Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - A10BD08

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiZomarist
ATC-koodiA10BD08
Lääkeainevildagliptin / metformin hydrochloride
ValmistajaNovartis Europharm Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT YKSIKKÖPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zomarist 50 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit vildagliptiini/metformiinihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 50 mg vildagliptiiniä ja 850 mg metformiinihydrokloridia (joka vastaa 660 mg metformiinia).

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti, kalvopäällysteinen

10 kalvopäällystettyä tablettia

30 kalvopäällystettyä tablettia

60 kalvopäällystettyä tablettia

120 kalvopäällystettyä tablettia

180 kalvopäällystettyä tablettia

360 kalvopäällystettyä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa (läpipainopakkaus). Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/483/001

10 kalvopäällystettyä tablettia (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/002

30 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/003

60 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/004

120 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/005

180 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/006

360 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/019

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/020

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/021

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/022

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/023

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/024

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zomarist 50 mg/850 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUKSET

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zomarist 50 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit vildagliptiini/metformiinihydrokloridi

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KERRANNAISPAKKAUSTEN VÄLIKARTONKI (ILMAN BLUE BOXIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zomarist 50 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit vildagliptiini/metformiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 50 mg vildagliptiiniä ja 850 mg metformiinihydrokloridia (joka vastaa 660 mg metformiinia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti, kalvopäällysteinen

60 kalvopäällystettyä tablettia. Kerrannaispakkauksen osa. Ei myytäväksi erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa (läpipainopakkaus). Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/483/013

120 kalvopäällystettyä tablettia (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/014

180 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/015

360 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/031

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/032

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/033

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zomarist 50 mg/850 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KERRANNAISPAKKAUSTEN ULKOKARTONKI (BLUE BOX MUKAAN LUKIEN)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zomarist 50 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit vildagliptiini/metformiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 50 mg vildagliptiiniä ja 850 mg metformiinihydrokloridia (joka vastaa 660 mg metformiinia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti, kalvopäällysteinen

Kerrannaispakkaus: 120 kalvopäällystettyä tablettia (kaksi 60 tabletin pakkausta). Kerrannaispakkaus: 180 kalvopäällystettyä tablettia (kolme 60 tabletin pakkausta). Kerrannaispakkaus: 360 kalvopäällystettyä tablettia (kuusi 60 tabletin pakkausta).

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa (läpipainopakkaus). Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/483/013

120 kalvopäällystettyä tablettia (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/014

180 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/015

360 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/031

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/032

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/033

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zomarist 50 mg/850 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT YKSIKKÖPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zomarist 50 mg/1000 mg kalvopäällysteiset tabletit vildagliptiini/metformiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 50 mg vildagliptiiniä ja 1000 mg metformiinihydrokloridia (joka vastaa 780 mg metformiinia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti, kalvopäällysteinen

10 kalvopäällystettyä tablettia

30 kalvopäällystettyä tablettia

60 kalvopäällystettyä tablettia

120 kalvopäällystettyä tablettia

180 kalvopäällystettyä tablettia

360 kalvopäällystettyä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa (läpipainopakkaus). Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/483/007

10 kalvopäällystettyä tablettia (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/008

30 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/009

60 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/010

120 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/011

180 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/012

360 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/025

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/026

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/027

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/028

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/029

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/030

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUKSET

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zomarist 50 mg/1000 mg kalvopäällysteiset tabletit vildagliptiini/metformiinihydrokloridi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KERRANNAISPAKKAUSTEN VÄLIKARTONKI (ILMAN BLUE BOXIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zomarist 50 mg/1000 mg kalvopäällysteiset tabletit vildagliptiini/metformiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 50 mg vildagliptiiniä ja 1000 mg metformiinihydrokloridia (joka vastaa 780 mg metformiinia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti, kalvopäällysteinen

60 kalvopäällystettyä tablettia. Kerrannaispakkauksen osa. Ei myytäväksi erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa (läpipainopakkaus). Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/483/016

120 kalvopäällystettyä tablettia (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/017

180 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/018

360 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/034

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/035

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/036

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zomarist 50 mg/1000 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KERRANNAISPAKKAUSTEN ULKOKARTONKI (BLUE BOX MUKAAN LUKIEN)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zomarist 50 mg/1000 mg kalvopäällysteiset tabletit vildagliptiini/metformiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 50 mg vildagliptiiniä ja 1000 mg metformiinihydrokloridia (joka vastaa 780 mg metformiinia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti, kalvopäällysteinen

Kerrannaispakkaus:120 kalvopäällystettyä tablettia (kaksi 60 tabletin pakkausta). Kerrannaispakkaus: 180 kalvopäällystettyä tablettia (kolme 60 tabletin pakkausta). Kerrannaispakkaus: 360 kalvopäällystettyä tablettia (kuusi 60 tabletin pakkausta).

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa (läpipainopakkaus). Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/483/016

120 kalvopäällystettyä tablettia (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/017

180 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/018

360 kalvopäällystettyä tablettia

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/034

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/035

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/036

kalvopäällystettyä tablettia

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä