Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bydureon (exenatide) – Označavanje - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBydureon
ATK šifraA10BX04
Tvarexenatide
ProizvođačAstraZeneca AB

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA - 4 JEDNODOZNA SETA

1.NAZIV LIJEKA

Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem eksenatid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 2 mg eksenatida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: Prašak

poli(D,L-laktid-ko-glikolid) saharoza

Otapalo: karmelozanatrij natrijev klorid polisorbat 20

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem. Jedna kutija sadrži 4 jednodozna seta:

1 jednodozni set sadrži:

1 bočicu sa 2 mg eksenatida

1 napunjenu štrcaljku s 0,65 ml otapala

1 priključak za bočicu

2 igle za injekciju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za pripremu i injiciranje doze slijedite Upute za korisnika. Za potkožnu primjenu.

Bydureon se mora injicirati odmah nakon suspenzije praška u otapalu. Jedanput tjedno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Set se prije uporabe može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi ispod 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/696/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

bydureon

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MEĐUPAKIRANJU

UNUTARNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA OD 3 X (4 JEDNODOZNA SETA) - BEZ PLAVOG OKVIRA

1.NAZIV LIJEKA

Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem eksenatid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 2 mg eksenatida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: Prašak

poli(D,L-laktid-ko-glikolid) saharoza

Otapalo: karmelozanatrij natrijev klorid polisorbat 20

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem.

Dio višestrukog pakiranja od 3 x (4 jednodozna seta). Ne prodavati odvojeno. Jedna kutija sadrži 4 jednodozna seta:

1 jednodozni set sadrži:

1 bočicu sa 2 mg eksenatida

1 napunjenu štrcaljku s 0,65 ml otapala

1 priključak za bočicu

2 igle za injekciju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za pripremu i injiciranje doze slijedite Upute za korisnika.

Za potkožnu primjenu.

Bydureon se mora injicirati odmah nakon suspenzije praška u otapalu.

Jedanput tjedno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Set se prije uporabe može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi ispod 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/696/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

bydureon

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA OD 3 X (4 JEDNODOZNA SETA) - S PLAVIM OKVIROM

1.NAZIV LIJEKA

Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem eksenatid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 2 mg eksenatida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: Prašak

poli(D,L-laktid-ko-glikolid) saharoza

Otapalo: karmelozanatrij natrijev klorid polisorbat 20

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem.

Višestruko pakiranje od 3 x (4 jednodozna seta). Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za pripremu i injiciranje doze slijedite Upute za korisnika.

Za potkožnu primjenu.

Bydureon se mora injicirati odmah nakon suspenzije praška u otapalu.

Jedanput tjedno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Set se prije uporabe može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi ispod 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/696/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

bydureon

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BOČICE

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Bydureon 2 mg prašak za injekciju eksenatid

s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2 mg

6.DRUGO

AstraZeneca AB

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA ZA OTAPALO

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Bydureon

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,65 ml

6.DRUGO

AstraZeneca AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA (PAKIRANJE OD 4 JEDNODOZNE NAPUNJENE BRIZGALICE)

1.NAZIV LIJEKA

Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem u napunjenoj brizgalici

eksenatid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 2 mg eksenatida. Nakon pripreme suspenzije, isporučuje se doza od 2 mg/0,65 ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: Prašak

poli(D,L-laktid-ko-glikolid) saharoza

Otapalo: karmelozanatrij natrijev klorid polisorbat 20

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat voda za injekcije

natrijev hidroksid

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem. 4 jednodozne napunjene brizgalice

1 rezervna igla za injekciju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za pripremu i injiciranje doze slijedite Upute za korisnika.

Za potkožnu primjenu.

Samo za jednokratnu uporabu.

Bydureon se mora injicirati odmah nakon miješanja.

Jedanput tjedno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjene brizgalice se prije uporabe mogu čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi ispod 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/696/003

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

bydureon

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

UNUTARNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA OD 3 X (4 JEDNODOZNE NAPUNJENE BRIZGALICE) - BEZ PLAVOG OKVIRA

1.NAZIV LIJEKA

Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem u napunjenoj brizgalici

eksenatid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 2 mg eksenatida. Nakon pripreme suspenzije, isporučuje se doza od 2 mg/0,65 ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: Prašak

poli(D,L-laktid-ko-glikolid) saharoza

Otapalo: karmelozanatrij natrijev klorid polisorbat 20

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat voda za injekcije

natrijev hidroksid

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem.

4 jednodozne napunjene brizgalice. Dio višestrukog pakiranja, ne prodavati odvojeno. 1 rezervna igla za injekciju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za pripremu i injiciranje doze slijedite Upute za korisnika.

Za potkožnu primjenu.

Samo za jednokratnu uporabu.

Bydureon se mora injicirati odmah nakon miješanja.

Jedanput tjedno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjene brizgalice se prije uporabe mogu čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi ispod 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/696/004

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

bydureon

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA OD 3 X (4 JEDNODOZNE NAPUNJENE BRIZGALICE) - SA PLAVIM OKVIROM

1.NAZIV LIJEKA

Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem u napunjenoj brizgalici

eksenatid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 2 mg eksenatida. Nakon pripreme suspenzije, isporučuje se doza od 2 mg/0,65 ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: Prašak

poli(D,L-laktid-ko-glikolid) saharoza

Otapalo: karmelozanatrij natrijev klorid polisorbat 20

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat voda za injekcije

natrijev hidroksid

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem. Višestruko pakiranje: 12 (3 pakiranja s 4) jednodoznih napunjenih brizgalica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za pripremu i injiciranje doze slijedite Upute za korisnika.

Za potkožnu primjenu.

Samo za jednokratnu uporabu.

Bydureon se mora injicirati odmah nakon miješanja.

Jedanput tjedno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjene brizgalice se prije uporabe mogu čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi ispod 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/696/004

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

bydureon

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA DRŠCI BRIZGALICE

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem eksenatid

s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2 mg

6.DRUGO

AstraZeneca AB

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept