Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odaberite jezik stranice

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Označavanje - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAerivio Spiromax
ATK šifraR03AK06
Tvarsalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
ProizvođačTeva B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Aerivio Spiromax 50 mikrograma/500 mikrograma prašak inhalata salmeterol/flutikazonpropionat

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna odmjerena doza sadrži 50 mikrograma salmeterola (u obliku salmeterolksinafoata) i 500 mikrograma flutikazonpropionata.

Jedna isporučena doza (doza iz nastavka za usta) sadrži 45 mikrograma salmeterola (u obliku salmeterolksinafoata) i 465 mikrograma flutikazonpropionata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Pogledajte uputu za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata

1 inhalator sadrži 60 doza.

3 inhalatora od kojih svaki sadrži 60 doza.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

U dišne putove.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Korstiti prema uputama liječnika.

Prednja strana: Nije za primjenu u djece i adolescenata.

Bočna strana: Samo za primjenu u odraslih u dobi od 18 godina i starijih.

Nije za primjenu u djece ili adolescenata mlađih od 18 godina.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti unutar 3 mjeseca od otvaranja omota od folije.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Poklopac nastavka za usta držati zatvorenim nakon uklanjanja omota od folije.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Aerivio Spiromax 50 µg/500 µg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

FOLIJA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Aerivio Spiromax 50 mikrograma/500 mikrograma prašak inhalata

salmeterol/flutikazonpropionat

U dišne putove

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Sadrži 1 inhalator

6.DRUGO

Poklopac nastavka za usta držati zatvorenim i uporabiti unutar 3 mjeseca nakon uklanjanja omota od folije.

Teva B.V.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

INHALATOR

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Aerivio Spiromax 50 mikrograma /500 mikrograma prašak inhalata

salmeterol/flutikazonpropionat

U dišne putove

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

60 doza

6. DRUGO

Samo za odrasle.

Sadrži laktozu.

Početak:

Teva B.V.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept