta

 

 

Silmät

Melko harvinainen

Alentunut näön tarkkuus

 

 

Hemorraginen retinopatia

 

 

Sarveiskalvon epiteelin defekti**

 

 

Sarveiskalvon eroosio (lievä tai kohtalainen)

 

 

Sarveiskalvon epiteelin sairaus

 

 

Sarveiskalvon turvotus

 

 

Verkkokalvon eksudaatit

 

 

Silmäkipu

 

 

Silmäluomen verenvuoto

 

 

Sumentunut näkökyky

 

 

Fotofobia

 

 

Silmäluomen turvotus

 

 

Eritys silmästä

 

 

Silmän kutina

 

 

Silmän ärsytys

 

 

Silmän punoitus

 

 

Sidekalvon hyperemia

 

 

Epänormaali tunne silmässä

 

 

Epämukava tunne silmässä

 

Harvinainen

Sarveiskalvon perforaatio*

 

 

Sarveiskalvon haavauma*

 

 

Sarveiskalvon eroosio, vakava*

 

 

Skleromalasia*

 

 

Sarveiskalvon infiltraatit*

 

 

Sarveiskalvon sairaus*

 

 

Sarveiskalvon arpi*

Hengityselimet, rintakehä

Melko harvinainen

Epistaksis

ja välikarsina

 

Yskä

 

 

Nenän sivuontelon erite

 

Harvinainen

Astma*

Yleisoireet ja antopaikassa

Melko harvinainen

Kasvojen turpoaminen

todettavat haitat

 

 

*Vakavia raportteja markkinoille tulon jälkeen, yli 20 miljoonan potilaan joukossa ** Havaitaan kun annos annetaan neljästi päivässä

Potilaita, joilla ilmenee merkkejä sarveiskalvon epiteelin rikkoutumisesta, on neuvottava lopettamaan Yelloxin käyttö heti, ja heidän sarveiskalvonsa tilaa on seurattava tarkasti (ks. kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Mitään kliinisesti merkityksellisiä poikkeavia löydöksiä tai haittavaikutuksia ei havaittu, kun 2 mg/ml liuosta annettiin kaksi tippaa neljästi vuorokaudessa enintään 28 päivän ajan. Useamman kuin yhden tipan antaminen vahingossa ei todennäköisesti suurenna paikallista altistusta, sillä liiallinen määrä huuhtoutuu silmästä sidekalvopussin rajallisen tilavuuden takia.

Vahingossa tapahtuvaan nielemiseen ei käytännössä liity haittavaikutusriskiä. 5 ml pullollisen nieleminen vastaa alle 5 mg:n suun kautta otettavaa bromfenaakkiannosta, joka on 30 kertaa pienempi kuin aiemmin käytetyn, suun kautta otettavan bromfenaakkivalmisteen vuorokausiannos.

Jos Yellox niellään vahingossa, on otettava nesteitä lääkevalmisteen laimentamiseksi.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Silmätautien lääkkeet, tulehduslääkkeet, tulehduskipulääkkeet, ATC- koodi: S01BC11

Vaikutusmekanismi

Bromfenaakki on ei-steroidaalinen tulehduskipulääke (NSAID), jolla on anti-inflammatorinen vaikutus. Tämän ajatellaan johtuvan sen kyvystä estää prostaglandiinin synteesiä estämällä etupäässä syklo-oksigenaasi 2:ta (COX-2). Syklo-oksigenaasi 1 (COX-1) estyy vain vähäisessä määrin.

In vitro bromfenaakki esti prostaglandiinien synteesiä kanin iiriksessä ja sädekehässä. IC50-arvot olivat alempia bromfenaakille (1,1 μM) kuin indometasiinille (4,2 μM) ja pranoprofeenille (11,9 μM) Bromfenaakki pitoisuuksina 0,02 %, 0,05 %, 0,1 % ja 0,2 % esti lähes kaikki silmätulehduksen merkit kokeellisessa uveiittimallissa kaneilla.

Kliininen teho

Kaksi II-faasin satunnaistettua, kaksoissokkoutettua, rinnakkaisryhmiä käyttävää monikeskustutkimusta suoritettiin Japanissa, ja kaksi III-faasin satunnaistettua (2:1), kaksoissokkoutettua, rinnakkaisryhmiä käyttävää, lumelääkekontrolloitua monikeskustutkimusta suoritettiin Yhdysvalloissa, kahdesti päivässä annetun Yelloxin kliinisen turvallisuuden ja tehon arvioimiseksi kaihileikkauksen jälkeen ilmenevän tulehduksen hoidossa. Näissä tutkimuksissa tutkittava lääkeaine annettiin noin 24 tuntia kaihileikkauksen jälkeen, ja lääkkeen antamista jatkettiin korkeintaan 14 päivää. Hoitovaikutusta arvioitiin korkeintaan 29 päivää.

Merkitsevästi suurempi osuus Yellox-ryhmän potilaista, 64,0 % vs. 43,3 % lumelääkeryhmässä (p < 0,0001) koki silmätulehduksen täydellisen poistumisen tutkimuspäivänä 15. Etukammion soluja ja valotietä oli merkitsevästi vähemmän ensimmäisen 2 viikon aikana leikkauksen jälkeen (85,1 % potilaita, joilla valotiepistemäärä oli ≤ 1) vs. lumelääke (52 %). Ero tulehduksen poistumisessa ilmeni niinkin varhain kuin päivänä 3.

Suuressa, hyvin kontrolloidussa tutkimuksessa, joka suoritettiin Japanissa, Yelloxin osoitettiin olevan yhtä tehokas kuin pranoprofeeni silmäliuos.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Yelloxin käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien hoidossa leikkauksen jälkeisessä silmätulehduksessa (ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Bromfenaakki läpäisee kaihipotilaiden sarveiskalvon tehokkaasti: Yksittäinen annos johti kammionesteen keskimääräisiin huippupitoisuuksiin 79±68 ng/ml 150–180 minuuttia annostelun jälkeen. Pitoisuudet pysyivät yllä 12 tuntia kammionesteessä, ja mitattavissa olevia määriä ilmeni korkeintaan 24 tuntia silmän tärkeimmissä kudoksissa, verkkokalvo mukaan lukien. Kun bromfenaakkia sisältäviä silmätippoja annosteltiin kahdesti päivässä, plasmapitoisuuksia ei voitu määrittää.

Jakautuminen

Bromfenaakilla ilmenee korkea sitoutuminen plasman proteiineihin. In vitro 99,8 % sitoutui proteiineihin ihmisen plasmassa.

Mitään biologisesti relevanttia melaniiniin sitoutumista ei havaittu in vitro.

Kaneilla tehdyt tutkimukset, joissa käytettiin radioleimattua bromfenaakkia, ovat osoittaneet että paikallisen käytön jälkeen korkeimmat pitoisuudet havaitaan sarveiskalvossa, sitten sidekalvossa ja kammionesteessä. Mykiössä ja lasiaisessa havaittiin vain alhaisia pitoisuuksia.

Biotransformaatio

In vitro -tutkimukset viittaavat siihen, että bromfenaakki metaboloituu etupäässä CYP2C9:n vaikutuksesta. Entsyymi puuttuu sekä iiriksestä, sädekehästä että verkkokalvosta/suonikalvosta, ja sen määrä sarveiskalvossa on alle 1 % verrattuna vastaavaan maksan määrään.

Suun kautta hoidetuilla ihmisillä muuttumaton lähtöyhdiste on suurin komponentti plasmassa. Useita konjugoituneita ja konjugoimattomia metaboliitteja on tunnistettu, ja syklinen amidi on tärkein metaboliitti virtsassa.

Eliminaatio

Silmään antamisen jälkeen bromfenaakin puoliintumisaika kammionesteessä on 1,4 tuntia, mikä viittaa siihen, että poistuminen on nopeaa.

Sen jälkeen kun 14C-bromfenaakkia annettiin suun kautta terveille vapaaehtoisille, erittymisen virtsassa havaittiin olevan tärkein reitti radioaktiivisille eritteille, joka muodosti noin 82 %, kun taas erittyminen ulosteissa edusti noin 13 % annoksesta.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Kuitenkin 0,9 mg/kg/päivä rotilla suun kautta annettuina annoksina (900 kertaa suurempi kuin suositeltu annos silmään) aiheutti letaalisuutta alkiossa ja sikiössä, lisääntynyttä vastasyntyneiden kuolleisuutta ja vähentynyttä syntymän jälkeistä kasvua. Tiineiden kanien hoitaminen suun kautta 7,5 mg/kg/päivä (7500 kertaa suurempi kuin suositeltu annos silmään), aiheutti lisääntynyttä implantaation jälkeistä menetystä (ks. kohta 4.6).

Eläinkokeet ovat osoittaneet, että bromfenaakki erittyy rintamaitoon, kun sitä käytetään suun kautta annoksina 2,35 mg/kg, joka on 2350 kertaa suurempi kuin suositeltu annos silmään. Silmään annon jälkeen plasmapitoisuuksia ei kuitenkaan pystytty havaitsemaan (ks. kohta 5.2).

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Boorihappo

Booraksi

Natriumsulfiitti, vedetön (E221)

Tyloksapoli

Povidoni (K30)

Bentsalkoniumkloridi

Dinatriumedetaatti

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Natriumhydroksidi (pH:n säätöön)

6.2Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3Kestoaika

2 vuotta.

Ensimmäisen avaamisen jälkeen: 4 viikkoa.

6.4Säilytys

Säilytä alle 25°C.

Potilaita on neuvottava pitämään pullo tiukasti suljettuna, kun sitä ei käytetä.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

5 ml liuosta puristettavassa polyeteenipullossa, jossa on pipetti ja polyeteeninen kierrekorkki. 1 pullon pakkaus.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Tšekki

Puh: +420 234 719 600

Faksi: +420 234 719 619 Sähköposti: czech.info@valeant.com

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/692/001

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 18.05.2011

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 11.01.2016

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä