Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Benlysta (belimumab) – Sažetak opisa svojstava lijeka - L04AA26

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBenlysta
ATK šifraL04AA26
Tvarbelimumab
ProizvođačGlaxo Group Ltd.

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Benlysta 120 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Benlysta 400 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Benlysta 120 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Jedna bočica sadrži 120 mg belimumaba. Nakon rekonstitucije, otopina sadrži 80 mg belimumaba po ml.

Benlysta 400 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Jedna bočica sadrži 400 mg belimumaba. Nakon rekonstitucije, otopina sadrži 80 mg belimumaba po ml.

Belimumab je humano, IgG1λ monoklonsko protutijelo, proizvedeno na staničnoj liniji sisavaca (NS0) tehnologijom rekombinantne DNK.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju.

Bijeli do gotovo bijeli prašak.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Benlysta je indicirana kao dodatna terapija u odraslih bolesnika s aktivnim sistemskim eritematoznim lupusom (SLE) s pozitivnim autoprotutijelima, koji imaju visok stupanj aktivnosti bolesti (npr. pozitivna anti-dsDNK protutijela i snižene vrijednosti komplementa) unatoč standardnoj terapiji

(vidjeti dio 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje lijekom Benlysta treba započeti i nadzirati kvalificirani liječnik s iskustvom u dijagnostici i liječenju SLE-a. Infuzije lijeka Benlysta treba primjenjivati kvalificirani zdravstveni radnik obučen za davanje infuzijske terapije.

Primjena lijeka Benlysta može dovesti do teških ili po život opasnih reakcija preosjetljivosti i infuzijskih reakcija. Prijavljeni su slučajevi u kojima su bolesnici razvili simptome akutne preosjetljivosti nekoliko sati nakon primjene infuzije. Također je zapažena ponovna pojava klinički značajnih reakcija nakon početno odgovarajućeg zbrinjavanja simptoma (vidjeti dijelove 4.4 i 4.8). Stoga Benlysta treba biti primijenjena u okruženju u kojem je odmah dostupna oprema za zbrinjavanje takvih reakcija. Bolesnici bi trebali ostati pod produženim kliničkim nadzorom (nekoliko sati), i to barem nakon prve dvije infuzije lijeka, uzimajući u obzir mogućnost pojave odgođenih reakcija.

Bolesnici liječeni lijekom Benlysta bi trebali biti upoznati s mogućim rizikom nastanka teških ili po život opasnih reakcija preosjetljivosti i moguće odgođene ili ponovne pojave simptoma. Svaki put kada se primjenjuje Benlysta, bolesniku treba dati Uputu o lijeku (vidjeti dio 4.4).

Doziranje

Premedikacija, uključujući antihistaminik, s ili bez antipiretika, može se primijeniti prije infuzije lijeka Benlysta (vidjeti dio 4.4.).

Preporučeni režim doziranja lijekom Benlysta je 10 mg/kg, na 0., 14. i 28. dan, te u 4-tjednim intervalima nakon toga. Stanje bolesnika potrebno je kontinuirano procjenjivati. Treba razmotriti prekid liječenja lijekom Benlysta ako nema poboljšanja u kontroli bolesti nakon 6 mjeseci liječenja.

Posebne populacije

Starije osobe (>65 godina)

Djelotvornost i sigurnost lijeka Benlysta u starijih osoba nije ustanovljena. Podaci o bolesnicima starijima od 65 godina su ograničeni na <1,6% ispitivane populacije. Stoga se korištenje lijeka Benlysta u starijih bolesnika ne preporučuje osim ako koristi od liječenja premašuju rizik. U slučaju da se primjena lijeka Benlysta u starijih bolesnika ocijeni neophodnom, prilagodba doze nije potrebna (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje bubrega

Belimumab je ispitan na ograničenom broju SLE bolesnika s oštećenjem bubrega.

Na temelju dostupnih informacija, prilagodba doze nije potrebna u bolesnika s blagim, umjerenim ili teškim oštećenjem bubrega. Zbog nedostatka podataka, oprez se ipak savjetuje u bolesnika s teškim oštećenjem bubrežne funkcije (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje jetre

Nisu provedene specifične studije s lijekom Benlysta u bolesnika s oštećenjem jetre. Malo je vjerojatno da će za bolesnike s oštećenjem jetre biti potrebna prilagodba doze (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost primjene lijeka Benlysta u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina) nije ustanovljena. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Benlysta se primjenjuje intravenskom infuzijom, te mora biti rekonstituirana i razrijeđena prije primjene. Za upute o rekonstituciji, razrjeđivanju i čuvanju lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

Benlysta se treba infundirati tijekom sat vremena.

Benlysta se ne smije primijeniti kao intravenski bolus.

Brzina infuzije se može smanjiti ili privremeno prekinuti ako bolesnik razvije infuzijsku reakciju. Infuzija mora biti smjesta prekinuta ako bolesnik razvije potencijalno po život opasnu nuspojavu (vidjeti dijelove 4.4 i 4.8).

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Benlysta nije ispitivana u sljedećim skupinama bolesnika, i njena se primjena ne preporučuje kod:

teškog aktivnog lupusa središnjeg živčanog sustava

teškog aktivnog lupusnog nefritisa (vidjeti dio 5.1)

HIV-a

preboljenog ili aktivnog hepatitisa B ili C

hipogamaglobulinemije (IgG <400 mg/dl) ili nedostatka IgA (IgA <10 mg/dl)

anamneze transplantacije vitalnih organa ili transplantacije hematopoetskih matičnih stanica/ koštane srži ili transplantacije bubrega.

Istodobna primjena s ciljanom terapijom za B limfocite ili ciklofosfamidom

Benlysta nije ispitivana u kombinaciji s drugom ciljanom terapijom za B limfocite ili intravenskim ciklofosfamidom. Potreban je oprez kad se Benlysta primjenjuje istodobno s drugom ciljanom terapijom za B limfocite ili ciklofosfamidom.

Infuzijske reakcije i preosjetljivost

Primjena lijeka Benlysta može rezultirati reakcijama preosjetljivosti i infuzijskim reakcijama koje mogu biti teške, i opasne po život. U slučaju teške reakcije, primjena lijeka Benlysta mora se prekinuti, te primijeniti odgovarajuće liječenje (vidjeti dio 4.2). Rizik od razvoja reakcija preosjetljivosti je najveći kod prve dvije infuzije; međutim taj rizik treba uzeti u obzir prilikom svake primjene infuzije. Bolesnici s anamnezom alergije na različite lijekove ili značajnom preosjetljivošću mogu biti pod povećanim rizikom.

Premedikacija, uključujući antihistaminik, s ili bez antipiretika, može se primijeniti prije infuzije lijeka Benlysta. Nema dovoljno saznanja o tome može li premedikacija smanjiti učestalost ili težinu infuzijskih reakcija.

U kliničkim su studijama ozbiljne infuzijske i reakcije preosjetljivosti bile prisutne u približno

0,9% bolesnika, te su uključivale pojavu anafilaktičke reakcije, bradikardije, hipotenzije, angioedema i dispneje. Infuzijske reakcije su se pojavljivale češće tijekom prve dvije infuzije i imale su tendenciju rjeđeg pojavljivanja u sljedećim infuzijama (vidjeti dio 4.8). Prijavljeni su slučajevi u kojima su bolesnici razvili simptome akutne preosjetljivosti nekoliko sati nakon primjene infuzije. Također je zapažena ponovna pojava klinički značajnih reakcija nakon početno odgovarajućeg zbrinjavanja simptoma (vidjeti dio 4.2 i 4.8). Stoga Benlysta treba biti primijenjena u okruženju u kojem je odmah dostupna oprema za zbrinjavanje takvih reakcija. Bolesnici bi trebali ostati pod kliničkim nadzorom duže vrijeme (nekoliko sati), i to barem nakon prve dvije infuzije lijeka, uzimajući u obzir mogućnost pojave odgođenih reakcija. Bolesnici bi trebali biti upoznati s mogućnošću pojave reakcija preosjetljivosti na dan primjene infuzije, kao i dan iza toga, i biti informirani o mogućim znakovima i simptomima takvih reakcija, te mogućnosti njihove ponovljene pojave. Bolesnike treba upozoriti da u slučaju pojave bilo kojeg od tih simptoma odmah potraže medicinsku pomoć. Svaki put kada se primjenjuje Benlysta, bolesniku treba dati Uputu o lijeku (vidjeti dio 4.2).

Primijećene su i neakutne reakcije kasne preosjetljivosti koje su uključivale simptome poput osipa, mučnine, umora, mialgije, glavobolje i edema lica.

Infekcije

Mehanizam djelovanja belimumaba mogao bi povećati rizik od razvoja infekcija, uključujući oportunističke infekcije. Teške infekcije, uključujući slučajeve opasne po život, prijavljene su kod SLE bolesnika koji primaju terapiju imunosupresivima, uključujući belimumab (vidjeti dio 4.8). Liječnici trebaju biti oprezni kad razmatraju primjenu lijeka Benlysta u bolesnika s teškom ili kroničnim infekcijama ili anamnezom rekurentnih infekcija. Bolesnici koji razviju infekciju za vrijeme

liječenja lijekom Benlysta trebaju biti pod pomnim nadzorom te se treba pažljivo razmotriti prekid terapije imunosupresivima uključujući belimumab dok se infekcija ne riješi. Rizik primjene lijeka Benlysta u bolesnika s aktivnom ili latentnom tuberkulozom nije poznat.

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija

U bolesnika s SLE-om liječenih lijekom Benlysta prijavljena je progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML). Liječnici moraju osobito pripaziti na simptome koji ukazuju na PML, a koje bolesnici možda ne primjećuju (npr. kognitivne, neurološke ili psihijatrijske simptome ili znakove). Bolesnike treba nadzirati kako bi se uočila moguća pojava ili pogoršanje tih simptoma i znakova, a ako se oni pojave, treba razmotriti upućivanje bolesnika neurologu i uvođenje odgovarajućih dijagnostičkih mjera za PML. Ako se sumnja na PML, treba obustaviti daljnju primjenu lijeka sve dok se PML ne isključi.

Imunizacija

Živa cjepiva ne bi trebala biti primijenjena 30 dana prije ili istodobno s lijekom Benlysta, budući da klinička sigurnost nije ustanovljena. Nema dostupnih podataka o sekundarnom prijenosu infekcije s osoba koje primaju živa cjepiva na bolesnike koji primaju lijek Benlysta.

Zbog svog mehanizma djelovanja, belimumab može interferirati s odgovorom na imunizacije.

Međutim u malom ispitivanju u kojem se ocjenjivao odgovor na 23-valentno pneumokokno cjepivo, ukupni imunološki odgovori na različite serotipove bili su slični u SLE bolesnika koji su primali lijek Benlysta u usporedbi s onima koji su primali standardno imunosupresivno liječenje u vrijeme cijepljenja. Nema dovoljno podataka za donošenje zaključka o odgovoru na druga cjepiva.

Prema ograničenim podacima, Benlysta ne utječe značajno na sposobnost održavanja zaštitnog imunološkog odgovora na imunizacije primljene prije primjene lijeka Benlysta. U jednoj se podstudiji pokazalo da je mala skupina bolesnika koji su prethodno primili cjepivo protiv tetanusa, pneumokoka ili gripe zadržala zaštitne titre nakon liječenja lijekom Benlysta.

Maligne bolesti i limfoproliferativni poremećaji

Imunomodulatorni lijekovi, uključujući belimumab, mogu povećati rizik od nastanka malignih tumora.

Potreban je oprez pri razmatranju terapije belimumabom u bolesnika s anamnezom maligne bolesti ili pri procjeni nastavka liječenja u bolesnika koji su razvili maligni tumor. Nisu provedena ispitivanja u bolesnika koji su razvili malignu neoplazmu unutar posljednjih 5 godina, uz iznimku onih s bazocelularnim ili planocelularnim karcinomom kože, ili karcinomom cerviksa uterusa, koji je bio u potpunosti odstranjen i odgovarajuće liječen.

Sadržaj natrija

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmola natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi/Kontracepcija u muškaraca i žena

Žene u reproduktivnoj dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom liječenja lijekom Benlysta i do barem 4 mjeseca nakon liječenja.

Trudnoća

Podaci o primjeni lijeka Benlysta u trudnica su ograničeni. Formalna ispitivanja nisu provedena. Uz očekivani farmakološki učinak, tj. smanjenje broja B limfocita, ispitivanja na životinjama provedena na majmunima ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke na reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3).

Ne smije se koristiti lijek Benlysta tijekom trudnoće osim ako potencijalna korist ne opravdava potencijalni rizik za fetus.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Benlysta u majčino mlijeko u ljudi i apsorbira li se sistemski nakon ingestije.

Međutim, belimumab je pronađen u mlijeku majmunica nakon davanja 150 mg/kg svaka 2 tjedna.

S obzirom da se majčina protutijela (IgG) izlučuju u majčino mlijeko, potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti terapiju lijekom Benlysta, uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Nema podataka o učincima belimumaba na plodnost u ljudi. Učinci na mušku i žensku plodnost nisu formalno procjenjivani u ispitivanjima na životinjama (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja učinaka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Farmakologija lijeka Benlysta ne predviđa nikakve štetne učinke pri takvim aktivnostima. Treba imati na umu kliničko stanje pojedinca i profil nuspojava lijeka Benlysta prilikom razmatranja sposobnosti bolesnika za obavljanje zadataka koji zahtijevaju prosuđivanje, motorne ili kognitivne vještine.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnost lijeka Benlysta u bolesnika sa SLE-om ocjenjivana je u 3 studije kontrolirane placebom. Niže opisani podaci se odnose na izloženost lijeku Benlysta u 674 bolesnika sa SLE-om u dozi 10 mg/kg, uključujući 472 bolesnika izloženih barem 52 tjedna. Prikazani podaci o sigurnosti uključuju podatke i nakon 52. tjedna u nekih bolesnika.Uključeni su i podaci o slučajevima prijavljenima nakon stavljanja lijeka u promet.

Bolesnici su primali intravenski lijek Benlysta u dozi od 10 mg/kg tijekom sat vremena, na 0., 14. i 28. dan, a nakon toga svakih 28 dana tijekom 52 tjedna.

Većina bolesnika istodobno je dobivala jedan ili više lijekova za SLE: kortikosteroide, imunomodulatorne lijekove, antimalarike, nesteroidne protuupalne lijekove.

Nuspojave su bile prijavljene u 93% bolesnika liječenih lijekom Benlysta, te u 92% bolesnika liječenih placebom. Najčešće prijavljene nuspojave (≥10% bolesnika sa SLE-om liječenih lijekom Benlysta u kombinaciji sa standardnom terapijom, te sa stopom ≥1% višom od placeba), bile su mučnina, proljev i pireksija. Udio bolesnika koji su prekinuli liječenje zbog nuspojava bio je 7% i za bolesnike liječene lijekom Benlysta, i za one liječene placebom.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave su navedene u tablici ispod, klasificirane prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava i učestalosti. Koristile su se sljedeće kategorije učestalosti:

Vrlo često

> 1/10

Često

≥ 1/100 i <1/10

Manje često

≥ 1/1000 i <1/100

Rijetko

≥ 1/10 000 i < 1/1000

Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Klasifikacija organskih

Učestalost

Nuspojava(e)

sustava

 

 

Infekcije i infestacije

vrlo često

bakterijske infekcije, npr. bronhitis,

 

 

cistitis

 

 

 

 

često

virusni gastroenteritis, faringitis,

 

 

nazofaringitis

 

 

 

Poremećaji krvi i limfnog

često

leukopenija

sustava

 

 

Poremećaji imunološkog

često

reakcije preosjetljivosti*

sustava

 

 

 

manje često

anafilaktička reakcija, angioedem

 

 

 

 

rijetko

neakutne reakcije kasne

 

 

preosjetljivosti

 

 

 

Psihijatrijski poremećaji

često

depresija, nesanica

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava

često

migrena

 

 

 

Poremećaji probavnog sustava

vrlo često

proljev, mučnina

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

manje često

urtikarija, osip

tkiva

 

 

Poremećaji mišićno-koštanog

često

bol u ekstremitetima

sustava i vezivnog tkiva

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

često

reakcije povezane s primjenom

mjestu primjene

 

infuzije*, pireksija

*'Reakcije preosjetljivosti' obuhvaćaju skupinu termina, uključujući anafilaksiju, te se mogu manifestirati kao niz simptoma koji uključuju hipotenziju, angioedem, urtikariju ili drugu vrstu osipa, pruritus i dispneju. ‘Reakcije povezane s primjenom infuzije’ obuhvaćaju skupinu termina te se mogu manifestirati kao niz simptoma uključujući bradikardiju, mialgiju, glavobolju, osip, urtikariju, pireksiju, hipotenziju, hipertenziju, omaglicu i artralgiju. Uslijed preklapanja znakova i simptoma, u svim slučajevima nije moguće razlikovati reakcije preosjetljivosti od infuzijskih reakcija.

Opis odabranih nuspojava

Infuzijske reakcije i preosjetljivost: Incidencija infuzijskih reakcija i reakcija preosjetljivosti prisutnih tijekom ili na dan primitka infuzije bila je 17% u skupini koja je primala lijek Benlysta, te 15% u skupini koja je primala placebo, uz 1% bolesnika u prvoj, odnosno 0,3% u drugoj skupini koji su zahtijevali trajni prekid liječenja. Ovakve su reakcije uglavnom zabilježene na dan primjene infuzije, ali se akutne reakcije preosjetljivosti mogu javiti i sljedećeg dana. Bolesnici s anamnezom alergije na različite lijekove ili značajnom preosjetljivošću mogu biti pod povećanim rizikom.

Infekcije: Ukupna incidencija infekcija bila je 70% u skupini koja je primala lijek Benlysta, te 67% u skupini koja je primala placebo. Infekcije koje su se dogodile u barem 3% bolesnika koji su primali lijek Benlysta, te barem 1% češće nego u bolesnika koji su primali placebo bile su nazofaringitis, bronhitis, faringitis, cistitis i virusni gastroenteritis. Ozbiljne infekcije javile su se u 5% bolesnika koji su primali lijek Benlysta ili placebo. Infekcije koje su dovele do prekida liječenja javile su se u

0,6% bolesnika koji su primali lijek Benlysta i u 1% bolesnika koji su primali placebo. Oportunističke infekcije prijavljene su u bolesnika koji su bili liječeni lijekom Benlysta. Neke infekcije su bile teške ili opasne po život.

Leukopenija: Incidencija leukopenije prijavljene kao štetni događaj iznosila je 4% u skupini koja je primala lijek Benlysta, te 2% u skupini koja je primala placebo.

Psihijatrijski poremećaji: Nesanica je bila prisutna u 7% bolesnika koji su primali lijek Benlysta, te u 5% bolesnika koji su primali placebo. Depresija je prijavljena u 5% bolesnika na lijeku Benlysta, te u 4% bolesnika na placebu.

Poremećaji probavnog sustava: Pretili bolesnici [indeks tjelesne mase (ITM) >30 kg/m2 liječeni lijekom Benlysta prijavili su veće stope mučnine, povraćanja i proljeva u odnosu na placebo, i u usporedbi s bolesnicima normalne težine (ITM ≥18,5 do ≤30 kg/m2). Nijedna od ovih probavnih tegoba u pretilih bolesnika nije bila ozbiljna.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Postoji ograničeno kliničko iskustvo s predoziranjem lijekom Benlysta. Prijavljene nuspojave povezane sa slučajevima predoziranja su u skladu s onima očekivanima za belimumab.

Dvije doze do 20 mg/kg primijenjene su u razmaku od 21 dan putem intravenske infuzije bez porasta incidencije ili težine nuspojava u usporedbi s dozama od 1, 4 ili 10 mg/kg.

U slučaju nenamjernog predoziranja, bolesnici bi trebali biti pomno nadgledani, te bi po potrebi trebala biti pružena odgovarajuća suportivna njega.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: selektivni imunosupresivi, ATK oznaka: L04AA26

Mehanizam djelovanja

Benlysta je humano, IgG1λ monoklonsko protutijelo specifično za topivi humani protein – stimulator B limfocita (BlyS, također poznat kao BAFF i TNFSF13B). Benlysta blokira vezanje topivog BLyS, koji je faktor za preživljavanje B limfocita, za njegove receptore na B limfocitima. Benlysta se ne veže na B limfocite izravno, već vežući BLyS inhibira preživljavanje B limfocita, uključujući autoreaktivne

B limfocite, te reducira diferencijaciju B limfocita u plazma stanice koje proizvode imunoglobuline.

Razine BLyS proteina povišene su u bolesnika s SLE i ostalim autoimunim bolestima. Postoji povezanost između razina BLyS u plazmi i aktivnosti SLE. Relativni doprinos razina BLyS patofiziologiji samog SLE nije u potpunosti razjašnjen.

Farmakodinamički učinci

U kliničkim ispitivanjima zamijećene su promjene u biomarkerima. U bolesnika s hipergama- globulinemijom, normalizacija razine IgG bila je do 52. tjedna opažena u 49% bolesnika koji su primali lijek Benlysta, te u 20% bolesnika koji su primali placebo.

U bolesnika s pozitivnim anti-dsDNK protutijelima, 16% onih liječenih lijekom Benlysta postiglo je do 52. tjedna konverziju tj. negativnost anti-dsDNK, u usporedbi sa 7% onih koji su primali placebo.

U bolesnika s niskom razinom komplementa, normalizacija razine C3 i C4 opažena je do 52. tjedna u 38% odnosno 44% bolesnika koji su primali lijek Benlysta, te u 17% odnosno 19% bolesnika koji su primali placebo.

Od antifosfolipidnih antitijela, mjerenja su rađena samo za antikardiolipinsko protutijelo. Za antikardiolipinsko IgA protutijelo, opaženo je smanjenje od 37% u 52. tjednu (p=0,0003), za antikardiolipinsko protutijelo IgG, opaženo je smanjenje od 26% u 52. tjednu (p=0,0324), a za antikardiolipinsko protutijelo klase IgM, opaženo je smanjenje od 25% (p=NS; 0,46).

Promjene u B stanicama (uključujući naivne, memorijske i aktivirane B-stanice i plazma stanice) i razine IgG-a koje se pojavljuju u bolesnika tijekom liječenja intravenski primijenjenim belimumabom praćene su u dugoročnom nekontroliranom produžetku kliničkog ispitivanja. Nakon 7 i pol godina liječenja (uključujući 72 tjedna primarnog ispitivanja), zamijećeno je značajno i postojano smanjenje različitih podskupina B limfocita koje je dovelo do sniženja broja naivnih B limfocita s medijanom od 87%, memorijskih B limfocita od 67%, aktiviranih B limfocita od 99%, te sniženjem u broju plazma stanica s medijanom od 92% nakon više od 7 godina liječenja. Nakon otprilike 7 godina, zamijećeno je smanjenje razine IgG protutijela s medijanom od 28%, a u 1,6% ispitanika je zabilježeno sniženje razine IgG ispod 400 mg/dl. Tijekom ispitivanja, prijavljena incidencija nuspojava općenito je ostala stabilna ili se smanjila.

Imunogenost

Osjetljivost testa na neutralizirajuća antitijela i nespecifična antitijela na lijek (ADA – anti-drug antibody) ograničena je prisutnošću aktivnog lijeka u prikupljenim uzorcima. Stoga prava pojava neutralizirajućih protutijela i nespecifičnih ADA u krvi ispitanika nije poznata.

U dvije studije Faze III, 4 od 563 (0,7%) bolesnika u skupini koja je primala lijek Benlysta 10 mg/kg, te 27 od 559 (4,8%) bolesnika u skupini koja je primala lijek Benlysta u dozi od 1 mg/kg, bilo je pozitivno na stalnu prisutnost anti-belimumab protutijela.

Među trajno pozitivnim ispitanicima u studijama Faze III, 1/10 (10%) ispitanika u placebo skupini, 2/27 (7%) ispitanika u skupini koja je primala dozu od 1 mg/kg, te 1/4 (25%) ispitanika koji su primali dozu od 10 mg/kg, imalo je infuzijske reakcije na dan primjene lijeka; nijedna od tih infuzijskih reakcija nije bila ozbiljna i bile su blage do umjerene težine. Nekoliko bolesnika s ADA prijavilo je ozbiljne/teške nuspojave. Stope infuzijskih reakcija među trajno pozitivnim ispitanicima bile su usporedive sa stopama ADA-negativnih ispitanika u 75/552 (14%) bolesnika u placebo skupini, 78/523 (15%) u skupini koja je primala 1 mg/kg, te 83/559 (15%) u skupini koja je primala dozu od 10 mg/kg.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Djelotvornost lijeka Benlysta bila je ocijenjena u dvije randomizirane, dvostruko slijepe, placebom kontrolirane studije u 1684 bolesnika s kliničkom dijagnozom SLE-a prema klasifikacijskim kriterijima American College of Rheumatology. Bolesnici su imali aktivnu bolest, definiranu indeksom SELENA-SLEDAI (SELENA = Safety of Estrogens in Systemic Lupus Erythematosus National Assessment; SLEDAI = Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) ≥6 i pozitivan test na antinuklearna protutijela (ANA) - (ANA titar ≥1:80 i/ili pozitivna anti-dsDNK [≥30 jedinica/ml]) na

probiru. Bolesnici su bili na stabilnoj terapiji za SLE koja se sastojala od (samih ili u kombinaciji): kortikosteroida, antimalaričkih lijekova, nesteroidnih protuupalnih lijekova ili drugih imunosupresiva. Te dvije studije su bile sličnog dizajna, osim što je BLISS-76 bila 76-tjedna studija, a BLISS-52 je trajala 52 tjedna. U obje studije primarna mjera ishoda djelotvornosti ocijenjena je u 52. tjednu.

Bolesnici s teškim aktivnim lupusnim nefritisom ili s teškim aktivnim lupusom središnjeg živčanog sustava bili su isključeni iz ispitivanja.

Studija BLISS-76 bila je primarno provođena u Sjevernoj Americi i zapadnoj Europi. Osnovno liječenje uključivalo je kortikosteroide (76%; 46% bolesnika je primalo dozu >7,5 mg/dan), imunosupresive (56%), i antimalarike (63%).

Studija BLISS-52 je bila provedena u Južnoj Americi, istočnoj Europi, Aziji i Australiji. Osnovno liječenje uključivalo je kortikosteroide (96%; 69% ih je primalo >7,5 mg/dan), imunosupresive (42%) i antimalarike (67%).

Na početku ispitivanja je 52% bolesnika imalo visoki stupanj aktivnost bolesti (SELENA SLEDAI rezultat >10), u 59% bolesnika zahvaćene su bile koža i sluznice, u 60% bolesnika mišićno-koštani sustav, u 16% hematološki sustav, u 11% bubrezi, te u 9% vaskularni sustav (BILAG A ili B ishodišno).

Kao primarna mjera ishoda djelotvornosti korištena je kompozitna mjera ishoda (indeks odziva SLE-a - SLE Responder Index [SRI]) koja je definirala odgovor na terapiju kao postizanje svakog od sljedeće navedenih kriterija, nakon 52 tjedna u usporedbi s početnom procjenom:

smanjenje rezultata SELENA SLEDAI za ≥4 boda, i

bez novih točaka organskog sustava BILAG (British Isles Lupus Assessment Group) A ili dvije nove točke organskog sustava BILAG B skora, i

bez pogoršanja (porast bodova za >0,30) rezultata PGA (Physician’s Global Assessment score).

Indeks odziva SLE-a mjeri poboljšanje vezano uz aktivnost bolesti, bez pogoršanja u bilo kojem organskom sustavu ili u općem stanju bolesnika.

Tablica 1: Stopa odgovora u 52. tjednu

 

BLISS-76

BLISS-52

BLISS-76 i BLISS-52

 

 

 

 

 

skupno

 

 

Benlysta

 

Benlysta

 

Benlysta

 

Placebo*

10 mg/kg*

Placebo*

10 mg/kg*

Placebo*

10 mg/kg*

Odgovor

(n=275)

(n=273)

(n=287)

(n=290)

(n=562)

(n=563)

 

 

 

 

 

 

 

Indeks odziva

33,8%

43,2%

43,6%

57,6%

38,8%

50,6%

SLE-a

 

(p=0,021)

 

(p=0,0006)

 

(p<0,0001)

Opažena

 

 

 

 

 

 

razlika

 

9,4%

 

14,0%

 

11,8%

naspram

 

 

 

 

 

 

placeba

 

 

 

 

 

 

Omjer izgleda

 

1,52

 

1,83

 

1,68

(95% CI)

 

(1,07; 2,15)

 

(1,30;2,59)

 

(1,32;2,15)

naspram

 

 

 

 

 

 

placeba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponente indeksa odziva SLE-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postotak

35,6%

46,9%

46,0%

58,3%

40,9%

52,8%

bolesnika sa

 

(p=0,006

 

(p= 0,0024)

 

(p<0,0001)

smanjenjem

 

 

 

 

 

 

SELENA-

 

 

 

 

 

 

SLEDAI 4

 

 

 

 

 

 

Postotak

65,1%

69,2%

73,2%

81,4%

69,2%

75,5%

bolesnika bez

 

(p=0,32)

 

(p=0,018)

 

(p=0,019)

pogoršanja

 

 

 

 

 

 

prema BILAG

 

 

 

 

 

 

indeksu

 

 

 

 

 

 

Postotak

62,9%

69,2%

69,3%

79,7%

66,2%

74,6%

bolesnika bez

 

(p=0,13)

 

(p=0,0048)

 

(p=0,0017)

pogoršanja

 

 

 

 

 

 

prema PGA

 

 

 

 

 

 

* u kombinaciji sa standardnom terapijom/standardnom njegom

U skupnoj analizi dvije studije, postotak bolesnika koji su primali >7,5 mg/dan prednizona (ili ekvivalenta) na početku ispitivanja, čija je prosječna doza kortikosteroida bila smanjena za barem 25%, na dozu ekvivalentnu ≤7,5 mg prednizona dnevno, tijekom 40. do 52. tjedna, iznosio je 17,9% u skupini koja je primala lijek Benlysta, te 12,3% u skupini koja je primala placebo (p=0,0451).

Egzacerbacije SLE-a bile su definirane prema modificiranom SELENA SLEDAI SLE Indeksu egzacerbacija (SELENA SLEDAI SLE Flare Index). Medijan vremena do prve egzacerbacije bio je odgođen u skupnoj skupini bolesnika koji su primali belimumab u usporedbi sa skupinom koja je primala placebo (110 naspram 84 dana, omjer hazarda=0,84; p=0,012). Tijekom 52 tjedna praćenja teške egzacerbacije su uočene u 15,6% bolesnika na lijeku Benlysta u usporedbi s 23,7% ispitanika na placebu (uočena razlika u liječenju = -8,1%; omjer hazarda=0,64; p=0,0011).

U skupnoj analizi primjena lijeka Benlysta pokazala je poboljšanje po pitanju umora u odnosu na placebo, mjereno po FACIT-Fatigue ljestvici. Prosječna promjena u rezultatu od početne vrijednosti, u 52. tjednu ispitivanja je značajno veća s lijekom Benlysta u odnosu na placebo (4,70 naspram 2,46; p=0,0006).

Jednovarijatna i multivarijatna analiza primarne mjere ishoda u prethodno specificiranim podskupinama pokazala je da je najveća korist uočena u bolesnika s višom aktivnošću bolesti, uključujući bolesnike sa SELENA SLEDAI rezultatima ≥10, bolesnike koji zahtijevaju steroide kako bi kontrolirali svoju bolest, te u bolesnika sa niskim razinama komplementa.

Post-hoc analiza je identificirala podskupine bolesnika s visokim odgovorom na terapiju, kao što su bolesnici s ishodišno sniženim komplementom i pozitivnim anti-dsDNK, vidjeti Tablicu 2. Od ovih bolesnika, 64,5% je ishodišno imalo SELENA SLEDAI rezultate ≥10.

Tablica 2: Bolesnici s ishodišno sniženim vrijednostima komplementa i pozitivnim anti-dsDNK

Podskupina

Pozitivna anti-dsDNK I sniženi

 

 

komplement

BLISS-76 i BLISS-52 skupni podaci

Placebo

Benlysta

 

(n=287)

10 mg/kg

 

 

(n=305)

Stopa SRI odgovora u 52. tjednu (%)

31,7

51,5 (p<0,0001)

Opažena razlika u liječenju naspram placeba (%)

 

19,8

Stopa SRI odgovora (izuzevši promjene u razini

28,9

46,2 (p<0,0001)

komplementa i anti-dsDNK) u 52. tjednu (%)

 

 

Opažena razlika u liječenju naspram placeba (%)

 

17,3

 

 

 

Teške egzacerbacije tijekom 52 tjedna

 

 

Bolesnici s teškom egzacerbacijom (%)

29,6

19,0

Opažena razlika u liječenju naspram placeba (%)

 

10,6

Vrijeme do teške egzacerbacije [omjer hazarda

 

0,61 (0,44, 0,85)

(95% CI)]

 

(p=0,0038)

 

 

 

Smanjenje prednizona ≥25% od početne

(n=173)

(n=195)

vrijednosti, na ≤7,5 mg/dan, tijekom 40. do

12,1

18,5 (p=0,0964)

52. tjedna* (%)

 

 

Opažena razlika u liječenju naspram placeba (%)

 

6,3

Poboljšanje FACIT-fatigue zbroja u 52. tjednu u

1,99

4,21 (p=0,0048)

odnosu na ishodišnu vrijednost (prosjek)

 

 

Opažena razlika u liječenju naspram placeba

 

 

(prosječna razlika)

 

2,21

 

 

 

Samo BLISS-76 studija

Placebo

Benlysta

 

(n=131)

10 mg/kg

 

 

(n=134)

Stopa SRI odgovora u 76. tjednu (%)

27,5

39,6 (p=0,0160)

Opažena razlika u liječenju naspram placeba (%)

 

12,1

* U bolesnika s početnom dozom prednizona >7,5 mg/dan

Dob i rasa

Premalo je bolesnika u dobi iznad 65 godina, ili bolesnika crne rase/Afroamerikanaca sudjelovalo u kontroliranim kliničkim ispitivanjima da bi se donijeli značajni zaključci o učincima dobi ili rase na kliničke ishode.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Benlysta u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije za SLE (vidjeti dio 4.2. za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Niže navedeni farmakokinetički pokazatelji temelje se na procjenama populacijskih pokazatelja za

563 bolesnika koju su primali 10 mg/kg lijeka Benlysta u dvije studije Faze III.

Apsorpcija

Benlysta se primjenjuje putem intravenske infuzije. Maksimalne serumske koncentracije belimumaba su općenito bile zamijećene na kraju ili ubrzo nakon infuzije. Maksimalna serumska koncentracija je iznosila 313 µg/ml (raspon: 173-573 µg/ml) temeljeno na simulaciji vremenskog profila koncentracije koristeći tipične parametarske vrijednosti populacijskog farmakokinetičkog modela.

Distribucija

Belimumab se raspodjeljuje u tkiva s ukupnim volumenom distribucije od 5,29 litara.

Biotransformacija

Belimumab je protein za kojeg je očekivani metabolički put razgradnja na male peptide i pojedine aminokiseline putem široko rasprostranjenih proteolitičkih enzima. Klasične studije biotransformacije nisu provedene.

Eliminacija

Serumske koncentracije belimumaba smanjile su se bieksponencijalno, s poluvijekom distribucije od 1,75 dana i terminalnim poluvijekom od 19,4 dana. Sistemski klirens iznosio je 215 ml/dan (raspon: 69-622 ml/dan).

Posebne populacije bolesnika

Pedijatrijska populacija: Nema dostupnih farmakokinetičkih podataka u pedijatrijskih bolesnika.

Starije osobe (u dobi od ≥ 65 godina): Benlysta je ispitivana na ograničenom broju starijih bolesnika.

U ukupnoj populaciji ispitanika sa SLE-om u ispitivanju intravenske primjene lijeka, dob nije utjecala na izloženost belimumabu u farmakokinetičkoj analizi populacije. No, s obzirom na mali broj ispitanika u dobi ili starijih od 65 godina, učinak dobi ne može definitivno biti isključen.

Oštećenje bubrega: Nisu provedene posebne studije u svrhu ispitivanja učinaka oštećenja bubrežne funkcije na farmakokinetiku lijeka Benlysta. Tijekom kliničkog razvoja, Benlysta je bila ispitivana u bolesnika sa SLE i oštećenjem bubrega (261 ispitanika s umjerenim oštećenjem bubrega, klirens

kreatinina ≥30 i <60 ml/min; 14 ispitanika s teškim oštećenjem bubrega, klirens kreatinina ≥15 i <30 ml/min). Smanjenje sistemskog klirensa procijenjeno putem populacijskog farmakokinetičkog modeliranja za bolesnike sa središnjim vrijednostima kategorija oštećenja bubrega, u odnosu na bolesnike s medijanom klirensa kreatinina u farmakokinetičkoj populaciji (79,9 ml/min) bilo je 1,4% za blago (75 ml/min), 11,7% za umjereno (45 ml/min) i 24,0% za teško (22,5 ml/min) oštećenje

bubrega. Iako je proteinurija (>2 g/dan) povisila klirens belimumaba, a smanjenja klirensa kreatinina su smanjila klirens belimumaba, ovi učinci su bili unutar očekivanog raspona varijabilnosti. Prema tome, ne preporučuje se prilagođavanje doze za bolesnike s oštećenjem bubrežne funkcije.

Oštećenje jetre: Nisu provedene posebne studije u svrhu ispitivanja učinaka oštećenja jetre na farmakokinetiku belimumaba. IgG1 molekule, kao što je belimumab, se kataboliziraju putem široko rasprostranjenih proteolitičkih enzima, koji nisu ograničeni samo na jetreno tkivo, te je malo vjerojatno da će promjene u funkciji jetre imati ikakvog učinka na eliminaciju belimumaba.

Tjelesna težina/ITM:

Doziranje belimumaba prilagođeno težini dovodi do smanjenja izloženosti za pothranjene osobe (ITM <18,5) i do povećanja izloženosti za pretile osobe (ITM >30). Promjene u izloženosti ovisne o ITM-u nisu dovele do odgovarajućih promjena u djelotvornosti. Povećana izloženost u pretilih osoba koje su primale 10 mg/kg belimumaba nije dovela do ukupnog porasta stope nuspojava ili ozbiljnih nuspojava, u usporedbi s pretilim osobama koje su primale placebo. No, u pretilih bolesnika uočene su veće stope mučnine, povraćanja i proljeva. Nijedna od ovih probavnih smetnji u pretilih bolesnika nije bila ozbiljna. Ne preporučuje se prilagodba doze za pothranjene ili pretile bolesnike.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza i reproduktivne toksičnosti.

Intravenska i supkutana primjena u majmuna rezultirala je očekivanim smanjenjem broja B limfocita u perifernim i limfatičkim tkivima bez povezanih toksikoloških pojava.

Provedene su reproduktivne studije u trudnih makaki majmuna koji su primali belimumab 150 mg/kg putem intravenske infuzije (otprilike 9 puta više od predviđenog maksimuma kliničke ekspozicije za ljude), svaka 2 tjedna tijekom najviše 21 tjedna, te liječenje lijekom Benlysta nije bilo povezano s posrednim ili neposrednim štetnim učincima vezanim uz reproduktivnu toksičnost, razvojnu toksičnost ili teratogenost.

Nalazi povezani s liječenjem bili su ograničeni na očekivano reverzibilno smanjenje broja B limfocita u ženskog roditelja i u potomka, te reverzibilno smanjenje IgM u novorođenčadi majmuna. Broj B limfocita obnovio se nakon prestanka liječenja belimumabom nakon otprilike jedne godine poslije poroda u odraslih majmuna, te do 3. mjeseca života u novorođenčadi majmuna; razine IgM u novorođenčadi pri izloženosti belimumabu in utero oporavile su se do 6. mjeseca života.

Učinci na mušku i žensku plodnost u majmuna bili su procijenjeni u 6-mjesečnim toksikološkim studijama ponovljenih doza belimumaba, s dozama do, i uključujući, 50 mg/kg. Nisu uočene promjene vezane uz liječenje na muškim i ženskim reproduktivnim organima spolno zrelih životinja. Neformalno ispitivanje menstrualnog ciklusa u ženki pokazalo je da nema promjena vezanih uz primjenu belimumaba.

Budući da je belimumab monoklonsko protutijelo, nisu provedena ispitivanja genotoksičnosti. Nisu provedena ispitivanja karcinogenosti niti plodnosti (muške ili ženske).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

citratna kiselina hidrat (E330) natrijev citrat (E331) saharoza

polisorbat 80

6.2Inkompatibilnosti

Belimumab nije kompatibilan s 5% glukozom.

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

Neotvorene bočice 5 godina.

Rekonstituirana otopina

Nakon rekonstitucije s vodom za injekcije, rekonstituiranu otopinu, ako se ne koristi odmah, treba zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti te čuvati u hladnjaku na temperaturi 2°C - 8°C.

Rekonstituirana i razrijeđena otopina za infuziju

Otopina lijeka Benlysta razrijeđena u 0,9%-tnoj (9 mg/ml) otopini natrijevog klorida, 0,45%-tnoj (4,5 mg/ml) otopini natrijevog klorida ili otopini Ringerovog laktata za injekcije može se čuvati na

temperaturi 2°C-8°C ili na sobnoj temperaturi (15°C - 25°C).

Ukupno vrijeme proteklo od rekonstitucije lijeka do završetka infuzije ne bi smjelo biti dulje od 8 sati.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije i razrjeđivanja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Benlysta 120 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Staklene (tip 1) bočice (5 ml), zatvorene silikoniziranim klorobutilnim gumenim čepom i zaštitnim aluminijskim prstenom sadrže 120 mg praška.

Veličina pakiranja: 1 bočica

Benlysta 400 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Staklene (tip 1) bočice (20 ml), zatvorene silikoniziranim klorobutilnim gumenim čepom i zaštitnim aluminijskim prstenom sadrže 400 mg praška.

Veličina pakiranja: 1 bočica

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Priprema 120 mg otopine za infuziju

Rekonstitucija

Rekonstitucija i razrjeđivanje moraju biti provedeni u aseptičkim uvjetima.

Ostavite bočicu 10-15 minuta da se zagrije na sobnu temperaturu (15°C - 25°C).

Preporučuje se upotreba igle 21-25 gauge za bušenje čepa na bočici kod rekonstitucije i razrjeđivanja.

Bočica od 120 mg belimumaba za jednokratnu uporabu rekonstituira se s 1,5 ml vode za injekcije kako bi se postigla konačna koncentracija od 80 mg/ml belimumaba.

Mlaz vode za injekcije treba biti usmjeren prema stijenci bočice kako bi se pjenjenje smanjilo na najmanju moguću mjeru. Nježno vrtite bočicu tijekom 60 sekundi. Ostavite bočicu da stoji na sobnoj

temperaturi (15°C - 25°C) tijekom rekonstitucije, nježno vrteći bočicu tijekom 60 sekundi, svakih 5 minuta, dok se prašak ne otopi. Ne tresite bočicu. Rekonstitucija je najčešće završena unutar 10 do 15 minuta nakon dodavanja vode, no može potrajati i do 30 minuta.

Zaštitite rekonstituiranu otopinu od sunčeve svjetlosti.

Ako koristite mehanički uređaj za rekonstituciju lijeka Benlysta, brzina ne smije biti viša od 500 okretaja/min, a bočica se ne smije vrtjeti duže od 30 minuta.

Nakon što je rekonstitucija završena, otopina bi trebala biti opalescentna i bezbojna do blijedožuta i bez čestica. Međutim, vjerojatno će se stvoriti mali mjehurići zraka i to je prihvatljivo.

Nakon rekonstitucije, volumen od 1,5 ml (koji odgovara 120 mg belimumaba) može se izvući iz svake bočice.

Razrjeđivanje

Rekonstituirani lijek se razrjeđuje do 250 ml s 0,9%-tnom (9 mg/ml) otopinom natrijevog klorida, 0,45%-tnom (4,5 mg/ml) otopinom natrijevog klorida ili otopinom Ringerovog laktata za injekcije.

5%-tne intravenske otopine glukoze nisu kompatibilne s lijekom Benlysta, te se ne smiju koristiti.

Iz infuzijske vrećice ili boce od 250 ml 0,9%-tne (9 mg/ml) otopine natrijevog klorida, 0,45%-tne (4,5 mg/ml) otopine natrijevog klorida ili otopine Ringerovog laktata za injekcije, izvucite i odbacite volumen jednak volumenu rekonstituirane otopine lijeka Benlysta potrebne za bolesnikovu dozu. Nakon toga dodajte potreban volumen rekonstituirane otopine lijeka Benlysta u infuzijsku vrećicu ili bocu. Nježno okrenite vrećicu ili bocu kako biste promiješali otopinu. Sva neiskorištena otopina u bočicama mora se baciti.

Prije primjene vizualno pregledajte otopinu lijeka Benlysta radi čestica ili promjene boje. Bacite otopinu ako primijetite bilo kakve čestice ili promjenu boje.

Ukupno vrijeme proteklo od rekonstitucije lijeka Benlysta do završetka infuzije ne bi smjelo biti dulje od 8 sati.

Priprema 400 mg otopine za infuziju

Rekonstitucija

Rekonstitucija i razrjeđivanje moraju biti provedeni u aseptičkim uvjetima.

Ostavite bočicu 10-15 minuta da se zagrije na sobnu temperaturu (15°C - 25°C).

Preporučuje se upotreba igle 21-25 gauge za bušenje čepa na bočici kod rekonstitucije i razrjeđivanja.

Bočica od 400 mg belimumaba za jednokratnu uporabu rekonstituira se s 4,8 ml vode za injekcije kako bi se postigla konačna koncentracija od 80 mg/ml belimumaba.

Mlaz vode za injekcije treba biti usmjeren prema stijenci bočice kako bi se pjenjenje smanjilo na najmanju moguću mjeru. Nježno vrtite bočicu tijekom 60 sekundi. Ostavite bočicu da stoji na sobnoj

temperaturi (15°C - 25°C) tijekom rekonstitucije, nježno vrteći bočicu tijekom 60 sekundi, svakih

5 minuta, dok se prašak ne otopi. Ne tresite bočicu. Rekonstitucija je najčešće završena unutar 10 do

15 minuta nakon dodavanja vode, no može potrajati i do 30 minuta.

Zaštitite rekonstituiranu otopinu od sunčeve svjetlosti.

Ako koristite mehanički uređaj za rekonstituciju lijeka Benlysta, brzina ne smije biti viša od 500 okretaja/min, a bočica se ne smije vrtjeti duže od 30 minuta.

Nakon što je rekonstitucija završena, otopina bi trebala biti opalescentna i bezbojna do blijedožuta i bez čestica. Međutim, vjerojatno će se stvoriti mali mjehurići zraka i to je prihvatljivo.

Nakon rekonstitucije, volumen od 5 ml (koji odgovara 400 mg belimumaba) može se izvući iz svake bočice.

Razrjeđivanje

Rekonstituirani lijek se razrjeđuje do 250 ml s 0,9%-tnom (9 mg/ml) otopinom natrijevog klorida, 0,45%-tnom (4,5 mg/ml) otopinom natrijevog klorida ili otopinom Ringerovog laktata za injekcije.

5%-tne intravenske otopine glukoze nisu kompatibilne s lijekom Benlysta, te se ne smiju koristiti.

Iz infuzijske vrećice ili boce od 250 ml 0,9%-tne (9 mg/ml) otopine natrijevog klorida, 0,45%-tne (4,5 mg/ml) otopine natrijevog klorida ili otopine Ringerovog laktata za injekcije, izvucite i odbacite volumen jednak volumenu rekonstituirane otopine lijeka Benlysta potrebne za bolesnikovu dozu. Nakon toga dodajte potreban volumen rekonstituirane otopine lijeka Benlysta u infuzijsku vrećicu ili bocu. Nježno okrenite vrećicu ili bocu kako biste promiješali otopinu. Sva neiskorištena otopina u bočicama mora se baciti.

Prije primjene vizualno pregledajte otopinu lijeka Benlysta radi čestica ili promjene boje. Bacite otopinu ako primijetite bilo kakve čestice ili promjenu boje.

Ukupno vrijeme proteklo od rekonstitucije lijeka Benlysta do završetka infuzije ne bi smjelo biti dulje od 8 sati.

Način primjene

Benlysta se primjenjuje infuzijom u trajanju od 1 sat.

Benlysta se ne smije primjenjivati istovremeno istom intravenskom linijom s drugim lijekovima. Nisu provedene studije o fizičkoj ili biokemijskoj kompatibilnosti u svrhu procjene istovremene primjene lijeka Benlysta s drugim lijekovima.

Nisu uočene inkompatibilnosti između lijeka Benlysta i polivinilkloridnih ili poliolefinskih vrećica.

Zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/700/001

EU/1/11/700/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 13.srpnja 2011.

Datum posljednje obnove: 18. veljače 2016.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept