Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bortezomib Hospira (bortezomib) – Označavanje - L01XX32

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBortezomib Hospira
ATK šifraL01XX32
Tvarbortezomib
ProizvođačHospira UK Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Vanjsko pakiranje

1.NAZIV LIJEKA

Bortezomib Hospira 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju bortezomib

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 3,5 mg bortezomiba (u obliku estera boronatne kiseline i manitola).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

manitol (E421)

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za injekciju 1 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za potkožnu primjenu ili primjenu u venu.

Samo za jednokratnu primjenu.

Primjena drugim putevima primjene može biti smrtonosna.

Potkožna primjena: Dodati 1,4 ml 0,9% otopine natrijeva klorida kako bi se pripremila konačna otopina koncentracije 2,5 mg/ml.

Primjena u venu: Dodati 3,5 ml 0,9% otopine natrijeva klorida kako bi se pripremila konačna otopina koncentracije 1 mg/ml.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

CITOTOKSIČNO. Posebne upute za rukovanje.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti.

Rekonstituirana otopina se mora primijeniti odmah nakon pripreme.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Hospira UK Limited

Horizon, honey lane,

Hurley

SL66RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1114/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Bočica

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Bortezomib Hospira 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju bortezomib

Samo za potkožnu primjenu ili primjenu u venu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Primjena drugim putevima primjene može biti smrtonosna.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3,5 mg

6.DRUGO

Samo za jednokratnu primjenu.

Potkožna primjena: Dodati 1,4 ml 0,9% otopine natrijeva klorida kako bi se pripremila otopina konačne koncentracije 2,5 mg/ml.

Primjena u venu: Dodati 3,5 ml 0,9% otopine natrijeva klorida kako bi se pripremila otopina konačne koncentracije 1 mg/ml.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Odlijepiti ovdje

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept