Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Afstyla (lonoctocog alfa) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B02BD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAfstyla
ATK šifraB02BD02
Tvarlonoctocog alfa
ProizvođačCSL Behring GmbH

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

AFSTYLA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

AFSTYLA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

AFSTYLA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

AFSTYLA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

AFSTYLA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

AFSTYLA 2500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

AFSTYLA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

AFSTYLA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Svaka bočica sadrži nominalno 250 IU rekombinantnog jednolančanog koagulacijskog faktora

VIII (jednolančani faktor rVIII, INN = lonoktokog alfa). Nakon rekonstitucije s 2,5 ml vode za injekcije, otopina sadrži 100 IU/ml jednolančanog faktora rVIII.

AFSTYLA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Svaka bočica sadrži nominalno 500 IU rekombinantnog jednolančanog koagulacijskog faktora

VIII (jednolančani faktor rVIII, INN = lonoktokog alfa). Nakon rekonstitucije s 2,5 ml vode za injekcije, otopina sadrži 200 IU/ml jednolančanog faktora rVIII.

AFSTYLA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Svaka bočica sadrži nominalno 1000 IU rekombinantnog jednolančanog koagulacijskog faktora

VIII (jednolančani faktor rVIII, INN = lonoktokog alfa). Nakon rekonstitucije s 2,5 ml vode za injekcije, otopina sadrži 400 IU/ml jednolančanog faktora rVIII.

AFSTYLA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Svaka bočica sadrži nominalno 1500 IU rekombinantnog jednolančanog koagulacijskog faktora

VIII (jednolančani faktor rVIII, INN = lonoktokog alfa). Nakon rekonstitucije s 5 ml vode za injekcije, otopina sadrži 300 IU/ml jednolančanog faktora rVIII.

AFSTYLA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Svaka bočica sadrži nominalno 2000 IU rekombinantnog jednolančanog koagulacijskog faktora

VIII (jednolančani faktor rVIII, INN = lonoktokog alfa). Nakon rekonstitucije s 5 ml vode za injekcije, otopina sadrži 400 IU/ml jednolančanog faktora rVIII.

AFSTYLA 2500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Svaka bočica sadrži nominalno 2500 IU rekombinantnog jednolančanog koagulacijskog faktora

VIII (jednolančani faktor rVIII, INN = lonoktokog alfa). Nakon rekonstitucije s 5 ml vode za injekcije, otopina sadrži 500 IU/ml jednolančanog faktora rVIII.

AFSTYLA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Svaka bočica sadrži nominalno 3000 IU rekombinantnog jednolančanog koagulacijskog faktora

VIII (jednolančani faktor rVIII, INN = lonoktokog alfa). Nakon rekonstitucije s 5 ml vode za injekcije, otopina sadrži 600 IU/ml jednolančanog faktora rVIII.

Potentnost (IU) se određuje pomoću kromogenog testa prema Europskoj farmakopeji. Specifična je aktivnost lijeka AFSTYLA 7400 – 16 000 IU/mg proteina.

AFSTYLA je jednolančani rekombinantni ljudski faktor VIII koji se proizvodi na staničnoj liniji jajnika kineskoga hrčka (CHO). Radi se o konstruktu kojem je uklonjena većina B-domene koja je prisutna u divljem tipu faktora VIII pune duljine i 4 aminokiseline susjedne kisele a3 domene (aminokiseline 765 do 1652 faktora VIII pune duljine).

Novonastala veza teških i lakih lanaca faktora VIII uvodi novo mjesto N-glikozilacije. Budući da je uklonjeno mjesto cijepanja za furin u divljem tipu faktora VIII između B-domene i a3 domene, AFSTYLA se eksprimira kao molekula jednolančanog faktora VIII.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

AFSTYLA 250, 500 i 1000 IU (2,5 ml otapala)

Svaka bočica sadrži 17,5 mg (0,76 mmol) natrija.

AFSTYLA 1500, 2000, 2500 i 3000 IU (5 ml otapala)

Svaka bočica sadrži 35 mg (1,52 mmol) natrija.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Bijeli ili žućkasti prašak ili drobljiva masa i bistro, bezbojno otapalo za otopinu za injekciju.

pH: 6,6 – 7,3

Osmolalnost: 500 – 600 mOsm/kg

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje i profilaksa krvarenja u bolesnika s hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII).

AFSTYLA se može primjenjivati u svim dobnim skupinama.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje treba izvoditi pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju hemofilije.

Bolesnici koji prethodno nisu bili liječeni

Sigurnost i djelotvornost lijeka AFSTYLA u bolesnika koji prethodno nisu bili liječeni još nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Nadzor liječenja

Tijekom liječenja savjetuje se odgovarajuće određivanje razine faktora VIII da bi se mogla odrediti doza koju treba primijeniti i učestalost ponavljanja injekcija. Pojedini bolesnici mogu imati različite odgovore na faktor VIII, pri čemu se postižu različite vrijednosti poluvijekova i povrata. Doza koja se temelji na tjelesnoj težini možda će se trebati prilagoditi u pothranjenih ili pretilih bolesnika. Osobito u slučaju većih kirurških zahvata neizostavno je precizno praćenje nadomjesne terapije pomoću analize koagulacije (određivanja aktivnosti faktora VIII u plazmi).

Kada se upotrebljava in vitro jednostupanjski test koagulacije na temelju tromboplastinskog vremena (aPTT) za određivanje aktivnosti faktora VIII u uzorcima krvi bolesnika, na rezultate aktivnosti faktora VIII u plazmi mogu značajno utjecati vrsta aPTT reagensa i referentni standard koji se upotrebljava u testu. Također mogu postojati značajna odstupanja između rezultata testa koji se dobiju jednostupanjskim testom koagulacije na temelju aPPT-a i kromogenim testom prema Europskoj farmakopeji. Ovo je posebno važno kod promjene laboratorija i/ili reagensa koji se upotrebljavaju u testu.

U bolesnika koji primaju lijek AFSTYLA potrebno je nadzirati aktivnost faktora VIII u plazmi pomoću kromogenog testa ili jednostupanjskog testa koagulacije kako bi se odredila doza koju treba primijeniti i učestalost ponavljanja injekcija. Rezultat kromogenog testa najtočnije odražava klinički hemostatski potencijal lijeka AFSTYLA i preferira se. Jednostupanjski test koagulacije podcjenjuje razinu aktivnosti faktora VIII u usporedbi s rezultatom kromogenog testa za oko

45 %. Ako se upotrijebi jednostupanjski test koagulacije, pomnožite rezultat faktorom konverzije 2, kako biste odredili razinu aktivnosti faktora VIII bolesnika.

Doziranje

Doziranje i trajanje nadomjesne terapije ovise o težini nedostatka faktora VIII, mjestu i opsegu krvarenja te kliničkom stanju bolesnika.

Broj primijenjenih jedinica faktora VIII izražava se u međunarodnim jedinicama (IU), koje su u skladu s važećim standardom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za lijekove koji sadrže faktor VIII. Aktivnost faktora VIII u plazmi izražava se ili postotkom (u odnosu na normalnu ljudsku plazmu) ili radije u međunarodnim jedinicama (u odnosu na međunarodni standard za faktor VIII u plazmi).

Jedna međunarodna jedinica (IU) aktivnosti faktora VIII jednaka je količini faktora VIII u jednom ml normalne ljudske plazme.

Potentnost se određuje upotrebom testa s kromogenim supstratom.

Razine faktora VIII u plazmi mogu se nadzirati upotrebom testa s kromogenim supstratom ili jednostupanjskog testa koagulacije.

Liječenje prema potrebi

Izračun potrebne doze faktora VIII temelji se na empirijskom saznanju da 1 međunarodna jedinica (IU) faktora VIII po kg tjelesne težine povećava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2 IU/dl. Potrebna doza određuje se prema sljedećoj formuli:

Doza (IU) = tjelesna težina (kg) x željeno povećanje faktora VIII (IU/dl ili % normalne vrijednosti) x 0,5 (IU/kg po IU/dl).

Količinu koju treba primijeniti i učestalost primjene uvijek treba uskladiti s kliničkom učinkovitosti u svakom pojedinom slučaju.

U slučaju sljedećih događaja krvarenja, aktivnost faktora VIII ne smije pasti ispod navedene razine aktivnosti u plazmi (izražene u % normalne vrijednosti ili u IU/dl) u odgovarajućem razdoblju. Sljedeća se tablica može upotrijebiti kao vodič za doziranje kod epizoda krvarenja i kirurških zahvata:

Stupanj krvarenja / vrsta

Potrebna razina faktora

Učestalost doziranja (sati) /

kirurškog zahvata

VIII (%) (IU/dl)

trajanje terapije (dani)

Krvarenje

 

 

Ranija hemartroza, krvarenje

 

Ponavljati injekciju svakih 12 do 24

 

sata. Barem 1 dan, dok se ne

u mišiću ili krvarenje u usnoj

20 – 40

zaustavi krvarenje na koje upućuje

šupljini

 

 

bol ili do zacjeljenja.

 

 

Intenzivnija hemartroza,

 

Ponavljati injekciju svakih 12 do 24

 

sata tijekom 3 – 4 dana ili dulje do

krvarenje u mišiću ili

30 – 60

prestanka boli i akutne

hematom

 

 

onesposobljenosti.

 

 

Krvarenja opasna po život

60 – 100

Ponavljati injekciju svakih 8 – 24

sata do otklanjanja opasnosti.

 

 

Kirurški zahvat

 

 

Manji kirurški zahvat

30 – 60

Injekcija svaka 24 sata, barem 1

uključujući vađenje zuba

dan do zacjeljenja.

 

Veći kirurški zahvat

 

Ponavljati injekciju svakih 8 do 24

 

 

sata do odgovarajućeg zacjeljenja

 

80 – 100

rane, a zatim nastaviti liječenje

 

(prije i nakon zahvata)

tijekom još najmanje 7 dana kako bi

 

 

se aktivnost faktora VIII održala

 

 

između 30 % i 60 % (IU/dl).

Profilaksa

Preporučeni je početni režim od 20 do 50 IU/kg lijeka AFSTYLA koji se primjenjuje od 2 do 3 puta tjedno. Režim se može prilagoditi na temelju odgovora bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Preporučeni početni režim u djece (od 0 do <12 godina) jest od 30 do 50 IU/kg lijeka AFSTYLA primijenjeno 2 do 3 puta tjedno. Češće ili više doze mogu biti potrebne u djece < 12 godina kako bi se uzeo u obzir viši klirens u ovoj dobnoj skupini.

Za adolescente u dobi od 12 godina ili starije preporuke za doziranje iste su kao i za odrasle osobe (vidjeti dio 5.2).

Starije osobe

Klinička ispitivanja lijeka AFSTYLA nisu uključivala ispitanike starije od 65 godina.

Način primjene

Intravenska primjena.

Rekonstituirani pripravak treba se ubrizgavati polako brzinom koja je ugodna za bolesnika, a maksimalnom brzinom ubrizgavanja od 10 ml/min.

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Poznata alergijska reakcija na proteine hrčka.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Preosjetljivost

Kod primjene lijeka AFSTYLA moguća je pojava reakcija preosjetljivosti alergijskog tipa. Ovaj lijek sadrži proteine hrčka u tragovima. Ako se pojave simptomi preosjetljivosti, bolesnicima se mora savjetovati da odmah prestanu primjenjivati lijek i obrate se svom liječniku. Bolesnike se mora upoznati s ranim znakovima reakcija preosjetljivosti, uključujući koprivnjaču, generaliziranu urtikariju, stezanje u prsištu, piskanje pri disanju, hipotenziju i anafilaksiju.

Za bolesnike s ranijim reakcijama preosjetljivosti može se uzeti u obzir odgovarajuća premedikacija.

U slučaju šoka potrebno je uvesti standardno liječenje za šok.

Inhibitori

Stvaranje neutralizirajućih protutijela (inhibitora) na faktor VIII poznata je komplikacija u liječenju osoba s hemofilijom A. Ti su inhibitori obično IgG imunoglobulini koji djeluju protiv prokoagulantne aktivnosti faktora VIII, a njihova količina određuje se u Bethesda jedinicama (BU) po ml plazme korištenjem modificiranog testa. Rizik od razvoja inhibitora je u korelaciji s izloženošću faktoru VIII, a rizik je najveći unutar prvih 20 dana izloženosti. Rijetko se inhibitori mogu razviti nakon prvih 100 dana izloženosti.

Slučajevi rekurentnih inhibitora (nizak titar) uočeni su nakon prebacivanja s jednog lijeka s faktorom VIII na drugi u prethodno liječenih bolesnika s više od 100 dana izloženosti koji imaju prethodnu anamnezu razvoja inhibitora. Stoga se preporuča pažljivo pratiti sve bolesnike zbog moguće pojave inhibitora uslijed zamjene bilo kojeg lijeka.

Općenito, sve bolesnike liječene lijekovima koji sadrže koagulacijski faktor VIII treba pažljivo pratiti putem odgovarajućih kliničkih pregleda i laboratorijskih testova zbog razvoja inhibitora. Ako se ne postignu očekivane razine aktivnosti faktora VIII u plazmi ili ako se krvarenje ne može kontrolirati primjerenom dozom, treba provesti test radi utvrđivanja prisutnosti inhibitora faktora VIII. U bolesnika s visokim razinama inhibitora liječenje faktorom VIII može biti nedjelotvorno pa treba razmotriti druge terapijske opcije. Liječenje tih bolesnika treba prepustiti liječnicima s iskustvom u liječenju hemofilije i inhibitora faktora VIII.

Laboratorijske pretrage za nadziranje

Ako se upotrijebi jednostupanjski test koagulacije, pomnožite rezultat faktorom konverzije 2 kako biste odredili razinu aktivnosti faktora VIII bolesnika (vidjeti dio 4.2).

Kardiovaskularni događaji

U bolesnika s postojećim kardiovaskularnim faktorima rizika, nadomjesna terapija faktorom VIII može povećati kardiovaskularni rizik.

Komplikacije povezane s kateterom

Ako je potreban centralni venski kateter, treba uzeti u obzir centralnim venskim kateterom, uključujući lokalne infekcije, kateterizacije.

rizik od komplikacija povezanih s bakterijemiju i trombozu na mjestu

Sadržaj natrija

Ovaj lijek sadrži do 7 mg (0,3 mmol) natrija po ml nakon rekonstitucije. To se mora uzeti u obzir kod bolesnika s prehranom s ograničenim unosom natrija.

Bilježenje uporabe

Izrazito se preporučuje pri svakoj primjeni lijeka AFSTYLA u bolesnikov karton upisati naziv i broj serije lijeka kako bi se održala veza između bolesnika i serije lijeka.

Pedijatrijska populacija

Navedena upozorenja i mjere opreza odnose se i na odrasle i na djecu.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu zabilježene interakcije lijekova s ljudskim koagulacijskim faktorom VIII s drugim lijekovima.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Nisu provedena ispitivanja reprodukcije na životinjama s faktorom VIII. Budući da se hemofilija A rijetko javlja u žena, iskustva s primjenom faktora VIII tijekom trudnoće i dojenja nisu dostupna. Stoga se tijekom trudnoće i dojenja faktor VIII smije primjenjivati samo ako je to jasno indicirano.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

AFSTYLA ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Reakcije preosjetljivosti ili alergijske reakcije (koje mogu uključivati angioedem, žarenje i peckanje na mjestu injekcije, zimicu, navale crvenila, generaliziranu urtikariju, glavobolju, koprivnjaču, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u prsištu, trnce, povraćanje, piskanje pri disanju) primijećene su rijetko pri uporabi lijekova s faktorom VIII, a u nekim slučajevima mogu napredovati do teške anafilaksije (uključujući šok).

U bolesnika s hemofilijom A mogu se razviti neutralizirajuća protutijela (inhibitori) na faktor VIII. Ako se razviju takvi inhibitori, stanje će se manifestirati kao nedovoljan klinički odgovor. U takvim se slučajevima preporučuje kontaktirati specijalizirani centar za hemofiliju.

Tablični prikaz nuspojava

U tablici u nastavku prikazuju se nuspojave prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava

(organski sustav i preporučeni pojam). Učestalosti navedene u donjoj tablici su zabilježene u završenim kliničkim ispitivanjima kod prethodno liječenih bolesnika sa teškom hemofilijom A.

Učestalost pojavljivanja procijenjena je po bolesniku prema sljedećoj konvenciji: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), manje često (≥1/1000 do <1/100), rijetko (≥1/10 000 do <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskih

 

 

sustava

Nuspojava

Učestalost

prema MedDRA-i

 

 

Poremećaji imunosnog sustava

Preosjetljivost

često

Poremećaji živčanog sustava

Omaglica

često

 

Parestezija

često

Poremećaji kože i potkožnog

Osip

često

tkiva

Eritem

manje često

 

Svrbež

manje često

Opći poremećaji i reakcije na

Pireksija

često

mjestu primjene

Bol na mjestu injekcije

manje često

 

Zimica

manje često

 

Osjećaj vrućine

manje često

 

 

Pedijatrijska populacija

Nisu primijećene razlike prema dobi u nuspojavama između pedijatrijskih i odraslih ispitanika.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

U završenom kliničkom ispitivanju bolesnik koji je primio više od dvostruke propisane doze lijeka AFSTYLA osjetio je omaglicu, osjećaj vrućine, i svrbež za koji se smatra da nije povezan s lijekom AFSTYLA, već je vjerojatnije da se može pripisati istovremenoj primjeni analgetika.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Antihemoragici: krvni koagulacijski faktor VIII. ATK oznaka: B02BD02

Mehanizam djelovanja

AFSTYLA (INN: lonoktokog alfa) rekombinantni je ljudski protein koji zamjenjuje koagulacijski faktor VIII koji nedostaje, a koji je potreban za učinkovitu hemostazu. AFSTYLA je jednolančani polipeptidni lanac sa skraćenom B-domenom, što omogućava kovalentno povezivanje teških i lakih lanaca faktora VIII. Lijek AFSTYLA pokazao je viši afinitet za von Willebrandov faktor (VWF) u odnosu na rFVIII pune duljine. VWF stabilizira faktor VIII i štiti ga od degradacije. Aktivirani AFSTYLA ima slijed aminokiselina identičan endogenom FVIIIa.

Farmakodinamički učinci

Kompleks faktora VIII i von Willebrandova faktora sastoji se od dviju molekula (faktor VIII i von

Willebrandov faktor) s različitim fiziološkim funkcijama. Kada se primijeni infuzijom u bolesnika s hemofilijom, faktor VIII veže se na von Willebrandov faktor u cirkulaciji bolesnika. Aktivirani faktor VIII djeluje kao kofaktor za aktivirani faktor IX, te tako ubrzava pretvorbu faktora X u aktivirani faktor X. Aktivirani faktor X pretvara protrombin u trombin. Trombin zatim pretvara fibrinogen u fibrin i tako omogućuje stvaranje krvnog ugruška.

Hemofilija A je X-vezani nasljedni poremećaj koagulacije krvi uslijed smanjenih razina faktora VIII, a uzrokuje obilno krvarenje u zglobove, mišiće ili unutarnje organe, koje može nastati spontano ili kao posljedica slučajne ili kirurške traume. Nadomjesnom terapijom povećavaju se razine faktora VIII u plazmi, čime se omogućuje privremena korekcija nedostatka faktora te korekcija sklonosti krvarenju.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Populacija odraslih i adolescenata u dobi od 12 65 godina

Ispitivanje 1001 odredilo je djelotvornost i sigurnost u prevenciji događaja krvarenja u profilaksi, hemostatsku djelotvornost u kontroli događaja krvarenja i tijekom perioperacijskog liječenja.

Ispitivanje je uključilo 175 prethodno liječenih bolesnika (u dobi od 12 do 65 godina) s teškom hemofilijom A (bio je uključen 1 ispitanik >60 godina starosti) koji su skupili ukupno 14 306 dana izloženosti s jednolančanim faktorom rVIII. Nijedan bolesnik nije razvio inhibitor niti doživio anafilaktičku reakciju.

Profilaksa: Režimu profilakse bilo je dodijeljeno 146 ispitanika (medijan godišnje stope krvarenja, 1,14 (interkvartilni raspon: 0,0; 4,2)), 79 (54 %) ih je bilo dodijeljeno režimu primjene lijeka 3 puta

tjedno i 47 (32 %) režimu primjene lijeka 2 puta tjedno. Bolesnicima na profilaksi režimima 2 i 3 puta tjedno bili su dodijeljeni medijani doze od 35 odnosno 30 IU/kg po injekciji, sa medijanom godišnje potrošnje u svim režimima profilakse od 4283 IU/kg godišnje.

Liječenje krvarenja: Od 848 događaja krvarenja zabilježenih tijekom ispitivanja 1001, 93,5% je bilo kontrolirano pomoću 2 ili manje injekcija. Medijan doze za liječenje epizode krvarenja bio je 34,7 IU/kg.

Perioperacijsko liječenje (kirurška profilaksa): Izvedeno je ukupno 16 većih kirurških zahvata i procijenjeno je 13 ispitanika u ispitivanju 1001. Hemostatska djelotvornost jednolančanog faktora rVIII u kirurškoj profilaksi ocijenjena je kao izvrsna ili dobra u svim kirurškim zahvatima. Nijedan pedijatrijski ispitanik <18 godina nije bio uključen u populaciju s kirurškim zahvatima.

Pedijatrijska populacija < 12 godina

Ispitivanje 3002 uključilo je ukupno 84 prethodno liječenih bolesnika < 12 godina (35 < 6 godina i 49 u dobi od 6 do < 12 godina). Ispitanici su skupili ukupno 5239 dana izloženosti s jednolančanim faktorom rVIII. Nijedan bolesnik nije razvio inhibitor niti doživio anafilaktičku reakciju.

Individualizirana profilaksa: Od 81 bolesnika na profilaksi (medijan godišnje stope krvarenja 3,69 (interkvartilni raspon: 0,00; 7,20)), 43 (53 %) bilo je dodijeljeno režimu 2 puta tjedno, a 25 (31 %) režimu 3 puta tjedno. Bolesnicima na profilaksi režimima 2 i 3 puta tjedno dodijeljeni su medijani doze od 35 odnosno 32 IU/kg po injekciji, sa medijanom godišnje potrošnje u svim režimima profilakse od 4109 IU/kg godišnje.

Liječenje krvarenja: Od 347 događaja krvarenja zabilježenih tijekom ispitivanja 3002, 95,7 % je bilo kontrolirano pomoću 2 ili manje injekcija. Medijan doze za liječenje događaja krvarenja bio je 27,6 IU/kg.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka

AFSTYLA za liječenje nasljednog nedostatka faktora VIII za prethodno neliječene pedijatrijske ispitanike (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Odrasla populacija

Farmakokinetika lijeka AFSTYLA procijenjena je na 81 prethodno liječenom odraslom ispitaniku koji su imali dijagnozu teške hemofilije A s <1 % faktora VIII i u dobi od 18 do 60 godina, nakon intravenske injekcije od 50 IU/kg.

Farmakokinetički parametri temelje se na aktivnosti faktora VIII u plazmi koja je mjerena testom s kromogenim supstratom (za odstupanja u aktivnosti faktora VIII koja se određuje jednostupanjskim testom koagulacije, vidjeti dio 4.2). Farmakokinetički profil dobiven 3 do 6 mjeseci nakon početne farmakokinetičke procjene bio je usporediv s farmakokinetičkim profilom dobivenim nakon prve doze.

Farmakokinetički parametri nakon jedne injekcije od 50 IU/kg lijeka AFSTYLA – test s kromogenim supstratom:

 

jednolančani faktor rVIII

Farmakokinetički parametri

50 IU/kg

 

(N=81)

 

Srednja vrijednost (KV %)

 

Medijan (min., maks.)

IR (IU/dl)/(IU/kg)

2,00 (20,8)

1,99 (0,868, 2,90)

 

 

 

Cmax (IU/dl)

106 (18,1)

106 (62,4, 151)

 

 

 

AUC0-inf (IU*h/dl)

1960 (33,1)

1910 (932, 4090)

 

 

 

t1/2 (h)

14,2 (26,0)

13,7 (7,54, 23,9)

 

 

 

MRT (h)

20,4 (25,8)

20,2 (10,8, 35,1)

 

 

 

CL (ml/h/kg)

2,90 (34,4)

2,67 (1,26, 5,79)

 

 

 

Vss (ml/kg)

55,2 (20,8)

53,2 (32,4, 99,6)

 

IR (engl. incremental recovery) = prirast po jedinici doze zabilježen 30 minuta nakon injekcije; Cmax = maksimalna koncentracija, AUC0-inf = područje ispod krivulje aktivnosti faktora VIII u vremenu ekstrapolirano do beskonačnosti; t1/2 = poluvijek; MRT (engl. mean residence time) = srednje vrijeme zadržavanja; CL = klirens prilagođen tjelesnoj težini sa N = 80; Vss = volumen distribucije prilagođen tjelesnoj težini u stanju dinamičke ravnoteže. Vrijednosti IR i Cmax korigirane su za početne vrijednosti, dok ostali parametri nisu korigirani za početne vrijednosti sa N = 81.

Pedijatrijska populacija

Farmakokinetika lijeka AFSTYLA procijenjena je u 10 prethodno liječenih adolescenata (u dobi od 12 do <18 godina) i 39 prethodno liječene djece (u dobi od 0 do <12 godina) nakon intravenske injekcije jedne doze od 50 IU/kg. Svi bolesnici imali su dijagnozu teške hemofilije A s <1 % faktora VIII.

Farmakokinetički parametri temelje se na aktivnosti faktora VIII u plazmi koja je mjerena testom s kromogenim supstratom (za odstupanja u aktivnosti faktora VIII koja se određuje jednostupanjskim testom koagulacije vidjeti dio 4.2).

Usporedba farmakokinetičkih parametara prema dobnoj kategoriji nakon jedne injekcije od 50

IU/kg lijeka AFSTYLA – kromogeni test:

 

Od 0 do <6 godina

Od 6 do <12 godina

Od 12 do <18 godina

Farmakokinetički

(N=20)

(N=19)

(N=10)

Srednja vrijednost

Srednja vrijednost

Srednja vrijednost

parametri

(KV %)

(KV %)

(KV %)

 

Medijan

Medijan

Medijan

 

(min., maks.)

(min., maks.)

(min., maks.)

IR (IU/dl)/(IU/kg)

1,60 (21,1)

1,66 (19,7)

1,69 (24,8)

1,55 (1,18, 2,76)

1,69 (0,92, 2,35)

1,76 (0,88, 2,44)

 

 

 

 

 

Cmax (IU/dl)

80,2 (20,6)

83,5 (19,5)

89,7 (24,8)

78,6 (59,3, 138)

84,5 (46,4, 117)

92,4 (45,5, 131)

 

 

 

 

 

AUC0-inf (IU*h/dl)

1080 (31,0)

1170 (26,3)

1540 (36,5)

985 (561, 2010)

1120 (641, 1810)

1520 (683, 2380)

 

t1/2 (h)

10,4 (28,7)

10,2 (19,4)

14,3 (33,3)

10,1 (5,19, 17,8)

10,0 (6,92, 14,8)

13,5 (6,32, 23,8)

 

 

 

 

 

MRT (h)

12,4 (25,0)

12,3 (16,8)

20,0 (32,2)

13,0 (6,05, 17,9)

12,8 (8,22, 16,0)

18,6 (9,17, 31,7)

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

5,07 (29,6)

4,63 (29,5)

3,80 (46,9)

5,08 (2,52, 8,92)

4,48 (2,79, 7,71)

3,31 (2,10, 7,32)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

71,0 (11,8)

67,1 (22,3)

68,5 (29,9)

70,7 (57,3, 88,3)

64,9 (44,3, 111)

62,0 (45,9, 121)

 

IR (engl. incremental recovery)= prirast po jedinici doze zabilježen 30 minuta nakon injekcije za ispitanike dobi 12 do <18 godina i 60 minuta nakon injekcije za ispitanike dobi 1 do <12 godina; Cmax = maksimalna koncentracija, AUC0-inf = područje ispod krivulje aktivnosti faktora VIII u vremenu ekstrapolirano do beskonačnosti; t1/2 = poluvijek; MRT (engl. mean residence time) = srednje vrijeme zadržavanja; CL = klirens prilagođen tjelesnoj težini; Vss = volumen distribucije prilagođen tjelesnoj težini u stanju dinamičke ravnoteže. Vrijednosti IR i Cmax korigirane su za početne vrijednosti, dok ostali parametri nisu korigirani za početne vrijednosti.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, ispitivanja toksičnosti jedne i ponovljenih doza, lokalne podnošljivosti i procjena trombogenosti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak:

L-histidin, polisorbat 80, kalcijev klorid dihidrat, natrijev klorid, saharoza

Otapalo:

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima ili otapalima osim onih navedenih u dijelovima 2 i 6.5.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Nakon rekonstitucije dokazana je kemijska i fizička stabilnost tijekom 48 sati na sobnoj temperaturi (ispod 25 °C). S mikrobiološkog stajališta lijek se mora upotrijebiti odmah. Ako se ne primijeni odmah, trajanje i uvjeti čuvanja do primjene lijeka odgovornost su korisnika.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 °C do 8 °C).

Ne zamrzavati. Bočice čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

AFSTYLA se može čuvati na sobnoj temperaturi koja ne smije premašiti 25 °C u jednokratnom razdoblju od najviše 3 mjeseca, unutar roka valjanosti otisnutoga na kutiji i naljepnicama bočica. Jednom kad se lijek izvadi iz hladnjaka, ne smije se više vraćati u hladnjak. Na kutiji lijeka zabilježite datum kada ste počeli čuvati lijek na sobnoj temperaturi.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

AFSTYLA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak (250 IU) u bočici od 6 ml (staklo tipa I) s čepom (gumenim), narančastim diskom (plastičnim) i zelenim prugastim prstenom (aluminijskim).

2,5 ml otapala u bočici (staklo tipa I) s čepom (gumenim), diskom (plastičnim), i prstenom (aluminijskim).

AFSTYLA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak (500 IU) u bočici od 6 ml (staklo tipa I) s čepom (gumenim), plavim diskom (plastičnim) i zelenim prugastim prstenom (aluminijskim).

2,5 ml otapala u bočici (staklo tipa I) s čepom (gumenim), diskom (plastičnim), i prstenom (aluminijskim).

AFSTYLA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak (1000 IU) u bočici od 6 ml (staklo tipa I) s čepom (gumenim), zelenim diskom (plastičnim) i zelenim prugastim prstenom (aluminijskim).

2,5 ml otapala u bočici (staklo tipa I) s čepom (gumenim), diskom (plastičnim), i prstenom (aluminijskim).

AFSTYLA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak (1500 IU) u bočici od 10 ml (staklo tipa I) s čepom (gumenim), tirkiznim diskom

(plastičnim) i zelenim prugastim prstenom (aluminijskim).

5 ml otapala u bočici (staklo tipa I) s čepom (gumenim), diskom (plastičnim), i prstenom (aluminijskim).

AFSTYLA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak (2000 IU) u bočici od 10 ml (staklo tipa I) s čepom (gumenim), ljubičastim diskom (plastičnim) i zelenim prugastim prstenom (aluminijskim).

5 ml otapala u bočici (staklo tipa I) s čepom (gumenim), diskom (plastičnim), i prstenom (aluminijskim).

AFSTYLA 2500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak (2500 IU) u bočici od 10 ml (staklo tipa I) s čepom (gumenim), svijetlo sivim diskom (plastičnim) i zelenim prugastim prstenom (aluminijskim).

5 ml otapala u bočici (staklo tipa I) s čepom (gumenim), diskom (plastičnim), i prstenom (aluminijskim).

AFSTYLA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak (3000 IU) u bočici od 10 ml (staklo tipa I) s čepom (gumenim), žutim diskom (plastičnim) i zelenim prugastim prstenom (aluminijskim).

5 ml otapala u bočici (staklo tipa I) s čepom (gumenim), diskom (plastičnim), i prstenom (aluminijskim).

Pakiranja

Jedno pakiranje s 250, 500 ili 1000 IU sadrži:

1 bočicu s praškom

1 bočicu s 2,5 ml vode za injekcije

Jedno pakiranje s pomoćnom napravom sadrži: 1 napravu za prijenos s filtrom 20/20

1 jednokratnu štrcaljku od 5 ml

1 set za venepunkciju

2 blazinice natopljene alkoholom

1 nesterilni flaster

Jedno pakiranje s 1500, 2000, 2500 ili 3000 IU sadrži:

1 bočicu s praškom

1 bočicu s 5 ml vode za injekcije

Jedno pakiranje s pomoćnom napravom sadrži: 1 napravu za prijenos s filtrom 20/20

1 jednokratnu štrcaljku od 10 ml

1 set za venepunkciju

2 blazinice natopljene alkoholom

1 nesterilni flaster

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Opće upute

-Otopina treba biti gotovo bezbojna, bistra ili blago opalescentna. Nakon filtriranja/izvlačenja

(vidjeti u nastavku) rekonstituirani lijek treba se vizualno pregledati i utvrditi ima li čestica ili promjene boje prije primjene.

-Nemojte upotrijebiti vidljivo mutne otopine ili otopine koje još sadrže pahuljice ili čestice.

-Rekonstitucija i izvlačenje moraju se izvesti u aseptičkim uvjetima.

Rekonstitucija i primjena

Otapalo treba postići sobnu temperaturu. Pobrinite se da uklonite poklopce s bočica praška i otapala i čepove obradite antiseptičkom otopinom i pustite da se osuše prije otvaranja pakiranja naprave Mix2Vial (pakiranje s pomoćnom napravom).

1.Odlijepite pokrov i otvorite Mix2Vial. Nemojte vaditi

Mix2Vial iz blister pakiranja!

2.Stavite bočicu otapala na ravnu, čistu površinu i

čvrsto je uhvatite. Uzmite Mix2Vial zajedno s blister pakiranjem i gurnite šiljak plavog kraja nastavka ravno prema dolje kroz čep bočice s otapalom.

3.Pažljivo uklonite blister pakiranje s kompleta

Mix2Vial držeći ga za rub i povlačeći ga okomito prema gore. Pazite da odvojite samo blister pakiranje, a ne i komplet Mix2Vial.

4. Stavite bočicu s praškom na ravnu i čvrstu površinu.

Preokrenite bočicu s otapalom s pričvršćenim kompletom Mix2Vial i gurnite šiljak prozirnog kraja nastavka ravno prema dolje kroz čep bočice s praškom. Otapalo će automatski protjecati u bočicu s praškom.

5. Jednom rukom uhvatite dio kompleta Mix2Vial s lijekom, a drugom rukom dio s otapalom pa pažljivo odvijte komplet u smjeru suprotnom od kazaljke na satu tako da se komplet razdvoji u dva dijela. Bacite bočicu otapala s pričvršćenim plavim nastavkom Mix2Vial.

6.Lagano vrtite bočicu s lijekom s pričvršćenim prozirnim nastavkom sve dok se prašak potpuno ne otopi. Nemojte tresti bočicu.

7.Uvucite zrak u praznu, sterilnu štrcaljku. Dok je bočica s lijekom u uspravnom položaju, spojite štrcaljku na navojni spoj (luer lock) nastavka Mix2Vial navijanjem u smjeru kazaljke na satu. Istisnite zrak u bočicu s lijekom.

Izvlačenje lijeka i primjena

8.Držeći klip štrcaljke pritisnutim, okrenite sustav naopako i izvucite otopinu u štrcaljku polaganim povlačenjem klipa prema nazad.

9.Kad se otopina prenese u štrcaljku, čvrsto uhvatite tijelo štrcaljke (dok je klip štrcaljke okrenut prema dolje) i odvojite prozirni nastavak Mix2Vial od štrcaljke odvijanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Za injiciranje lijeka AFSTYLA preporučuje se upotreba priloženih kompleta za primjenu jer se može dogoditi neuspjeh u liječenju kao posljedica adsorpcije faktora VIII na unutarnje površine neke opreme za injiciranje.

Treba paziti da krv ne uđe u štrcaljku napunjenu lijekom jer postoji rizik od zgrušavanja krvi u

štrcaljki, te bi se ugrušci fibrina stoga mogli primijeniti bolesniku.

Otopina lijeka AFSTYLA ne smije se razrijediti.

Rekonstituirana otopina treba se primijeniti zasebnom injekcijskom/infuzijskom linijom sporom intravenskom injekcijom, brzinom koja je ugodna za bolesnika, do najviše 10 ml/min.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Njemačka

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1158/001

EU/1/16/1158/002

EU/1/16/1158/003

EU/1/16/1158/004

EU/1/16/1158/005

EU/1/16/1158/006

EU/1/16/1158/007

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: {DD mjesec GGGG}

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept