ATK šifra
 • Tvar
 • Proizvođač
 • Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BB02

  Updated on site: 05-Oct-2017

  Naziv lijekaAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
  ATK šifraJ07BB02
  Tvarsplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
  ProizvođačGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

  1.NAZIV LIJEKA

  Adjupanrix suspenzija i emulzija za emulziju za injekciju.

  Cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1) (fragmentirani virion, inaktivirano, adjuvantirano)

  2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  Nakon miješanja, 1 doza (0,5 ml) cjepiva sadrži:

  Virus influence (fragmentiran, inaktiviran), sadrži antigene* koji odgovaraju soju:

  A/VietNam/1194/2004 (H5N1) poput kojeg je korišten soj (NIBRG-14)

  3,75 mikrograma**

  *umnoženi na jajima

  **hemaglutinin

  Ovo cjepivo odgovara preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i odluci Europske unije za pandemiju.

  AS03 adjuvans sadrži skvalen (10,69 miligrama), DL-α-tokoferol (11,86 miligrama) i polisorbat 80 (4,86 miligrama)

  Miješanjem bočica suspenzije i emulzije dobiva se višedozni spremnik. Za broj doza po bočici vidjeti dio 6.5.

  Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

  Cjepivo sadrži 5 mikrograma tiomersala (vidjeti dio 4.4).

  Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

  3.FARMACEUTSKI OBLIK

  Suspenzija i emulzija za emulziju za injekciju.

  Suspenzija je bezbojna, blago opalescentna tekućina.

  Emulzija je bjelkasta do žućkasta mliječna homogena tekućina.

  4.KLINIČKI PODACI

  4.1Terapijske indikacije

  Profilaksa influence kod službeno proglašene pandemije.

  Adjupanrix se mora primjenjivati u skladu sa službenim preporukama.

  4.2Doziranje i način primjene

  Doziranje

  Osobe koje nisu ranije primile cjepivo Prepandrix

  Odrasle osobe starije od 18 godina:

  Jedna doza od 0,5 ml odabranog datuma.

  Drugu dozu od 0,5 ml treba primijeniti nakon razmaka od najmanje tri tjedna, a najviše dvanaest mjeseci nakon prve doze, kako bi se postigla maksimalna djelotvornost.

  Temeljem vrlo ograničenih podataka, za postizanje imunološkog odgovora u odraslih osoba starijih od 80 godina može biti potrebna dvostruka doza cjepiva Adjupanrix: odabranog datuma i ponovno nakon razmaka od najmanje tri tjedna (vidjeti dio 5.1).

  Osobe koje su ranije cijepljene s jednom ili dvije doze cjepiva Prepandrix koje sadrži hemaglutinine (HA) dobivene iz različitih linija istog podtipa influence kao virus pandemijske influence:

  Odrasle osobe starije od 18 godina: jedna doza od 0,5 ml odabranog datuma.

  Pedijatrijska populacija

  Postoje ograničeni podaci o sigurnosti i imunogenosti primjene cjepiva Adjupanrix te o primjeni pola doze cjepiva (tj. 1,875 µg hemaglutinina i pola količine adjuvansa AS03) na 0. i 21. dan u djece u dobi od 3 do 9 godina.

  Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelovima 4.4, 4.8 i 5.1, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

  Za više informacija vidjeti dijelove 4.4, 4.8 i 5.1.

  Način primjene

  Imunizacija se provodi intramuskularnom injekcijom.

  Ako se daje dvostruka doza, injekcije se moraju dati u suprotne udove, po mogućnosti u deltoidni mišić ili anterolateralni dio bedra (ovisno o mišićnoj masi).

  Za upute o miješanju lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

  4.3Kontraindikacije

  Anamneza anafilaktičke (tj. životno ugrožavajuće) reakcije na bilo koji sastojak ovog cjepiva ili na tvari koje se u cjepivu nalaze u tragovima (jaja i pileći proteini, ovalbumin, formaldehid, gentamicinsulfat i natrijev deoksikolat). Međutim, u slučaju pandemije, može se primijeniti cjepivo, ali je potrebno osigurati da jedinica za reanimaciju bude odmah dostupna u slučaju potrebe. Vidjeti dio 4.4.

  4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

  Potreban je oprez pri primjeni ovog cjepiva u osoba s poznatom preosjetljivošću (pored anafilaktičke reakcije) na djelatnu tvar, neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1, tiomersal i ostatne tvari (jaja i pileće proteine, ovalbumin, formaldehid, gentamicinsulfat i natrijev deoksikolat).

  Kao što je slučaj sa svim injekcijskim cjepivima, uvijek treba imati odmah dostupan odgovarajući medicinski tretman i nadzor za slučaj rijetke anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva.

  Ako okolnosti tijekom pandemije dozvoljavaju, imunizaciju treba odgoditi u osoba koje boluju od teških bolesti praćenih vrućicom ili akutne infekcije.

  Adjupanrix se ni pod kojim okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno. Nema podataka o primjeni cjepiva Adjupanrix supkutanim putem. Zbog toga liječnici trebaju procijeniti koristi i moguće rizike primjene cjepiva u osoba s trombocitopenijom ili drugim poremećajem hemostaze koji bi mogli biti kontraindikacija za primjenu intramuskularne injekcije, osim ako moguća korist nadilazi rizik od krvarenja.

  Nema podataka o primjeni cjepiva s adjuvansom AS03 prije ili nakon drugih vrsta cjepiva protiv influence koja su namijenjena za primjenu prije ili tijekom pandemije.

  Odgovor protutijela može biti nedostatan u bolesnika koji boluju od endogene ili jatrogene imunosupresije.

  U nekih cijepljenika možda neće biti postignut zaštitni imunološki odgovor (vidjeti dio 5.1).

  Kao psihogeni odgovor na injekciju, nakon ili čak i prije bilo kojeg cijepljenja može doći do sinkope (gubitka svijesti). Uz nju mogu se javiti razni neurološki znaci poput prolaznog poremećaja vida, parestezije i toničko-kloničkih pokreta udova tijekom oporavka. Važno je uspostaviti postupke kako bi se izbjeglo ozljeđivanje zbog gubitka svijesti.

  Epidemiološka ispitivanja povezana s drugim cjepivom koje sadrži adjuvans AS03 (Pandemrix H1N1, koje se proizvodi na istom mjestu kao i Adjupanrix), provedena u nekoliko europskih zemalja, pokazala su povećan rizik od narkolepsije, praćene katapleksijom ili bez nje, u cijepljenih u usporedbi s necijepljenim osobama. U djece/adolescenata (u dobi do 20 godina) ta su ispitivanja pokazala 1,4 do 8 dodatnih slučajeva na 100 000 cijepljenika. Dostupni epidemiološki podaci u odraslih osoba starijih od 20 godina pokazali su približno 1 dodatan slučaj na 100 000 cijepljenika. Ovi podaci upućuju na to da se povećan rizik smanjuje kako se povećava dob pri cijepljenju.

  Trenutno nema dokaza koji bi upućivali na moguću povezanost cjepiva Adjupanrix s rizikom od narkolepsije.

  Pedijatrijska populacija

  Klinički podaci u djece mlađe od 6 godina koja su primila dvije doze Cjepiva protiv pandemijske influence H5N1 ukazuju na povećanu učestalost vrućice (≥ 38ºC aksilarno) nakon primjene druge doze. Stoga se u male djece (u dobi do približno 6 godina) nakon cijepljenja preporučuje kontrola tjelesne temperature i primjena mjera za snižavanje vrućice (poput antipiretika, prema kliničkoj potrebi).

  4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

  Nema podataka o istodobnoj primjeni cjepiva Adjupanrix s drugim cjepivima. Ako je potrebna istodobna primjena s drugim cjepivom, cijepljenje treba provesti na različitim udovima. Treba uzeti u obzir da nuspojave mogu biti pojačane.

  Imunološki odgovor može biti smanjen u bolesnika na imunosupresivnoj terapiji.

  Nakon cijepljenja protiv influence zabilježeni su lažno pozitivni rezultati seroloških testova metodom ELISA za otkrivanje protutijela protiv virusa humane imunodeficijencije 1 (HIV1), hepatitisa C i osobito HTLV-1. U takvim slučajevima tehnika Western Blot daje negativne rezultate. Prolazne lažno pozitivne reakcije mogu biti posljedica stvaranja IgM kao odgovora na cjepivo.

  4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

  Trudnoća

  Nema podataka o primjeni cjepiva Adjupanrix tijekom trudnoće.

  Cjepivo koje sadrži AS03 i hemaglutinine soja H1N1v je davano ženama u svakom trimestru trudnoće. Trenutno su ograničeni podaci o ishodima u procijenjenih više od 200 000 žena koje su cijepljene tijekom trudnoće. U prospektivnom kliničkom ispitivanju u kojem se pratio ishod u više od 100 trudnoća nije zabilježen povećan rizik od nuspojava.

  Ispitivanja na životinjama cjepiva Adjupanrix ne ukazuju na reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3).

  Podaci u trudnica cijepljenih različitim inaktiviranim sezonskim cjepivima bez adjuvansa ne ukazuju na malformacije niti fetalni odnosno neonatalni toksični učinak.

  Može se razmotriti primjena cjepiva Adjupanrix tijekom trudnoće, ako se smatra neophodno, uzimajući u obzir službene preporuke.

  Dojenje

  Adjupanrix se može primjenjivati u dojilja.

  Plodnost

  Nema podataka o učinku na plodnost.

  4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

  Pojedine nuspojave navedene u dijelu 4.8 „Nuspojave“ mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

  4.8Nuspojave

  Sažetak sigurnosnog profila

  Procijenjena je incidencija niže navedenih nuspojava u oko 5 000 ispitanika u dobi od 18 godina i starijih koji su primili formulacije s najmanje 3,75 mikrograma hemaglutinina/ AS03 u kliničkim ispitivanjima.

  Popis nuspojava

  Prijavljene nuspojave navedene su prema sljedećoj učestalosti:

  Kategorije učestalosti su: Vrlo često (≥ 1/10)

  Često (≥ 1/100 i < 1/10)

  Manje često (≥ 1/1000 i < 1/100) Rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000) Vrlo rijetko (< 1/10 000)

  U tekstu koji slijedi navedene su nuspojave iz kliničkih ispitivanja s „mock-up“ cjepivom (za više informacija o „mock-up“ cjepivima vidjeti dio 5.1).

  Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su prikazane prema silazećem nizu ozbiljnosti.

  Poremećaji krvi i limfnog sustava Često: limfadenopatija

  Psihijatrijski poremećaji

  Manje često: nesanica

  Poremećaji živčanog sustava

  Vrlo često: glavobolja

  Manje često: parestezije, somnolencija, omaglica

  Poremećaji probavnog sustava

  Manje često: gastrointestinalni simptomi (poput proljeva, povraćanja, bola u abdomenu, mučnine)

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Često: ekhimoza na mjestu injiciranja, pojačano znojenje

  Manje često: pruritus, osip

  Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

  Vrlo često: artralgija, mialgija

  Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

  Vrlo često: otvrdnuće, oticanje, bol i crvenilo na mjestu injiciranja, vrućica, umor Često: drhtanje, bolest nalik gripi, reakcije na mjestu injiciranja (poput topline, pruritusa)

  Manje česte: malaksalost

  Pedijatrijska populacija

  U kliničkom ispitivanju (D-H5N1-009) procijenjena je reaktogenost u djece u dobi od 3 do 5, odnosno od 6 do 9 godina, koja su u razmaku od 21 dan primila ili dvije doze za odrasle (tj. 0,5 ml) ili dvije polovice doze za odrasle (tj. 0,25 ml) cjepiva Adjupanrix.

  Nakon svake doze zamijećena je razlika u učestalosti lokalnih i općih praćenih nuspojava između pune i pola doze za odrasle. Primjena druge polovice ili cijele doze za odrasle nije pojačala reaktogenost, osim za stope općih simptoma koje su bile veće nakon druge doze, osobito stope vrućice u djece mlađe od 6 godina. Učestalost nuspojava prema dozi bila je sljedeća:

  Nuspojave

  3-5 godina

   

  6-9 godina

   

   

  Pola doze

   

  Puna doza

  Pola doze

   

  Puna doza

  otvrdnuće

  9,9%

   

  18,6%

  12,0%

   

  12,2%

  bol

  48,5%

   

  62,9%

  68,0%

   

  73,5%

  crvenilo

  10,9%

   

  19,6%

  13,0%

   

  6,1%

  oticanje

  11,9%

   

  24,7%

  14,0%

   

  20,4%

  vrućica (>38°C)

  4,0%

   

  11,3%

  2,0%

   

  17,3%

  vrućica (>39°C)

   

   

   

   

   

   

  - učestalost prema

  2,0%

   

  5,2%

  0%

   

  7,1%

  dozi

  3,9%

   

  10,2%

  0%

   

  14,3%

  - učestalost prema

   

   

  ispitaniku

   

   

   

   

   

   

  omamljenost

  7,9%

   

  13,4%

  ND

   

  ND

  iritabilnost

  7,9%

   

  18,6%

  ND

   

  ND

  gubitak apetita

  6,9%

   

  16,5%

  ND

   

  ND

  drhtanje

  1,0%

   

  12,4%

  4,0%

   

  14,3%

  ND=nije dostupno

   

   

   

   

   

   

  U drugim kliničkim ispitivanjima, u kojima su djeca u dobi od 6 mjeseci do 17 godina primila drugo cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1 A/Indonezija/05/2005, proizvedeno u Dresdenu,

  Njemačka), primijećena je povećana učestalost nekih nuspojava (uključujući bol na mjestu injekcije, crvenilo i vrućicu) nakon primjene druge doze u djece mlađe od 6 godina.

  Postmarketinško praćenje

  Nema podataka iz postmarketinškog praćenja nakon primjene cjepiva Adjupanrix.

  Cjepiva s AS03 koja sadrže 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/California/7/2009 (H1N1)

  Iz postmarketinškog iskustva s cjepivima s AS03 koja sadrže 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja

  A/California/7/2009 (H1N1) prijavljene su sljedeće nuspojave:

  Poremećaji imunološkog sustava

  Anafilaksija, alergijske reakcije

  Poremećaji živčanog sustava

  Febrilne konvulzije

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Angioedem, generalizirane kožne reakcije, urtikarija

  Trovalentna cjepiva između pandemija

  Uz to, u postmarketinškom praćenju trovalentnih cjepiva između pandemija, prijavljene su sljedeće nuspojave:

  Rijetko:

  Neuralgija, prolazna trombocitopenija

  Vrlo rijetko:

  Vaskulitis s prolaznim zahvaćanjem bubrega.

  Neurološki poremećaji poput encefalomijelitisa, neuritisa i Guillain Barréovog sindroma.

  Ovaj lijek sadrži tiomersal (organski spoj žive) kao konzervans te stoga može doći do reakcije senzibilizacije (vidjeti dio 4.4).

  Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

  Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

  4.9Predoziranje

  Nije prijavljen slučaj predoziranja.

  5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

  5.1Farmakodinamička svojstva

  Farmakoterapijska skupina: cjepivo protiv influence, ATK oznaka: J07BB02.

  Farmakodinamički učinci

  U ovom dijelu opisuje se kliničko iskustvo s „mock-up“ cjepivima.

  „Mock-up“ cjepiva sadrže antigene influence koji su različiti od antigena virusa influence koji trenutno cirkuliraju. Ovi antigeni se mogu smatrati kao „novi“ antigeni i simuliraju situaciju gdje je ciljna populacija za cijepljenje bez imunološke memorije. Podaci dobiveni s „mock-up“ cjepivom će poduprijeti strategiju cijepljenja koja će vjerojatno biti korištena za pandemijsko cjepivo: podaci dobiveni s „mock-up“ cjepivom o kliničkoj imunogenosti, sigurnosti primjene i reaktogenosti, relevantni su za pandemijska cjepiva.

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

  Odrasli u dobi od 18. do 60. godine

  U kliničkim ispitivanjima imunogenosti AS03-adjuvantiranih cjepiva koja sadrže 3,75 µg HA dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 u ispitanika u dobi od 18 do 60 godina, odgovori anti- hemaglutinin protutijela (anti-HA) bili su sljedeći:

  anti-HA protutijelo

   

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

   

   

  režim 0, 21 dan

   

  režim 0, 6 mjeseci

   

   

  (D-Pan-H5N1-002)

   

  (D-Pan-H5N1-012)

   

  21 dan nakon

  21 dan nakon

  21 dan nakon

  7 dana nakon

  21 dan nakon

   

  1. doze

  2. doze

  1. doze

  2. doze

  2. doze

   

  N=925

  N=924

  N=55

  N=47

  N=48

  Stopa seroprotekcije1

  44,5%

  94,3%

  38,2%

  89,4%

  89,6%

  Stopa serokonverzije2

  42,5%

  93,7%

  38,2%

  89,4%

  89,6%

  Čimbenik

  4,1

  39,8

  3,1

  38,2

  54,2

  serokonverzije3

   

   

   

   

   

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

  2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja

  postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

  3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (geometric mean titre - GMT) nakon i prije cijepljenja.

  Nakon dvije primijenjene doze u razmacima od 21 dan ili 6 mjeseci, 96,0% ispitanika imalo je četverostruki porast titra neutralizirajućih protutijela u serumu, a 98-100% imalo je titar najmanje 1:80.

  U ispitanika D-Pan-H5N1-002 praćena je postojanost imunološkog odgovora. Zabilježeni su sljedeće stope seroprotekcije u razdobljima 6, 12, 24 i 36 mjeseci nakon prve doze:

  anti-HA protutijelo

   

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

   

  6 mjeseci nakon 12 mjeseci nakon

  24 mjeseca nakon

  36 mjeseci nakon

   

  1. doze

  1. doze

  1. doze

  1. doze

   

  N=256

  N=559

  N=411

  N=387

  stopa seroprotekcije1

  40,2%

  23,4%

  16,3%

  16,3%

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

  Starije osobe (>60 godina)

  U drugom kliničkom ispitivanju (D-Pan-H5N1-010), 297 ispitanika u dobi > 60 godina (razvrstani u raspone od 61 do 70, 71 do 80 i > 80 godina) primilo je ili jednostruku ili dvostruku dozu AS03- adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) na 0. i 21. dan. Odgovori anti-HA protutijela 42. dana navode se u nastavku:

  anti-HA

   

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004 (D42)

   

  protutijelo

   

   

   

   

   

   

   

  61 do 70 godina

  71 do 80 godina

  >80 godina

   

  Jednostruka

  Dvostruka

  Jednostruka

  Dvostruka

  Jednostruka

  Dvostruka

   

  doza

  doza

  doza

  doza

  doza

  doza

   

  N=91

  N=92

  N=48

  N=43

  N=13

  N=10

  Stopa

  84,6%

  97,8%

  87,5%

  93,0%

  61,5%

  90,0%

  seroprotekcije1

   

   

   

   

   

   

  Stopa

  74,7%

  90,2%

  77,1%

  93,0%

  38,5%

  50,0%

  serokonverzije2

   

   

   

   

   

   

  Čimbenik

  11,8

  26,5

  13,7

  22,4

  3,8

  7,7

  serokonverzije 3

   

   

   

   

   

   

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) 1:40

  2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su postigli zaštitni

  titar od 1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su postigli četverostruko povećanje titra;

  3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

  Iako je 42. dana nakon primjene jednostruke doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) postignut adekvatan imunološki odgovor, nakon dvije primjene dvostruke doze cjepiva opaženi odgovor je bio veći.

  Vrlo ograničeni podaci u seronegativnih ispitanika >80 godina (N=5) pokazali su da nitko od ispitanika nije postigao stopu seroprotekcije nakon dvije primjene jednostruke doze AS03- adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1). Međutim, nakon dvije primjene dvostruke doze cjepiva, stopa seroprotekcije 42. dana bila je 75%.

  U ispitanika D-Pan-H5N1-010 je praćena postojanost imunološkog odgovora. Zabilježene su sljedeće stope seroprotekcije u razdobljima 6, 12 i 24 mjeseca nakon cijepljenja:

  anti-HA protutijelo

   

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

   

   

  6 mjeseci nakon

  12 mjeseci nakon

  24 mjeseca nakon

   

  cijepljenja

  cijepljenja

  cijepljenja

   

  Jednostru

  Dvostruka

  Jednostruka

  Dvostruka

  Jednostruka

  Dvostruka

   

  ka doza

  doza

  doza

  doza

  doza

  doza

   

  (N=140)

  (N=131)

  (N=86)

  (N=81)

  (N=86)

  (N=81)

  Stopa seroprotekcije1

  52,9%

  69,5%

  45,3%

  44,4%

  37,2%

  30,9%

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) 1:40

  Uz to, 44,8% i 56,1% ispitanika u odgovarajućim doznim skupinama imalo je četverostruki porast titra neutralizirajućih protutijela u serumu od 0. do 42. dana, a na 42. dan je 96,6% i 100% ispitanika imalo titar od najmanje 1:80.

  12 i 24 mjeseca nakon cijepljenja, titri neutralizirajućih protutijela bili su sljedeći:

  Neutralizirajuća

   

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

   

  protutijela u serumu

   

   

   

   

   

   

  12 mjeseci nakon cijepljenja

  24 mjeseca nakon cijepljenja

   

  Jednostruka doza

  Dvostruka doza

  Jednostruka doza

  Dvostruka doza

   

  N=51

   

  N=54

  N=49

  N=54

  GMT1

  274,8

   

  272,0

  391,0

  382,8

  Stopa

  27,5%

   

  27,8%

  36,7%

  40,7%

  serokonverzije2

   

   

   

   

   

  ≥1:803

  82,4%

   

  90,7%

  91,8%

  100%

  1geometrijska srednja vrijednost titra

  2četverostruko povećanje titra neutralizirajućih protutijela u serumu

  3% ispitanika koji su dosegnuli titar neutralizirajućih protutijela u serumu od najmanje 1:80

  Pedijatrijska populacija

  Djeca u dobi od 3. do 9. godine

  U drugom kliničkom ispitivanju (D-Pan-H5N1-009), djeca u dobi 3 do 5 i 6 do 9 godina primila su dvije pune doze (0,5 ml) ili dvije polovine doze (0,25 ml) AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) na 0. i 21. dan. Odgovor anti- HA protutijela 42. dana navodi se u nastavku:

  anti-HA protutijelo

   

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

   

   

  3 do 5 godina

  6 do 9 godina

   

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Puna doza

   

  N=49

  N=44

  N=43

  N=43

  Stopa seroprotekcije1

  95,9%

  100%

  100%

  100%

  Stopa serokonverzije2

  95,9%

  100%

  100%

  100%

  Čimbenik

  78,5

  191,3

  108,1

  176,7

  serokonverzije3

   

   

   

   

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

  2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su postigli zaštitni

  titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su postigli četverostruko povećanje titra;

  3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

  Nije poznata klinička važnost hemaglutinacijskog inhibicijskog (HI) titra ≥1:40 u djece.

  U ispitanika D-Pan-H5N1-009 praćena je ustrajnost imunološkog odgovora. Zabilježeni su sljedeći stupnjevi seroprotekcije u razdobljima 6, 12 i 24 mjeseca nakon cijepljenja:

  anti-HA protutijelo

   

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

   

   

   

   

  3-5 godina

   

   

   

  6 mjeseci nakon

  12 mjeseci nakon

  24 mjeseca nakon

   

  cijepljenja

  cijepljenja

  cijepljenja

   

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Puna doza

   

  (N=50)

  (N=29)

  (N=47)

  (N=27)

  (N=27)

  (N=26)

  Stopa seroprotekcije1

  56,0%

  82,8%

  38,3%

  48,1%

  38,3%

  73,1%

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

  anti-HA protutijelo

   

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

   

   

   

   

  6-9 godina

   

   

   

  6 mjeseci nakon

  12 mjeseci nakon

  24 mjeseca nakon

   

  cijepljenja

  cijepljenja

  cijepljenja

   

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Puna doza

   

  (N=44)

  (N=41)

  (N=37)

  (N=35)

  (N=37)

  (N=34)

  Stopa seroprotekcije1

  63,6%

  78,0%

  24,3%

  62,9%

  24,3%

  67,6%

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

  Na 42. dan, te nakon 6, 12 i 24 mjeseca, odgovori neutralizirajućih protutijela bili su sljedeći:

  Neutralizirajuća

   

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

   

  protutijela u serumu

   

   

   

   

   

   

   

   

  3-5 godina

   

   

  21 dan nakon 2. doze

  6 mjeseci nakon

  12 mjeseci nakon 24 mjeseca nakon

   

   

   

  cijepljenja

  cijepljenja

  cijepljenja

   

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Pola doze

  Pola doze

   

  N=47

  N=42

  N=49

  N=47

  N=47

  GMT1

  1044,4

  4578,3

  781,2

  238,9

  302,5

  Stopa serokonverzije2

  95,6%

  97,4%

  87,2%

  82,2%

  80,0%

  ≥1:803

  100%

  100%

  100%

  93,6%

  95,7%

  1geometrijska srednja vrijednost titra

  2četverostruko povećanje titra neutralizirajućih protutijela u serumu

  3% ispitanika koji su dosegnuli titar neutralizirajućih protutijela u serumu od najmanje 1:80

  Neutralizirajuća

   

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

   

  protutijela u serumu

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-9 godina

   

   

  21 dan nakon 2. doze

  6 mjeseci nakon

  12 mjeseci nakon

  24 mjeseca nakon

   

   

   

  cijepljenja

  cijepljenja

  cijepljenja

   

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Pola doze

  Pola doze

   

  N=42

  N=42

  N=40

  N=36

  N=38

   

   

   

   

   

   

  GMT1

  1155,1

  3032,5

  756,1

  179,4

  234,5

  Stopa

  100%

  100%

  95,0%

  67,6%

  63,9%

  serokonverzije2

   

   

   

   

   

  ≥1:803

  100%

  100%

  100%

  86,1%

  97,4%

  1geometrijska srednja vrijednost titra

  2četverostruko povećanje titra neutralizirajućih protutijela u serumu

  3% ispitanika koji su dosegnuli titar neutralizirajućih protutijela u serumu od najmanje 1:80

  Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja cjepiva Adjupanrix u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije s infekcijom influence uzrokovane sojem virusa influence sadržanog u cjepivu ili povezane sa sojem sadržanim u cjepivu (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

  Imunološki odgovor na A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

  U kliničkom ispitivanju (Q-Pan-H5N1-001) u kojem su primjenjivane dvije doze AS03- adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Indonesia/05/2005 i to na 0. i 21. dan u 140 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina, odgovori anti-HA protutijela bili su sljedeći:

  anti-HA protutijelo

   

  Imunološki odgovor na A/Indonesia/05/2005

   

  21. dan

  42. dan

  180. dan

   

  N=140

  N=140

  N=138

  Stopa seroprotekcije1

  45,7%

  96,4%

  49,3%

  Stopa serokonverzije2

  45,7%

  96,4%

  48,6%

  Čimbenik serokonverzije3

  4,7

  95,3

  5,2

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

  2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su postigli zaštitni

  titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su postigli četverostruko povećanje titra;

  3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

  Četverostruki porast titra neutralizirajućih protutijela u serumu zamijećen je 21 dan nakon prve doze u 79,2% ispitanika, 21 dan nakon druge doze u 95,8% ispitanika i šest mjeseci nakon druge doze u 87,5% ispitanika.

  U drugom ispitivanju, 49 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina primilo je dvije doze AS03- adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Indonesia/05/2005 i to 0. te 21. dana. Stopa serokonverzije anti-HA protutijela je 42. dana bio 98%, svi ispitanici bili su zaštićeni, a čimbenik serokonverzije bio je 88,6. Uz to, svi ispitanici imali su titre neutralizirajućih protutijela od najmanje 1:80.

  Imunološki odgovori križne reaktivnosti polučeni AS03-adjuvantiziranim cjepivom koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

  Odrasli u dobi od 18. do 60. godine

  Anti-HA odgovori protiv sojeva A/Indonesia/5/2005 nakon primjene AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

  anti-HA protutijelo

   

  A/Indonesia/5/2005

   

   

   

   

   

   

   

  režim 0, 21 dan

  režim 0, 6 mjeseci

   

  (D-Pan-H5N1-002)

  (D-Pan-H5N1-012)

   

  21 dan nakon 2. doze

  7 dana nakon 2. doze

  21 dan nakon 2. doze

   

   

  N = 924

  N = 47

  N = 48

  Stopa seroprotekcije*1

  50,2%

  74,5%

  83,3%

   

  Stopa serokonverzije2

  50,2%

  74,5%

  83,3%

   

  Čimbenik serokonverzije3

  4,9

  12,9

  18,5

   

  * anti-HA ≥1:40

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

  2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja

  postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

  3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

  Neovisno o primijenjenom režimu, nakon dvije doze u >90% ispitanika postignuto je četverostruko povećanje neutralizirajućih protutijela protiv A/Indonesia/5/2005 u serumu. Nakon dvije doze koje su primijenjene u razmaku od 6 mjeseci, svi ispitanici imali su titar od najmanje 1:80.

  U ispitanika iz ispitivanja D-Pan-H5N1-002 praćena je postojanost anti-HA protutijela protiv soja A/Indonesia/5/2005. Stope seroprotekcije nakon 6, 12, 24 odnosno 36 mjeseci bile su 2,2%, 4,7%, 2,4% odnosno 7,8%.

  U drugom ispitivanju (D-Pan-H5N1-007) na 50 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina, stope seroprotekcije anti-HA protutijelima 21 dan nakon druge doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje

  sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Vietnam/1194/2004, bile su 20% protiv soja A/Indonesia/5/2005, 35% protiv A/Anhui/01/2005 te 60% protiv A/Turkey/Turkey/1/2005.

  Starije osobe (>60 godina)

  U 297 ispitanika u dobi > 60 godina, stupnjevi seroprotekcije i serokonverzije anti-HA protutijelima protiv soja A/Indonesia/5/2005 na 42. dan nakon dvije doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 bile su 23%, a čimbenik serokonverzije bio je 2,7. Titri neutralizirajućih protutijela od najmanje 1:40, odnosno najmanje 1:80 postignuti su u 87% odnosno 67%, od 87 ispitanika.

  U ispitanika iz ispitivanja D-Pan-H5N1-010 koji su primili jednu dozu praćena je postojanost anti-HA protutijela protiv soja A/Indonesia/5/2005. Stopa seroprotekcije u 12. mjesecu bila je 16,3%, a u 24. mjesecu 4,7%. Stopa serokonverzije za neutralizirajuća protutijela protiv soja A/Indonesia/5/2005 u 12. mjesecu bila je 15,7%, a u 24. mjesecu 12,2%. Postotak osoba koje su dosegle titar neutralizirajućih protutijela >1/80 u 12. mjesecu bio je 54,9%, a u 24. mjesecu 44,9%.

  Pedijatrijska populacija

  Djeca u dobi od 3. do 9. godine

  U ispitanika u dobi od 3 do 5 i od 6 do 9 godina koji su primili ili dvije pune doze ili dvije polovine doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), odgovori anti-HA protutijela na 42. dan bili su sljedeći:

  anti-HA protutijelo

   

  Imunološki odgovor na A/Indonesia/5/2005

   

   

  3 do 5 godina

  6 do 9 godina

   

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Puna doza

   

  N=49

  N=44

  N=43

  N=43

  Stopa seroprotekcije1

  71,4%

  95,5%

  74,4%

  79,1%

  Stopa serokonverzije2

  71,4%

  95,5%

  74,4%

  79,1%

  Čimbenik

  10,7

  33,6

  12,2

  18,5

  serokonverzije3

   

   

   

   

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

  2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su postigli zaštitni

  titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su postigli četverostruko povećanje titra;

  3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

  Postojanost imunološkog odgovora praćena je u ispitanika D-Pan-H5N1-009. Stope seroprotekcije u 6., 12. i 24. mjesecu bile su sljedeće:

  anti-HA

   

  Imunološki odgovor na A/Indonesia/5/2005

   

  protutijelo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3 do 5 godina

   

   

   

  6. mjesec

  12. mjesec

  24. mjesec

   

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Puna doza

   

  N=49

  N=27

  N=47

  N=27

  N=47

  N=26

  Stopa

  6,1%

  70,4%

  36,2%

  44,4%

  10,6%

  53,8%

  seroprotekcije1

   

   

   

   

   

   

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

  anti-HA

   

  Imunološki odgovor na A/Indonesia/5/2005

   

  protutijelo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6 do 9 godina

   

   

   

  6. mjesec

  12. mjesec

  24. mjesec

   

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Puna doza

  Pola doze

  Puna doza

   

  N=42

  N=34

  N=36

  N=35

  N=37

  N=34

  Stopa

  4,8%

  64,7%

  19,4%

  42,9%

  10,8%

  29,4%

  seroprotekcije1

   

   

   

   

   

   

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

  Štoviše, u skupini djece koja su primila pola doze cjepiva, stope ispitanika s titrom neutralizirajućih protutijela iznad 1:80 ostao je visok sve do 24 mjeseca nakon prve doze. Odgovori neutralizirajućih protutijela bili su sljedeći:

  Neutralizirajuća

   

   

  Imunološki odgovor na A/Indonesia/5/2005

   

   

  protutijela u

   

   

   

   

   

   

   

   

  serumu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3 do 5 godina

   

   

  6 do 9 godina

   

   

  42. dan

  6.

  12.

  24.

  42. dan

  6.

  12.

  24.

   

  N=46

  mjesec

  mjesec

  mjesec

  N=42

  mjesec

  mjesec

  mjesec

   

   

  N=48

  N=47

  N=47

   

  N=40

  N=35

  N=38

  GMT1

  331,4

  242,1

  177,7

  188,5

  412,1

  208,4

  128,1

  146,0

  Stopa

  95,6%

  93,0%

  97,9%

  97,9%

  97,2%

  97,3%

  94,4%

  97,4%

  seropozitivnosti2

   

   

   

   

   

   

   

   

  ≥1:803

  75,6%

  72,1%

  85,1%

  80,9%

  88,9%

  70,3%

  86,1%

  81,6%

  1geometrijska srednja vrijednost titra

  2% ispitanika s titrom ≥1:28

  3% ispitanika koji su dosegnuli titar neutralizirajućih protutijela u serumu od najmanje 1:80

  Imunološki odgovori križne reaktivnosti polučeni AS03-adjuvantiziranim cjepivom koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Indonesia/05/2005 (H5N1):

  Nakon primjene dvije doze AS03-adjuvantiranog cjepiva i 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Indonesia/05/2005 i to na 0. te 21. dan u 140 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina, odgovori anti- HA protutijela protiv sojeva A/Vietnam/1194/2004 bili su sljedeći:

  anti-HA protutijelo

  Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

   

  21. dan

  42. dan

   

  N=140

  N=140

  Stopa seroprotekcije1

  15%

  59,3%

  Stopa serokonverzije2

  12,1%

  56,4%

  Čimbenik serokonverzije3

  1,7

  6,1

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

  2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su postigli četverostruko povećanje titra;

  3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

  Na 180. dan stopa seroprotekcije bila je 13%.

  Četverostruki porast titra neutralizirajućih protutijela protiv sojeva A/Vietnam u serumu zamijećen je

  21 dan nakon prve doze u 49% ispitanika, 21 dan nakon druge doze u 67,3% ispitanika i šest mjeseci nakon druge doze u 44,9% ispitanika.

  Alternativni rasporedi

  Produljeni interval doziranja ocijenjen je u ispitivanju D-H5N1-012, u kojem je skupina ispitanika u dobi od 18-60 godina primila dvije doze cjepiva Adjupanrix u razmaku od 6 mjeseci ili 12 mjeseci. Dvadeset i jedan dan nakon druge doze, stopa seroprotekcije prema soju A/Vietnam/1194/2004 u ispitanika koji su primili cjepivo u razmaku od 6 mjeseci iznosila je 89,6%, a stopa odgovora na cjepivo 95,7%. Dvadeset i jedan dan nakon druge doze, stopa seroprotekcije u ispitanika koji su primili cjepivo u razmaku od 12 mjeseci iznosila je 92,0%, a stopa odgovora na cjepivo 100%.

  U tom su ispitivanju primijećeni i imunološki odgovori križne reaktivnosti na soj A/Indonesia/5/2005. Dvadeset i jedan dan nakon druge doze, stopa seroprotekcije u ispitanika koji su primili cjepivo u razmaku od 6 mjeseci iznosila je 83,3%, a stopa odgovora na cjepivo 100%. Dvadeset i jedan dan nakon druge doze, stopa seroprotekcije u ispitanika koji su primili cjepivo u razmaku od 12 mjeseci iznosila je 84,0%, a stopa odgovora na cjepivo 100%.

  Jedna doza AS03-adjuvantiranog cjepiva i 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Indonesia/05/2005, primijenjena nakon jedne ili dvije doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004

  U kliničkom ispitivanju (D-Pan-H5N1-012), ispitanici u dobi od 18 do 60 godina primili su dozu AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog ili iz soja A/Vietnam/1194/2004 ili Indonesia/5/2005 i to šest mjeseci nakon što su primili jednu ili dvije inicijalne doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 i to samo na 0. dan ili na 0. i 21. dan. Odgovori anti-HA protutijela navode se u nastavku:

  anti-HA protutijelo

  protiv A/Vietnam 21 dan nakon

  protiv A/Indonesia 21 dan nakon

   

  docjepljivanja s A/Vietnam

  docjepljivanja s A/Indonesia

   

   

  N=46

   

  N=49

   

  Nakon jedne

  Nakon dvije

  Nakon jedne

  Nakon dvije

   

  inicijalne doze

  inicijalne doze

  inicijalne doze

  inicijalne doze

  Stopa seroprotekcije1

  89,6%

  91,3%

  98,1%

  93,9%

  Stopa serokonverzije

  87,5%

  82,6%

  98,1%

  91,8%

  docjepljivanja2

   

   

   

   

  Čimbenik

  29,2

  11,5

  55,3

  45,6

  docjepljivanja3

   

   

   

   

  1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) 1:40;

  2stopa serokonverzije docjepljivanja: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije docjepljivanja pa

  su nakon docjepljivanja postigli zaštitni titar od 1:40, ili koji su bili seropozitivni prije docjepljivanja pa imaju četverostruko povećanje titra;

  3Čimbenik docjepljivanja: omjer između geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon docjepljivanja i one prije docjepljivanja.

  Neovisno o tome da li su prije 6 mjeseci primili jedno ili dva inicijalna cjepiva, stopa seroprotekcije prema A/Indonesia bila je >80% nakon doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004, a seroprotekcija prema A/Vietnam bila je >90% nakon doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja

  A/Indonesia/05/2005. Svi ispitanici postigli su titar neutralizirajućih protutijela od najmanje 1:80 prema svakom od dva soja, neovisno o tipu hemaglutinina u cjepivu ili o broju prethodnih doza.

  U drugom kliničkom ispitivanju (D-Pan-H5N1-015), 39 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina primili su dozu AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja

  A/Indonesia/5/2005 četrnaest mjeseci nakon što su primili dvije doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 i to na 0. i 21. dan. Stopa seroprotekcije prema A/Indonesia 21 dan nakon docjepljivanja bila je 92%, a 180. dana 69,2%.

  U drugom kliničkom ispitivanju (D-Pan-H5N1-038), 387 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina primili su jednu dozu AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Indonesia/5/2005 36 mjeseci nakon što su primili dvije doze A/Vietnam/1194/2004. Stopa seroprotekcije, stopa serokonverzije docjepljivanja i čimbenik docjepljivanja protiv A/Indonesia/5/2005, 21 dan nakon docjepljivanja bili su redom 100%, 99,7% i 123,8%.

  Podaci iz nekliničkih ispitivanja

  U nekliničkom ispitivanju procjenjivala se sposobnost induciranja zaštite protiv homolognih i heterolognih sojeva u cjepivu pomoću modela na tvorovima.

  U svakom pokusu, četiri skupine po šest tvorova imunizirano je AS03-adjuvantiranim cjepivom koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14) intramuskularnim putem. Doze od 15; 5; 1,7 ili 0,6 mikrograma hemaglutinina ispitivane su u pokusu homolognog opterećenja, a doze od 15; 7,5; 3,8 ili 1,75 mikrograma hemaglutinina u pokusu heterolognog opterećenja. Kontrolnu skupinu sačinjavali su tvorovi imunizirani samo s adjuvansom, cjepivom bez adjuvansa (15 mikrograma HA) ili s fiziološkom otopinom s fosfatnim puferom. Tvorovi su cijepljeni na 0. i 21. dan, a 49. dana intratrahealnim putem opterećeni su letalnom dozom H5N1/A/Vietnam/1194/04 ili heterolognog H5N1/A/Indonesia/5/05. Od životinja koje su primile cjepivo s adjuvansom, njih 87% bilo je zaštićeno od letalnog homolognog, a njih 96% od letalnog heterolognog opterećenja. U usporedbi s kontrolnom skupinom širenje virusa u gornje dišne puteve također je bilo smanjeno, ukazujući na smanjen rizik od prijenosa virusa. U kontrolnoj skupini bez adjuvansa, kao i u kontrolnoj skupini s adjuvansom, tri do četiri dana nakon opterećenja sve su

  životinje umrle ili morale biti eutanazirane jer su bile na umoru.

  Ovaj lijek je odobren u ‘iznimnim okolnostima’.

  To znači da zbog znanstvenih razloga nije bilo moguće doći do potpunih informacija o ovom lijeku. Europska agencija za lijekove će svake godine procjenjivati nove informacije o lijeku te će se tekst

  Sažetka opisa svojstava lijeka ažurirati prema potrebi.

  5.2Farmakokinetička svojstva

  Nije primjenjivo.

  5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

  Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, akutne i toksičnosti ponovljenih doza, lokalne podnošljivosti, plodnosti ženki, embrio-fetalne i postnatalne toksičnosti (do kraja razdoblja laktacije).

  6.FARMACEUTSKI PODACI

  6.1Popis pomoćnih tvari

  Bočica sa suspenzijom: polisorbat 80 oktoksinol 10 tiomersal

  natrijev klorid (NaCl)

  natrijev hidrogenfosfat (Na2HPO4) kalijev dihidrogenfosfat (KH2PO4) kalijev klorid (KCl)

  magnezijev klorid (MgCl2) voda za injekcije

  Bočica s emulzijom: natrijev klorid (NaCl)

  natrijev hidrogenfosfat (Na2HPO4) kalijev dihidrogenfosfat (KH2PO4) kalijev klorid (KCl)

  voda za injekcije

  Za adjuvanse vidjeti dio 2.

  6.2Inkompatibilnosti

  Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

  6.3Rok valjanosti

  5 godina.

  Nakon miješanja, cjepivo treba upotrijebiti unutar 24 sata. Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni je 24 sata pri 25°C.

  6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

  Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

  Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

  Uvjete čuvanja nakon miješanja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

  6.5Vrsta i sadržaj spremnika

  Jedno pakiranje sadrži:

  -jedno pakiranje s 50 bočica (staklo tip I) od 2,5 ml suspenzije s čepom (butil guma).

  -dva pakiranja s 25 bočica (staklo tip I) od 2,5 ml emulzije s čepom (butil guma).

  Volumen dobiven miješanjem 1 bočice suspenzije (2,5 ml) i 1 bočice emulzije (2,5 ml) odgovara količini za 10 doza cjepiva (5 ml).

  6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

  Adjupanrix sadrži dva spremnika:

  Za suspenziju: višedozna bočica koja sadrži antigen,

  Za emulziju: višedozna bočica koja sadrži adjuvans.

  Prije primjene navedene dvije komponente trebaju se pomiješati.

  Upute za miješanje i primjenu cjepiva:

  1.Prije miješanja dvije komponente, emulziju (adjuvans) i suspenziju (antigen) treba zagrijati na sobnu temperaturu (najkraće 15 minuta); svaku bočicu treba protresti i vizualno pregledati na prisutnost stranih čestica i/ili promjenu fizičkog izgleda. U slučaju da primijetite nešto od navedenog (uključujući i komadiće gume od čepa), bacite cjepivo.

  2.Cjepivo se priprema tako da se pomoću štrcaljke od 5 ml izvuče cijeli sadržaj bočice s adjuvansom i doda u bočicu s antigenom. Preporučuje se rabiti štrcaljka s iglom 23G. Međutim, ako ta veličina igle nije na raspolaganju, može se upotrijebiti igla promjera 21G. Bočica koja sadrži adjuvans treba se držati u okomitom položaju gornjom stranom okrenuta prema dolje, kako bi se olakšalo izvlačenje cijelog sadržaja.

  3.Nakon dodavanja adjuvansa u antigen, mješavinu treba dobro protresti. Pripremljeno cjepivo je bjelkasta do žućkasta mliječna homogena emulzija. U slučaju da primijetite nekakvo odstupanje, bacite cjepivo.

  4.Volumen cjepiva Adjupanrix u bočici nakon miješanja sadrži najmanje 5 ml. Cjepivo se treba davati sukladno preporučenom doziranju (vidjeti dio 4.2).

  5.Prije svake primjene, bočicu treba protresti i vizualno pregledati na prisutnost stranih čestica i/ili promjenu fizičkog izgleda. U slučaju da primijetite nešto od navedenog (uključujući i komadiće gume od čepa), bacite cjepivo.

  6.Svaka doza cjepiva od 0,5 ml povuče se u štrcaljku za injekciju od 1 ml te se primjenjuje intramuskularno. Ne preporučuje se koristiti štrcaljku s iglom čiji je promjer veći od 23G.

  7.Nakon miješanja, cjepivo upotrijebite unutar 24 sata. Pripremljeno cjepivo može se čuvati ili u hladnjaku (2°C - 8°C) ili na sobnoj temperaturi koja ne prelazi 25°C. Ako se pripremljeno cjepivo čuva u hladnjaku, prije svake primjene treba pričekati da se zagrije na sobnu temperaturu (najmanje 15 minuta).

  Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

  7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

  GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

  B-1330 Rixensart, Belgija

  8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

  EU/1/09/578/001

  9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

  Datum prvog odobrenja: 19. listopada 2009.

  Datum posljednje obnove:

  10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

  Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

  Komentari

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z