Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Myyntipäällysmerkinnät - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiYellox
ATC-koodiS01BC11
Lääkeainebromfenac sodium sesquihydrate
ValmistajaPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS YKSITTÄISELLE PULLOLLE, 5 ML

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Yellox 0,9 mg/ml silmätipat, liuos bromfenaakki

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml liuosta sisältää 0,9 mg bromfenaakkia natriumseskvihydraattina. Yksi tippa sisältää noin 33 mikrogrammaa bromfenaakkia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Boorihappo, booraksi, vedetön natriumsulfiitti (E221) (katso lisätietoja pakkausselosteesta), tyloksapoli, povidoni, dinatriumedetaatti, bentsalkoniumkloridi (katso lisätietoja pakkausselosteesta), injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumhydroksidi (pH:n säätöön)

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

silmätipat, liuos 1 x 5 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Silmään.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Hävitä kaikki käyttämätön sisältö 4 viikon sisällä ensimmäisestä avaamisesta. Avattu:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Tšekki

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/692/001

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Yellox

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PULLON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Yellox 0,9 mg/ml silmätipat, liuos bromfenaakki

Silmään

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

5 ml

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä