Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anoro (umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) – Uputa o lijeku - R03AL03

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAnoro
ATK šifraR03AL03
Tvarumeclidinium bromide / vilanterol trifenatate
ProizvođačGlaxo Group Ltd

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

ANORO 55 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani umeklidinij/vilanterol

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomo ći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pro čitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je ANORO i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego po čnete primjenjivati ANORO

3.Kako primjenjivati ANORO

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati ANORO

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Upute za primjenu korak po korak

1. Što je ANORO i za što se koristi

Što je ANORO

ANORO sadrži dvije djelatne tvari koje se zovu umek lidinij i vilanterol. One pripadaju skupini lijekova koje nazivamo bronhodilatatorima.

Za što se ANORO koristi

ANORO se koristi za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) u odraslih osoba. KOPB je dugotrajna bolest koju karakteriziraju tegobe s disanjem koje se polako pogoršavaju.

U bolesnika s KOPB-om miši ći oko dišnih putova se stežu. Ovaj lijek sprje čava stezanje tih miši ća u plućima te tako olakšava ulazak zraka u plu ća i njegov izlazak iz pluća. Redovita primjena ovog lijeka može Vam pomo ći kontrolirati dišne tegobe i ublažiti u činke KOPB-a na svakodnevni život.

ANORO se ne smije primjenjivati za ublažavanje nagl og napadaja nedostatka zraka ili piskanja pri disanju.

U slučaju takvog napadaja morate primijeniti brzodjelujući inhalacijski lijek (kao što je salbutamol).

2. Što morate znati prije nego po čnete primjenjivati ANORO

Nemojte primjenjivati ANORO:

-ako ste alergični na umeklidinij, vilanterol ili neki drugi sastojak ovoga lijeka (naveden u dijelu 6.).

Ako mislite da se ovo odnosi na Vas, nemojte primijeniti lijek dok se ne posavjetujete sa svojim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite ovaj lijek:

-ako imate astmu (ne smijete primjenjivati ANORO za liječenje astme)

-ako imate srčane tegobe ili povišen krvni tlak

-ako imate bolest oka koja se zove glaukom uskog kuta

-ako imate povećanu prostatu, otežano mokrite ili imate otežan protok mokra će kroz mokraćni mjehur

-ako bolujete od epilepsije

-ako imate tegobe sa štitnja čom

-ako imate še ćernu bolest

-ako imate teške jetrene tegobe

Provjerite sa svojim liječnikom ako mislite da bi se nešto od navedenoga moglo odn ositi na Vas.

Trenutne tegobe s disanjem

Ako se javi stezanje u prsnom košu, kašalj, piskanj e pri disanju ili nedostatak zraka neposredno nakon primjene lijeka ANORO:

Odmah prestanite primjenjivati lijek i zatražite li ječničku pomoć jer možda imate ozbiljno stanje koje se zove paradoksalni bronhospazam.

Očne tegobe tijekom liječenja lijekom ANORO

Ako se tijekom liječenja lijekom ANORO pojave bol ili nelagoda u oku, privremeno zamagljenje vida, aureole ili obojani krugovi oko izvora svjetlosti u kombinaciji s crvenilom očiju:

Odmah prestanite primjenjivati ovaj lijek i zatraži te liječničku pomoć jer bi to mogli biti znakovi akutnog napadaja glaukoma uskog kuta.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i ANORO

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Neki lijekovi mogu utjecati na način djelovanja ovog lijeka ili mogu povećati vjerojatnost pojave nuspojava. Ti lijekovi uključuju:

-lijekove koji se zovu beta blokatori (poput propranolola), a koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka ili drugih srčanih tegoba

-ketokonazol ili itrakonazol, koji se koriste za liječenje gljivičnih infekcija

-klaritromicin ili telitromicin, koji se koriste za liječenje bakterijskih infekcija

-ritonavir, koji se koristi za liječenje HIV infekcije

-lijekove koji smanjuju količinu kalija u krvi, poput nekih diuretika (tableta za izmokravanje viška teku ćine iz tijela)

-druge dugodjelujuće lijekove slične ovom lijeku koji se koriste za liječenje dišnih tegoba, npr. tiotropij, indakaterol. Nemojte koristiti ANORO ako već primjenjujete navedene lijekove.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate neki od tih lijekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek. Ne smijete primjenjivati ovaj lijek ako ste trudni, osim ako Vam to ne kaže lije čnik.

Nije poznato mogu li se sastojci lijeka ANORO izlučiti u majčino mlijeko. Ako dojite, morate se obratiti svom liječniku prije nego uzmete ANORO. Ne smijete primjenjivati ovaj lijek ako dojite, osim ako Vam to ne kaže lije čnik.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da bi ANORO mogao utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

ANORO sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke še ćere, savjetujte se s liječnikom prije nego primijenite ovaj lijek.

3.Kako primjenjivati ANORO

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna inhalacija svakoga dana u isto vrijeme. Dovoljno je da lijek inhalirate jedanput na dan jer on djeluje tijekom 24 sata.

Nemojte primijeniti više lijeka nego što Vam je rek ao liječnik.

Primjenjujte ANORO redovito

Vrlo je važno da ANORO primjenjujete svakoga dana p rema uputama liječnika. Na taj ćete se način lakše osloboditi simptoma i danju i no ću.

ANORO se ne smije primjenjivati za ublažavanje naglog napadaja nedostatka zraka ili piskanja pri disanju. U slučaju takvog napadaja morate primijeniti brzodjelujući inhalacijski lijek (kao što je salbutamol).

Kako koristiti inhalator

Za više informacija pro čitajte 'Upute korak po korak' u ovoj uputi.

ANORO se primjenjuje tako da ga udahnete kroz usta u pluća uz pomoć ELLIPTA inhalatora.

Ako Vam se simptomi ne poboljšaju

Ako Vam se simptomi KOPB-a (nedostatak zraka, piskanje pri disanju, kašalj) ne poboljšaju ili se pogoršaju, ili ako primjenjujete brzodjeluju ći inhalacijski lijek čće nego inače:

obratite se svom liječniku što je prije mogu će.

Ako primijenite više lijeka ANORO nego što ste treb ali

Ako slučajno primijenite previše ovog lijeka, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku za savjet jer ćete možda trebati lije čničku pomoć. Ako je moguće, pokažite im inhalator, pakiranje ili ovu uputu. Možda ćete primijetiti da Vam srce kuca brže nego ina če, da drhtite, imate smetnje vida, suha usta ili glavobolju.

Ako ste zaboravili primijeniti ANORO

Nemojte uzeti još jednu dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu. Samo primijenite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako dođe do piskanja pri disanju ili ako ostanete bez zraka, primijenite brzodjelujući inhalacijski lijek (npr. salbutamol), a zatim zatražite savjet lije čnika.

Ako prestanete primjenjivati ANORO

Primjenjujte ovaj lijek onoliko dugo koliko Vam je liječnik preporučio. Lijek će biti djelotvoran samo dok ga primjenjujete. Nemojte prestati primjenjivati lijek osim ako Vam to ne kaže lije čnik, čak i ako se osjećate bolje, jer se simptomi mogu pogoršati.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovoga lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nusp ojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Alergijske reakcije na ANORO su manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba).

Ako imate bilo koji od sljedećih simptoma nakon uzimanja lijeka ANORO, prestanite uzimati ovaj lijek i odmah se javite svom liječ

niku.

kožni osip (koprivnja ča) ili crvenilo kože

oticanje, katkad lica ili usana (angioedem)

jako piskanje pri disanju, kašalj ili imate teško će s disanjem

iznenadan osjećaj slabosti ili ošamu ćenosti (koji može dovesti do kolapsa ili gubitka sv ijesti)

Trenutne tegobe s disanjem

Trenutne tegobe s disanjem nakon uzimanja lijeka ANORO su rijetke (javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba). Ako se javi stezanje u prsnom košu, ka šalj, piskanje pri disanju ili nedostatak zraka neposredno nakon primjene ovog lijeka:

Odmah prestanite primjenjivati ovaj lijek i zatraži te liječničku pomoć jer možda imate ozbiljno stanje koje se zove paradoksalni bronhospazam.

Česte nuspojave

Mogu se javiti u do 1 na 10 osoba:

bolno i učestalo mokrenje (to mogu biti znakovi infekcije mokraćnog sustava)

kombinacija grlobolje i curenja iz nosa

grlobolja

osjećaj pritiska ili boli u obrazima i čelu (to mogu biti znakovi upale sinusa koja se zove sinusitis)

glavobolja

kašalj

bol i nadraženost u stražnjem dijelu usta i grlu

zatvor

suha usta

infekcija gornjih dišnih putova.

Manje česte nuspojave

Mogu se javiti u do 1 na 100 osoba:

nepravilni otkucaji srca

ubrzani otkucaji srca

osjećaj lupanja srca (palpitacije)

osip

tremor

poremećaj osjeta okusa

promuklost.

Rijetke nuspojave

Mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba:

zamagljen vid

povišenje izmjerenog o čnog tlaka

slabljenje vida ili bol u očima zbog povišenog tlaka (mogu ći znaci glaukoma).

poteško će i bol prilikom mokrenja-ovo mogu biti znakovi opstrukcije mjehura ili zadržavanja mokraće.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati ANORO

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, podlošku i inhalatoru iza 'Rok valjanosti' ili oznake 'EXP'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u zatvorenom podlošku radi zaštite od vlage i ne otvarati pokrovnu foliju podloška dok niste spremni za prvu uporabu. Kad se podložak otvori, in halator se može koristiti najviše 6 tjedana, po čevši od datuma otvaranja podloška. Napišite datum kad je lijek potrebno baciti u predviđeno mjesto na naljepnici inhalatora. Datum treba upisati čim je inhalator izvađen iz podloška.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Ako se inhalator čuva u hladnjaku, treba pričekati najmanje jedan sat prije primjene da se ugrije na sobnu temperaturu.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svoga ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što ANORO sadrži

Djelatne tvari su umeklidinijev bromid i vilanterol.

Jedna pojedinačna inhalacija osigurava primijenjenu dozu (doza koja izlazi iz nastavka za usta) od 55 mikrograma umeklidinija (što odgovara koli čini od 65 mikrograma umeklidinijeva bromida) i 22 mikrograma vilanterola (u obliku trifenatata).

Drugi sastojci su laktoza hidrat i magnezijev stearat.

Kako ANORO izgleda i sadržaj pakiranja

Sam inhalator sastoji se od svijetlosivog plastičnog tijela, crvenog poklopca nastavka za usta i brojača doza. Zapakiran je u podložak od višeslojne folije s pokrovnom folijom koja se može odlijepiti. Podložak sadrži vre ćicu sa sredstvom za sušenje, koje služi za smanjiva nje količine vlage u pakiranju.

Djelatne tvari dolaze u oblik bijeloga praška u zas ebnim blisterima unutar inhalatora. Jedan inhalator sadrži 7 ili 30 doza. Dostupna su i višestruka paki ranja s 90 (3 inhalatora s 30) doza. Na tržištu u V ašoj zemlji se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Glaxo Group Limited

980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač:

Glaxo Operations UK Limited (posluje pod nazivom Glaxo Wellcome Operations) Priory Street

Ware Hertfordshire SG12 0DJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

Glaxo Operations UK Ltd. (posluje pod nazivom Glaxo Wellcome Operations) Harmire Road

Barnard Castle

County Durham

DL12 8DT

Ujedinjeno Kraljevstvo

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline, s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tel: + 31 (0)30 6938100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 397000 gskcyprus@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 lv-epasts@gsk.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00 info.produkt@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd Tel: + 44 (0)800 221441 customercontactuk@gsk.com

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Upute korak po korak

Što je inhalator?

Kada primjenjujete ANORO po prvi puta, ne morate provjeravati radi li inhalator ispravno; on sadrži prethodno odmjerene doze i odmah je spreman za uporabu.

Vaša kutija s ANORO inhalatorom sadrži

Poklopac podloška

Kutija

Inhalator

Ova uputa

Sredstvo za sušenje

Podložak

Inhalator je zapakiran u podložak. Nemojte otvarati podložak dok ne budete spremni inh alirati dozu Vašeg lijeka. Kada ste spremni primijeniti vaš inhalator, odlije pite poklopac kako bi otvorili podložak. Podložak sadrži vre ćicu sa sredstvom za sušenje radi smanjenja vlage. Bacite tu vrećicu sa sredstvom za sušenje – nemojte je otvarati, jesti niti udisati.

Sredstvo za sušenje

Kad izvadite inhalator iz njegovog podloška, bit će u 'zatvorenom' položaju. Nemojte otvarati inhalator dok ne budete spremni inhalirati dozu lijeka. Kad se podložak otvori, napišite datum kad je lijek potrebno baciti u predviđeno mjesto na naljepnici inhalatora. Datum kad je lijek potrebno baciti je 6 tjedana od datuma otvaranja podloška. N akon tog datuma inhalator se više ne smije upotrijebiti. Podložak se može baciti nakon prvog o tvaranja.

Upute za uporabu inhalatora prikazane u nastavku odnose se i na inhalator s 30 doza (terapija za 30 dana) i na inhalator sa 7 doza (terapija za 7 dana).

Prije primjene pročitajte ovaj tekst

Ako otvorite i zatvorite poklopac inhalatora bez inhaliranja lijeka, izgubit ćete dozu.

Izgubljena doza ostat će čvrsto zatvorena u inhalatoru, ali više ne će biti dostupna za inhalaciju. Nije moguće slučajno uzeti veću količinu lijeka ili dvostruku dozu u jednoj inhalaciji.

1) Pripremite dozu

Otvorite poklopac tek onda kada ste spremni uzeti dozu.

Nemojte tresti inhalator.

Povlačite poklopac prema dolje dok ne čujete ''klik''.

Vaš je lijek sada spreman za inhaliranje.

Broj na brojaču doza smanjit će se za 1 u znak potvrde.

Ako se broj na brojaču doza ne smanji za 1 kada čujete ''klik'', inhalator neće isporučiti lijek.

Vratite ga ljekarniku i zatražite savjet.

2)Inhalirajte lijek

Držite inhalator dalje od usta i izdahnite koliko m ožete, do granice neugode.

Nemojte izdisati u inhalator.

Stavite nastavak za usta među usne i čvrsto ga obujmite usnama. Nemojte prstima blokirati otvore za zrak.

Udahnite jednom dugo, ravnomjerno i duboko. Zadržit e dah koliko god dugo možete (najmanje 3-4 sekunde).

Izvadite inhalator iz usta.

Polako i nježno izdahnite.

Možda ne ćete moći okusiti ni osjetiti lijek, čak ni kada inhalator koristite na pravilan način.

Ako želite o čistiti nastavak za usta, upotrijebite suhu maramicu prije zatvaranja poklopca.

3) Zatvorite inhalator

Povucite poklopac prema gore koliko ide kako biste prekrili nastavak za usta.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept