Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Zoledronic acid Teva (zoledronic acid) – Myyntipäällysmerkinnät - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiZoledronic acid Teva
ATC-koodiM05BA08
Lääkeainezoledronic acid
ValmistajaTeva B.V.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Ulompi pahvikotelo

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zoledronic Acid Teva 4 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Tsoledronihappo

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi injektiopullo sisältää 4 mg tsoledronihappoa (monohydraattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: mannitolia, natriumsitraattia ja injektionesteisiin käytettävää vettä.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten

1 x 5 ml injektiopullo

4 x 5 ml injektiopulloa

10 x 5 ml injektiopulloa

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Kertakäyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon laimentamisen jälkeen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Käytettävä heti laimentamisen jälkeen.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/771/001 1 muovinen injektiopullo

EU/1/12/771/002 4 muovista injektiopulloa

EU/1/12/771/003 10 muovista injektiopulloa

EU/1/12/771/004 1 lasinen injektiopullo

EU/1/12/771/005 4 lasista injektiopulloa

EU/1/12/771/006 10 lasista injektiopulloa

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT Injektiopullon etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zoledronic Acid Teva 4 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Tsoledronihappo

i.v.

2.ANTOTAPA

Laimennettava ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

5 ml

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zoledronic acid Teva 4 mg/100 ml infuusioneste, liuos

Tsoledronihappo

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi pullo sisältää 4 mg tsoledronihappoa (monohydraattina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: mannitolia, natriumsitraattia, natriumkloridia ja injektionesteisiin käytettävää vettä. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusioneste, liuos

1 pullo, 100 ml

4 pulloa, 100 ml

10 pulloa, 100 ml

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Kertakäyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Käytettävä heti ensimmäisen avaamisen jälkeen.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/771/007 1 pullo

EU/1/12/771/008 4 pulloa

EU/1/12/771/009 10 pulloa

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PULLON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zoledronic acid Teva 4 mg/100 ml infuusioneste, liuos

Tsoledronihappo

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi pullo sisältää 4 mg tsoledronihappoa (monohydraattina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää lisäksi: mannitolia, natriumsitraattia, natriumkloridia ja injektionesteisiin käytettävää vettä. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusioneste, liuos

100 ml

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Kertakäyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytettävä heti laimentamisen jälkeen.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/12/771/007

1 pullo

 

 

 

EU/1/12/771/008

4 pulloa

 

 

 

EU/1/12/771/009

5 pulloa

 

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

Erä

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä