Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid Teva Pharma (zoledronic acid) – Myyntipäällysmerkinnät - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiZoledronic acid Teva Pharma
ATC-koodiM05BA08
Lääkeainezoledronic acid
ValmistajaTeva B.V.

Artikkelin sisältö

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT SISÄPAKKAUS (jossa ei ole sinisellä kehystettyä aluetta)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuusioneste, liuos injektiopulloissa tsoledronihappo

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin injektiopullo sisältää 5 mg tsoledronihappoa (monohydraattina).

Jokainen millilitra liuosta sisältää 0,05 mg tsoledronihappoa (mononhydraattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Mannitoli, natriumsitraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusioneste, liuos

Yksi 100 ml:n pullo. Kuuluu kerrannaispakkaukseen. Ei saa myydä erikseen.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Vain kertakäyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Avaamisen jälkeen: 24 tuntia 2 - 8 °C:ssa.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/772/001 kerrannaispakkaus, jossa 5 pulloa

EU/1/12/772/002 kerrannaispakkaus, jossa 10 pulloa

13.ERÄNUMERO

Erä:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KERRANNAISPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS (jossa on sinisellä kehystetty alue)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuusioneste, liuos injektiopulloissa tsoledronihappo

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin injektiopullo sisältää 5 mg tsoledronihappoa (monohydraattina).

Jokainen millilitra liuosta sisältää 0,05 mg tsoledronihappoa (mononhydraattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Mannitoli, natriumsitraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusioneste, liuos

Kerrannaispakkaus: 5 pulloa, joista jokaisen tilavuus on 100 ml

Kerrannaispakkaus: 10 pulloa, joista jokaisen tilavuus on 100 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Vain kertakäyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Avaamisen jälkeen: 24 tuntia 2 - 8 °C:ssa.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/772/001 kerrannaispakkaus, jossa 5 pulloa

EU/1/12/772/002 kerrannaispakkaus, jossa 10 pulloa

13.ERÄNUMERO

Erä:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT YKSIKKÖPAKKAUKSEN PAHVIKOTELO (jossa on sinisellä kehystettyä aluetta)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuusioneste, liuos injektiopulloissa tsoledronihappo

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin injektiopullo sisältää 5 mg tsoledronihappoa (monohydraattina).

Jokainen millilitra liuosta sisältää 0,05 mg tsoledronihappoa (mononhydraattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Mannitoli, natriumsitraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusioneste, liuos

Yksi 100 ml:n pullo.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Vain kertakäyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Avaamisen jälkeen: 24 tuntia 2 - 8 °C:ssa.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/772/005 1 pullo

13.ERÄNUMERO

Erä:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PULLON ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuusioneste, liuos tsoledronihappo

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin injektiopullo sisältää 5 mg tsoledronihappoa (monohydraattina).

Jokainen millilitra liuosta sisältää 0,05 mg tsoledronihappoa (mononhydraattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Mannitoli, natriumsitraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusioneste, liuos

100 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Vain kertakäyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Avaamisen jälkeen: 24 tuntia 2 - 8 °C:ssa.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/772/001 kerrannaispakkaus, jossa 5 pulloa

EU/1/12/772/002 kerrannaispakkaus, jossa 10 pulloa

EU/1/12/772/005 1 pullo

13.ERÄNUMERO

Batch:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PUSSI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuusioneste, liuos tsoledronihappo

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin pussi sisältää 5 mg tsoledronihappoa (monohydraattina).

Jokainen millilitra liuosta sisältää 0,05 mg tsoledronihappoa (mononhydraattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Mannitoli, natriumsitraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusioneste, liuos

100 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Vain kertakäyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Avaamisen jälkeen: 24 tuntia 2 - 8 °C:ssa.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/772/003 kerrannaispakkaus, jossa 5 pussia

EU/1/12/772/004 kerrannaispakkaus, jossa 10 pussia

13.ERÄNUMERO

Batch:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPUSSI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuusioneste, liuos tsoledronihappo

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin pussi sisältää 5 mg tsoledronihappoa (monohydraattina).

Jokainen millilitra liuosta sisältää 0,05 mg tsoledronihappoa (mononhydraattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Mannitoli, natriumsitraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusioneste, liuos

Yksi 100 ml:n pussi. Kuuluu kerrannaispakkaukseen. Ei saa myydä erikseen.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Vain kertakäyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Avaamisen jälkeen: 24 tuntia 2 - 8 °C:ssa.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/772/003 kerrannaispakkaus, jossa 5 pussia

EU/1/12/772/004 kerrannaispakkaus, jossa 10 pussia

13.ERÄNUMERO

Batch:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAHVIKOTELO (jossa on sinisellä kehystetty alue)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuusioneste, liuos tsoledronihappo

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin pussi sisältää 5 mg tsoledronihappoa (monohydraattina).

Jokainen millilitra liuosta sisältää 0,05 mg tsoledronihappoa (mononhydraattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Mannitoli, natriumsitraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusioneste, liuos

Kerrannaispakkaus: 5 pussia, joista jokaisen tilavuus on 100 ml

Kerrannaispakkaus: 10 pussia, joista jokaisen tilavuus on 100 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Vain kertakäyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim:

Avaamisen jälkeen: 24 tuntia 2 - 8 °C:ssa.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/772/003 kerrannaispakkaus, jossa 5 pussia

EU/1/12/772/004 kerrannaispakkaus, jossa 10 pussia

13.ERÄNUMERO

Erä:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä