Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abseamed (epoetin alfa) – Uputa o lijeku - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAbseamed
ATK šifraB03XA01
Tvarepoetin alfa
ProizvođačMedice Arzneimittel Pütter GmbH

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Abseamed 1000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 2000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 3000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 6000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 7000 IU/0,7 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 8000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 9000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 30 000 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Abseamed 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki epoetin alfa

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Abseamed i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Abseamed

3.Kako primjenjivati Abseamed

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Abseamed

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Abseamed i za što se koristi

Abseamed sadrži djelatnu tvar epoetin alfa, protein koji potiče koštanu srž da proizvodi više crvenih krvnih stanica koje sadrže hemoglobin (tvar koja prenosi kisik). Epoetin alfa je kopija ljudskog proteina eritropoetina i djeluje na isti način.

Abseamed se primjenjuje za liječenje simptomatske anemije prouzročene bolešću bubrega:

u djece na hemodijalizi

u odraslih na hemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi

u odraslih s teškom anemijom koji još nisu započeli dijalizu

Ako imate bolest bubrega, možda nemate dovoljno crvenih krvnih stanica ako Vaši bubrezi ne stvaraju dovoljno eritropoetina (neophodan za stvaranje crvenih krvnih stanica). Abseamed se propisuje za poticanje koštane srži na stvaranje više crvenih krvnih stanica.

Abseamed se primjenjuje za liječenje anemije u odraslih koji primaju kemoterapiju zbog solidnog tumora, zloćudnog limfoma ili multiplog mijeloma (rak koštane srži) i kod kojih bi mogla postojati potreba za transfuzijom krvi. Abseamed može smanjiti potrebu za transfuzijom krvi u tih bolesnika.

Abseamed se primjenjuje u odraslih s umjerenom anemijom koji daju krv prije odlaska na operaciju, kako bi im se ta krv mogla vratiti tijekom ili nakon operacije. Budući da Abseamed potiče

stvaranje crvenih krvnih stanica, liječnici mogu uzeti veću količinu krvi od tih bolesnika.

Abseamed se primjenjuje u odraslih osoba s umjerenom anemijom kojima predstoji veliki ortopedski kirurški zahvat (na primjer, operacija zamjene kuka ili koljena), radi smanjivanja moguće potrebe za transfuzijama krvi.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Abseamed

Nemojte primjenjivati Abseamed:

ako ste alergični na epoetin alfa ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

ako Vam je dijagnosticirana izolirana aplazija crvene krvne loze (koštana srž ne može proizvesti dovoljno crvenih krvnih stanica) nakon prethodnog liječenja bilo kojim lijekom koji potiče stvaranje crvenih krvnih stanica (uključujući Abseamed). Vidjeti dio 4.

ako imate povišen krvni tlak koji nije odgovarajuće kontroliran lijekovima.

za poticanje stvaranja crvenih krvnih stanica (kako bi Vam liječnici mogli uzeti veću količinu krvi) ako ne možete dobivati transfuziju vlastite krvi tijekom ili nakon operacije.

ako se pripremate za veliki elektivni ortopedski kirurški zahvat (kao što je operacija kuka ili koljena) i:

imate tešku bolest srca

imate teške poremećaje vena i arterija

nedavno ste imali srčani ili moždani udar

ne smijete uzimati lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi

Abseamed možda nije pogodan za Vas. Razgovarajte o tome s Vašim liječnikom. Nekim su osobama za vrijeme primanja Abseameda potrebni lijekovi koji smanjuju rizik od krvnih ugrušaka. Ako ne smijete uzimati lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi, ne smijete primati Abseamed.

Upozorenja i mjere opreza:

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Abseamed.

Abseamed i drugi lijekovi koji potiču stvaranje crvenih krvnih stanica mogu povećati rizik od nastajanja krvnih ugrušaka u svih bolesnika. Taj rizik može biti veći ako imate druge rizične

čimbenike za nastanak krvnih ugrušaka (na primjer, ako ste prije imali krvni ugrušak ili imate prekomjernu tjelesnu težinu, šećernu bolest, srčanu bolest ili dugo ležite zbog operacije ili bolesti).

Molimo Vas da obavijestite svog liječnika o bilo kojoj od tih stvari. Vaš liječnik će Vam pomoći odlučiti je li Abseamed pogodan za Vas.

Važno je da obavijestite liječnika ako se nešto od sljedećeg odnosi na Vas. Možda ćete i dalje moći primati Abseamed, ali prvo razgovarajte o tome s Vašim liječnikom.

Ako znate da bolujete ili da ste bolovali od:

povišenog krvnog tlaka;

epileptičkih napadaja;

bolesti jetre;

anemije zbog drugih uzroka;

porfirije (rijetki poremećaj krvi).

Ako ste bolesnik koji ima rak morate znati da lijekovi koji potiču stvaranje crvenih krvnih stanica (kao Abseamed) mogu djelovati kao čimbenici rasta i tako teoretski mogu utjecati na daljnje napredovanje raka.

Ovisno o Vašoj situaciji, transfuzija krvi može biti pogodniji izbor. Molimo porazgovarajte o tome sa svojim liječnikom.

Ako imate hepatitis C i primate interferon i ribavirin, trebate o tome razgovarati s Vašim liječnikom jer je kombinacija epoetina alfa s interferonom i ribavirinom u rijetkim slučajevima dovela do gubitka djelovanja i razvoja stanja pod nazivom izolirana aplazija crvene krvne loze (PRCA), teškog oblika anemije. Abseamed nije odobren za liječenje anemije povezane s hepatitisom C.

Ako ste bolesnik koji ima kronično zatajenje bubrega, a posebice ako ne odgovorate na terapiju Abseamedom na primjeren način, Vaš će liječnik provjeriti Vašu dozu Abseameda jer opetovano povećavanje doze Abseameda ako ne odgovarate na liječenje, može povećati rizik od tegoba sa srcem ili krvnim žilama te može povećati rizik od srčanog udara, moždanog udara i smrti.

Ako ste bolesnik koji ima rak, morate znati da primjena Abseameda može biti povezana s kraćim preživljenjem i višom stopom smrti u bolesnika s rakom glave i vrata i metastatskim rakom dojke koji primaju kemoterapiju.

Budite posebno oprezni s drugim lijekovima koji potiču stvaranje crvenih krvnih stanica:

Abseamed pripada skupini lijekova koji potiču stvaranje crvenih krvnih stanica kao što to čini ljudski protein eritropoetin. Liječnik ili medicinska sestra će uvijek točno zabilježiti koji lijek uzimate. Ako za vrijeme liječenja dobijete neki drugi lijek iz ove skupine koji nije Abseamed, razgovarajte o tome sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što ga uzmete.

Drugi lijekovi i Abseamed

Abseamed obično ne reagira s drugim lijekovima, ali molimo obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove – uključujući lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Ako uzimate lijek koji se zove ciklosporin (uzima se npr., nakon presađivanja bubrega), liječnik će raditi krvne pretrage kako bi provjerio razinu ciklosporina dok primate Abseamed.

Dodaci sa željezom i drugi pripravci za jačanje krvi mogu povećati djelotvornost Abseameda.

Liječnik će odlučiti je li ispravno da ih uzimate.

Ako morate ići u bolnicu, na kliniku ili obiteljskom liječniku, recite im da se liječite Abseamedom.

To može utjecati na druga liječenja ili rezultate pretraga.

Trudnoća i dojenje

Važno je obavijestiti liječnika ako se nešto od sljedećeg odnosi na Vas. Možda ćete i dalje moći primati Abseamed, ali prvo razgovarajte o tome sa svojim liječnikom:

ako ste trudni, ili mislite da biste mogli biti trudni.

ako dojite.

Abseamed sadrži natrij

Abseamed sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati Abseamed

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste sigurni.

Liječnik Vam je napravio krvne pretrage i odlučio da Vam je potreban Abseamed.

Abseamed se može dati injekcijom:

u venu ili cjevčicu koja ulazi u venu (intravenski)

ili pod kožu (potkožno).

Liječnik će odlučiti kako će se davati injekcija Abseamed. Injekcije će Vam obično davati liječnik, medicinska sestra ili drugi zdravstveni radnik. Pojedine osobe, ovisno o tome zašto im treba liječenje

Abseamedom, mogu kasnije naučiti kako da same sebi daju injekciju pod kožu: vidjeti Upute za samostalnu primjenu injekcije Abseamed na kraju ove upute.

Abseamed ne smijete koristiti:

nakon isteka roka valjanosti na naljepnici i vanjskom pakiranju

ako ste sigurni ili mislite da je lijek možda bio slučajno zamrznut ili

ako je hladnjak u kojem se čuvao lijek bio u kvaru.

Doza Abseameda koju primate temelji se na Vašoj tjelesnoj težini u kilogramima. Uzrok Vaše anemije također je faktor koji liječnik uzima u obzir kad odlučuje o odgovarajućoj dozi.

Liječnik će Vam redovito nadzirati krvni tlak dok primate Abseamed.

Osobe s bolešću bubrega

Liječnik će Vam održavati razinu hemoglobina na vrijednostima između 10 i 12 g/dl, jer visoka razina hemoglobina može povećati rizik od krvnih ugrušaka i smrti.

Uobičajena početna doza Abseameda za odrasle i djecu je 50 međunarodnih jedinica (IU) po kilogramu (/kg) tjelesne težine i daje se tri puta tjedno. Bolesnicima na peritonealnoj dijalizi Abseamed se može davati dva puta tjedno.

Odraslima i djeci Abseamed se daje ili kao injekcija u venu (intravenski) ili kroz cjevčicu koja ulazi u venu. Kada taj pristup (putem vene ili cjevčice) nije lako dostupan, Vaš liječnik može odlučiti da se Abseamed treba ubrizgavati pod kožu (supkutano). To se odnosi na bolesnike na dijalizi i bolesnike koji još nisu na dijalizi.

Liječnik će redovito raditi krvne pretrage da vidi kako Vaša anemija odgovara na liječenje i možda će prilagoditi dozu, obično ne češće od svaka četiri tjedna.

Nakon što se anemija ispravi, liječnik će nastaviti s redovitim krvnim pretragama. Dodatno Vam može prilagoditi dozu i učestalost primjene Abseameda kako bi se održao odgovor na liječenje. Vaš će liječnik primijeniti najnižu učinkovitu dozu za kontrolu simptoma anemije.

Ako ne budete odgovarali na liječenje Abseamedom na odgovarajući način, Vaš će liječnik provjeriti Vašu dozu i obavijestiti Vas ako trebate promijeniti doze Abseameda.

Ako ste na duljem intervalu doziranja (duljem od jedanput tjedno) Abseameda možda nećete moći održati odgovarajuće razine hemoglobina i možda će Vam biti potrebno povisiti dozu ili učestalost primjene Abseameda.

Možda ćete prije i tijekom terapije Abseamedom dobivati dodatke sa željezom kako bi liječenje bilo djelotvornije.

Ako u vrijeme početka liječenja Abseamedom idete na dijalizu, možda će biti potrebno prilagoditi raspored dijalize. O tome će odlučiti Vaš liječnik.

Odrasli koji primaju kemoterapiju

Liječnik može započeti liječenje Abseamedom ako Vam je vrijednost hemoglobina 10 g/dl ili manje.

Liječnik će održavati razinu Vašeg hemoglobina između 10 i 12 g/dl jer visoka razina hemoglobina može povećati rizik od krvnih ugrušaka i smrti.

Početna doza je 150 IU po kilogramu tjelesne težine tri puta tjedno ili 450 IU po kilogramu tjelesne težine jednom tjedno.

Abseamed se daje injekcijom pod kožu.

Liječnik će zatražiti krvne pretrage i možda prilagoditi dozu, ovisno o odgovoru Vaše anemije na liječenje Abseamedom.

Možda ćete prije i tijekom terapije Abseamedom dobivati dodatke sa željezom kako bi liječenje bilo djelotvornije.

Obično ćete nastaviti s liječenjem Abseamedom još mjesec dana nakon završetka kemoterapije.

Odrasli koji doniraju vlastitu krv

Uobičajena doza je 600 IU po kilogramu tjelesne težine dva puta tjedno.

Abseamed se daje injekcijom u venu, odmah nakon što ste donirali krv tijekom 3 tjedna prije operacije.

Možda ćete prije i tijekom terapije Abseamedom dobivati dodatke sa željezom kako bi liječenje bilo djelotvornije.

Odrasli u kojih se planira veliki ortopedski kirurški zahvat

Preporučena doza je 600 IU po kilogramu tjelesne težine jednom tjedno.

Abseamed se daje injekcijom pod kožu svaki tjedan tijekom tri tjedna prije kirurškog zahvata i na sam dan kirurškog zahvata.

Ako postoji medicinska potreba za skraćenje vremena do kirurškog zahvata, dobivat ćete dnevne doze od 300 IU/kg do deset dana prije kirurškog zahvata, na sam dan kirurškog zahvata i tijekom prva četiri dana nakon kirurškog zahvata.

Ako krvne pretrage pokažu da Vam je hemoglobin prije kirurškog zahvata previsok, liječenje će se prekinuti.

Možda ćete prije i tijekom terapije Abseamedom dobivati dodatke sa željezom kako bi liječenje bilo djelotvornije.

Upute za injiciranje Abseameda pod kožu

Na početku liječenja Abseamed će Vam obično injicirati liječnik ili medicinska sestra. Kasnije Vaš liječnik može predložiti da Vi ili Vaš njegovatelj naučite kako sami davati Abseamed pod kožu (supkutano).

Nemojte pokušavati sami sebi dati injekciju ako Vas o tome nisu posebno podučili liječnik ili medicinska sestra.

Uvijek primijenite Abseamed točno onako kako su Vam rekli liječnik ili medicinska sestra.

Pazite da ubrizgate samo onu količinu tekućine kako su Vas uputili liječnik ili medicinska sestra.

Primijenite Abseamed samo ako je bio čuvan na ispravan način – vidjeti dio 5, Kako čuvati

Abseamed.

Prije primjene, ostavite štrcaljku Abseameda izvan hladnjaka dok ne postigne sobnu temperaturu. Za to je obično potrebno između 15 i 30 minuta. Primijenite štrcaljku u roku od 3 dana nakon što ste je izvadili iz hladnjaka.

Iz jedne štrcaljke uzmite samo jednu dozu lijeka Abseamed.

Ako se Abseamed ubrzigava pod kožu (potkožno), ubrizgana količina obično nije veća od jednog mililitra (1 ml) u jednoj injekciji.

Abseamed se daje sam i ne smije se miješati s drugim tekućinama za injekciju.

Nemojte tresti štrcaljke Abseamed. Duže snažno protresanje može oštetiti lijek. Ako se lijek snažno protresao, nemojte ga primijeniti.

Upute za samostalnu primjenu injekcije Abseamed nalaze se na kraju ove upute.

Ako primijenite više Abseameda nego što ste trebali

Ako mislite da je ubrizgano previše lijeka Abseamed, odmah o tome obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru. Nuspojave zbog predoziranja Abseamedom su malo vjerojatne.

Ako ste zaboravili primijeniti Abseamed

Sljedeću injekciju trebate primiti čim se sjetite. Ako je već dan kada primate sljedeću injekciju, zaboravite onu koju ste propustili i nastavite s injekcijama prema uobičajenom rasporedu. Nemojte primijeniti dvostruku dozu lijeka.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo koju nuspojavu navedenu na ovom popisu.

Vrlo česte nuspojave

Mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba koje primaju Abseamed.

Proljev

Osjećaj mučnine u trbuhu

Povraćanje

Vrućica

Kongestija dišnih puteva poput začepljenog nosa i bolnog grla prijavljena je u bolesnika s bolešću bubrega koji još nisu na dijalizi.

Česte nuspojave

Mogu se javiti u do 1 na 10 osoba koje primaju Abseamed.

Povišen krvni tlak. Glavobolje, osobito iznenadne, probadajuće, migreni nalik glavobolje, osjećaj smetenosti ili napadaji mogu biti znakovi naglog povišenja krvnog tlaka. To zahtijeva hitno liječenje. Povišen krvni tlak može zahtijevati liječenje nekim drugim lijekovima (ili će se lijekovi koje već uzimate zbog povišenog krvnog tlaka morati prilagoditi).

Krvni ugrušci (uključujući duboku vensku trombozu i emboliju) koji mogu zahtijevati hitno liječenje. Možete imati bol u prsištu, nedostatak zraka i bolni otok i crvenilo, obično na nozi, kao simptome.

Kašalj

Kožni osipi, što može biti posljedica alergijske reakcije

Bolovi u kostima ili mišićima

Simptomi nalik gripi, kao što su glavobolja, tupi bolovi i probadanje u zglobovima, osjećaj slabosti, zimica, umor i omaglica. Ovi simptomi mogu biti češći na početku liječenja. Ako imate ove simptome tijekom injekcije u venu, sporije davanje injekcije može pomoći da se ti simptomi ubuduće izbjegnu.

Crvenilo, pečenje i bol na mjestu injekcije

Oticanje gležnjeva, stopala ili prstiju na rukama

Manje česte nuspojave

Mogu se javiti u do 1 na 100 osoba koje primaju Abseamed.

Visoke razine kalija u krvi koje mogu uzrokovati poremećaj srčanog ritma (to je vrlo česta nuspojava u bolesnika na dijalizi)

Napadaji

Začepljnost nosa ili dišnih puteva

Vrlo rijetke nuspojave

Mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba koje primaju Abseamed.

Simptomi izolirane aplazije crvene loze (engl. PRCA)

Izolirana aplazaija crvene loze znači da koštana srž ne stvara dovoljno crvenih krvnih stanica. Izolirana aplazija crvene loze uzrokuje iznenadnu i tešku anemiju. Simptomi su:

neuobičajen umor,

osjećaj omaglice,

nedostatak zraka.

Izolirana aplazija crvene loze je vrlo rijetko prijavljena uglavnom u bolesnika s bolesti bubrega nakon više mjeseci i godina liječenja epoetinom alfa i drugim lijekovima koji potiču stvaranje crvenih krvnih stanica.

Može doći do povećanja broja krvnih pločica (koje se još zovu trombociti), koje normalno sudjeluju u stvaranju krvnih ugrušaka, osobito na početku liječenja. Vaš liječnik će to provjeriti.

Ako ste na hemodijalizi:

Krvni ugrušci (tromboza) mogu se pojaviti u spoju za dijalizu. To je vjerojatnije ako imate nizak krvni tlak ili komplikacije fistule.

Krvni ugrušci se mogu pojaviti i u samom sustavu za hemodijalizu. Liječnik će Vam možda povisiti dozu heparina tijekom dijalize.

Odmah obavijestite liječnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo koju od ovih nuspojava ili ako primijetite bilo kakve druge učinke dok primate Abseamed.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Abseamed

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake „Rok valjanosti“/„EXP“.

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C - 8 °C).

Možete izvaditi Abseamed iz hladnjaka i čuvati ga na sobnoj temperaturi (do 25 °C) najviše

3 dana. Nakon što ste jednom izvadili štrcaljku iz hladnjaka i ona je postigla sobnu temperaturu (do 25 °C) morate je primijeniti u roku od 3 dana ili je baciti.

Ne zamrzavati ili tresti.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da

je lijek bio slučajno zamrznut, ili

je došlo do kvara hladnjaka,

je tekućina obojena ili se u njoj vide plutajuće čestice,

je pakiranje oštećeno.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Abseamed sadrži

-Djelatna tvar je: epoetin alfa (količinu vidjeti u tablici niže).

-Drugi sastojci su: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, glicin, polisorbat 80, kloridna kiselina (za podešavanje pH), natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije.

Kako Abseamed izgleda i sadržaj pakiranja

Abseamed je dostupan u obliku bistre, bezbojne otopine za injekciju u napunjenoj štrcaljki. Štrcaljke su zatvorene u blisteru.

Oblik

Odgovarajući oblici po

Količina epoetina alfa

 

količini/volumenu za svaku jačinu

 

Napunjene štrcaljke*

2000 IU/ml:

 

 

IU/0,5 ml

8,4 mikrograma

 

IU/1 ml

16,8 mikrograma

 

10 000

IU/ml:

25,2 mikrograma

 

IU/0,3 ml

 

IU/0,4 ml

33,6 mikrograma

 

IU/0,5 ml

42,0 mikrograma

 

IU/0,6 ml

50,4 mikrograma

 

IU/0,7 ml

58,8 mikrograma

 

IU/0,8 ml

67,2 mikrograma

 

9000 IU/0,9 ml

75,6 mikrograma

 

10 000 IU/1 ml

84,0 mikrograma

 

40 000

IU/ml:

168,0 mikrograma

 

20 000

IU/0,5 ml

 

30 000

IU/0,75 ml

252,0 mikrograma

 

40 000

IU/1 ml

336,0 mikrograma

*Veličina pakiranja od 1, 4 ili 6 napunjenih štrcaljki sa ili bez zaštitnog mehanizma za iglu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG

Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn

Njemačka

Proizvođač

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austrija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tél/Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

България

Luxembourg/Luxemburg

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Teл.: + 49-(0)2371 937 0

Tél/Tel: + 49-(0)2371 937 0

Česká republika

Magyarország

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Danmark

Malta

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tlf: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Deutschland

Nederland

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Eurocept B.V.

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 31-(0)35 5288377

Eesti

Norge

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tlf: + 49-(0)2371 937 0

Ελλάδα

Österreich

RAFARM A.E.B.E.

Medice Arzneimittel GmbH

Τηλ: + 30-(0)210 6776550 1

Tel: + 43-(0)800 29 7534

España

Polska

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

France

Portugal

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Hrvatska

România

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Ireland

Slovenija

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Ísland

Slovenská republika

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Sími: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Italia

Suomi/Finland

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Puh/Tel: + 49-(0)2371 937 0

Κύπρος

Sverige

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Τηλ: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Latvija

United Kingdom

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upute za samostalnu primjenu injekcije (za bolesnike sa simptomatskom anemijom prouzročenom bolešću bubrega, za bolesnike koji primaju kemoterapiju ili odrasle bolesnike u kojih se planira samo ortopedski kirurški zahvat)

Ovaj dio sadrži informacije o tome kako da sami sebi date injekciju Abseamed. Važno je da ne pokušavate sami sebi dati injekciju ako Vas o tome nisu posebno podučili Vaš liječnik ili medicinska sestra. Abseamed je dostupan sa ili bez zaštitnog mehanizma za iglu i Vaš liječnik ili medicinska sestra će Vam pokazati kako se koristi. Ako niste sigurni kako dati injekciju ili imate dodatnih pitanja, molimo obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

1.Operite ruke.

2.Izvadite jednu štrcaljku iz pakovanja i uklonite zaštitni zatvarač s injekcijske igle. Na štrcaljkama su otisnuti prstenovi s mjernim oznakama kako bi se omogućila primjena samo jednog dijela lijeka, ako je to potrebno. Jedan prsten odgovara volumenu od 0,1 ml. Ako je potrebno primijeniti samo dio sadržaja štrcaljke, uklonite neželjeni dio otopine prije davanja injekcije.

3.Očistite kožu na mjestu primjene injekcije pomoću tupfera natopljenog alkoholom.

4.Uhvatite nabor kože između palca i kažiprsta.

5.Uvedite iglu u nabor kože brzim, sigurnim pokretom. Ubrizgajte otopinu Abseamed kako Vam je pokazao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Napunjena štrcaljka bez zaštitnog mehanizma za iglu

6.Držeći i dalje nabor kože između prstiju, polako i jednolično potisnite klip.

7.Nakon ubrizgavanja tekućine, izvadite iglu i pustite nabor kože. Pritisnite mjesto primjene injekcije suhim, sterilnim tupferom.

8.Bacite neiskorišteni lijek ili otpadni materijal. Jednu štrcaljku koristite samo za jednu injekciju.

Napunjena štrcaljka sa zaštitnim mehanizmom za iglu

6.Držeći i dalje nabor kože između prstiju, polako i jednolično potisnite klip sve dok niste dali cijelu dozu i klip se ne može dalje potisnuti. Nemojte otpuštati pritisak na klip!

7.Nakon ubrizgavanja tekućine, izvucite iglu zadržavajući cijelo vrijeme pritisak na klip i potom pustite nabor kože. Pritisnite mjesto primjene injekcije suhim, sterilnim tupferom.

8.Otpustite pritisak na klip. Zaštitni mehanizam za iglu će se brzo pokrenuti i prekriti iglu.

9.Bacite neiskorišteni lijek ili otpadni materijal. Jednu štrcaljku koristite samo za jednu injekciju.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept