Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ytracis (yttrium [90Y] chloride) – Pakkausseloste - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiYtracis
ATC-koodiV09
Lääkeaineyttrium [90Y] chloride
ValmistajaCIS bio international

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE

YTRACIS, kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten .

Yttriumkloridi (90Y)

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai

apteekin puoleen.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Ks. kohta 4.

Tässä selosteessa esitetään :

1.Mitä YTRACIS on ja mihin sitä käytetään

2.Ennen kuin käytät YTRACISta

3.Miten YTRACISta otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.YTRACISin säilyttäminen

6.Muuta tietoa

1.MITÄ YTRACIS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

YTRACIS on radiokatiivinen lääkevalmiste, jota käyt etään yhdessä toisen lääkevalmisteen kanssa, joka hakeutuu tiettyihin elimistön soluihin. Kohdes olussa YTRACIS lähettää pienen säteilyannoksen näihin tiettyihin kohtiin.

Lisätietoa radioaktiivisesti merkittävän lääkevalmi steen käytöstä ja mahdollisista vaikutuksista saa sen pakkausselosteesta.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT YTRACISta

Älä käytä YTRACISta

-jos olet yliherkkä (allerginen) yttriumkloridill e (90Y) tai YTRACIS-valmisteen jollekin muulle aineelle

-jos olet tai saattaisit olla raskaana (lisätieto ja tuonnempana).

Ole erityisen varovainen YTRACISin suhteen

YTRACIS-valmistetta ei saa antaa potilaalle sellaisenaan.

Koska radioaktiivisten aineiden käyttö, käsittely j a hävittäminen on tiukasti lailla säänneltyä,

YTRACIS-valmistetta käytetään aina sairaalassa tai

muussa vastaavassa paikassa. Sitä käsittelevät ja

antavat vain sellaiset henkilöt, jotka ovat

perehty neet radioaktiivisten aineiden turvalliseen

käsittelyyn.

 

 

Erityistä varovaisuutta on noudatettava annettaessa

radioaktiivisia lääkkeitä lapsille ja nuorille.

Raskaus:

 

 

Kysy lääkäriltäsi tai hoitohenkilökunnalta neuvoa e

nnen minkään lääkkeen käyttöä.

On tärkeää, että kerrot lääkärillesi, mikäli saatat

olla raskaana. Jos kuukautiset ovat jääneet tulema tta,

on oletettava, että raskaus on alkanut, kunnes tois in todistetaan. Joka tapauksessa on syytä harkita sellaisten menetelmien käyttöä, joihin ei liity rad ioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttöä.

Imetys:

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkä än lääkkeen käyttöä.

Sinua kehotetaan lopettamaan imetys.

Ajaminen ja koneiden käyttö:

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Muiden lääkkeiden käyttö:

Yttriumkloridilla (90Y) ei tiedetä olevan yhteisvaikutuksia muiden

lääkkeiden kanssa, koska yhteisvaikutuksia muiden l ääkkeiden kanssa ei ole tutkittu.

Kerro lääkärillesi tai hoitihenkilökunnalle, jos

pa rhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita

lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole mää

rännyt.

3.

MITEN YTRACISta OTETAAN

 

YTRACIS-valmistetta ei saa antaa potilaalle sellaisenaan.

Annostus

Lääkärisi päättää Sinulle annettavan YTRACIS-annoks en suuruuden.

Antotapa

YTRACIS on tarkoitettu sellaisten eri sairauksien hoitoon käytettävien, hyväksyttyä reittiä annosteltavien lääkevalmisteiden radioaktiiviseen m erkitsemiseen.

Jos käytät enemmän YTRACISia kuin Sinun pitäisi

Koska lääkäri antaa YTRACIS-valmisteen tarkoin valv otuissa olosuhteissa, ei yliannostuksen vaaraa juuri ole. Jos kuitenkin saat yliannoksen, lääkäri antaa sinulle asianmukaisen hoidon.

4.MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, YTRACISkin voi aiheuttaa hai ttavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lisätietoja saat radioaktiivisesti merkittävän lääk evalmisteen pakkausselosteesta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkä rille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoitta a haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luete llun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.YTRACIS-:N SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville.

Älä käytä myyntipäällysmerkinnöissä olevan viimeise n käyttöpäivän ja -hetken jälkeen. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Säilytä paikallisten radioaktiivisia aineita koskev ien määräysten mukaisesti.

Lääkevalmisteen pakkausmerkinnöissä on mainittu asi anmukaiset säilytysolosuhteet ja valmistuserän viimeinen käyttöajankohta. Sairaalan henkilökunta v armistaa, että valmistetta säilytetään asianmukaisesti eikä anneta sinulle viimeisen käytt öpäivämäärän jälkeen.

6. MUUTA TIETOA

Mitä YTRACIS sisältää

-Vaikuttava aine on yttriumkloridi (90Y).

Yksi millilitra liuosta sisältää 1,850 GBq kalibro intipäivänä.. (Gbq: Gigabequerelia. Bequerel on radioaktiivisuuden yksikkö).

-Muut aineet ovat kloorivetyhappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

 

YTRACIS on kantaliuos radioaktiivista lääkettä vart

en.

Lääkevalmiste on kirkas ja väritön liuos, joka on p

akattu 2 millilitran lasiseen, tyypin I värittömään

injektiopulloon, jossa on Teflon-päällysteinen brom obutyylikumitulppa ja sen päällä alumiinisinetti.

Yhdessä injektiopullossa on joko 0,5 ml (0,925 GBq kalibroitaessa) tai 2 ml liuosta (3,700 GBq kalibroitaessa).

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

RANSKA

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Eu roopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Tarkempia tietoja saa YTRACIS-valmisteen valmisteyhteenvedosta.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä