Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Pakkausseloste - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiYellox
ATC-koodiS01BC11
Lääkeainebromfenac sodium sesquihydrate
ValmistajaPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Yellox 0,9 mg/ml silmätipat, liuos

Bromfenaakki

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Yellox on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Yelloxia

3.Miten Yelloxia käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Yelloxin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Yellox on ja mihin sitä käytetään

Yellox sisältää bromfenaakkia ja kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan ei-steroidaalisiksi tulehduskipulääkkeiksi (NSAID). Se toimii estämällä tiettyjä aineita, jotka ovat osallisena tulehduksessa.

Yelloxia käytetään aikuisten kaihileikkauksen jälkeen ilmenevän silmätulehduksen vähentämiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Yelloxia

Älä käytä Yelloxia

-jos olet allerginen bromfenaakille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

-jos sinulla on ollut astma, ihoallergia tai vaikea tulehdus nenässäsi käyttäessäsi muita NSAID- valmisteita. Esimerkkejä NSAID-valmisteista ovat: asetyylisalisyylihappo, ibuprofeeni, ketoprofeeni, diklofenaakki.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Yelloxia

-Jos käytät paikallisia steroideja (esim. kortisoni), koska tämä saattaa aiheuttaa ei-toivottavia haittavaikutuksia.

-Jos sinulla on verenvuotovaivoja (esim. hemofilia) tai sinulla on ollut niitä aikaisemmin, tai otat muita lääkkeitä, jotka voivat pidentää verenvuotoaikaa (esim. varfariini, klopidogreeli, asetyylisalisyylihappo).

-Jos sinulla on silmävaivoja (esim. kuivasilmäisyys, sarveiskalvovaivoja).

-Jos sinulla on diabetes.

-Jos sinulla on nivelreuma.

-Jos sinulla on ollut toistuvia silmäleikkauksia lyhyen ajanjakson aikana.

Piilolinssien käyttöä ei suositella kaihileikkauksen jälkeen. Älä siis käytä piilolinssejä käyttäessäsi Yelloxia.

Lapset ja nuoret

Yelloxia ei tule käyttää lapsilla eikä nuorilla.

Muut lääkevalmisteet ja Yellox

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Yelloxia ei tule käyttää kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana. Lääkäri saattaa määrätä tätä lääkettä raskauden aikana, jos odotettavissa oleva äidille koituva hyöty on suurempi kuin vauvalle mahdollisesti koituva riski.

Yelloxia voidaan määrätä imetyksen aikana, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Silmätippojen antamisen aikana voi ilmetä tilapäistä näön sumenemista. Jos tunnet näön sumenemista valmisteen käytön aikana, älä aja tai käytä koneita, ennen kuin näkösi kirkastuu.

Yellox sisältää natriumsulfiittia ja bentsalkoniumkloridia

Natriumsulfiitti voi aiheuttaa allergisia reaktioita tai astmakohtauksia, jotka saattavat olla joskus vaikeita ja henkeä uhkaavia.

Bentsalkoniumkloridi on säilöntäaine, joka voi aiheuttaa silmä-ärsytystä tai silmän pinnan reaktioita. Älä käytä Yelloxia käyttäessäsi piilolinssejä, koska bentsalkoniumkloridin tiedetään värjäävän niitä.

3.Miten Yelloxia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annos

Suositeltava annos on yksi Yellox-tippa sairaaseen silmään (silmiin) kahdesti päivässä (aamulla ja illalla). Älä käytä enempää kuin yksi tippa sairaaseen silmään (silmiin) kahdesti päivässä.

Aloita tippojen käyttäminen kaihileikkausta seuraavana päivänä.

Antotapa

Yellox annostellaan silmään.

-Pese kädet ennen silmätippojen käyttöä.

-Asetu mukavaan ja vakaaseen asentoon.

-Kierrä pullon korkki auki.

-Pidä pulloa peukalon ja sormien välissä niin että se osoittaa alaspäin.

-Käännä päätäsi taaksepäin.

-Vedä puhtaalla sormella alaluomea alaspäin.

-Vie pullo lähelle silmää.

-Älä kosketa silmää tai silmäluomea, ympäröiviä alueita tai muita pintoja pipetillä.

-Purista pullosta varovasti ulos yksi tippa Yelloxia.

-Sulje pullon korkki tiukasti heti käytön jälkeen.

-Pidä pullo tiukasti suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Jos käytät muita silmätippoja, odota ainakin viisi minuuttia Yelloxin käyttämisen jälkeen, ennen kuin käytät muita tippoja.

Hoidon kesto

Jatka tippojen käyttämistä leikkausta seuraavien 2 viikon ajan. Älä käytä Yelloxia pidempään kuin 2 viikkoa.

Jos käytät enemmän Yelloxia kuin sinun pitäisi

Huuhtele silmä lämpimällä vedellä. Älä pane silmään enää lisää tippoja, ennen kuin seuraavan säännöllisen annoksen aika tulee. Jos Yelloxia niellään vahingossa, lasi vettä tai muuta nestettä on otettava lääkevalmisteen laimentamiseksi.

Jos unohdat käyttää Yelloxia

Käytä yksi annos niin pian kuin muistat. Jos on lähes seuraavan annoksen aika, jätä väliin jäänyt annos pois. Jatka seuraavalla aikataulun mukaisella annoksella. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Yelloxin käytön

Älä lopeta Yelloxin käyttöä kysymättä ensin lääkäriltä.

Yellox-hoitoa lopetettaessa on havaittu harvinaisina tapauksina kaihileikkauksesta aiheutuneen tulehdusvasteen äkillistä voimistumista, mikä on ilmennyt esim. verkkokalvon turvotuksena.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos sinulla on näön heikkenemistä tai sumentumista hoidon lopetusta seuraavalla viikolla, ota heti yhteyttä lääkäriisi.

Jos havaitset mitä tahansa seuraavista haittavaikutuksista tippoja käyttäessäsi, ota heti yhteyttä lääkäriin:

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

Vierasesineen tunne silmässä, silmän punoitus ja tulehdus, silmän pinnan vaurio ja tulehdus, erite silmästä, kutina, silmän kipu ja ärsytys, silmäluomen turvotus tai verenvuoto, tulehduksen aiheuttama näkökyvyn heikkeneminen. "Leijuvat kappaleet" tai liikkuvat pisteet silmien edessä tai heikentyvä näkökyky, joka voi olla merkki verenvuodosta tai silmän takaosan (verkkokalvon) vaurioitumisesta, epämukava tunne silmässä, valoherkkyys, heikentynyt tai sumentunut näkökyky, kasvojen turpoaminen, yskä, verenvuoto nenästä tai nuha.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

Silmän pinnan vaurioituminen, silmän punoitus, astma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Yelloxin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pullossa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25.

Hävitä pullo 4 viikon jälkeen ensimmäisestä avaamisesta infektion estämiseksi, vaikka liuosta olisikin jäljellä.

Kirjoita avaamispäivä pakkauksen etikettiin tätä varten jätettyyn tilaan.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Yellox sisältää

-Vaikuttava aine on bromfenaakki. Yksi ml liuosta sisältää 0,9 mg bromfenaakkia (natriumseskvihydraattina). Yksi tippa sisältää noin 33 mikrogrammaa bromfenaakkia.

-Muut aineet ovat: boorihappo, booraksi, vedetön natriumsulfiitti (E221), bentsalkoniumkloridi (ks. kohta 2), tyloksapoli, povidoni (K30), dinatriumedetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumhydroksidi (happamuuden pitämiseksi normaalina).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Yellox on kirkkaankeltainen neste (liuos). Se toimitetaan pakkauksessa, joka sisältää yhden kierrekorkillisen 5 ml muovipullon.

Myyntiluvan haltija

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Tšekki czech.info@valeant.com

Valmistaja

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

BE/LU/NL

CY

Bausch & Lomb Pharma nv/sa, Belgium

Kypropharm Ltd.

Tel: 00 31 (0) 20 20 61 682

Τηλ: + 357 22 43 46 99

BG

LV

PharmaSwiss EOOD

UAB „PharmaSwiss“

Teл: + 359 2 89 52 110

Tel: + 371 67502185

CZ

LT

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

UAB „PharmaSwiss“

Tel: + 420 234 719 600

Tel: +370 5 2790 762

IE /UK

HU

Bausch & Lomb U.K., Ltd.

Valeant Pharma Magyarország Kft.

Tel: +44 (0) 1748 828864

Tel: +36 1 345 5900

DE

MT

Dr. Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Laboratoire Chauvin, France

Tel: + 49 (0)30 33093 0

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

EE

AT

PharmaSwiss Eesti OÜ

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Tel: + 372 6827403

Tel: + 49 (0)30 33093 0

GR

PL

Pharmaswiss Hellas A.E.

Valeant Pharma Poland sp. z o. o.

Τηλ: +30 210 8108 460

Tel.: +48 17 865 51 00

ES

PT

Bausch & Lomb, S.A.

Bausch & Lomb, S.A. (Sucursal Portugal)

Tel: + 34 91 657 63 36

Tel: + 351 21 424 15 10

FR

RO

Laboratoire Chauvin SAS

Valeant Pharma S.R.L.

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

Tel: +40 374 102 600

IT

SI

Bausch & Lomb-IOM S.p.A.

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: + 39 (0)2 27407300

Tel: + 386 1 2364 700

HR

SK

PharmaSwiss d.o.o.

Valeant Slovakia s.r.o.

Tel: +385 1 6311 833

Tel: + 421 3233 4900

 

DK/NO/FI/SE/IS

 

Bausch & Lomb Nordic AB

 

+46 8 616 95 00

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä