Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Sažetak opisa svojstava lijeka - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCholestagel
ATK šifraC10AC04
Tvarcolesevelam
ProizvođačGenzyme Europe B.V.

1.NAZIV LIJEKA

Cholestagel 625 mg filmom obložene tablete

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta sadrži 625 mg kolesevelama (u obliku kolesevelamklorida).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta (tableta).

Bjelkaste, filmom obložene tablete u obliku kapsule, s utisnutom oznakom “C625” na jednoj strani.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Cholestagel je u kombinaciji s inhibitorom 3-hidroksi-3-metil-glutaril-koenzim A (HMG-CoA) reduktaze (statinom) indiciran kao adjuvantna terapija uz dijetu, kako bi se dodatno smanjile razine lipoproteina male gustoće (LDL kolesterola) u odraslih bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom koja se ne može dovoljno dobro kontrolirati samo statinom.

Cholestagel je u monoterapiji indiciran kao adjuvantna terapija uz dijetu za smanjenje povišenih vrijednosti ukupnog i LDL kolesterola u odraslih bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom u kojih se primjena statina smatra neprikladnom ili ga bolesnici dobro ne podnose.

Cholestagel se može koristiti i u kombinaciji s ezetimibom, sa ili bez statina, u odraslih bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom, uključujući bolesnike s obiteljskom hiperkolesterolemijom (vidjeti dio 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Kombinirana terapija

Preporučena doza lijeka Cholestagel u kombinaciji sa statinom, sa ili bez ezetimiba, iznosi 4 do

6 tableta na dan. Maksimalna preporučena doza je 6 tableta na dan, a mogu se uzeti 3 tablete dvaput na dan uz obroke ili 6 tableta jedanput na dan uz obrok. Klinička ispitivanja su pokazala da se Cholestagel i statini mogu uzimati istodobno ili odvojeno kao i da se Cholestagel i ezetimib mogu uzimati istodobno ili odvojeno.

Monoterapija

Preporučena početna doza lijeka Cholestagel je 6 tableta na dan, a mogu se uzeti 3 tablete dvaput na dan uz obroke ili 6 tableta jedanput na dan uz obrok. Maksimalna preporučena doza je 7 tableta na dan.

Tijekom terapije treba nastaviti s dijetom za snižavanje kolesterola te periodički određivati razine ukupnog kolesterola, LDL kolesterola i triglicerida u serumu kako bi se potvrdio povoljan početni i odgovarajući dugoročni odgovor na liječenje.

Ako nije moguće isključiti interakciju s istodobno primijenjenim lijekom za koji bi male varijacije terapijskih razina bile klinički važne, ili ako ne postoje klinički podaci o istodobnoj primjeni, potrebno

je Cholestagel uzimati najmanje 4 sata prije ili najmanje 4 sata nakon popratnog lijeka kako bi se što više umanjio rizik od smanjene apsorpcije popratnog lijeka (vidjeti dio 4.5).

Stariji bolesnici

Nije potrebno prilagođavati dozu kada se Cholestagel primjenjuje starijim bolesnicima.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Cholestagel u djece u dobi od 0 do 17 godina nisu još ustanovljene. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 5.1, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Način primjene

Cholestagel tablete uzimaju se peroralno, uz obrok i s tekućinom.

Tablete je potrebno progutati cijele i ne smiju se lomiti, drobiti ili žvakati.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Opstrukcija crijeva ili žučnih vodova.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Sekundarni uzroci hiperkolesterolemije

Ako se prije početka terapije lijekom Cholestagel razmatraju sekundarni uzroci hiperkolesterolemije (npr. loše kontrolirana šećerna bolest, hipotireoza, nefrotski sindrom, disproteinemije, opstruktivna bolest jetre), potrebno ih je dijagnosticirati i pravilno liječiti.

Interakcija s ciklosporinom

Za bolesnike na terapiji ciklosporinom koji započinju ili prekidaju terapiju lijekom Cholestagel ili bolesnike na terapiji lijekom Cholestagel koji moraju početi uzimati ciklosporin: Cholestagel smanjuje bioraspoloživost ciklosporina (vidjeti dio 4.5). U bolesnika koji započinju terapiju ciklosporinom a već uzimaju Cholestagel, treba na uobičajen način kontrolirati koncentraciju ciklosporina u krvi i na uobičajen način prilagođavati njegovu dozu. U bolesnika koji započinju terapiju lijekom Cholestagel a već uzimaju ciklosporin, treba odrediti koncentraciju ciklosporina u krvi prije početka kombinirane terapije i često je kontrolirati neposredno nakon započinjanja kombinirane terapije te sukladno nalazima prilagođavati dozu ciklosporina. Potrebno je napomenuti da će prekid terapije lijekom Cholestagel rezultirati povišenjem koncentracije ciklosporina u krvi. Iz tog razloga, bolesnicima koji uzimaju i ciklosporin i Cholestagel treba odrediti koncentraciju ciklosporina u krvi prije obustave lijeka Cholestagel i često je kontrolirati nakon obustave te sukladno nalazima prilagoditi doziranje ciklosporina.

Učinci na vrijednosti triglicerida

Potreban je oprez u liječenju bolesnika čije su vrijednosti triglicerida više od 3,4 mmol/l jer Cholestagel može povisiti razine triglicerida. Sigurnost i djelotvornost primjene u bolesnika čije su vrijednosti triglicerida više od 3,4 mmol/l nisu ustanovljene, budući da takvi bolesnici nisu bili uključeni u klinička ispitivanja.

Nisu ustanovljene sigurnost primjene i djelotvornost lijeka Cholestagel u bolesnika s disfagijom, poremećajima gutanja, teškim poremećajima gastrointestinalnog motiliteta, upalnom bolešću crijeva, zatajenjem jetre ili opsežnom operacijom gastrointestinalnog trakta. Stoga Cholestagel treba primjenjivati uz oprez u bolesnika s ovim poremećajima.

Konstipacija

Cholestagel može izazvati ili pogoršati postojeću konstipaciju. Rizik od konstipacije mora se posebice uzeti u obzir u bolesnika s koronarnom bolešću srca i anginom pektoris.

Antikoagulansi

Antikoagulantnu terapiju treba pomno nadzirati u bolesnika koji dobivaju varfarin ili slične lijekove jer se pokazalo da sekvestranti žučne kiseline, poput lijeka Cholestagel, smanjuju apsorpciju vitamina K čime utječu na antikoagulantni učinak varfarina (vidjeti dio 4.5).

Oralni kontraceptivi

Cholestagel može utjecati na bioraspoloživost oralne kontracepcijske tablete ako je uzet istodobno. Važno je osigurati da se Cholestagel uzima najmanje 4 sata nakon uzimanja oralne kontracepcijske tablete, kako bi se rizik od bilo kakve interakcije sveo na najmanju moguću mjeru (vidjeti također dio 4.5).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Općenito

Cholestagel može utjecati na bioraspoloživost ostalih lijekova. Stoga, ako nije moguće isključiti interakciju s istodobno primijenjenim lijekom za koji bi male varijacije terapijskih razina bile klinički važne, Cholestagel se mora uzimati najmanje 4 sata prije ili najmanje 4 sata nakon popratnog lijeka kako bi se što više umanjio rizik od smanjene apsorpcije popratnog lijeka. Ako se istodobno uzimaju lijekovi koji se moraju primjenjivati u odvojenim dozama, treba napomenuti da se potrebna doza lijeka Cholestagel može uzeti jedanput na dan.

Kada se primjenjuju lijekovi kod kojih promjene koncentracije u krvi mogu klinički značajno utjecati na sigurnost i djelotvornost, liječnici trebaju razmisliti o praćenju njihovih serumskih razina ili učinaka.

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih.

U ispitivanjima interakcija u zdravih dobrovoljaca Cholestagel nije utjecao na biorasploživost digoksina, metoprolola, kinidina, valproatne kiseline i varfarina. Cholestagel je za približno 31% smanjio Cmax i za približno 11% AUC verapamila u formulaciji s produljenim oslobađanjem. S obzirom na visok stupanj varijabilnosti u bioraspoloživosti verapamila, klinički značaj ovog nalaza nije jasan.

Istodobna primjena kolesevelama i olmesartana smanjuje izloženost olmesartana. Olmesartan se mora primjenjivati najmanje 4 sata prije kolesevelama.

Vrlo su rijetko prijavljene smanjene razine fenitoina u bolesnika koji su dobivali Cholestagel zajedno s fenitoinom.

Antikoagulantna terapija

Antikoagulantnu terapiju treba pomno nadzirati u bolesnika koji dobivaju varfarin ili slične lijekove, budući da se pokazalo da sekvestranti žučne kiseline, poput lijeka Cholestagel, smanjuju apsorpciju vitamina K, čime utječu na antikoagulantni učinak varfarina. Nisu provedena posebna klinička ispitivanja interakcije kolesevelama i vitamina K.

Levotiroksin

U ispitivanju interakcija u zdravih dobrovoljaca Cholestagel primijenjen istodobno ili 1 sat nakon levotiroksina smanjio je AUC i Cmax levotiroksina. Kada je Cholestagel primijenjen najmanje 4 sata nakon levotiroksina, nisu zabilježene interakcije.

Oralne kontracepcijske tablete

U ispitivanju interakcija u zdravih dobrovoljaca, Cholestagel primijenjen istodobno s oralnom kontracepcijskom tabletom smanjio je Cmax noretindrona, kao i AUC i Cmax etinilestradiola. Ta je interakcija zabilježena i kada je Cholestagel primijenjen jedan sat nakon uzimanja oralne kontracepcijske tablete. Međutim, interakcija nije zabilježena kada je Cholestagel primijenjen 4 sata nakon uzimanja oralne kontracepcijske tablete.

Ciklosporin

U ispitivanju interakcija u zdravih dobrovoljaca istodobna primjena lijeka Cholestagel i ciklosporina značajno je smanjila AUC0-inf i Cmax ciklosporina: AUC za 34%, a Cmax za 44%. Stoga se savjetuje pažljivo praćenje koncentracija ciklosporina u krvi (vidjeti dio 4.4). Osim toga, teoretski, kako bi se još više umanjio rizik zbog istodobnog uzimanja ciklosporina i lijeka Cholestagel, Cholestagel treba primjenjivati najmanje 4 sata nakon ciklosporina. Nadalje, Cholestagel uvijek treba uzimati u isto vrijeme jer bi vremenski raspored unosa lijeka Cholestagel i ciklosporina teoretski mogao utjecati na stupanj smanjene bioraspoloživosti ciklosporina.

Statini

Kada je u kliničkim ispitivanjima Cholestagel primjenjivan zajedno sa statinima, opažen je očekivan dodatni učinak na sniženje LDL kolesterola, a nisu primijećeni nikakvi neočekivani učinci. U ispitivanju interakcija Cholestagel nije imao učinka na bioraspoloživost lovastatina.

Antidijabetici

Istodobna primjena kolesevelama i tableta metformina s produženim oslobađanjem povećava izloženost metformina. Kod bolesnika koji istodobno uzimaju tablete metformina s produženim oslobađanjem i kolesevelam mora se pratiti klinički odgovor kao što je uobičajeno pri primjeni antidijabetika.

Kolesevelam se veže za glimepirid i smanjuje apsorpciju glimepirida iz probavnog trakta. Nije opažena interakcija pri uzimanju glimepirida najmanje 4 sata prije kolesevelama. Stoga se glimepirid mora primijeniti najmanje 4 sata prije kolesevelama.

Istodobna primjena kolesevelama i glipizida smanjuje izloženost glipizida. Glipizid se mora primijeniti najmanje 4 sata prije kolesevelama.

Istodobna primjena lijeka Cholestagel i gliburida (poznatog i kao glibenklamid) izazvala je smanjenje AUC0-inf gliburida za 32% i Cmax za 47%. Kada je Cholestagel primijenjen najmanje 4 sata nakon gliburida, nisu zabilježene interakcije.

Istodobna primjena lijeka Cholestagel i repaglinida nije utjecala na AUC, no izazvala je 19%-tno smanjenje Cmax repaglinida, za koje klinički značaj nije poznat. Kada je Cholestagel primijenjen jedan sat nakon repaglinida, nisu zabilježene interakcije.

Nisu opažene interakcije kod istodobne primjene lijeka Cholestagel i pioglitazona u zdravih dobrovoljaca.

Ursodeoksikolna kiselina

Cholestagel pretežno veže hidrofobne žučne kiseline. U kliničkom ispitivanju Cholestagel nije utjecao na izlučivanje endogene (hidrofilne) ursodeoksikolne kiseline fecesom. Međutim, nisu provedena formalna ispitivanja interakcija s ursodeoksikolnom kiselinom. Općenito, ako nije moguće isključiti interakciju s istodobno primijenjenim lijekom, Cholestagel se mora uzimati najmanje 4 sata prije ili najmanje 4 sata nakon popratnog lijeka kako bi se što više umanjio rizik od smanjene apsorpcije popratnog lijeka. Treba razmotriti praćenje kliničkih učinaka liječenja ursodeoksikolnom kiselinom.

Ostali oblici interakcija

Tijekom kliničkih ispitivanja u trajanju do godine dana Cholestagel nije izazvao klinički značajno smanjenje apsorpcije vitamina A, D, E ili K. Međutim, potreban je oprez u liječenju bolesnika s mogućim nedostatkom vitamina K ili vitamina topivih u masti, kao što su npr. bolesnici s malapsorpcijom. U tih se bolesnika preporučuje praćenje vrijednosti vitamina A, D i E i procjena statusa vitamina K mjerenjem parametara koagulacije te po potrebi davanje nadomjestaka vitamina.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema kliničkih podataka o primjeni lijeka Cholestagel u trudnica. Istraživanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak na trudnoću, razvoj embrija/fetusa, okot i postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3). Potreban je oprez kada se ovaj lijek propisuje trudnicama.

Dojenje

Sigurnost lijeka Cholestagel u dojilja nije ustanovljena. Potreban je oprez kada se ovaj lijek propisuje dojiljama.

Plodnost

Nema podataka o djelovanju lijeka Cholestagel na plodnost u ljudi. Rezultati istraživanja na štakorima nisu pokazali razlike u parametrima reprodukcije između skupina koje bi mogle implicirati učinke na reprodukciju pripisive kolesevelamu.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Cholestagel ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće nuspojave su flatulencija i konstipacija, koje prema klasifikaciji organskih sustava pripadaju poremećajima probavnog sustava.

Tablični prikaz nuspojava

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima s približno 1400 uključenih bolesnika i tijekom primjene nakon stavljanja lijeka u promet, u bolesnika koji su dobivali Cholestagel prijavljene su sljedeće nuspojave.

Učestalost prijavljivanja definirana je kao vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do < 1/10), manje često (≥ 1/1000 do < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Poremećaji živčanog sustava

Često: glavobolja

Poremećaji probavnog sustava

Vrlo često: flatulencija*, konstipacija*

Često: povraćanje, proljev*, dispepsija*, bol u abdomenu, poremećaj stolice, mučnina, distenzija abdomena

Manje često: disfagija

Vrlo rijetko: pankreatitis

Nepoznato: intestinalna opstrukcija*,**

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Manje često: mialgija

Pretrage

Često: povišene vrijednosti triglicerida u serumu

Manje često: povišene vrijednosti transaminaza u serumu

* više informacija navedeno je u nastavku

** nuspojave iz iskustva nakon stavljanja lijeka u promet

Opis odabranih nuspojava

U istim kontroliranim kliničkim ispitivanjima je incidencija flatulencije i proljeva bila češća u bolesnika koji su dobivali placebo. Samo su konstipacija i dispepsija prijavljene u većem postotku u bolesnika koji su dobivali Cholestagel u usporedbi s onima koji su dobivali placebo.

Vjerojatna je povećana incidencija intestinalne opstrukcije u bolesnika s crijevnom opstrukcijom ili uklanjanjem crijeva u anamnezi.

Cholestagel se u kombinaciji sa statinima i u kombinaciji s ezetimibom dobro podnosio, a opažene nuspojave bile su u skladu s poznatim profilom sigurnosti statina odnosno ezetimiba primijenjenih samostalno.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Budući da se Cholestagel ne apsorbira, rizik od sustavne toksičnosti je malen. Mogu se javiti gastrointestinalni simptomi. Doze veće od maksimalno preporučene (4,5 g na dan (7 tableta)) nisu ispitivane.

Ipak, u slučaju predoziranja bi glavni mogući štetni učinak mogla biti opstrukcija gastrointestinalnog trakta. Terapija se određuje ovisno o mjestu moguće opstrukcije, stupnju opstrukcije te prisutnosti ili odsutnosti normalnog motiliteta crijeva.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci koji modificiraju lipide, sekvestranti žučne kiseline, ATK oznaka: C10A C 04

Mehanizam djelovanja

Mehanizam djelovanja kolesevelama, djelatne tvari u lijeku Cholestagel, ispitan je u nekoliko ispitivanja in vitro i in vivo. Ta su ispitivanja pokazala da kolesevelam veže žučne kiseline, uključujući i glikokolnu kiselinu, glavnu žučnu kiselinu u čovjeka. Kolesterol je jedini prethodnik žučnih kiselina. Tijekom normalne probave žučne se kiseline izlučuju u crijevo. Najveći dio žučnih kiselina tad se apsorbira iz crijeva i enterohepatičkom cirkulacijom vraća u jetru.

Kolesevelam je polimer koji snižava razine lipida, ne apsorbira se i veže žučne kiseline u crijevima i tako sprječava njihovu ponovnu apsorpciju. Ranije je utvrđeno da je mehanizam sekvestranata žučne kiseline za snižavanje LDL kolesterola sljedeći: kako se količina žučne kiseline smanjuje, povećava se stvaranje jetrenog enzima kolesterol 7-α-hidroksilaze, zbog čega dolazi do povećanog pretvaranja kolesterola u žučne kiseline. Zbog toga u stanicama jetre raste potreba za kolesterolom, što za posljedicu ima dvojni učinak: povećanu transkripciju i aktivaciju enzima za biosintezu kolesterola, hidroksimetil-glutaril-koenzim A (HMG-CoA) reduktaze, i povećanje broja jetrenih receptora lipoproteina male gustoće. Može doći do istodobnog povećanja sinteze lipoproteina vrlo male gustoće. Rezultat ovih kompenzacijskih učinaka je povećan klirens LDL kolesterola iz krvi, što dovodi do smanjenja razina LDL kolesterola u serumu.

U jednom 6-mjesečnom ispitivanju odgovora na dozu u bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom koji su dobivali 3,8 g ili 4,5 g lijeka Cholestagel na dan, zabilježeno je sniženje razine LDL kolesterola

za 15 do 18%, koje je bilo primjetno unutar 2 tjedna primjene. Osim toga, ukupni je kolesterol bio snižen za 7 do 10%, HDL kolesterol povišen za 3%, a vrijednosti triglicerida povišene za 9 do 10%. Vrijednosti apolipoproteina B (Apo B) bile su snižene za 12%. Za usporedbu, u bolesnika koji su dobivali placebo, vrijednosti LDL kolesterola, ukupnog kolesterola, HDL kolesterola i Apo B ostale su nepromijenjene, dok su vrijednosti triglicerida porasle za 5%. Ispitivanja u kojima se ispitivala primjena lijeka Cholestagel u jednoj dozi uz doručak, u jednoj dozi uz večeru ili u dvije odvojene doze uz doručak i večeru nisu ukazala na značajne razlike u sniženju LDL kolesterola kod različitih rasporeda uzimanja. Međutim, u jednom su ispitivanju trigliceridi rasli više kada se Cholestagel davao u jednoj dozi uz doručak.

U jednom 6-tjednom ispitivanju je 129 bolesnika s miješanom hiperlipidemijom bilo randomizirano u skupinu koja je dobivala fenofibrat od 160 mg i Cholestagel od 3,8 g ili samo fenofibrat. U skupini koja je dobivala fenofibrat i Cholestagel (64 bolesnika) zabilježeno je sniženje vrijednosti LDL kolesterola od 10%, u usporedbi s porastom od 2% u skupini koja je dobivala samo fenofibrat

(65 bolesnika). Opaženo je i sniženje vrijednosti ne-HDL kolesterola, ukupnog kolesterola i Apo B. Zabilježen je i blagi porast vrijednosti triglicerida od 5%, koji nije bio značajan. Učinci kombinacije fenofibrata i lijeka Cholestagel na rizik od miopatije odnosno hepatotoksičnosti nisu poznati.

Multicentrična, randomizirana, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana ispitivanja s 487 bolesnika pokazala su dodatno sniženje LDL kolesterola za 8 do 16% kod istodobne primjene lijeka Cholestagel u dozi od 2,3 g do 3,8 g i jednog od statina (atorvastatin, lovastatin ili simvastatin).

Učinak lijeka Cholestagel od 3,8 g zajedno s 10 mg ezetimiba na vrijednosti LDL kolesterola, u usporedbi s primjenom samo ezetimiba u dozi od 10 mg, ispitan je u multicentričnom, randomiziranom, dvostruko slijepom, placebom kontroliranom ispitivanju s paralelnim skupinama, u 86 bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom tijekom šestotjednog liječenja. Kombinacija ezetimiba u dozi od 10 mg i lijeka Cholestagel u dozi od 3,8 g na dan, bez statina, rezultirala je značajnim kombiniranim učinkom na sniženje LDL kolesterola za 32%, što znači da je kombinacija lijeka Cholestagel i ezetimiba dodatno snizila vrijednosti LDL kolesterola za 11% u usporedbi s ezetimibom samim.

Dodavanje lijeka Cholestagel u dozi od 3,8 g na dan u terapiju maksimalnim podnošljivim dozama statina i ezetimiba ocijenjeno je u multicentričnom, randomiziranom, dvostruko slijepom, placebo kontroliranom ispitivanju s paralelnim skupinama, u 86 bolesnika s obiteljskom hiperkolesterolemijom. Ukupno je 85% bolesnika dobivalo ili atorvastatin (od kojih je njih 50% dobivalo dozu od 80 mg) ili rosuvastatin (72% njih dobivalo je dozu od 40 mg). Primjena lijeka Cholestagel rezultirala je statistički značajnim sniženjem LDL kolesterola od 11% u 6. tjednu i 11% u 12. tjednu, u usporedbi s povišenjem od 7% odnosno 1% u skupini koja je dobivala placebo; prosječna početna vrijednost u skupini koja je dobivala Cholestagel bila je 3,75 mmol/l, a u skupini koja je dobivala placebo 3,86 mmol/l. Vrijednosti triglicerida su u skupini koja je dobivala Cholestagel porasle za 19% u 6. tjednu te za 13% u 12. tjednu, u usporedbi s povišenjem od 6% odnosno 13% u placebo skupini, ali se ta povišenja nisu značajno razlikovala. Vrijednosti HDL kolesterola i (visoko osjetljivog) hsCRP-a također se u 12. tjednu nisu značajno razlikovale od onih u placebo skupini.

Pedijatrijska populacija

U pedijatrijskoj je populaciji sigurnost i djelotvornost lijeka Cholestagel u dozama od 1,9 g ili 3,8 g na dan ocijenjena u multicentričnom, randomiziranom, dvostruko slijepom, placebom kontroliranom ispitivanju sa 194 dječaka i djevojčica nakon menarhe, u dobi od 10 do 17 godina, s heterozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom, koji su uzimali stabilnu dozu statina (47 bolesnika, 24%) ili još nisu bili liječeni lijekovima za snižavanje lipida (147 bolesnika, 76%). U svih je bolesnika Cholestagel doveo do statistički značajnog sniženja LDL kolesterola od 11% uz dozu od 3,8 g na dan, odnosno 4% uz dozu od 1,9 g na dan, u usporedbi s povišenjem od 3% u placebo skupini. U bolesnika koji prethodno nisu uzimali statine, monoterapijom lijekom Cholestagel postignuto je statistički značajno sniženje LDL kolesterola od 12% uz dozu od 3,8 g na dan, odnosnoi 7% uz dozu od 1,9 g na dan, u usporedbi sa sniženjem od 1% u placebo skupini (vidjeti dio 4.2). Nisu zabilježeni značajni učinci na

rast, spolno sazrijevanje, razinu vitamina topivih u masti ni faktore zgrušavanja, a profil nuspojava kod primjene lijeka Cholestagel bio je usporediv s onim zabilježenim pri primjeni placeba.

U kliničkim ispitivanjima Cholestagel nije izravno uspoređivan s drugim sekvestrantima žučne kiseline.

Do sada nisu provedena ispitivanja koja bi izravno pokazala utječe li liječenje lijekom Cholestagel u monoterapiji ili u kombiniranoj terapiji na pobol i smrtnost od bolesti srca i krvožilja.

5.2Farmakokinetička svojstva

Cholestagel se ne apsorbira iz gastrointestinalnog trakta.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U nekliničkim ispitivanjima zapaženi su učinci samo pri ekspozicijama dozama koje su znatno veće od maksimalno dozvoljenih u ljudi, što ukazuje na njihov mali značaj za kliničku primjenu.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete:

celuloza, mikrokristalična (E460) silicijev dioksid, koloidni, bezvodni magnezijev stearat

voda, pročišćena

Film ovojnica: hipromeloza (E464) diacetilirani monogliceridi

Tinta za označavanje:

željezov oksid, crni (E172) hipromeloza (E464) propilenglikol

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bočice od polietilena visoke gustoće s polipropilenskim zatvaračem. Veličine pakiranja su: 24 tablete (1 x 24)

100 tableta (2 x 50)

180 tableta (1 x 180)

Bočice od polietilena visoke gustoće s polipropilenskim zatvaračem bez vanjske kutije. Veličine pakiranja su: 180 tableta (1 x 180)

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Nizozemska.

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/268/001-004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 10. ožujka 2004.

Datum posljednje obnove odobrenja: 12. ožujka 2009.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept