Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bexsero (recombinant Neisseria meningitidis group-B...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07AH09

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBexsero
ATK šifraJ07AH09
Tvarrecombinant Neisseria meningitidis group-B NHBA fusion protein /recombinant Neisseria meningitidis group-B NadA protein /recombinant Neisseria meningitidis group B fHbp fusion protein /outer membrane vesiclesfrom Neisseria meningitidis group-B strain NZ98
ProizvođačGSK Vaccines S.r.l.

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek.

Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Bexsero suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano)

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

 

Jedna doza (0,5 ml) sadrži:

 

Rekombinantni fuzijski protein NHBA iz Neisseria meningitidis grupe B 1, 2, 3

50 mikrograma

Rekombinantni protein NadA iz Neisseria meningitidis grupe B 1, 2, 3

50 mikrograma

Rekombinantni fuzijski protein fHbp iz Neisseria meningitidis grupe B 1, 2, 3

50 mikrograma

Vezikule vanjske membrane (OMV) iz Neisseria meningitidis grupe B soj

25 mikrograma

NZ98/254 izmjereno kao količina ukupnih proteina koji sadrže PorA P1.4 2

 

1proizvedeno u stanicama E. coli tehnologijom rekombinantne DNK

2adsorbirano na aluminijevu hidroksidu (0,5 mg Al3+)

3NHBA (Neisseria heparin vezujući antigen), NadA (Neisseria adhezin A), fHbp (faktor H vezujući protein)

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Bijela opalescentna tekuća suspenzija.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Bexsero je indiciran za aktivnu imunizaciju osoba u dobi od 2 mjeseca i starijih protiv invazivne meningokokne bolesti uzrokovane bakterijom Neisseria meningitidis grupe B. Prilikom cijepljenja potrebno je uzeti u obzir učinak invazivne bolesti u različitim dobnim skupinama kao i varijabilnost epidemiologije antigena za sojeve grupe B u različitim geografskim područjima. Vidjeti dio 5.1 za informacije o zaštiti od specifičnih sojeva grupe B. Cjepivo se mora primjenjivati u skladu sa službenim preporukama.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Tablica 1. Sažetak doziranja

 

 

Intervali

 

Dobna skupina

Primarna imunizacija

između

Booster

 

 

primarnih doza

 

 

Tri doze svaka

 

 

Dojenčad, 2 mjeseca

od 0,5 ml, prva doza

Ne manje

Da, jedna doza

do 5 mjeseci

daje se u dobi

od 1 mjesec

između 12 i 15 mjeseci b, c

 

od 2 mjeseca a

 

 

Necijepljena

 

 

Da, jedna doza u drugoj godini

Dvije doze svaka

Ne manje

života s intervalom od

dojenčad, 6 mjeseci

od 0,5 ml

od 2 mjeseca

najmanje 2 mjeseca između

do 11 mjeseci

 

 

primarne serije i booster doze c

Necijepljena

 

 

Da, jedna doza s intervalom

Dvije doze svaka

Ne manje

od 12 mjeseci do 23 mjeseca

djeca, 12 mjeseci

od 0,5 ml

od 2 mjeseca

između primarne serije

do 23 mjeseca

 

 

i booster doze c

Djeca, 2 godine

Dvije doze svaka

Ne manje

Potreba nije utvrđena d

do 10 godina

od 0,5 ml

od 2 mjeseca

 

Adolescenti

Dvije doze svaka

Ne manje

 

(od 11 godina)

Potreba nije utvrđena d

i odrasli*

od 0,5 ml

od 1 mjesec

 

 

 

 

aPrva doza treba se dati u dobi od 2 mjeseca. Sigurnost i djelotvornost Bexsera u dojenčadi mlađe od 8 tjedana nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

bU slučaju odgode, booster se smije primijeniti najkasnije do 24 mjeseca.

cVidjeti dio 5.1. Potreba za daljnjim booster dozama i njihov raspored davanja još nije određen.

dVidjeti dio 5.1.

*Ne postoje podaci u odraslih starijih od 50 godina.

Način primjene

Cjepivo se daje dubokom intramuskularnom injekcijom, po mogućnosti u anterolateralni dio bedra u dojenčadi ili u područje deltoidnog mišića na nadlaktici u starijih osoba.

Ako se istodobno primjenjuje više od jednog cjepiva, potrebno ih je injicirati na zasebna mjesta.

Cjepivo se ne smije injicirati intravenski, supkutano ili intradermalno i ne smije se miješati s drugim cjepivima u istoj štrcaljki.

Za upute o rukovanju cjepivom prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Kao i kod drugih cjepiva, primjenu Bexsera treba odgoditi u osoba s akutnom teškom febrilnom bolešću. No, prisutnost manje infekcije, primjerice prehlade, ne smije rezultirati odgađanjem cijepljenja.

Ne injicirati intravaskularno.

Kao i kod svih injekcijskih cjepiva, odgovarajuće medicinsko liječenje i nadzor trebaju uvijek biti odmah dostupni u slučaju anafilaktičkog događaja nakon primjene cjepiva.

Reakcije povezane s anksioznošću, uključujući vazovagalne reakcije (sinkopa), hiperventilaciju ili reakcije povezane uz stres, mogu se javiti u vezi s cijepljenjem kao psihogeni odgovor na injekciju iglom (vidjeti dio 4.8). Važno je poduzeti mjere radi sprječavanja ozljeda uslijed nesvjestice.

Ovo cjepivo ne treba primjenjivati u osoba s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem koagulacije zbog kojeg bi bila kontraindicirana intramuskularna injekcija, osim ako moguća korist jasno nadilazi rizik od primjene.

Kao i kod drugih cjepiva, cijepljenje Bexserom možda neće zaštititi sve cijepljene osobe. Bexsero nije predviđen za pružanje zaštite od svih cirkulirajućih sojeva meningokoka grupe B

(vidjeti dio 5.1).

Kao i s mnogim cjepivima, zdravstveni radnici moraju biti svjesni da nakon cijepljenja dojenčadi

i djece (mlađe od 2 godine) može uslijediti povišenje temperature. Profilaktička primjena antipiretika u vrijeme i neposredno nakon cijepljenja može smanjiti incidenciju i intenzitet febrilnih reakcija nakon cijepljenja. Antipiretici se moraju primijeniti u skladu s lokalnim smjernicama u dojenčadi i djece (mlađe od 2 godine).

Osobe s oštećenom sposobnošću imunološkog odgovora bilo zbog uzimanja imunosupresivne terapije, genetskog poremećaja ili drugih uzroka mogu imati smanjen odgovor protutijela na aktivnu imunizaciju.

Dostupni su podaci o imunogenosti u osoba s nedostatcima komplementa, asplenijom ili poremećajima funkcije slezene (vidjeti dio 5.1).

Ne postoje podaci o primjeni Bexsera u osoba iznad 50 godina starosti dok su ograničeni podaci u osoba s kroničnim medicinskim stanjima.

Potencijalni rizik od apneje i potreba za respiratornim nadzorom tijekom 48 do 72 sata moraju se uzeti u obzir kada se primjenjuje primarna imunizacijska serija na nedonoščad (rođenu ≤ 28 tjedana gestacije) i naročito za one s anamnezom respiratorne nezrelosti. Kako je korist od cijepljenja u toj grupi dojenčadi velika, cijepljenje se ne smije uskratiti niti odgađati.

Zatvarač vrha štrcaljke može sadržavati prirodnu lateks gumu. Iako je rizik od razvoja alergijskih reakcija vrlo malen, zdravstveni radnici moraju razmotriti omjer koristi/rizika prije primjene ovog cjepiva u osoba s poznatom preosjetljivošću na lateks.

Kanamicin se koristi u ranom procesu proizvodnje i uklanja se tijekom kasnijih stadija proizvodnje. Ako su prisutne, razine kanamicina su u završnom cjepivu niže od 0,01 mikrograma po dozi. Sigurna primjena Bexsera u osoba osjetljivih na kanamicin nije ustanovljena.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Primjena s drugim cjepivima

Bexsero se može primjenjivati istodobno s bilo kojim antigenom sljedećih cjepiva, bilo kao monovalentno ili kao kombinirano cjepivo protiv: difterije, tetanusa, pertusisa (nestanično), hemofilusa tipa b, poliomijelitisa (inaktivirano), hepatitisa B, pneumokoka (sedmerovalentno, konjugirano), morbila, parotitisa, rubele, varičela i meningokoka (konjugirano grupe C- CRM).

Klinička ispitivanja su pokazala da primjena Bexsera nije utjecala na imunološke odgovore istodobno primijenjenih rutinskih cjepiva, temeljem neinferiornih stopa odgovora protutijela u odnosu na samostalno primijenjena rutinska cjepiva. Putem ispitivanja odgovora na inaktivirani poliovirus tip 2 i konjugat pneumokoka serotip 6B, utvrđeni su nesukladni rezultati i niži titri protutijela na pertaktin, antigen pertusisa, no ti podaci ne ukazuju na klinički značajan međusoban utjecaj cjepiva.

Zbog povećanog rizika od vrućice, osjetljivosti na mjestu injiciranja, promjene prehrambenih navika i iritabilnosti prilikom istodobne primjene Bexsera s gore navedenim cjepivima, odvojena cjepiva

mogu se razmatrati kada je to moguće. Profilaktička primjena paracetamola smanjuje incidenciju

i težinu vrućice bez utjecaja na imunogenost bilo Bexsera bilo rutinskih cjepiva. Djelovanje drugih antipiretika osim paracetamola na imunološki odgovor nije ispitivano.

Istodobna primjena Bexsera s drugim cjepivima osim onih spomenutih gore nije ispitivana.

Kada se daje istodobno s drugim cjepivima, Bexsero se mora primijeniti na zasebnom mjestu injiciranja (vidjeti dio 4.2).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Dostupni klinički podaci o izloženim trudnoćama su oskudni.

Potencijalan rizik za trudnice nije poznat. No, cjepivo se ne smije uskratiti kada postoji očigledan rizik od izloženosti meningokoknoj infekciji.

Nije bilo dokaza maternalne ili fetalne toksičnosti i učinaka na trudnoću, maternalno ponašanje, plodnost ženki ili postnatalni razvoj u ispitivanju u kojem su ženke kunića primale Bexsero u dozama približno 10 puta većim od ekvivalenata humanih doza prema tjelesnoj težini.

Dojenje

Podaci o sigurnosti cjepiva za žene i njihovu djecu tijekom dojenja nisu dostupni. Omjer koristi/rizika mora se istražiti prije donošenja odluke o imunizaciji tijekom dojenja.

Nisu primijećene nuspojave u cijepljenih skotnih ženki kunića ili njihovoj mladunčadi tijekom 29 dana laktacije. Bexsero je bio imunogen u skotnih životinja cijepljenih prije laktacije i u mladunčadi su otkrivena protutijela, no razine protutijela u mlijeku nisu određene.

Plodnost

Ne postoje podaci o utjecaju na plodnost u ljudi.

Ne postoje učinci na plodnost ženki u ispitivanjima na životinjama.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bexsero ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

No, neke od nuspojava spomenutih u dijelu 4.8 „Nuspojave” mogu privremeno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnost Bexsera procjenjivana je u 14 ispitivanja, uključujući 10 randomiziranih, kontroliranih kliničkih ispitivanja sa 8776 ispitanika (od 2 mjeseca starosti) koji su primili najmanje jednu dozu Bexsera. Od primatelja Bexsera, 5849 su bili dojenčad i djeca (mlađa od 2 godine), 250 su bila djeca (u dobi od 2 do 10 godina), a 2677 su bili adolescenti i odrasli. Od ispitanika koji su primili primarnu seriju Bexsera za dojenčad, 3285 ih je primilo booster dozu u drugoj godini života. Podaci za daljnjih 207 djece izloženih Bexseru u naknadnom ispitivanju dodatno su procijenjeni.

U dojenčadi i djece (mlađe od 2 godine) najčešće lokalne i sistemske nuspojave primijećene

u kliničkim ispitivanjima bile su osjetljivost i eritem na mjestu injiciranja, vrućica i iritabilnost.

U kliničkim ispitivanjima u dojenčadi cijepljenih u 2., 4. i 6. mjesecu života, vrućicu (≥ 38°C) je prijavilo 69% do 79% ispitanika kada je Bexsero primjenjivan istodobno s rutinskim cjepivima (koja sadrže sljedeće antigene: pneumokokni 7-valentni konjugat, difterija, tetanus, nestanični pertusis, hepatitis B, inaktivirani virus poliomijelitisa i hemofilus tip b) u usporedbi sa 44% do 59% ispitanika koji su primali rutinska cjepiva samostalno. Više stope primjene antipiretika također su prijavljene

u dojenčadi cijepljene Bexserom i rutinskim cjepivima. Kada je Bexsero primjenjivan samostalno, učestalost vrućice bila je slična onoj povezanoj s rutinskim cjepivima dojenčadi primjenjivanim tijekom kliničkih ispitivanja. Kada se pojavila vrućica, uglavnom je imala predvidljiv tijek, s većinom izlječenja jedan dan nakon cijepljenja.

Najčešće prijavljene lokalne i sistemske nuspojave u adolescenata i odraslih bile su bol na mjestu injiciranja, malaksalost i glavobolja.

Nije primijećeno povećanje incidencije ili težine nuspojava sa sljedećim dozama u seriji cjepiva.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave (nakon primarne imunizacije ili booster doze) koje se smatraju barem moguće povezane s cijepljenjem kategorizirane su prema učestalosti.

Učestalosti su definirane na sljedeći način:

Vrlo često:

(≥ 1/10)

Često:

(≥1/100 do <1/10)

Manje često:

(≥1/1000 do <1/100)

Rijetko:

(≥1/10 000 do <1/1000)

Vrlo rijetko:

(<1/10 000)

Nepoznato:

(ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Dodatno na izvješća iz kliničkih ispitivanja, u popis su uključene spontane prijave nuspojava prikupljene diljem svijeta nakon stavljanja Bexera na tržište. Budući da te nuspojave spontano prijavljuje populacija nepoznate veličine, nije uvijek moguće pouzdano procijeniti njihovu učestalost, koja se stoga navodi kao nepoznato.

Dojenčad i djeca (do 10 godina starosti)

Poremećaji imunološkog sustava

Nepoznato: alergijske reakcije (uključujući anafilaktičke reakcije)

Poremećaji metabolizma i prehrane

Vrlo često: poremećaji prehrane

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo često: pospanost, neuobičajeno plakanje, glavobolja

Manje često: napadaji (uključujući febrilne napadaje)

Nepoznato: hipotonično-hiporesponzivna epizoda

Krvožilni poremećaji

Manje često: bljedoća (rijetko nakon boostera)

Rijetko: Kawasakijev sindrom

Poremećaji probavnog sustava

Vrlo često: proljev, povraćanje (manje često nakon boostera)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Vrlo često: osip (djeca u dobi od 12 do 23 mjeseca) (manje često nakon boostera)

Često: osip (dojenčad i djeca u dobi od 2 do 10 godina)

Manje često: ekcem

Rijetko: urtikarija

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Vrlo često: artralgija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Vrlo često: vrućica (≥38°C), osjetljivost na mjestu injiciranja (uključujući jaku osjetljivost na mjestu injiciranja što rezultira plakanjem uslijed pomicanja injiciranog ekstremiteta), eritem na mjestu injiciranja, oticanje mjesta injiciranja, otvrdnuće na mjestu injiciranja, iritabilnost

Manje često: vrućica (≥40°C)

Nepoznato: mjehurići na mjestu injiciranja ili oko njega

Adolescenti (u dobi od 11 i više godina) i odrasli

Poremećaji imunološkog sustava

Nepoznato: alergijske reakcije (uključujući anafilaktičke reakcije)

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo često: glavobolja

Nepoznato: sinkopa ili vazovagalni odgovori na injekciju

Poremećaji probavnog sustava

Vrlo često: mučnina

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Vrlo često: mialgija, artralgija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Vrlo često: bol na mjestu injiciranja (uključujući tešku bol na mjestu injiciranja definirano kao nemogućnost izvršavanja normalnih svakodnevnih aktivnosti), oticanje mjesta injiciranja, otvrdnuće na mjestu injiciranja, eritem na mjestu injiciranja, malaksalost

Nepoznato: vrućica, mjehurići na mjestu injiciranja ili oko njega

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Postoji ograničeno iskustvo s predoziranjem. U slučaju predoziranja preporučuje se praćenje vitalnih funkcija i moguće simptomatsko liječenje.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: meningokokna cjepiva, ATK oznaka: J07AH09

Mehanizam djelovanja

Imunizacija Bexserom namijenjena je stimulaciji stvaranja baktericidnih protutijela koja prepoznaju antigene cjepiva NHBA, NadA, fHbp i PorA P1.4 (imunodominantan antigen prisutan u OMV

komponenti) i za koje se očekuje da će pružati zaštitu od invazivne meningokokne bolesti (IMB). Budući da ti antigeni imaju različitu ekspresiju u različitim sojevima, meningokoki u kojima imaju dovoljnu razinu ekspresije podložni su uništenju od protutijela nastalih cijepljenjem. Sistem tipiziranja meningokoknih antigena (engl. Meningococcal Antigen Typing System, MATS) razvijen je zbog povezivanja profila antigena različitih sojeva bakterija meningokokne grupe B s uništavanjem sojeva u testu baktericidnosti seruma s humanim komplementom (hSBA). Pregled približno 1000 različitih izolata invazivne meningokokne grupe B prikupljenih tijekom 2007.-2008. u 5 europskih zemalja pokazao je da, ovisno od zemlje porijekla, između 73% i 87% izolata meningokokne grupe B ima odgovarajući MATS antigenski profil kojeg pokriva cjepivo. Ukupno 78% (95%-tni interval pouzdanosti od 63-90%) od približno 1000 sojeva potencijalno su osjetljivi na protutijela inducirana cjepivom.

Klinička djelotvornost

Djelotvornost Bexsera nije procjenjivana u kliničkim ispitivanjima. Djelotvornost cjepiva je dokazana postizanjem indukcije odgovora serumskih baktericidnih protutijela na svaki od antigena cjepiva (vidjeti dio Imunogenost).

Imunogenost

Odgovori serumskih baktericidnih protutijela na svaki od antigena cjepiva NadA, fHbp, NHBA i PorA P1.4 procijenjena je primjenom četiri referentna soja meningokokne grupe B. Baktericidna protutijela na te sojeve izmjerena su testom baktericidnosti seruma, s humanim serumom kao izvorom komplementa (hSBA). Podaci referentnog soja za NHBA nisu dostupni za sve sheme cijepljenja.

Većina primarnih ispitivanja imunogenosti provedena su kao randomizirana, kontrolirana, multicentrična klinička ispitivanja. Imunogenost je procjenjivana u dojenčadi, djece, adolescenata i odraslih.

Imunogenost u dojenčadi i djece

U ispitivanjima u dojenčadi ispitanici su primali tri doze Bexsera u dobi od 2, 4 i 6 mjeseci

ili 2, 3 i 4 mjeseca te booster dozu u drugoj godini života, već u dobi od 12 mjeseci. Serumi su prikupljeni prije cijepljenja, jedan mjesec nakon trećeg cijepljenja (vidjeti Tablicu 2) i jedan mjesec nakon booster cijepljenja (vidjeti Tablicu 3). U nastavku ispitivanja postojanost imunološkog odgovora procijenjena je jednu godinu nakon booster doze (vidjeti Tablicu 3). Prethodno necijepljena djeca također su primila dvije doze u drugoj godini života uz mjerenje postojanosti protutijela godinu dana nakon druge doze (vidjeti Tablicu 4). Imunogenost nakon dvije doze također je dokumentirana u drugom ispitivanju u dojenčadi u dobi od 6 do 8 mjeseci prilikom uključivanja (vidjeti Tablicu 4).

Imunogenost u dojenčadi u dobi od 2 do 6 mjeseci

Rezultati imunogenosti jedan mjesec nakon tri doze Bexsera primijenjene u dobi od 2, 3, 4 i 2, 4, 6 mjeseci sažeti su u Tablici 2. Odgovori baktericidnih protutijela mjesec dana nakon trećeg cijepljenja protiv meningokoknih referentnih sojeva bili su visoki na antigene fHbp, NadA i PorA P1.4 u obje sheme cijepljenja Bexserom. Baktericidni odgovori na antigen NHBA bili su također visoki u dojenčadi cijepljenje prema shemi 2, 4, 6 mjeseci, no čini se da je taj antigen manje imunogen u shemi 2, 3,

4 mjeseca. Kliničke posljedice smanjene imunogenosti antigena NHBA u toj shemi nisu poznate.

Tablica 2. Odgovori serumskih baktericidnih protutijela 1 mjesec nakon treće doze Bexsera primijenjene u dobi od 2, 3, 4 ili 2, 4, 6 mjeseca

Antigen

 

Studija V72P13

Studija V72P12

Studija V72P16

 

2, 4, 6 mjeseci

2, 3, 4 mjeseca

2, 3, 4 mjeseca

 

 

 

% seropozitivnih*

N=1149

N=273

N=170

fHbp

(95% CI)

100% (99-100)

99% (97-100)

100% (98-100)

hSBA GMT**

 

 

(95% CI)

(87-95)

(75-91)

(90-113)

 

% seropozitivnih

N=1152

N=275

N=165

NadA

(95% CI)

100% (99-100)

100% (99-100)

99% (97-100)

hSBA GMT

 

 

(95% CI)

(606-665)

(292-362)

(348-450)

 

% seropozitivnih

N=1152

N=274

N=171

PorA P1.4

(95% CI)

84% (82-86)

81% (76-86)

78% (71-84)

hSBA GMT

 

 

(95% CI)

(13-15)

(9,14-12)

(8,59-12)

 

% seropozitivnih

N=100

N=112

N=35

NHBA

(95% CI)

84% (75-91)

37% (28-46)

43% (26-61)

hSBA GMT

3,24

3,29

 

 

(95% CI)

(13-21)

(2,49-4,21)

(1,85-5,83)

*% seropozitivnih = postotak ispitanika koji su postigli hSBA ≥ 1:5.

**GMT = geometrijska sredina titra.

Podaci o postojanosti baktericidnih protutijela 8 mjeseci nakon cijepljenja Bexserom u dobi

od 2, 3 i 4 mjeseca te 6 mjeseci nakon cijepljenja Bexserom u dobi od 2, 4 i 6 mjeseci (vremenska točka prije primanja boostera) i podaci o boosteru nakon četvrte doze Bexsera primijenjenog u dobi od 12 mjeseci sažeti su u Tablici 3. Postojanost imunološkog odgovora jednu godinu nakon booster doze također je prikazana u Tablici 3.

Tablica 3. Odgovori serumskih baktericidnih protutijela nakon boostera 12 mjeseci nakon primarnog cijepljenja provedenog u dobi od 2, 3 i 4 ili 2, 4 i 6 mjeseci i postojanost baktericidnih protutijela jednu godinu nakon boostera

Antigen

 

2, 3, 4, 12 mjeseci

2, 4, 6, 12 mjeseci

 

prije boostera*

N=81

N=426

 

% seropozitivnih** (95% CI)

58% (47-69)

82% (78-85)

 

hSBA GMT*** (95% CI)

5,79 (4,54-7,39)

10 (9,55-12)

 

1 mjesec nakon boostera

N=83

N=422

fHbp

% seropozitivnih (95% CI)

100% (96-100)

100% (99-100)

 

hSBA GMT (95% CI)

135 (108-170)

128 (118-139)

 

12 mjeseci nakon boostera

 

N=299

 

% seropozitivnih (95% CI)

-

62% (56-67)

 

hSBA GMT (95% CI)

 

6,5 (5,63-7,5)

 

prije boostera

N=79

N=423

 

% seropozitivnih (95% CI)

97% (91-100)

99% (97-100)

 

hSBA GMT (95% CI)

63 (49-83)

81 (74-89)

 

1 mjesec nakon boostera

N=84

N=421

NadA

% seropozitivnih (95% CI)

100% (96-100)

100% (99-100)

 

hSBA GMT (95% CI)

1558 (1262-1923)

1465 (1350-1590)

 

12 mjeseci nakon boostera

 

N=298

 

% seropozitivnih (95% CI)

-

97% (95-99)

 

hSBA GMT (95% CI)

 

81 (71-94)

 

prije boostera

N=83

N=426

 

% seropozitivnih (95% CI)

19% (11-29)

22% (18-26)

 

hSBA GMT (95% CI)

1,61 (1,32-1,96)

2,14 (1,94-2,36)

 

1 mjesec nakon boostera

N=86

N=424

PorA P1.4

% seropozitivnih (95% CI)

97% (90-99)

95% (93-97)

 

hSBA GMT (95% CI)

47 (36-62)

35 (31-39)

 

12 mjeseci nakon boostera

 

N=300

 

% seropozitivnih (95% CI)

-

17% (13-22)

 

hSBA GMT (95% CI)

 

1,91 (1,7-2,15)

 

prije boostera

N=69

N=100

 

% seropozitivnih (95% CI)

25% (15-36)

61% (51-71)

 

hSBA GMT (95% CI)

2,36 (1,75-3,18)

8,4 (6,4-11)

 

1 mjesec nakon boostera

N=67

N=100

NHBA

% seropozitivnih (95% CI)

76% (64-86)

98% (93-100)

 

hSBA GMT (95% CI)

12 (8,52-17)

42 (36-50)

 

12 mjeseci nakon boostera

 

N=291

 

% seropozitivnih (95% CI)

-

36% (31-42%)

 

hSBA GMT (95% CI)

 

3,35 (2,88-3,9)

*vremenska točka prije boostera pokazuje postojanost baktericidnih protutijela 8 mjeseci nakon cijepljenja Bexserom u dobi od 2, 3 i 4 mjeseca i 6 mjeseci nakon cijepljenja Bexserom u dobi od 2, 4 i 6 mjeseci.

**% seropozitivnih = postotak ispitanika koji su postigli hSBA ≥ 1:5.

***GMT = geometrijska sredina titra.

Smanjenje titara protutijela na antigene PorA P1.4 i fHbp (dosežući 9%-10%, odnosno 12%-20% ispitanika s hSBA ≥ 1:5) zabilježeno je u dodatnom ispitivanju u djece u dobi od 4 godine koja su primila kompletnu primarnu imunizaciju i booster dozu kao dojenčad. U istom ispitivanju odgovor na daljnju dozu bio je indikativan za imunološku memoriju, budući da je 81%-95% ispitanika dosegnulo hSBA

≥ 1:5 za antigen PorA P1.4 i 97%-100% za antigen fHbp nakon daljnjeg cijepljenja. Klinički značaj tog zapažanja i potreba za dodatnim booster dozama radi održavanja dugotrajnijeg zaštitnog imuniteta nije ustanovljena.

Imunogenost u djece u dobi od 6 do 11 mjeseci, 12 do 23 mjeseca i 2 do 10 godina

Imunogenost nakon dvije doze primijenjene u razmaku od dva mjeseca u djece u dobi od 6 mjeseci do 26 mjeseci dokumentirana je u tri ispitivanja čiji su rezultati sažeti u Tablici 4. Stope seroloških odgovora

i hSBA GMTs za svaki od antigena cjepiva bile su visoke i slične nakon primanja dvije doze u dojenčadi u dobi od 6 do 8 mjeseci i djece u dobi od 13 do 15 i 24 do 26 mjeseca. Podaci o postojanosti protutijela jednu godinu nakon dvije doze u dobi od 13 i 15 mjeseci također su sažeti u Tablici 4.

Tablica 4. Odgovori serumskih baktericidnih protutijela nakon cijepljenja Bexserom u dobi od 6 i 8 mjeseci, 13 i 15 mjeseci ili 24 i 26 mjeseci i postojanost baktericidnih protutijela jednu godinu nakon dvije doze u dobi od 13 i 15 mjeseci

 

 

 

Dobni raspon

 

 

 

6 do 11

12 do 23

 

2 do 10

Antigen

 

mjeseci

mjeseca

 

godina

 

 

Dob prilikom cijepljenja

 

 

 

6, 8 mjeseci

13, 15 mjeseci

 

24, 26 mjeseci

 

1 mjesec nakon 2. doze

N=23

N=163

 

N=105

 

% seropozitivnih* (95% CI)

100% (85-100)

100% (98-100)

 

100% (97-100)

fHbp

hSBA GMT** (95% CI)

250 (173-361)

271 (237-310)

 

220 (186-261)

12 mjeseci nakon 2. doze

 

N=68

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitivnih (95% CI)

-

74% (61-83)

 

-

 

hSBA GMT (95% CI)

 

14 (9,4-20)

 

 

 

1 mjesec nakon 2. doze

N=23

N=164

 

N=103

 

% seropozitivnih (95% CI)

100% (85-100)

100% (98-100)

 

99% (95-100)

NadA

hSBA GMT (95% CI)

534 (395-721)

599 (520-690)

 

455 (372-556)

12 mjeseci nakon 2. doze

 

N=68

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitivnih (95% CI)

-

97% (90-100)

 

-

 

hSBA GMT (95% CI)

 

70 (47-104)

 

 

 

1 mjesec nakon 2. doze

N=22

N=164

 

N=108

 

% seropozitivnih (95% CI)

95% (77-100)

100% (98-100)

 

98% (93-100)

PorA

hSBA GMT (95% CI)

27 (21-36)

43 (38-49)

 

27 (23-32)

P1.4

12 mjeseci nakon 2. doze

 

N=68

 

 

 

% seropozitivnih (95% CI)

-

18% (9-29)

 

-

 

hSBA GMT (95% CI)

 

1,65 (1,2-2,28)

 

 

 

1 mjesec nakon 2. doze

 

N=46

 

N=100

 

% seropozitivnih (95% CI)

-

63% (48-77)

 

97% (91-99)

NHBA

hSBA GMT (95% CI)

 

11 (7,07-16)

 

38 (32-45)

12 mjeseci nakon 2. doze

 

N=65

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitivnih (95% CI)

-

38% (27-51)

 

-

 

hSBA GMT (95% CI)

 

3,7 (2,15-6,35)

 

 

*% seropozitivnih = postotak ispitanika koji su postigli hSBA ≥ 1:4 (u dobnom rasponu

od 6 do 11 mjeseci) i hSBA ≥ 1:5 (u dobnim rasponima od 12 do 23 mjeseca i 2 do 10 godina).

**GMT = geometrijska sredina titra.

U dodatnoj skupini od 67 djece procijenjene nakon cijepljenja s Bexserom u dobi od 40 do 44 mjeseca u dva nastavka ispitivanja (N=36 i N=29-31) primijećeno je povećanje titara hSBA za četiri referentna antigena. Postotak seropozitivnih ispitanika bio je 100% za fHbp i NadA; 94% i 90% za PorA

P1.4; 89% i 72% za NHBA.

Imunogenost u adolescenata (u dobi od 11 godina) i odraslih

Adolescenti su primili dvije doze Bexsera u intervalima od jednog, dva ili šest mjeseci između doza. Ti su podaci sažeti u Tablicama 5 i 6.

U ispitivanjima u odraslih podaci su dobiveni nakon dvije doze Bexsera s intervalom od jednog ili dva mjeseca između doza (vidjeti Tablicu 7).

Sheme cijepljenja s dvije doze koje se primjenjuju u intervalu od jednog ili dva mjeseca pokazale su slične imunološke odgovore u odraslih i adolescenata. Slični odgovori primijećeni su u adolescenata koji su primili dvije doze Bexsera u intervalu od šest mjeseci.

Tablica 5. Odgovori serumskih baktericidnih protutijela u adolescenata jedan mjesec nakon dvije doze Bexsera primijenjene prema različitim shemama s dvije doze i postojanost baktericidnih protutijela 18 do 23 mjeseca nakon druge doze

Antigen

 

0, 1 mjesec

0, 2 mjeseca

0, 6 mjeseci

 

 

 

 

 

 

1 mjesec nakon 2. doze

N=638

N=319

N=86

 

% seropozitivnih*

100%

100%

100%

 

(95% CI)

(99-100)

(99-100)

(99-100)

 

hSBA GMT**

 

(95% CI)

(193-229)

(209-263)

(157-302)

fHbp

18-23 mjeseca

N=102

N=106

N=49

 

nakon 2. doze

 

 

 

 

 

% seropozitivnih

82%

81%

84%

 

(95% CI)

(74-89)

(72-88)

(70-93)

 

hSBA GMT

 

(95% CI)

(20-42)

(24-49)

(16-45)

 

1 mjesec nakon 2. doze

N=639

N=320

N=86

 

% seropozitivnih

100%

99%

99%

 

(95% CI)

(99-100)

(98-100)

(94-100)

 

hSBA GMT

 

(95% CI)

(455-528)

(653-825)

(675-1147)

NadA

18-23 mjeseca

N=102

N=106

N=49

 

nakon 2. doze

 

 

 

 

 

% seropozitivnih

93%

95%

94%

 

(95% CI)

(86-97)

(89-98)

(83-99)

 

hSBA GMT

 

(95% CI)

(30-54)

(33-58)

(43-98)

 

1 mjesec nakon 2. doze

N=639

N=319

N=86

 

% seropozitivnih

100%

100%

100%

 

(95% CI)

(99-100)

(99-100)

(96-100)

 

hSBA GMT

 

(95% CI)

(84-102)

(107-142)

(101-195)

PorA P1.4

18-23 mjeseca

N=102

N=106

N=49

 

nakon 2. doze

 

 

 

 

 

% seropozitivnih

75%

75%

86%

 

(95% CI)

(65-83)

(66-83)

(73-94)

 

hSBA GMT

 

(95% CI)

(12-24)

(14-27)

(17-43)

 

1 mjesec nakon 2. doze

N=46

N=46

-

 

% seropozitivnih

100%

100%

-

NHBA

(95% CI)

(92-100)

(92-100)

 

 

hSBA GMT

-

 

(95% CI)

(76-129)

(82-140)

 

 

*% seropozitivnih = postotak ispitanika koji su postigli hSBA ≥ 1:4.

**GMT = geometrijska sredina titra.

U ispitivanju u adolescenata baktericidni odgovori nakon dvije doze Bexsera su stratificirani prema početnoj vrijednosti hSBA manjoj od 1:4 ili jednakoj ili većoj od 1:4. Stope seroloških odgovora i postotci ispitanika s najmanje četverostrukim povećanjem titra hSBA od početne vrijednosti do jedan mjesec nakon druge doze Bexsera, sažete su u Tablici 6. Nakon cijepljenja Bexserom veliki postotak ispitanika bio je seropozitivan i postigao je četverostruko povećanje titra hSBA neovisno o statusu prije cijepljenja.

Tablica 6. Postotak adolescenata sa serološkim odgovorom i najmanje četverostrukim povećanjem baktericidnih titara jedan mjesec nakon dvije doze Bexsera primijenjenog prema različitim shemama s dvije doze - stratificirano prema titrima prije cijepljenja

Antigen

 

 

0, 1 mjesec

0, 2 mjeseca

0, 6 mjeseci

 

 

 

 

 

 

 

%

titar prije

N=369

N=179

N=55

 

seropozitivnih*

cijepljenja <1:4

100%

(98-100)

100% (98-100)

100% (94-100)

 

nakon 2. doze

titar prije

N=269

N=140

N=31

fHbp

(95% CI)

cijepljenja ≥1:4

100%

(99-100)

100% (97-100)

100% (89-100)

 

 

 

 

 

 

% 4-strukog

titar prije

N=369

N=179

N=55

 

 

povećanja

cijepljenja <1:4

100%

(98-100)

100% (98-100)

100% (94-100)

 

nakon 2. doze

titar prije

N=268

N=140

N=31

 

(95% CI)

cijepljenja ≥1:4

90%

(86-93)

86% (80-92)

90% (74-98)

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitivnih

titar prije

N=427

N=211

N=64

 

cijepljenja <1:4

100%

(99-100)

99% (97-100)

98% (92-100)

 

nakon 2. doze

 

titar prije

N=212

N=109

N=22

 

(95% CI)

NadA

cijepljenja ≥1:4

100%

(98-100)

100% (97-100)

100% (85-100)

 

 

 

 

 

 

 

 

% 4-strukog

titar prije

N=426

N=211

N=64

 

povećanja

cijepljenja <1:4

99% (98-100)

99% (97-100)

98% (92-100)

 

nakon 2. doze

titar prije

N=212

N=109

N=22

 

(95% CI)

cijepljenja ≥1:4

96%

(93-98)

95% (90-98)

95% (77-100)

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitivnih

titar prije

N=427

N=208

N=64

 

cijepljenja <1:4

100%

(98-100)

100% (98-100)

100% (94-100)

 

nakon 2. doze

 

titar prije

N=212

N=111

N=22

 

(95% CI)

PorA

cijepljenja ≥1:4

100%

(98-100)

100% (97-100)

100% (85-100)

 

 

 

 

 

 

 

P1.4

% 4-strukog

titar prije

N=426

N=208

N=64

 

povećanja

cijepljenja <1:4

99% (98-100)

100% (98-100)

100% (94-100)

 

nakon 2. doze

titar prije

N=211

N=111

N=22

 

(95% CI)

cijepljenja ≥1:4

81%

(75-86)

77% (68-84)

82% (60-95)

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitivnih

titar prije

N=2

N=9

-

 

cijepljenja <1:4

100%

(16-100)

100% (66-100)

 

nakon 2. doze

 

 

 

 

 

 

 

 

titar prije

N=44

N=37

 

 

(95% CI)

-

 

cijepljenja ≥1:4

100%

(92-100)

100% (91-100)

NHBA

 

 

 

 

 

 

 

 

% 4-strukog

titar prije

N=2

N=9

-

 

 

povećanja

cijepljenja <1:4

100%

(16-100)

89% (52-100)

 

 

 

nakon 2. doze

titar prije

N=44

N=37

-

 

(95% CI)

cijepljenjar ≥1:4

30%

(17-45)

19% (8-35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*% seropozitivnih = postotak ispitanika koji su postigli hSBA ≥ 1:4.

Tablica 7. Odgovori serumskih baktericidnih protutijela u odraslih nakon dvije doze Bexsera primijenjene prema različitim shemama s dvije doze

Antigen

 

0, 1 mjesec

0, 2 mjeseca

 

 

 

 

 

1 mjesec nakon 2. doze

N=28

N=46

 

% seropozitivnih*

100%

100%

fHbp

(95% CI)

(88-100)

(92-100)

 

hSBA GMT**

 

(95% CI)

(75-133)

(71-121)

 

1 mjesec nakon 2. doze

N=28

N=46

 

% seropozitivnih

100%

100%

NadA

(95% CI)

(88-100)

(92-100)

 

hSBA GMT

 

(95% CI)

(338-948)

(108-193)

 

1 mjesec nakon 2. doze

N=28

N=46

 

% seropozitivnih

96%

91%

PorA P1.4

(95% CI)

(82-100)

(79-98)

 

hSBA GMT

 

(95% CI)

(30-75)

(21-48)

*% seropozitivnih = postotak ispitanika koji su postigli hSBA ≥ 1:4.

**GMT = geometrijska sredina titra.

Serumski baktericidni odgovor na antigen NHBA nije procijenjen.

Imunogenost u posebnim populacijama

Djeca i adolescenti s nedostatcima komplementa, asplenijom ili poremećajima funkcije slezene

U kliničkom ispitivanju faze 3, djeca i adolescenti u dobi od 2 do 17 godina s nedostatcima komplementa (40), asplenijom ili poremećajima funkcije slezene (107), te zdravi ispitanici iste dobi

(85) primili su 2 doze cjepiva Bexsero u razmaku od dva mjeseca. Mjesec dana nakon sheme cijepljenja s 2 doze, postotci ispitanika s hSBA ≥1:5 u osoba s nedostatcima komplementa i asplenijom ili poremećajima funkacije slezene bili su 87% odnosno 97% za antigen fHbp, 95% odnosno 100% za antigen NadA, 68% odnosno 86% za antigen PorA P1.4, 73% odnosno 94% za antigen NHBA, što upućuje na imunološki odgovor u tih imunokompromitiranih ispitanika. Postotci zdravih ispitanika s hSBA ≥1:5 bili su 98% za antigen fHbp, 99% za antigen NadA, 83% za antigen PorA P1.4, i 99% za antigen NHBA.

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Bexsero

u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije za sprječavanje meningokokne bolesti uzrokovane bakterijom Neisseria meningitidis grupe B (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2 Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza, reproduktivne i razvojne toksičnosti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

natrijev klorid histidin saharoza

voda za injekcije

Za adsorbens, vidjeti dio 2.

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

0,5 ml suspenzije u napunjenoj štrcaljki (staklo tipa I) s čepom klipa (bromobutilna guma tip I) i zaštitnim zatvaračem vrha (guma tipa I ili tipa II) sa ili bez igala.

Pakiranja od 1 ili 10 štrcaljki. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Pri čuvanju lijeka, u napunjenoj štrcaljki koja sadrži suspenziju može se primijetiti tanak bjelkasti sloj.

Prije upotrebe, napunjenu štrcaljku treba dobro protresti da nastane homogena suspenzija.

Prije primjene cjepivo treba vizualno pregledati na moguću prisutnost čestica i promjenu boje.

U slučaju prisutnosti bilo kakvih stranih čestica i/ili promjene fizičkog izgleda, nemojte primijeniti cjepivo. Ako se u pakiranju nalaze dvije igle različitih duljina, odaberite odgovarajuću iglu koja će osigurati intramuskularnu primjenu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GSK Vaccines S.r.l.,

Via Fiorentina 1,

53100 Siena,

Italija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/812/001

EU/1/12/812/002

EU/1/12/812/003

EU/1/12/812/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 14. siječnja 2013.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

DD/MM/GGGG

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept