Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Myyntipäällysmerkinnät - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiZalasta
ATC-koodiN05AH03
Lääkeaineolanzapine
ValmistajaKrka

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvikotelo – Zalasta 2,5 mg tabletti

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 2,5 mg tabletti olantsapiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää olantsapiinia 2,5 mg.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

tabletti

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/415/001 (14 tabletti)

EU/1/07/415/002 (28 tabletti)

EU/1/07/415/003 (35 tabletti)

EU/1/07/415/004 (56 tabletti)

EU/1/07/415/005 (70 tabletti)

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zalasta 2,5 mg tabletti

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus – Zalasta 2,5 mg tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 2,5 mg tabletti olantsapiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvikotelo – Zalasta 5 mg tabletti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 5 mg tabletti olantsapiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää olantsapiinia 5 mg.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

tabletti

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/415/006 (14 tabletti)

EU/1/07/415/007 (28 tabletti)

EU/1/07/415/008 (35 tabletti)

EU/1/07/415/009 (56 tabletti)

EU/1/07/415/010 (70 tabletti)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zalasta 5 mg tabletti

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus – Zalasta 5 mg tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 5 mg tabletti olantsapiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvikotelo – Zalasta 7,5 mg tabletti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 7,5 mg tabletti olantsapiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää olantsapiinia 7,5 mg.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

tabletti

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/415/011 (14 tabletti)

EU/1/07/415/012 (28 tabletti)

EU/1/07/415/013 (35 tabletti)

EU/1/07/415/014 (56 tabletti)

EU/1/07/415/015 (70 tabletti)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zalasta 7,5 mg tabletti

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus – Zalasta 7,5 mg tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 7,5 mg tabletti olantsapiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvikotelo – Zalasta 10 mg tabletti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 10 mg tabletti olantsapiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää olantsapiinia 10 mg.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

tabletti

7 tabletti

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/415/016 (7 tabletti)

EU/1/07/415/017 (14 tabletti)

EU/1/07/415/018 (28 tabletti)

EU/1/07/415/019 (35 tabletti)

EU/1/07/415/020 (56 tabletti)

EU/1/07/415/021 (70 tabletti)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zalasta 10 mg tabletti

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus – Zalasta 10 mg tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 10 mg tabletti olantsapiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvikotelo – Zalasta 15 mg tabletti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 15 mg tabletti olantsapiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää olantsapiinia 15 mg.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

tabletti

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/415/022 (14 tabletti)

EU/1/07/415/023 (28 tabletti)

EU/1/07/415/024 (35 tabletti)

EU/1/07/415/025 (56 tabletti)

EU/1/07/415/026 (70 tabletti)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zalasta 15 mg tabletti

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus – Zalasta 15 mg tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 15 mg tabletti olantsapiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvikotelo – Zalasta 20 mg tabletti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 20 mg tabletti olantsapiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää olantsapiinia 20 mg.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

tabletti

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/415/027 (14 tabletti)

EU/1/07/415/028 (28 tabletti)

EU/1/07/415/029 (35 tabletti)

EU/1/07/415/030 (56 tabletti)

EU/1/07/415/031 (70 tabletti)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zalasta 20 mg tabletti

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus – Zalasta 20 mg tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 20 mg tabletti olantsapiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvikotelo – Zalasta 5 mg tabletti, suussa hajoava

I 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 5 mg tabletti, suussa hajoava olantsapiini

I 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti, suussa hajoava sisältää olantsapiinia 5 mg.

I 3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää aspartaamia. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

I 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

suussa hajoava tabletti

14 tabletti, suussa hajoava

28 tabletti, suussa hajoava

35 tabletti, suussa hajoava

56 tabletti, suussa hajoava

70 tabletti, suussa hajoava

I 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

Älä käsittele tabletteja märillä käsillä sillä tabletit saattavat rikkoutua.

1.Pidä kiinni liuskan kulmista ja revi yksi osio irti rei’itystä pitkin.

2.Nosta suojafoliota merkitystä kohdasta ja poista se varovasti.

3.Pudota tabletti ulos suojuksesta.

4.Aseta tabletti välittömästi kielellesi suojuksesta poistamisen jälkeen.

II

-zzi F!

El

I ••

_____[

 

3??

Niele tabletit veden kera tai ilman.

Voit myös liuotaa tabletin lasilliseen vettä. Syntynyt liuos juodaan välittömästi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

I

I

I

I

I

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/415/032 (14 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/033 (28 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/034 (35 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/035 (56 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/036 (70 tabletti, suussa hajoava)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zalasta 5 mg tabletti, suussa hajoava

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus – Zalasta 5 mg tabletti, suussa hajoava

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 5 mg tabletti, suussa hajoava olantsapiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

1.Taita ja repäise irti

2.Poista suojafolio

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvikotelo – Zalasta 7,5 mg tabletti, suussa hajoava

I 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 7,5 mg tabletti, suussa hajoava olantsapiini

I 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti, suussa hajoava sisältää olantsapiinia 7,5 mg.

I 3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää aspartaamia. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

I 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

suussa hajoava tabletti

14 tabletti, suussa hajoava

28 tabletti, suussa hajoava

35 tabletti, suussa hajoava

56 tabletti, suussa hajoava

70 tabletti, suussa hajoava

I 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

Älä käsittele tabletteja märillä käsillä sillä tabletit saattavat rikkoutua.

1.Pidä kiinni liuskan kulmista ja revi yksi osio irti rei’itystä pitkin.

2.Nosta suojafoliota merkitystä kohdasta ja poista se varovasti.

3.Pudota tabletti ulos suojuksesta.

4.Aseta tabletti välittömästi kielellesi suojuksesta poistamisen jälkeen.

II

-zzi F!

El

I ••

_____[

 

3??

Niele tabletit veden kera tai ilman.

Voit myös liuotaa tabletin lasilliseen vettä. Syntynyt liuos juodaan välittömästi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

I

I

I

I

I

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/415/037 (14 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/038 (28 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/039 (35 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/040 (56 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/041 (70 tabletti, suussa hajoava)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zalasta 7,5 mg tabletti, suussa hajoava

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus – Zalasta 7,5 mg tabletti, suussa hajoava

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 7,5 mg tabletti, suussa hajoava olantsapiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

1.Taita ja repäise irti

2.Poista suojafolio

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvikotelo – Zalasta 10 mg tabletti, suussa hajoava

I 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 10 mg tabletti, suussa hajoava olantsapiini

I 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti, suussa hajoava sisältää olantsapiinia 10 mg.

I 3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää aspartaamia. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

I 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

suussa hajoava tabletti

14 tabletti, suussa hajoava

28 tabletti, suussa hajoava

35 tabletti, suussa hajoava

56 tabletti, suussa hajoava

70 tabletti, suussa hajoava

I 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

Älä käsittele tabletteja märillä käsillä sillä tabletit saattavat rikkoutua.

1.Pidä kiinni liuskan kulmista ja revi yksi osio irti rei’itystä pitkin.

2.Nosta suojafoliota merkitystä kohdasta ja poista se varovasti.

3.Pudota tabletti ulos suojuksesta.

4.Aseta tabletti välittömästi kielellesi suojuksesta poistamisen jälkeen.

II

-zzi F!

El

I ••

_____[

 

3??

Niele tabletit veden kera tai ilman.

Voit myös liuotaa tabletin lasilliseen vettä. Syntynyt liuos juodaan välittömästi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

I

I

I

I

I

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/415/042 (14 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/043 (28 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/044 (35 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/045 (56 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/046 (70 tabletti, suussa hajoava)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zalasta 10 mg tabletti, suussa hajoava

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus – Zalasta 10 mg tabletti, suussa hajoava

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 10 mg tabletti, suussa hajoava olantsapiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

1.Taita ja repäise irti

2.Poista suojafolio

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvikotelo – Zalasta 15 mg tabletti, suussa hajoava

I 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 15 mg tabletti, suussa hajoava olantsapiini

I 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti, suussa hajoava sisältää olantsapiinia 15 mg.

I 3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää aspartaamia. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

I 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

suussa hajoava tabletti

14 tabletti, suussa hajoava

28 tabletti, suussa hajoava

35 tabletti, suussa hajoava

56 tabletti, suussa hajoava

70 tabletti, suussa hajoava

I 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

Älä käsittele tabletteja märillä käsillä sillä tabletit saattavat rikkoutua.

1.Pidä kiinni liuskan kulmista ja revi yksi osio irti rei’itystä pitkin.

2.Nosta suojafoliota merkitystä kohdasta ja poista se varovasti.

3.Pudota tabletti ulos suojuksesta.

4.Aseta tabletti välittömästi kielellesi suojuksesta poistamisen jälkeen.

-::U

. i•-i i--

2j7

Niele tabletit veden kera tai ilman.

Voit myös liuotaa tabletin lasilliseen vettä. Syntynyt liuos juodaan välittömästi.

I 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

I

I

I

I

I

I

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/415/047 (14 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/048 (28 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/049 (35 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/050 (56 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/051 (70 tabletti, suussa hajoava)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zalasta 15 mg tabletti, suussa hajoava

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus – Zalasta 15 mg tabletti, suussa hajoava

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 15 mg tabletti, suussa hajoava olantsapiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

1.Taita ja repäise irti

2.Poista suojafolio

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvikotelo – Zalasta 20 mg tabletti, suussa hajoava

I 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 20 mg tabletti, suussa hajoava olantsapiini

I 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti, suussa hajoava sisältää olantsapiinia 20 mg.

I 3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää aspartaamia. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

I 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

suussa hajoava tabletti

14 tabletti, suussa hajoava

28 tabletti, suussa hajoava

35 tabletti, suussa hajoava

56 tabletti, suussa hajoava

70 tabletti, suussa hajoava

I 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

Älä käsittele tabletteja märillä käsillä sillä tabletit saattavat rikkoutua.

1.Pidä kiinni liuskan kulmista ja revi yksi osio irti rei’itystä pitkin.

2.Nosta suojafoliota merkitystä kohdasta ja poista se varovasti.

3.Pudota tabletti ulos suojuksesta.

4.Aseta tabletti välittömästi kielellesi suojuksesta poistamisen jälkeen.

II

-zzi F!

El

I ••

_____[

 

3??

Niele tabletit veden kera tai ilman.

Voit myös liuotaa tabletin lasilliseen vettä. Syntynyt liuos juodaan välittömästi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

I

I

I

I

I

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/415/052 (14 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/053 (28 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/054 (35 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/055 (56 tabletti, suussa hajoava)

EU/1/07/415/056 (70 tabletti, suussa hajoava)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zalasta 20 mg tabletti, suussa hajoava

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

Turvamerkinnät implementoidaan viimeistään 9.2.2019

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus – Zalasta 20 mg tabletti, suussa hajoava

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalasta 20 mg tabletti, suussa hajoava olantsapiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

1.Taita ja repäise irti

2.Poista suojafolio

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä